Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt fiziskās personas, kurai ir vai ir bijis trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statuss, maksātspējas atjaunošanu un finanšu pratības stiprināšanu, nosakot principus un procedūras fiziskās personas atbrīvošanai no parādsaistībām, kuras radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē un kurām iestājies izpildes pienākums, un tādējādi veicināt personas līdzdalību ekonomiskajā vidē.

2. pants. Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām ierobežojumi

(1) Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kas fiziskajai personai, ja tai mantiskā stāvokļa un ienākumu dēļ nav iespēju nokārtot parādsaistības, kuras radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, kurām iestājies izpildes pienākums un kuras neatbilst Maksātnespējas likumā noteiktajām fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm (turpmāk — parādsaistības), dod iespēju tikt atbrīvotai no parādsaistībām, kā arī palīdz stiprināt attiecīgās personas finanšu pratību.

(2) Fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām ikviena fiziskā persona var izmantot vienu reizi arī tad, ja atbrīvošana no parādsaistībām atcelta saskaņā ar šā likuma 21. pantu.

3. pants. Piemērojamie principi

(1) Atklātības princips — lai nodrošinātu uzticamību, informācija par parādnieka finansiālo stāvokli ir pieejama visām iesaistītajām personām, tādējādi veicinot šo personu interešu ievērošanu un atbrīvošanas no parādsaistībām mērķu sasniegšanu. Izņēmums ir informācija, kuras neierobežota izpaušana varētu kaitēt parādnieka vai kreditoru likumīgajām interesēm.

(2) Labticības princips — iesaistītās personas savas tiesības izmanto un pienākumus izpilda labā ticībā. Parādnieks un kreditors nedrīkst izmantot procesu, lai netaisnīgi iedzīvotos vai izvairītos no citu saistību izpildes.

(3) Patiesības paušanas princips — iesaistītās personas sniedz tikai patiesu informāciju.

(4) Skarto kreditoru vienlīdzības princips — kreditoriem, kas norādīti pieteikumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām (turpmāk arī — pieteikums), tiek dotas vienādas iespējas izteikt savus iebildumus pret fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām.

II nodaļa
Prasības fiziskās personas atbrīvošanai no parādsaistībām

4. pants. Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām subjekti

(1) Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām subjekts (turpmāk arī — parādnieks) var būt fiziskā persona, ja vienlaikus pastāv visi šādi nosacījumi:

1) fiziskā persona atbilst vienai no šādām pazīmēm:

a) tā pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs,

b) tai pēdējos 12 mēnešus ir bijusi deklarētā dzīvesvieta Latvijas Republikā, un tā saņem sociālos maksājumus no Latvijas valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem (piemēram, pensija, pabalsts, atlīdzība saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību);

2) pieteikuma iesniegšanas dienā konstatējams, ka fiziskās personas vidējie ienākumi mēnesī pēdējo 12 mēnešu laikā, neskaitot līdzekļus par katru apgādībā esošo bērnu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, nesasniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

3) fiziskajai personai nav kreditoru, kuru prasījuma tiesības pret attiecīgo fizisko personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz attiecīgās fiziskās personas vai trešās personas mantu;

4) fiziskajai personai nav mantas ārpus Latvijas Republikas;

5) fiziskajai personai pēdējo 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas vismaz trīs mēnešus ir bijis trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statuss.

(2) Parādnieka aizbildnis vai aizgādnis īsteno parādnieka tiesības un pienākumus saskaņā ar Civillikumu.

(3) Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām nav piemērojama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētam subjektam vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējam reģistrētai personai, kam ir sociālās apdrošināšanas maksājumu saistības pret nodarbinātajām personām.

5. pants. Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām pazīmes

(1) Parādniekam var piemērot fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, ja vienlaikus pastāv visas šādas pazīmes:

1) parādniekam nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes pienākums;

2) visu parādsaistību pamatparāda un blakus saistību kopējais apmērs pārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, bet nepārsniedz 5000 euro;

3) parādsaistības ir radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, kas noslēgts ar kredīta devēju, kas ir tiesīgs sniegt patērētājam kreditēšanas pakalpojumus Latvijas Republikā.

