Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā kodeksā, izņemot pārejas noteikumu 1.-37. punktu, vārdus "piespiedu darbs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedriskais darbs" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 15. panta ceturtajā daļā vārdus "piespiedu darbs vai naudas sods aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu" ar vārdiem "sods aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai brīvības atņemšanu".

3. Aizstāt 20.2 pantā vārdus "toksisko vai psihotropo vielu ietekmē" ar vārdiem "vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā".

4. 41. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "noteikta veida" ar vārdiem "brīvības atņemšanas iestādes administrācijas nodrošināto" un vārdu "kratīšanai" - ar vārdu "pārmeklēšanai";

izslēgt septīto daļu.

5. 45. pantā:

izslēgt piektās daļas pirmo teikumu;

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Cietumu slimnīcā ievietotajam notiesātajam atbilstoši ārsta norādījumiem īslaicīgās satikšanās vietā nodrošina iespēju sazināties ar radiniekiem, laulāto vai citām personām, izmantojot videosaziņas iespēju. Šādu videosaziņas iespēju skaitu un ilgumu nosaka atbilstoši šajā kodeksā noteiktajam īslaicīgo satikšanos skaitam un ilgumam attiecīgajā soda izciešanas režīma pakāpē, kurā notiesātais izcieš sodu."

6. Papildināt kodeksu ar 45.2 pantu šādā redakcijā:

"45.2 pants. Kārtība, kādā īstenojamas ar brīvības atņemšanu notiesātā tiesības satikties ar radinieku vai laulāto, kurš izcieš sodu citā brīvības atņemšanas iestādē

Ja notiesātajam ir piešķirts šā kodeksa 68. panta pirmās daļas 6., 7. vai 8. punktā minētais pamudinājums un viņš īslaicīgās prombūtnes laikā vēlas apmeklēt radinieku vai laulāto, kurš izcieš sodu citā brīvības atņemšanas iestādē, notiesātais iesniedz attiecīgu iesniegumu tās brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam, kurā viņš izcieš sodu. Iesniegumā norāda brīvības atņemšanas iestādi, kurā atrodas radinieks vai laulātais, informāciju, ka radiniekam vai laulātajam šajā kodeksā noteiktajā kārtībā ir piešķirta īslaicīgā vai ilgstošā satikšanās, satikšanās datumu un ilgumu. Iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms paredzamās satikšanās.

Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks par saņemto iesniegumu un paredzamo satikšanos nekavējoties rakstveidā informē tās brīvības atņemšanas iestādes priekšnieku, kurā sodu izcieš iesniegumā minētais radinieks vai laulātais. Kopā ar iesniegumu nosūta arī notiesātā fotogrāfiju.

Tās brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks, kurā sodu izcieš radinieks vai laulātais, var pieņemt pamatotu lēmumu par radiniekam vai laulātajam piešķirtās īslaicīgās satikšanās norisi brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnē šā kodeksa 45. panta astotajā daļā minētajos gadījumos.

Notiesātajam ir tiesības viena mēneša laikā pieprasīt, lai šā panta trešajā daļā minētais brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka lēmums tiktu noformēts rakstveidā. Lēmumu noformē rakstveidā un izsniedz Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Šā panta trešajā daļā minēto brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt šā kodeksa 45. panta desmitajā daļā noteiktajā kārtībā.

Ja notiesātais, kurš ir devies uz satikšanos ar radinieku vai laulāto citā brīvības atņemšanas iestādē, objektīvu un iepriekš neparedzamu vai nenovēršamu apstākļu dēļ nevar ierasties uz satikšanos, viņam ir pienākums par to nekavējoties informēt brīvības atņemšanas iestādes priekšnieku, kurš piešķīris šā panta pirmajā daļā minēto pamudinājumu, un nekavējoties atgriezties brīvības atņemšanas iestādē. Ja notiesātais neierodas uz satikšanos ar radinieku vai laulāto, tas tiek uzskatīts par rupju soda izciešanas režīma pārkāpumu, izņemot gadījumu, kad tam bijuši objektīvi un iepriekš neparedzami vai nenovēršami iemesli.

