Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 437

Rīgā 2021. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 50 39. §)
Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu sertifikācijas un uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
117.3 panta trešo daļu un 117.7 panta 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) izsniedz un groza specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļaujas un vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta sertifikātus (LUC), kā arī pagarina, ierobežo, atsauc vai aptur to darbību;

1.2. kārtību, kādā Civilās aviācijas aģentūra veic deklarāciju atbilstības pārbaudi bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā;

1.3. kārtību, kādā Civilās aviācijas aģentūra veic specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu uzraudzību.

2. Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļauju izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem, un tās darbību pagarina uz laiku, kas nepārsniedz sākotnējo specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu atļaujas derīguma termiņu.

3. Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izstrādātie dokumenti Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (turpmāk – regula Nr. 2019/947) 10., 11., 12., 13., 18., 19. panta un pielikuma prasību piemērošanai – "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas" (turpmāk – AMC) – ir tulkoti latviešu valodā un publicēti Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē. Pretendentam ir pienākums pirms šo noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas iepazīties ar AMC.

4. Ja šajos noteikumos minētie Civilās aviācijas aģentūras sniegtie pakalpojumi ir maksas pakalpojumi, pretendentam ir pienākums samaksāt par pakalpojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Civilās aviācijas aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi pirms pakalpojuma saņemšanas.

II. Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļauju un vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta sertifikātu (LUC) izsniegšanas kārtība

5. Pretendents, kas vēlas saņemt:

5.1. specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļauju, iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā regulas Nr. 2019/947 pielikuma B daļas UAS.SPEC.030. punkta 2. apakšpunktā minēto iesniegumu un 3. apakšpunktā minētos dokumentus un informāciju;

5.2. vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta sertifikātu (LUC), iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā regulas Nr.  2019/947 pielikuma C daļas UAS.LUC.010. punkta 1. apakšpunktā minēto iesniegumu un 2. apakšpunktā minētos dokumentus un informāciju.

6. Ja pretendents atbilstoši plānotajai darbības jomai nav iesniedzis visus šo noteikumu 5. punktā minētos dokumentus un informāciju vai iesniegtie dokumenti un informācija nav pietiekami, lai izvērtētu pretendenta atbilstību regulas Nr. 2019/947 prasībām, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa pretendentam piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas rakstiski iesniegt trūkstošo informāciju.

7. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt:

7.1. specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļauju, ja pretendents:

7.1.1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētos dokumentus;

7.1.2. neatbilst šo noteikumu, regulas Nr. 2019/947 pielikuma B daļā noteiktajām prasībām;

7.2. vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta sertifikātu (LUC), ja pretendents:

7.2.1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētos dokumentus;

7.2.2. neatbilst šo noteikumu, regulas Nr. 2019/947 pielikuma C daļā noteiktajām prasībām.

8. Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz:

8.1. regulas Nr. 2019/947 pielikuma B daļas UAS.SPEC.030. punkta 2. apakšpunktā minēto iesniegumu, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļaujā vai lai pagarinātu specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļaujas darbības termiņu;

8.2. regulas Nr. 2019/947 pielikuma C daļas UAS.LUC.010. punkta 2. apakšpunktā minēto iesniegumu par nepieciešamajām izmaiņām vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta sertifikātā (LUC) regulas Nr. 2019/947 pielikuma C daļas UAS.LUC.070. punktā minētajos gadījumos.

9. Civilās aviācijas aģentūra izskata šo noteikumu 8.1. vai 8.2. apakšpunktā minēto iesniegumu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. apstiprina iesniegtās izmaiņas, ja specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants atbilstoši šo noteikumu 8. punkta nosacījumiem ir iesniedzis šo noteikumu 5. punktā minētos dokumentus un informāciju un atbilst šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām;

9.2. atsaka apstiprināt iesniegtās izmaiņas, ja specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants atbilstoši šo noteikumu 8. punkta nosacījumiem nav iesniedzis šo noteikumu 5. punktā minētos dokumentus un informāciju un neatbilst šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām.

10. Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants iesniegtās izmaiņas var ieviest tikai pēc tam, kad tās ir apstiprinātas Civilās aviācijas aģentūrā.

III. Kārtība, kādā specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā ekspluatācijas deklarāciju par atbilstību regulā Nr. 2019/947 minētajiem standarta scenārijiem, un kārtība, kādā Civilās aviācijas aģentūra to apstiprina

11. Pretendents, kas vēlas veikt specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu lidojumus atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājumā noteiktajiem standarta scenārijiem saskaņā ar regulas Nr.   2019/947 pielikuma B daļas UAS.SPEC.020. punkta 1. un 2. apakšpunktu un atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma 2. papildinājumam, izmantojot Civilās aviācijas aģentūras pakalpojumu portālu (turpmāk – portāls), iesniedz ekspluatācijas deklarāciju.

12. Civilās aviācijas aģentūra pēc ekspluatācijas deklarācijas saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darbdienu laikā to pārbauda atbilstoši regulas Nr. 2019/947 pielikuma B daļas UAS.SPEC.020. punkta 3. apakšpunktam.

13. Pretendents var uzsākt specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu lidojumus atbilstoši regulas Nr. 2019/947 pielikuma 1. papildinājumā noteiktajiem standarta scenārijiem saskaņā ar regulas Nr. 2019/947 pielikuma B daļas UAS.SPEC.020. punkta 1. apakšpunkta "a" un "b" apakšpunktu, kad portālā ir saņēmis Civilās aviācijas aģentūrā iesniegtās ekspluatācijas deklarācijas apstiprinājumu par tās saņemšanu un pilnīgumu.

IV. Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta uzraudzības kārtība, kurš ieguvis specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļauju vai vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta sertifikātu (LUC) vai iesniedzis Civilās aviācijas aģentūrā deklarāciju par atbilstību regulā Nr. 2019/947 minētajiem standarta scenārijiem

14. Civilās aviācijas aģentūra veic specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu uzraudzību saskaņā ar regulas Nr. 2019/947 18. panta "i" punktā noteikto atbilstības uzraudzības programmu.

15. Īstenojot atbilstības uzraudzības programmu, Civilās aviācijas aģentūra:

15.1. izvērtē specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu atbilstību specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļaujas, sertifikāta un iesniegto deklarāciju nosacījumiem, specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta rokasgrāmatām un procedūrām, Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulai (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (turpmāk – regula Nr.  2018/1139), kā arī regulai Nr. 2019/947 un šo noteikumu prasībām;

15.2. veic plānotus un pēc nepieciešamības neplānotus specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu auditus un inspekcijas. To nepieciešamību un biežumu Civilās aviācijas aģentūra nosaka, pamatojoties uz Civilās aviācijas aģentūras veiktu specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta drošuma riska novērtējumu. Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantam par plānotā audita vai inspekcijas uzsākšanu paziņo ne vēlāk kā desmit darbdienas pirms audita vai inspekcijas sākuma;

15.3. sagatavo 2. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja konstatē, ka specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants neatbilst specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļaujas, sertifikāta vai iesniegto deklarāciju nosacījumiem, specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta rokasgrāmatām un procedūrām, kā arī regulas Nr. 2018/1139, regulas Nr.  2019/947 un šo noteikumu prasībām, un tas varētu pazemināt lidojumu drošuma līmeni vai apdraudēt lidojumu drošumu;

15.4. sagatavo 1. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja konstatē, ka specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants neatbilst specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļaujas, sertifikāta vai iesniegtās deklarācijas nosacījumiem, specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta rokasgrāmatām un procedūrām, kā arī regulas Nr. 2019/1139, regulas Nr. 2019/947 un šo noteikumu prasībām, un tas būtiski pazemina lidojumu drošuma līmeni vai ievērojami apdraud lidojumu drošumu.