(2) Šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētajās parādsaistībās neietver parādsaistības:

1) kuras radušās, noslēdzot patērētāja kreditēšanas līgumu, saskaņā ar kuru kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nodota kāda lieta un parādnieka atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu;

2) kuras radušās pēdējo triju mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas;

3) kuru segšanai novirzīti līdzekļi mazāk nekā 20 procentu apmērā no attiecīgo parādsaistību sākotnējā apmēra neatkarīgi no tā, vai tie novirzīti procentu maksājumu vai pamatparāda segšanai.

(3) Ja pieteikuma iesniegšanas dienā parādsaistības izpildes pienākums ir iestājies daļēji, uzskatāms, ka izpildes pienākums iestājies par visu saistību kopumā.

(4) Parādsaistības šā panta pirmās daļas 3. punkta izpratnē ir arī tādas parādsaistības, kuras ir cedētas, tostarp citā valstī reģistrētam komersantam.

6. pants. Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām piemērošanas ierobežojumi

Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām nav piemērojama personai:

1) kura jau ir tikusi atbrīvota no parādsaistībām šajā likumā noteiktajā kārtībā;

2) kuras atbrīvošana no parādsaistībām ir atcelta saskaņā ar šā likuma 21. pantu;

3) uz kuru attiecināmi Maksātnespējas likuma 130. pantā noteiktie ierobežojumi;

4) kura negodprātīgi izmanto šajā likumā noteiktās tiesības.

7. pants. Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām publicitāte

(1) Atbildīgā iestāde maksātnespējas reģistrā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām ieraksta šādas ziņas:

1) parādnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu;

2) datumu, kad pieņemts pieteikums;

3) pieteikuma izskatīšanas rezultātu, norādot:

a) notariālā akta vai atteikuma datumu,

b) notariālā akta vai atteikuma numuru,

c) ziņas par zvērinātu notāru, kurš taisījis notariālo aktu vai atteikumu, — vārdu, uzvārdu un prakses vietas adresi,

d) ziņas par to, ka parādnieks ir vai nav atbrīvots no parādsaistībām vai pieteikuma izskatīšana izbeigta, jo parādnieks ir miris;

4) ja attiecināms, datumu, kad pieņemts tiesas spriedums, ar ko atceļ fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, norādot arī lietas numuru un tiesas nosaukumu;

5) ziņas par šā likuma 20. pantā noteikto pienākumu un ierobežojumu izbeigšanos, ja konstatēts, ka parādnieks ir miris;

6) ieraksta izdarīšanas datumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās ziņas var tikt publicētas arī citos reģistros, informācijas sistēmās vai datubāzēs.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās ziņas publisko maksātnespējas reģistrā:

1) no dienas, kad izdarīts ieraksts par pieteikuma pieņemšanu, līdz dienai, kad izdarīts ieraksts par attiecīgā pieteikuma izskatīšanas rezultātu;

2) divus gadus pēc dienas, kad izdarīts ieraksts par pieteikuma izskatīšanas rezultātu, ja parādnieks ir atbrīvots no parādsaistībām;

3) vienu gadu pēc dienas, kad izdarīts ieraksts par pieteikuma izskatīšanas rezultātu, ja parādnieks nav atbrīvots no parādsaistībām vai pieteikuma izskatīšana izbeigta, jo parādnieks ir miris;

4) divus gadus pēc tam, kad izdarīts ieraksts par tā tiesas sprieduma datumu, ar ko atceļ fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām (ja šīs ziņas ir attiecināmas). Ja tiesas spriedums stājas spēkā pēc šīs daļas 2. punktā minētā termiņa beigām, maksātnespējas reģistrā tiek atjaunoti šā panta pirmajā daļā minētie ieraksti.

(4) Atbildīgā iestāde šā panta pirmajā daļā minētās ziņas pēc šā panta trešajā daļā minētā attiecīgā termiņa beigām maksātnespējas reģistrā glabā līdz dienai, kad tiek konstatēts, ka parādnieks ir miris.