Ja, ierodoties uz šā panta pirmajā daļā paredzēto satikšanos vai tās laikā, tiek konstatēts, ka notiesātais, kurš ir ieradies uz satikšanos, atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā, tad tās brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks, kurā satikšanās notiek:

1) pieņem lēmumu par šāda notiesātā izolēšanu uz laiku, kas nepārsniedz 64 stundas, izvietojot viņu atsevišķi no pārējiem notiesātajiem;

2) nekavējoties informē tās brīvības atņemšanas iestādes priekšnieku, no kuras notiesātais ieradies;

3) nekavējoties organizē šāda notiesātā nogādāšanu atpakaļ brīvības atņemšanas iestādē;

4) veic šajā kodeksā noteiktās darbības soda izciešanas režīma pārkāpuma fiksēšanai un soda par soda izciešanas režīma pārkāpumu piemērošanai."

7. Papildināt kodeksu ar 47.2 pantu šādā redakcijā:

"47.2 pants. Notiesātā tiesības izmantot palīglīdzekli studiju procesā

Notiesātais ar brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam adresētu rakstveida iesniegumu var lūgt atļauju saņemt un noteiktu laiku izmantot palīglīdzekli bakalaura darba, maģistra darba vai promocijas darba izstrādei augstākās izglītības iegūšanai akreditētā augstskolā.

Iesniegumā notiesātais norāda:

1) augstskolu un studiju programmu, kurā studē;

2) palīglīdzekļa izmantošanas mērķi;

3) paredzamo palīglīdzekļa izmantošanas ilgumu;

4) palīglīdzekļa tehnisko aprakstu;

5) palīglīdzekli identificējošu informāciju;

6) iemeslu, kāpēc ar brīvības atņemšanas iestādē pieejamo palīglīdzekli nevar nodrošināt studiju turpināšanu augstākās izglītības iegūšanai, ja notiesātajam, turpinot studijas augstākās izglītības iegūšanai, ir pieejams brīvības atņemšanas iestādes nodrošināts attiecīgs palīglīdzeklis.

Šā panta otrajā daļā minētajam iesniegumam notiesātais pievieno viņa rīcībā esošos dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādīto informāciju.

Lai izlemtu jautājumu par atļaujas došanu, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks, ja nepieciešams, pieprasa informāciju no augstskolas, kurā studē notiesātais.

Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks 10 darbdienu laikā pēc šā panta ceturtajā daļā minētās informācijas saņemšanas lemj par šā panta pirmajā daļā minētās atļaujas došanu, izvērtējot drošības un noziedzības novēršanas kritērijus, kā arī iespējas glabāt šā panta pirmajā daļā minēto palīglīdzekli brīvības atņemšanas iestādes telpās. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks atļaujā norāda palīglīdzekļa izmantošanas mērķi, izmantošanas vietu, biežumu, ilgumu, kā arī palīglīdzekļa glabāšanas vietu un kārtību.

Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks, individuāli izvērtējot katru gadījumu, neļauj notiesātajam izmantot šā panta pirmajā daļā minēto palīglīdzekli, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) notiesātais ir sodīts par personiskās sadzīves tehnikas lietošanas kārtības pārkāpumu, par brīvības atņemšanas iestādē aizliegtu priekšmetu vai vielu lietošanu, glabāšanu vai izplatīšanu vai par palīglīdzekļa izmantošanas un glabāšanas kārtības pārkāpumu un neatbilst šā kodeksa 50.3 panta ceturtās daļas nosacījumiem;

2) notiesātais šā panta otrajā daļā minētajā iesniegumā ir norādījis nepatiesu informāciju;

3) ir konstatēti brīvības atņemšanas iestādē noteiktās kārtības vai sabiedrības drošības apdraudējuma riski.

Par palīglīdzekļa izmantošanas un glabāšanas kārtības pārkāpumiem notiesātais tiek sodīts šajā kodeksā noteiktajā kārtībā.

Palīglīdzeklis pirms un pēc tā izmantošanas tiek pakļauts pārbaudei.

Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka lēmumu par atteikumu dot atļauju palīglīdzekļa izmantošanai notiesātais var apstrīdēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam. Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmums nav pārsūdzams.

Ja tiek konstatēts, ka notiesātais palīglīdzekli izmanto neatbilstoši brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļaujā vai šajā kodeksā noteiktajām prasībām, šā panta pirmajā daļā minētā atļauja ir uzskatāma par anulētu. Šādā gadījumā palīglīdzekli nekavējoties izņem un nodod brīvības atņemšanas iestādei glabāšanā vai nodod personai, kura palīglīdzekli notiesātajam nodeva ar sūtījumu vai pienesumu.