16. Civilās aviācijas aģentūra sagatavo 1. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja:

16.1. specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta darba laikā un pēc diviem rakstveida pieprasījumiem Civilās aviācijas aģentūras inspektoriem netiek nodrošināta piekļuve specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta telpām vai dokumentiem;

16.2. specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta iesniegumā vai deklarācijā un tam pievienotajos dokumentos ir sniegta apzināti nepatiesa informācija;

16.3. Civilās aviācijas aģentūrai ir pierādījumi par specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļaujas, sertifikāta vai deklarācijas prettiesisku izmantošanu;

16.4. specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantam nav atbildīgā vadītāja vai atbildīgā pārvaldnieka.

17. Civilās aviācijas aģentūra sagatavo 2. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja neatbilstība pēc atklāšanas uzreiz nav klasificējama kā 1. līmeņa neatbilstība.

18. Civilās aviācijas aģentūra katru gadu līdz 15. janvārim informē specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu par šo noteikumu 15. punktā minētajā atbilstības uzraudzības programmā plānotajiem auditiem un inspekcijām, norādot to veikšanas datumus.

19. Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants desmit darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētās informācijas saņemšanas var rakstiski informēt Civilās aviācijas aģentūru par nepieciešamību noteikt citus plānoto auditu un inspekciju veikšanas datumus, to pamatojot.

20. Ja Civilās aviācijas aģentūra ir sagatavojusi:

20.1. 2. līmeņa neatbilstības ziņojumu, – specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants pēc audita vai inspekcijas noslēguma Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par 15 dienām, iesniedz Civilās aviācijas aģentūrai izvērtēšanai konstatētās neatbilstības cēloņu analīzi un neatbilstības novēršanas plānu un triju mēnešu laikā pēc neatbilstības ziņojuma saņemšanas novērš konstatēto neatbilstību. Pēc minētā termiņa beigām, ņemot vērā neatbilstības būtību, Civilās aviācijas aģentūrai pēc specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta atkārtoti iesniegta neatbilstību novēršanas plāna izvērtēšanas ir tiesības pagarināt konstatētās neatbilstības novēršanas termiņu uz laiku līdz trim mēnešiem. Ja specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants minētajā termiņā nav veicis konstatētās neatbilstības cēloņu analīzi, nav izstrādājis neatbilstības novēršanas plānu vai nenovērš konstatēto neatbilstību, Civilās aviācijas aģentūra to klasificē kā 1. līmeņa neatbilstību;

20.2. 1. līmeņa neatbilstības ziņojumu, – Civilās aviācijas aģentūra atbilstīgi lidojumu drošuma apdraudējumam uz laiku līdz sešiem mēnešiem ierobežo vai aptur specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļaujas, sertifikāta vai deklarācijas darbību un norāda, kādas konstatētās neatbilstības specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantam ir jānovērš. Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants pēc audita vai inspekcijas noslēguma Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par 15 dienām, iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā konstatētās neatbilstības cēloņu analīzi un neatbilstības novēršanas plānu.

21. Civilās aviācijas aģentūra atsauc specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļauju, sertifikātu vai deklarāciju, ja bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants sešu mēnešu laikā pēc specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļaujas, sertifikāta vai deklarācijas darbības ierobežošanas vai apturēšanas nav novērsis Civilās aviācijas aģentūras konstatētās neatbilstības.

22. Civilās aviācijas aģentūra audita vai inspekcijas noslēguma ziņojumu sagatavo desmit darbdienu laikā pēc audita noslēguma.

V. Noslēguma jautājumi

23. Paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojuma atļaujas ar tajās norādīto derīguma termiņu līdz 2021. gada 1. jūlijam, kas izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumiem Nr. 368 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi", ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim

24. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu sertifikācijas un uzraudzības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 437Pieņemts: 29.06.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123A, 30.06.2021. OP numurs: 2021/123A.14
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
324359
01.07.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"