III nodaļa
Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām kārtība

8. pants. Pieteikuma iesniegšana

(1) Parādnieks iesniedz zvērinātam notāram pieteikumu, ja pastāv šā likuma 5. pantā minētās pazīmes.

(2) Pieteikumu sagatavo atbilstoši šā likuma 1. pielikumam. Pieteikumam pievieno dokumentus, kuri pamato tajā norādītos apstākļus, un dokumentus, kurus Latvijas Banka un kredītinformācijas biroji izsnieguši viena mēneša laikā pirms pieteikuma iesniegšanas un kuros norādīta kredītu reģistra un kredītinformācijas biroju datubāzēs iekļautā informācija par parādnieku.

(3) Pieteikumu iesniedz zvērinātam notāram, kurš praktizē tajā apgabaltiesas darbības teritorijā, kurā ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — parādnieka dzīvesvieta.

(4) Pēc fiziskās personas lūguma zvērināts notārs sniedz informatīvu atbalstu pieteikuma sagatavošanā.

(5) No pieteikuma iesniegšanas dienas līdz dienai, kad zvērināts notārs atteicies apliecināt pieteikumu, vai līdz pieteikuma atsaukšanas dienai, vai līdz pieteikuma pieņemšanas dienai parādniekam ir liegts uzņemties jaunas saistības, kas atbilst šā likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktā minētajām saistībām.

9. pants. Pieteikuma apliecināšana

(1) Zvērināts notārs apliecina pieteikumu, taisot to kā notariālo aktu, ja nav konstatēta parādnieka neatbilstība kādai no šajā likumā noteiktajām prasībām vai nav konstatēts kāds no šajā likumā noteiktajiem ierobežojumiem.

(2) Zvērināts notārs brīdina parādnieku par kriminālatbildību par apzināti nepatiesa pieteikuma iesniegšanu un parādniekam zināmu faktu un lietas apstākļu apzinātu noklusēšanu zvērinātam notāram. Tas norādāms notariālajā aktā.

(3) Pieteikuma apliecināšana nav pārsūdzama vai apstrīdama tiesā.

10. pants. Pieteikuma atsaukšana

Parādnieks ir tiesīgs atsaukt pieteikumu 14 dienu laikā no tā apliecināšanas dienas. Atsaukumu izsaka rakstveidā un bez nosacījumiem. Paraksts uz atsaukuma ir notariāli apliecināms.

11. pants. Pieteikuma pieņemšana un tās sekas

(1) Ja pieteikums nav atsaukts šā likuma 10. pantā minētajā termiņā, tas tiek pieņemts un iestājas šādas sekas:

1) attiecībā uz pieteikumā norādītajām parādsaistībām aptur izpildu lietvedību lietās par piespriesto, bet nepiedzīto summu piedziņu un lietās par parādnieka saistību izpildīšanu tiesas ceļā;

2) attiecībā uz pieteikumā norādītajām parādsaistībām apstājas aizdevuma (kredīta) lietošanas procentu pieaugums, likumisko procentu pieaugums, līgumsoda pieaugums (tai skaitā procentos izteikta līgumsoda pieaugums) un nokavējuma procentu pieaugums;

3) parādniekam liegts uzņemties jaunas saistības, kas atbilst šā likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktā minētajām saistībām.

(2) Par pieteikuma pieņemšanu zvērināts notārs nekavējoties paziņo atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā, un nosūta paziņojumu:

1) parādniekam;

2) pieteikumā norādītajiem kreditoriem;

3) zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā ir izpildu lieta pret parādnieku.

(3) Parādniekam ir pienākums:

1) sešu mēnešu laikā no pieteikuma pieņemšanas dienas apgūt Nodarbinātības valsts aģentūras organizētos finanšu pratības kursus;

2) sniegt zvērinātam notāram informāciju, kas nepieciešama pieteikuma izskatīšanai.