Notiesātajam ir pienākums nekavējoties informēt brīvības atņemšanas iestādes priekšnieku, ja ir zudis pamats palīglīdzekļa izmantošanai."

8. Izteikt 48. pantu šādā redakcijā:

"48. pants. Ar brīvības atņemšanu notiesāto nauda

Notiesātajiem atļauts ar brīvības atņemšanas iestādes administrācijas starpniecību saņemt naudas pārvedumus bez apjoma ierobežojuma, sūtīt naudas pārvedumus radiniekiem, bet ar brīvības atņemšanas iestādes administrācijas atļauju - arī citām personām. Naudu, ko notiesātais saņem pārvedumā, viņam neizsniedz, bet ieskaita Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietām Valsts kasē atvērtajā kontā vai brīvības atņemšanas iestādes kasē.

Notiesātā naudu uzglabā Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietām Valsts kasē atvērtajā kontā vai brīvības atņemšanas iestādes kasē un uzskaita notiesātā personiskās naudas uzskaites kartē. Naudas pārvedumus veic un naudu notiesātajam izmaksā euro. Citā valūtā saņemto naudu pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu tās dienas sākumā, kad nauda saņemta Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietām Valsts kasē atvērtajā kontā vai brīvības atņemšanas iestādes kasē.

Notiesātā personiskās naudas uzskaites kartē esošo līdzekļu uzskaiti, izlietošanas organizēšanu vai kontroli Ieslodzījuma vietu pārvalde nodrošina elektroniskā veidā.

Brīvības atņemšanas iestādes atbildīgā persona par notiesātā personiskās naudas uzskaiti, pamatojoties uz notiesātā iesniegumu, no notiesātā personiskās naudas uzskaites kartē esošajiem līdzekļiem veic naudas pārvedumus un norēķinās par reģistrētajiem notiesātā pirkumiem komersanta izveidotajā pastāvīgajā tirdzniecības vietā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā.

Ieslodzījuma vietu pārvalde tās rīcībā esošās ziņas par notiesātā personiskās naudas apgrozījumu un personiskās naudas uzskaites kartē esošajiem līdzekļiem sniedz pēc valsts institūcijas vai amatpersonas pieprasījuma.

Šajā pantā noteiktais neattiecas uz notiesātajiem, kuri izcieš sodu atklātajā cietumā."

9. Aizstāt 49. panta sestajā daļā vārdu "advokātu" ar vārdu "aizstāvi".

10. 50.4 pantā:

izteikt septītās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) iepirkties komersanta izveidotajā pastāvīgajā tirdzniecības vietā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā;";

aizstāt septītās daļas 7. punktā vārdus "noteikta veida" ar vārdiem "brīvības atņemšanas iestādes administrācijas nodrošināto";

aizstāt septītās daļas 9. punktā vārdu "veikalu" ar vārdiem "komersanta izveidoto pastāvīgo tirdzniecības vietu brīvības atņemšanas iestādes teritorijā";

papildināt septīto daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) apmeklēt dievkalpojumus cietuma kapelā un tikties ar garīdznieku vienatnē.";

izteikt astotās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) iepirkties komersanta izveidotajā pastāvīgajā tirdzniecības vietā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā;";

aizstāt astotās daļas 5. punktā skaitli "10" ar skaitli "11";

izteikt devītās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) ar cietuma darbinieku starpniecību četras reizes mēnesī iepirkties komersanta izveidotajā pastāvīgajā tirdzniecības vietā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā;";

papildināt devītās daļas 7. punktu ar vārdiem "vai ar cietuma priekšnieka atļauju lietot personisko televizoru kamerā";

izteikt devītās daļas 9. punktu šādā redakcijā:

"9) valkāt personisko apģērbu vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas nodrošināto apģērbu;";

papildināt devīto daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) piedalīties kultūras un reliģiskos pasākumos dienas kārtībā paredzētajā laikā.";

aizstāt desmitajā daļā vārdu "veikalu" ar vārdiem "komersanta izveidoto pastāvīgo tirdzniecības vietu brīvības atņemšanas iestādes teritorijā";

izteikt vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Papildus šajā pantā minētajām tiesībām notiesātajiem ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums), kuri sodu izcieš atsevišķā slēgtā cietuma blokā ar pastiprinātu uzraudzību, ir tiesības izmantot videosaziņas iespēju saziņai ar radiniekiem, laulāto un citām personām bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes:

1) soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē - stundu ilgu videosaziņu trīs reizes mēnesī;

2) soda izciešanas režīma vidējā pakāpē - stundu ilgu videosaziņu divas reizes mēnesī;

3) soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē - stundu ilgu videosaziņu vienu reizi mēnesī.