(4) Cedentam, kurš cedējis prasījumu, kas izriet no šā likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktā minētajām parādsaistībām, ir pienākums divu nedēļu laikā no šā panta otrajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas dienas informēt cesionāru par pieteikuma pieņemšanas faktu, vienlaikus nosūtot cesionāram pieteikumu.

(5) Cesionārs, iesniedzot zvērinātam notāram prasījuma tiesību pāreju apliecinošus dokumentus, ir tiesīgs patstāvīgi izlietot šajā likumā kreditoram noteiktās tiesības.

12. pants. Pieteikuma precizēšana

(1) Parādniekam ir tiesības viena mēneša laikā pēc pieteikuma pieņemšanas dienas precizēt pieteikumā norādītās parādsaistības.

(2) Zvērināts notārs iesniegumu par pieteikuma precizēšanu taisa kā notariālo aktu, ja izmaiņas atbilst šā likuma 5. pantā minētajām pazīmēm. Iesniegums par pieteikuma precizēšanu kļūst par pieteikuma neatņemamu sastāvdaļu un nav pārsūdzams vai apstrīdams tiesā.

(3) Zvērināts notārs paziņojumu par pieteikuma precizēšanu nosūta parādniekam, kreditoram un zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā pret parādnieku ir izpildu lieta, uz kuru attiecas pieteikuma precizējums.

13. pants. Kreditora tiesības iepazīties ar pieteikumu un iesniegt iebildumus

(1) Pieteikumā norādītajam kreditoram ir tiesības iepazīties ar pieteikumu, savukārt citu ar pieteikumu saistīto informāciju kreditors var saņemt Notariāta likuma 80. pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Kreditoram ir tiesības divu mēnešu laikā pēc pieteikuma pieņemšanas dienas vai pieteikuma precizēšanas, ja ar pieteikuma precizēšanu skartas attiecīgā kreditora intereses, iesniegt zvērinātam notāram:

1) pamatotus iebildumus attiecībā uz pieteikumā norādīto informāciju, kas saistīta ar attiecīgā kreditora prasījumu, atbilstoši šā likuma 2. pielikumam;

2) informāciju par šķēršļiem parādnieka atbrīvošanai no parādsaistībām.

(3) Ja kreditors šā panta otrajā daļā minētajā termiņā zvērinātam notāram neiesniedz iebildumus, uzskatāms, ka kreditoram nav iebildumu.

14. pants. Parādnieka un kreditora viedokļu tuvināšana

(1) Zvērināts notārs nekavējoties nosūta kreditora iebildumus parādniekam un aicina to divu nedēļu laikā rakstveidā izteikt viedokli par kreditora iebildumiem.

(2) Zvērināts notārs pēc parādnieka viedokļa saņemšanas nekavējoties nosūta tos kreditoram.

(3) Ja parādnieks nepiekrīt kreditora iebildumiem, zvērināts notārs veic darbības, lai tuvinātu pušu viedokļus un panāktu vienošanos.

(4) Ja parādnieks un kreditors piekrīt zvērināta notāra sastādītajam vienošanās projektam, zvērināts notārs vienošanos notariāli apliecina, vienošanās kļūst par pieteikuma neatņemamu sastāvdaļu un nav pārsūdzama vai apstrīdama tiesā.

(5) Ja parādnieks un kreditors nevienojas, zvērināts notārs rīkojas šā likuma 17. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

15. pants. Finanšu pratības kursi

(1) Finanšu pratības kursu saturu nosaka un to bezmaksas pieejamību nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

(2) Pēc tam, kad parādnieks apguvis finanšu pratības kursus, pēc viņa lūguma Nodarbinātības valsts aģentūra nosūta zvērinātam notāram, kura lietvedībā ir parādnieka pieteikums, elektronisku paziņojumu par finanšu pratības kursu apguvi.