Papildus šajā pantā minētajām tiesībām notiesātajiem ārvalsts pilsoņiem un notiesātajiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija, ir tiesības divas reizes mēnesī izmantot videosaziņas iespēju uz laiku līdz 15 minūtēm saziņai ar radiniekiem, laulāto un citām personām bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes.";

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"Papildus šajā pantā minētajām tiesībām vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem notiesātajiem ir tiesības izmantot videosaziņas iespēju saziņai ar radiniekiem, laulāto un citām personām bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes:

1) soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē - videosaziņu uz laiku līdz 30 minūtēm trīs reizes mēnesī;

2) soda izciešanas režīma vidējā pakāpē - videosaziņu uz laiku līdz 30 minūtēm divas reizes mēnesī;

3) soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē - videosaziņu uz laiku līdz 30 minūtēm vienu reizi mēnesī."

11. 50.5 pantā:

aizstāt pirmās daļas 7.1 punktā vārdus "neizciestais papildsods - probācijas uzraudzība - aizstāts" ar vārdiem "probācijas uzraudzība aizstāta";

izteikt septītās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) iepirkties komersanta izveidotajā pastāvīgajā tirdzniecības vietā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā;";

aizstāt septītās daļas 4. punktā vārdus un skaitli "un 10. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "10. un 11. punktā";

izteikt astotās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) dienas kārtībā paredzētajā laikā iepirkties komersanta izveidotajā pastāvīgajā tirdzniecības vietā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā;";

aizstāt astotās daļas 4. punktā vārdus un skaitli "un 9. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "9. un 10. punktā";

izteikt desmitās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) iepirkties komersanta izveidotajā pastāvīgajā tirdzniecības vietā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā;";

aizstāt desmitās daļas 4. punktā vārdus un skaitli "un 10. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "10. un 11. punktā";

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Papildus šajā pantā minētajām tiesībām notiesātajiem ārvalsts pilsoņiem un notiesātajiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija, ir tiesības divas reizes mēnesī izmantot videosaziņas iespēju uz laiku līdz 15 minūtēm saziņai ar radiniekiem, laulāto un citām personām bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes.";

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Papildus šajā pantā minētajām tiesībām vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem notiesātajiem ir tiesības izmantot videosaziņas iespējas bez skaita ierobežojuma uz laiku līdz 30 minūtēm saziņai ar radiniekiem, laulāto un citām personām bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes."

12. 50.7 pantā:

izteikt sestās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) iepirkties komersanta izveidotajā pastāvīgajā tirdzniecības vietā audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem teritorijā;";

izteikt sestās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) vienu reizi mēnesī izmantot videosaziņas iespēju uz laiku līdz 30 minūtēm saziņai ar radiniekiem, laulāto un citām personām bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes.";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"Papildus šajā pantā minētajām tiesībām vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem nepilngadīgajiem notiesātajiem ir tiesības izmantot videosaziņas iespējas bez skaita ierobežojuma uz laiku līdz 30 minūtēm saziņai ar radiniekiem, laulāto un citām personām bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes."

13. Papildināt 50.8 pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"Uz visu mūžu notiesātais, kurš ticis nosacīti atbrīvots pirms termiņa un par kuru tiesa ir pieņēmusi lēmumu par pirmstermiņa uzraudzības laika aizstāšanu ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums), uzsāk izciest sodu slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, kurā izcieš sodu notiesātie, kas nav notiesāti uz visu mūžu."

14. Aizstāt 56.10 panta otrajā daļā vārdus "pirmās vai otrās grupas invalīdi" ar vārdiem un skaitļiem "personas ar I vai II invaliditātes grupu".

15. Aizstāt 56.17 panta otrajā daļā vārdus "pirmās un otrās grupas invalīdu" ar vārdiem un skaitļiem "kas ir personas ar I vai II invaliditātes grupu".

16. Izteikt 61.3 panta 4. punktu šādā redakcijā:

"4) psiholoģiskā palīdzība - notiesātā psiholoģiskā izpēte, psihologa atzinuma sagatavošana, psiholoģiskā konsultēšana individuāli, grupā vai krīzes situācijā brīvības atņemšanas iestādē;".

17. 61.8 panta pirmajā daļā:

izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Notiesāto var iesaistīt atkarību mazināšanas programmā, ja viņam ir alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanas risks.";

aizstāt otrajā teikumā skaitli "12" ar skaitli "24".

18. Aizstāt 64. panta otrajā daļā vārdus "pirmās un otrās grupas invalīdi" ar vārdiem un skaitļiem "personas ar I vai II invaliditātes grupu".

19. 68. pantā:

izteikt pirmās daļas 9. punktu šādā redakcijā:

"9) notiesātajiem, kas iesaistīti atkarību mazināšanas programmā, - tiesības divas reizes mēnesī izmantot videosaziņas iespēju uz laiku līdz 30 minūtēm bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes.";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmās daļas 6., 7. un 8. punktā minēto pamudinājumu nepiešķir notiesātajam, kas ir aizdomās turētais vai apsūdzētais citā kriminālprocesā, bet, ja tas ir piešķirts, tad to neizpilda.";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "veikt videozvanu" ar vārdiem "izmantot videosaziņas iespēju".

20. 70. pantā:

aizstāt pirmās daļas 3. punktā vārdus "brīvības atņemšanas iestādes veikalā" ar vārdiem "komersanta izveidotajā pastāvīgajā tirdzniecības vietā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā";

aizstāt pirmās daļas 4.2 punktā vārdu "videozvanu" ar vārdiem "videosaziņas iespēju";

aizstāt pirmās daļas 6. punktā vārdu "piecpadsmit" ar vārdu "četrpadsmit";

aizstāt ceturtās daļas 3. punktā vārdus "toksisko vai psihotropo" ar vārdiem "vai citu apreibinošo";

aizstāt ceturtās daļas 4. punktā vārdus "toksiskās vai psihotropās" ar vārdiem "vai citas apreibinošās";

aizstāt sestajā un devītajā daļā skaitli "15" ar skaitli "14".

21. 77. pantā:

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Bērni, kuri uzturas brīvības atņemšanas iestādē kopā ar notiesātajām mātēm, veselības aprūpes pakalpojumus saņem tādā pašā kārtībā un apjomā, kādā to saņem bērni, kas atrodas ārpus brīvības atņemšanas iestādes.";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"Ja notiesātajam nav sezonai atbilstoša un valkāšanai derīga personiskā apģērba vai apavu, brīvības atņemšanas iestādes administrācija nodrošina viņu ar apģērbu un apaviem.";

papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"Notiesātajiem slēgtajos cietumos, daļēji slēgtajos cietumos un audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem šajā kodeksā noteiktās telefonsarunas nodrošina ar brīvības atņemšanas iestādē izvietotām telefonsarunu iekārtām par notiesāto vai adresāta līdzekļiem. Ieslodzījuma vietu pārvalde komersantu, kas nodrošina telefonsarunu iekārtas, to apkalpošanu un telefonsarunu pakalpojumu, izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību.

Notiesātajiem, kas sodu izcieš slēgtajā cietumā, daļēji slēgtajā cietumā vai audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, šajā kodeksā noteiktās tiesības iepirkties nodrošina komersanta izveidotajā pastāvīgajā tirdzniecības vietā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā, kur iespējams iegādāties pārtiku un pirmās nepieciešamības preces. Šo preču sortimentu komersants saskaņo ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi. Komersantu, kurš nodrošina preču tirdzniecības pakalpojumus notiesātajiem slēgtajos cietumos, daļēji slēgtajos cietumos un audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem, Ieslodzījuma vietu pārvalde izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību."

22. Aizstāt 78.1 panta sestajā daļā vārdus "cietuma veikalā" ar vārdiem "komersanta izveidotajā pastāvīgajā tirdzniecības vietā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā".