16. pants. Pieteikuma izskatīšanas kārtība

(1) Ja pēc šā likuma 11. panta trešās daļas 1. punktā noteiktā termiņa beigām zvērināts notārs konstatē, ka parādnieks ir izpildījis šā likuma 11. panta trešajā daļā noteiktos pienākumus un nav neatrisinātu kreditoru iebildumu, kā arī nepastāv citi šķēršļi parādnieka atbrīvošanai no parādsaistībām, zvērināts notārs taisa notariālo aktu par parādnieka atbrīvošanu no parādsaistībām. Zvērināts notārs par to paziņo atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā, kā arī nosūta notariālo aktu:

1) parādniekam;

2) sociālajam dienestam pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, — pēc parādnieka dzīvesvietas;

3) zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā ir izpildu lieta pret parādnieku.

(2) Parādnieku atbrīvo no parādsaistībām, ja kreditora iebildumi neattiecas uz pieteikumā norādīto attiecīgā kreditora prasījumu vai kreditors šā likuma 17. panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nav cēlis prasību tiesā, tiesa nav ierosinājusi tiesvedību pret parādnieku un nepastāv citi šķēršļi parādnieka atbrīvošanai no parādsaistībām.

(3) Notariālie akti, kas taisīti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, nav pārsūdzami vai apstrīdami tiesā.

(4) Ja zvērināts notārs konstatē, ka parādnieks nav izpildījis šā likuma 11. panta trešajā daļā noteiktos pienākumus vai pastāv citi šķēršļi parādnieka atbrīvošanai no parādsaistībām, zvērināts notārs atsaka parādnieka atbrīvošanu no parādsaistībām. Zvērināts notārs par atteikumu paziņo atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā, kā arī nosūta atteikumu:

1) parādniekam;

2) zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā ir izpildu lieta pret parādnieku.

(5) Ja, izskatot pieteikumu, zvērināts notārs konstatē, ka parādnieks ir miris, zvērināts notārs izbeidz pieteikuma izskatīšanu un par to paziņo atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

17. pants. Pieteikuma izskatīšanas atlikšana

(1) Ja zvērināts notārs konstatē, ka parādnieks ir izpildījis šā likuma 11. panta trešajā daļā noteiktos pienākumus un nepastāv citi šķēršļi parādnieka atbrīvošanai no parādsaistībām, taču ir neatrisināti kreditoru iebildumi, kuru pamatā ir strīds par tiesībām, zvērināts notārs atliek pieteikuma izskatīšanu un nosaka termiņu, ne garāku par diviem mēnešiem, kādā kreditors ceļ prasību tiesā un iesniedz zvērinātam notāram tiesas lēmumu par tiesvedības ierosināšanu.

(2) Pieteikuma izskatīšana tiek atlikta līdz brīdim, kad tiesā ir izlemta lieta, kas ierosināta uz kreditora pieteikuma pamata.

(3) Ja šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā kreditors neiesniedz tiesas lēmumu par tiesvedības ierosināšanu, zvērināts notārs izskata pieteikumu šā likuma 16. pantā noteiktajā kārtībā, balstoties uz pieteikumā minētajām ziņām.

(4) Zvērināts notārs izskata pieteikumu saskaņā ar šā likuma 16. pantu pēc tam, kad parādnieks vai kreditors iesniedzis tiesas nolēmumu par kreditora prasību.

18. pants. Sūdzību iesniegšanas kārtība

Sūdzība par zvērināta notāra nepareizu rīcību un zvērināta notāra atteikšanos izpildīt likumā noteiktos pienākumus iesniedzama Notariāta likumā noteiktajā kārtībā.

IV nodaļa
Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām sekas un šīs atbrīvošanas atcelšana

19. pants. Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām sekas

(1) Parādnieku atbrīvo no tām parādsaistībām, kuras norādītas pieteikumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām.

(2) Ja parādnieks netiek atbrīvots no parādsaistībām, tad parādsaistību apmēram pieskaita tās summas, kuru pieaugums tika apturēts saskaņā ar šā likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu.

20. pants. Pienākumi un ierobežojumi, kas izriet no fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām

(1) Pēc tam, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, parādniekam ir šādi pienākumi:

1) turpināt pildīt saistības, no kurām viņš nav atbrīvots;

2) triju mēnešu laikā apmeklēt sākotnējo konsultāciju sociālajā dienestā, lai konstatētu, vai viņš ir sociālā dienesta klients Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē;

3) ja parādniekam nav darba tiesisko attiecību vai tām līdzvērtīgu attiecību vai viņš neveic patstāvīgu saimniecisko darbību un ja tas ir objektīvi iespējams, nekavējoties uzsākt darba tiesiskās attiecības vai tām līdzvērtīgas attiecības, patstāvīgu saimniecisko darbību vai reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā.

(2) Sociālais dienests, nosūtot elektronisku paziņojumu, informē zvērinātu notāru, kurš taisījis notariālo aktu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, par to, ka attiecīgā persona ir apmeklējusi šā panta pirmās daļas 2. punktā minēto konsultāciju, — piecu darbdienu laikā pēc apmeklējuma.

(3) Parādnieks triju mēnešu laikā zvērinātam notāram, kurš taisījis notariālo aktu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, iesniedz vienu no šādiem apliecinājumiem:

1) izziņu par darba tiesisko attiecību vai tām līdzvērtīgu attiecību esību, norādot to termiņu;

2) dokumentāru apliecinājumu par reģistrēšanos kā komersantam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestā reģistrā vai kā saimnieciskās darbības veicējam Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā;

3) dokumentus, kas objektīvi pamato darbnespēju visā triju mēnešu periodā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām;

4) Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu.

(4) Šā panta pirmās daļas 3. punktā noteiktā pienākuma nav un trešajā daļā minētie apliecinājumi nav jāiesniedz personai, kura saņem vecuma pensiju likuma "Par valsts pensijām" izpratnē vai ir sasniegusi likuma "Par valsts pensijām" 11. panta pirmajā daļā minēto vecumu.

(5) Divus gadus no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, attiecīgajai fiziskajai personai ir aizliegts uzņemties saistības, kas atbilst šā likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktā minētajām saistībām.

(6) Divus gadus no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, ir aizliegts ar attiecīgo fizisko personu nodibināt no patērētāja kreditēšanas līguma izrietošas saistības.

(7) Ja šajā pantā noteikto pienākumu pildīšanas un noteikto ierobežojumu ievērošanas laikā fiziskā persona nomirst, statuss — fiziskā persona, kas atbrīvota no parādsaistībām, — nezūd, ja vien netiek konstatēts pamats atcelt fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām.

21. pants. Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšana

(1) Kreditors vai cita persona, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas, var iesniegt tiesā pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu.

(2) Zvērināts notārs, kurš taisījis notariālo aktu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, iesniedz tiesā pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu, ja nav saņemts sociālā dienesta elektroniskais paziņojums par šā likuma 20. panta pirmās daļas 2. punktā minētās konsultācijas apmeklējumu vai nav saņemts kāds no šā likuma 20. panta trešajā daļā minētajiem apliecinājumiem. Pieteikuma iesniegšana tiesā nav pārsūdzama.

(3) Pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu iesniedz saprātīgā termiņā pēc tam, kad kreditors vai cita persona, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas, uzzināja par pamatu šāda pieteikuma iesniegšanai, bet ne vēlāk kā divu gadu laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām.

(4) Zvērināts notārs pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu iesniedz nekavējoties pēc šā likuma 20. panta pirmās daļas 2. punktā un trešajā daļā noteiktā termiņa beigām, ja nav saņemts sociālā dienesta paziņojums par šā likuma 20. panta pirmās daļas 2. punktā minētās konsultācijas apmeklējumu vai nav saņemts kāds no šā likuma 20. panta pirmās daļas 3. punktā minētajiem apliecinājumiem.

(5) Pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu var iesniegt, ja:

1) fiziskā persona ir atbrīvota no parādsaistībām;

2) nav izbeidzies šā panta trešajā daļā noteiktais šāda pieteikuma iesniegšanas termiņš.

(6) Pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu nevar iesniegt un fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām nav atceļama, ja fiziskā persona ir mirusi.

(7) Pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu tiesa izskata Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(8) Zvērināts notārs, kurš taisījis notariālo aktu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, tiesas noteiktajā termiņā vai kopā ar pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu iesniedz tiesā notariālā akta par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām un citu lietas materiālu atvasinājumus.