23. Izteikt 112. panta piekto daļu šādā redakcijā:

"Ar atbrīvojamo pilnīgi norēķinās, viņa personiskajā kontā un atbrīvošanas fondā esošo naudu pārskaitot uz viņa kontu kredītiestādē vai izmaksājot no kases. Tāpat notiesātajam izsniedz viņam piederošās vērtslietas un mantas, personas dokumentus un dokumentus par brīvības atņemšanas iestādē iegūto izglītību un kvalifikāciju, kā arī izziņu par atbrīvošanu, kurā norāda atbrīvošanas pamatu un faktiski izciesto brīvības atņemšanas soda laiku. Pēc atbrīvojamā lūguma viņam izsniedz raksturojumu."

24. Izteikt 118. panta tekstu šādā redakcijā:

"Personai, kuru atbrīvo no brīvības atņemšanas iestādes, sedz braukšanas maksu līdz dzīvesvietai vai darbavietai. Personu, kuru atbrīvo no brīvības atņemšanas iestādes, nodrošina ar sezonai atbilstošu un valkāšanai derīgu apģērbu un apaviem, ja personai nav šāda apģērba un apavu.

Ministru kabinets nosaka šā panta pirmajā daļā minētās materiālās palīdzības apmēru un kārtību, kādā personām, kuras atbrīvo no brīvības atņemšanas iestādes, sniedz palīdzību."

25. 119. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "novada vai republikas pilsētas" ar vārdu "pašvaldības";

aizstāt trešajā daļā vārdu "invalīdus" ar vārdiem "personas ar invaliditāti".

26. Izslēgt 119.1 pantā vārdu "notiesātā".

27. Aizstāt 119.4 panta otrajā daļā vārdus "toksisko vai psihotropo vielu reibumā" ar vārdiem "vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā".

28. 119.5 pantā:

aizstāt 2. punktā vārdus "toksiskās vai psihotropās" ar vārdiem "vai citas apreibinošās";

papildināt pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) veikt mērījumu alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā, ja ir uzstādīta elektroniskā ierīce, kas papildus ļauj kontrolēt alkoholu saturošu vielu iespējamu lietošanu."

29. 119.7 panta pirmajā daļā:

aizstāt 6. punktā vārdu "un" ar vārdiem "narkotiskās vai";

izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7) ievērot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu saskaņotu pārvietošanās maršrutu;";

papildināt 11. punktu ar vārdiem "un pildīt speciālista norādījumus".

30. Izteikt 119.9 pantu šādā redakcijā:

"119.9 pants. Elektroniskās uzraudzības atcelšana un pastiprināšana

Ja attiecībā uz nosacīti atbrīvoto, kuram piemērota elektroniskā uzraudzība, ir iestājies Krimināllikumā noteiktais termiņš, kad iespējama nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda izciešanas bez elektroniskās uzraudzības noteikšanas, bet nav beidzies tiesas noteiktais elektroniskās uzraudzības termiņš, Valsts probācijas dienests var vērsties tiesā ar lūgumu atcelt elektronisko uzraudzību, ja nosacīti atbrīvotais ir priekšzīmīgi pildījis kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus.

Ja nosacīti atbrīvotais, kuram piemērota elektroniskā uzraudzība, ir saņēmis brīdinājumu par šā kodeksa 119.5 panta 2. punktā minētā pienākuma nepildīšanu, Valsts probācijas dienesta amatpersona var lemt par tādas elektroniskās ierīces uzstādīšanu, kas papildus ļauj kontrolēt alkoholu saturošu vielu iespējamu lietošanu.

Ja nosacīti atbrīvotais, kuram piemērota elektroniskā uzraudzība, ir saņēmis brīdinājumu par šā kodeksa 119.5 panta 5. punktā, 119.7 panta pirmās daļas 3., 5., 7. un 10. punktā minēto pienākumu nepildīšanu, Valsts probācijas dienesta amatpersona var lemt par tādas elektroniskās ierīces uzstādīšanu, kas papildus ļauj noteikt viņa atrašanās vietu."

31. 119.10 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"119.10 pants. Atteikšanās no alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudes vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes un šādas atteikšanās sekas";

aizstāt vārdus "vai narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu reibuma noteikšanai" ar vārdiem "vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes noteikšanai".