(9) Fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām atceļ, ja pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

1) fiziskā persona neievēro šā likuma 21. pantā noteiktos pienākumus un ierobežojumus;

2) parādnieks pieteikumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām ir sniedzis nepatiesas ziņas, kuru dēļ viņš nepamatoti atbrīvots no parādsaistībām.

22. pants. Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanas sekas

Ja fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām atceļ, tiek atjaunotas visas parādsaistības, kas bija spēkā dienā, kad tika iesniegts pieteikums, uz kura pamata fiziskā persona atbrīvota no parādsaistībām.

Likums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 15. jūnijā.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2021. gada 28. jūnijā
Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma
1. pielikums
Pieteikums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām
1.Pieteicēja vārds 
2.Pieteicēja uzvārds 
3.Pieteicēja personas kods 
4.Pieteicēja deklarētā dzīvesvieta vai dzīvesvieta 
5.Pieteicēja elektroniskā pasta adrese vai elektroniskā adrese, ja tāda ir 
6.Apstākļi, kuru dēļ nav iespējams izpildīt parādsaistības
 
7.Visas parādsaistības, no kurām parādnieku var atbrīvot saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu, un to summas, kā arī, ja attiecināms, informācija par izpildu lietām, kas ievestas pret parādnieku

Ieinteresētās personas (kreditora) vārds, uzvārds un personas kods/firma (nosaukums) un reģistrācijas numurs

Parādsaistību rašanās pamats

Parādsaistību rašanās laiks

Sākotnējā summa (euro)

Atlikusī summa (euro)

Ja attiecināms, informācija par izpildu lietām, kas ievestas pret parādnieku (zvērināta tiesu izpildītāja vārds, uzvārds un izpildu lietas numurs)

Pamatparāda apmērs

Blakus saistību apmērs

7.1.       
7.2.       
7.3.       
...       
Kopējā atlikusī parādsaistību summa (euro) _________
8.Apliecinājums par parādnieka atbilstību Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā noteiktajām subjekta pazīmēm
8.1.Pēdējos 12 mēnešus esmu Latvijas Republikas nodokļu maksātājs, vai pēdējos 12 mēnešus mana deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Latvijas Republikā un esmu saņēmis sociālos maksājumus no Latvijas valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem (piemēram, pensija, pabalsts, atlīdzība saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību)

8.2.Pieteikuma iesniegšanas dienā mani vidējie ienākumi mēnesī pēdējo 12 mēnešu laikā, neskaitot līdzekļus par katru apgādībā esošo bērnu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, nesasniedza valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru

8.3.Nav kreditoru, kuru prasījuma tiesības pret mani vai trešo personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz manu vai trešās personas mantu

8.4.Nav mantas ārpus Latvijas Republikas

8.5.Pēdējo 12 mēnešu laikā vismaz trīs mēnešus man ir bijis trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statuss

8.6.Neesmu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēts subjekts vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs reģistrēta persona, kam ir sociālo maksājumu saistības pret nodarbinātajām personām

8.7.Iepriekš neesmu atbrīvots no parādsaistībām saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu, tai skaitā fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām nav vēlāk atcelta saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma 21. pantu

8.8.Nepastāv Maksātnespējas likuma 130. pantā noteiktie ierobežojumi

9.Informācija par pēdējo triju gadu laikā atsavināto mantu

Persona, kurai manta atsavināta (vārds, uzvārds un personas kods/firma (nosaukums) un reģistrācijas numurs)

Atsavinātā manta

Mantas atsavināšanas datums

Summa, par kādu manta atsavināta (euro)

9.1.    
9.2.    
9.3.    
    
 

 

10.

 

 

Pielikumā:

10.1Sociālā dienesta lēmums par trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statusa piešķiršanu

Lapu skaits ____

10.2.Latvijas Bankas un kredītinformācijas biroju izsniegtie dokumenti, kuri izsniegti viena mēneša laikā pirms šā pieteikuma iesniegšanas un kuros norādīta kredītu reģistra un kredītinformācijas biroju datubāzēs iekļautā informācija par parādnieku

Lapu skaits ____

Ja attiecināms, citi pielikumi:
10.3. 