32. 133. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"133. pants. Notiesātā pienākums pieteikties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā soda izciešanai";

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "deklarētajai dzīvesvietai" ar vārdiem "vai, ja notiesātajam nav deklarētās dzīvesvietas, - Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, kuras darbības teritorijā atrodas viņa faktiskā dzīvesvieta";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja notiesātais, lai izvairītos no soda izciešanas, noteiktā termiņā nepiesakās Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, viņu rakstveidā brīdina par piespiedu darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu. Ja sabiedriskais darbs ir piemērots personai, kura noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija nepilngadīga, ar sabiedrisko darbu notiesāto brīdina par sabiedriskā darba aizstāšanu ar probācijas uzraudzību.

Valsts probācijas dienests sedz notiesātajam ar ierašanos Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā un piespiedu darba veikšanu saistītos transporta izdevumus, ja notiesātais ir nepilngadīgs vai notiesātā mājsaimniecībai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss."

33. 134. pantā:

aizstāt pirmajā daļā un otrās daļas ievaddaļā vārdus "piespiedu darba izpildes institūcijai" ar vārdiem "Valsts probācijas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai";

izslēgt otrās daļas 4. punktā vārdus "vai konkrēta darba veikšanai";

izteikt otrās daļas 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8) ja notiesātais izvairās no soda izciešanas, iesniegt tiesai iesniegumu ar lūgumu aizstāt notiesātajam piemēroto sodu -piespiedu darbu - ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar probācijas uzraudzību, ja sabiedriskais darbs ir piemērots personai, kura noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija nepilngadīga;

9) pēc tam, kad izpildīts nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu, paziņot par to soda piemērotājam, kas taisījis nolēmumu vai prokurora priekšrakstu par sodu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja notiesātajam piespiedu darbs ir noteikts astoņdesmit un vairāk stundas un notiesātais faktiski ir izcietis ne mazāk kā pusi no noteiktā soda, ir pildījis šajā kodeksā paredzētos pienākumus, ievērojis piespiedu darba izpildes nosacījumus un kārtību un priekšzīmīgi pildījis piespiedu darbu, Valsts probācijas dienesta amatpersona var iesniegt tiesai iesniegumu par notiesātā atbrīvošanu no turpmākas soda izciešanas. Piespiedu darba izpilde līdz lietas izskatīšanai tiesā tiek apturēta.";

aizstāt ceturtās daļas 1. punktā vārdu "pamatsods" ar vārdiem "pamatsods vai papildsods";

papildināt ceturto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) notiesātajam pamatsods - sabiedriskais darbs - piespriests kopā ar pamatsodu - probācijas uzraudzība - vai pamatsods - probācijas uzraudzība - piespriests kopā ar papildsodu - sabiedriskais darbs - un tiesa pieņēmusi lēmumu aizstāt probācijas uzraudzību ar brīvības atņemšanu.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Piespiedu darba izpildes gaitā notiesātā nodarītais kaitējums darba devējam vai trešajai personai tiek izskatīts Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā."

34. Izteikt 135. panta tekstu šādā redakcijā:

"Soda izciešanas laikā piespiedu darbā iesaistītajiem jāievēro darbavietā pieņemtie iekšējās kārtības noteikumi, darba disciplīna, darba drošības un darba aizsardzības noteikumi, godprātīgi jāveic uzdotais darbs, jāizpilda darba devēja norādījumi, jānostrādā noteiktais stundu skaits saskaņā ar darba grafiku.

Soda izciešanas laikā notiesātais Valsts probācijas dienestā un piespiedu darba izpildes vietā nedrīkst atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā.

Notiesātajam ir pienākums ierasties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktajā laikā.

Ja notiesātais slimības dēļ nevar ierasties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, lai uzsāktu vai turpinātu piespiedu darba izpildi, viņš par to paziņo Valsts probācijas dienesta amatpersonai. Valsts probācijas dienesta amatpersona atļauj neuzsākt vai neturpināt piespiedu darba izpildi slimošanas laikā un izdara par to attiecīgu ierakstu personas lietā.

Ja notiesātais citu viņam svarīgu iemeslu dēļ nevar ierasties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, lai uzsāktu vai turpinātu piespiedu darba izpildi, viņš par to paziņo Valsts probācijas dienesta amatpersonai. Ja Valsts probācijas dienesta amatpersona atzīst notiesātā neierašanās iemeslus par attaisnojošiem, tā var atļaut neuzsākt vai neturpināt piespiedu darba izpildi uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, un izdara par to attiecīgu ierakstu personas lietā. Notiesātā atvaļinājums pamatdarba vietā vai mācību atvaļinājums nav pamats atļaut uz laiku neveikt piespiedu darbu.