Lapu skaits ____

10.4. 

Lapu skaits ____

10.5. 

Lapu skaits ____

 

Lapu skaits ____

Apliecinu, ka pieteikumā norādītās ziņas par faktiem un lietas apstākļiem ir pilnīgas un patiesas. Esmu brīdināts, ka par apzināti nepatiesa pieteikuma iesniegšanu un man zināmu faktu un lietas apstākļu apzinātu noklusēšanu mani var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikumu

Datums

Paraksts

  
Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma
2. pielikums
Iebildumi par pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām
1.Kreditora vārds un uzvārds vai firma (nosaukums) 
2.Kreditora personas kods vai reģistrācijas numurs 
3.Kreditora deklarētā dzīvesvieta vai dzīvesvieta, vai juridiskā adrese 
4.Kreditora kontakttālrunis, elektroniskā pasta adrese vai elektroniskā adrese, ja tāda ir 
5.Iebildumi attiecībā uz pieteikumā norādīto informāciju, kas saistīta ar attiecīgā kreditora prasījumu

Pieteikumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām norādītais parādsaistības numurs, ja tāds ir

Parādsaistības raksturojošā informācija — pēc kreditora ieskatiem

Iebilduma pamatojums un atsauce uz pamatojošu dokumentu

Parādsaistību rašanās laiks

Sākotnējā summa (euro)

Atlikusī summa (euro)

 

Pamatparāda apmērs

Blakus saistību apmērs

5.1.      
5.2.      
5.3.      
      
6. Pielikumi ar pamatojošiem dokumentiem:
6.1. Lapu skaits ____
6.2. Lapu skaits ____
6.3. Lapu skaits ____
 Lapu skaits ____
7.Informācija par šķēršļiem parādnieka atbrīvošanai no parādsaistībām, ja kreditora rīcībā ir šādas ziņas
7.1.Pēdējos 12 mēnešus parādnieks nav Latvijas Republikas nodokļu maksātājs, vai pēdējos 12 mēnešus parādnieka deklarētā dzīvesvieta nav bijusi Latvijas Republikā un parādnieks nav saņēmis sociālos maksājumus no Latvijas Republikas valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem (piemēram, pensija, pabalsts, atlīdzība saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību) 
7.2.Pieteikuma iesniegšanas dienā parādnieka vidējie ienākumi mēnesī pēdējo 12 mēnešu laikā, neskaitot līdzekļus par katru apgādībā esošo bērnu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, pārsniedza valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru 
7.3.Parādniekam ir kreditori, kuru prasījuma tiesības pret parādnieku vai trešo personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka vai trešās personas mantu 
7.4.Parādniekam ir manta ārpus Latvijas Republikas 
7.5.Pēdējo 12 mēnešu laikā vismaz trīs mēnešus parādniekam nav bijis trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statuss 
7.6.Parādnieks ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēts subjekts vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs reģistrēta persona, kam ir sociālo maksājumu saistības pret nodarbinātajām personām 
7.7.Parādnieks iepriekš ir atbrīvots no parādsaistībām saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu, tai skaitā fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām vēlāk atcelta saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma 21. pantu 
7.8.Pastāv Maksātnespējas likuma 130. pantā noteiktie ierobežojumi 
8. Pielikumi ar publiskiem dokumentiem:
8.1. Lapu skaits ____
8.2. Lapu skaits ____
8.3. Lapu skaits ____
 Lapu skaits ____
Apliecinu, ka pieteikumā norādītās ziņas par faktiem un lietas apstākļiem ir pilnīgas un patiesas

Datums

Paraksts

  
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.06.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Tēma: Bankas, finanses, budžets; Maksātnespēja; Patērētāju tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 121B, 28.06.2021. OP numurs: 2021/121B.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
324276
01.01.2022
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"