Notiesātais piespiedu darba izpildes laikā nedrīkst izbraukt no valsts bez Valsts probācijas dienesta amatpersonas rakstveida piekrišanas.

Ja Valsts probācijas dienesta amatpersona ir pieņēmusi lēmumu noraidīt notiesātā iesniegumu ar lūgumu atļaut izbraukt no valsts vai citu svarīgu iemeslu dēļ atļaut uz laiku neveikt piespiedu darbu, notiesātajam ir pienākums nekavējoties uzsākt vai turpināt piespiedu darba izpildi.

Valsts probācijas dienesta amatpersona var noraidīt notiesātā lūgumu atļaut uz laiku neveikt piespiedu darbu, ja:

1) sodu izpildi regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā laikā notiesātais nav pieteicies Valsts probācijas dienestā piespiedu darba izpildes uzsākšanai un ir par to brīdināts;

2) piespiedu darba izpildes laikā notiesātais ir saņēmis brīdinājumu par piespiedu darba izpildes nosacījumu un kārtības pārkāpšanu;

3) divu gadu laikā no notiesājoša sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās dienas piespiedu darba izpildi nav iespējams pabeigt.

Valsts probācijas dienesta amatpersonas lēmumu noraidīt notiesātā lūgumu atļaut uz laiku neveikt piespiedu darbu notiesātais vai viņa pārstāvis var apstrīdēt Valsts probācijas dienesta vadītājam. Valsts probācijas dienesta vadītāja lēmums nav pārsūdzams. Valsts probācijas dienesta amatpersonas lēmuma apstrīdēšana neaptur tā darbību."

35. 136. pantā:

aizstāt visā pantā vārdus "piespiedu darba izpildes institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts probācijas dienesta teritoriālā struktūrvienība" (attiecīgā locījumā);

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "saskaņā ar darba grafiku".

36. 137. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piespiedu darba izpildes institūciju" ar vārdiem "Valsts probācijas dienestu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Darba devējs informē Valsts probācijas dienestu par katra notiesātā nostrādāto stundu skaitu un par izvairīšanos no soda izciešanas."

37. Izteikt 138. pantu šādā redakcijā:

"138. pants. Ar piespiedu darbu notiesāto atbildība

Ja notiesātais soda izciešanas laikā bez attaisnojuma neievēro soda izciešanas nosacījumus un kārtību, ar kuru viņš tika iepazīstināts, Valsts probācijas dienesta amatpersona pēc šādas rīcības iemeslu noskaidrošanas rakstveidā brīdina notiesāto par iespējamām sekām.

Ja Valsts probācijas dienesta amatpersona konstatē, ka ar piespiedu darbu notiesātais neņem vērā izteikto brīdinājumu un atkārtoti bez attaisnojuma pārkāpj soda izciešanas nosacījumus un kārtību, tā iesniedz tiesai iesniegumu par šā soda aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu. Piespiedu darba izpilde līdz lietas izskatīšanai tiesā tiek apturēta.

Ja ar sabiedrisko darbu notiesāta persona, kura noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija nepilngadīga, un Valsts probācijas dienesta amatpersona konstatē, ka ar sabiedrisko darbu notiesātais neņem vērā izteikto brīdinājumu un atkārtoti bez attaisnojuma pārkāpj soda izciešanas nosacījumus un kārtību, tā var atkārtoti brīdināt notiesāto vai iesniegt tiesai iesniegumu par sabiedriskā darba aizstāšanu ar probācijas uzraudzību. Sabiedriskā darba izpilde līdz lietas izskatīšanai tiesā tiek apturēta.

Ja ar piespiedu darbu notiesāta persona, kura noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija sasniegusi 18 gadu vecumu, un Valsts probācijas dienesta amatpersona konstatē, ka ar piespiedu darbu notiesātais vecumā no 18 līdz 25 gadiem neņem vērā izteikto brīdinājumu un atkārtoti bez attaisnojuma pārkāpj soda izciešanas nosacījumus un kārtību, tā var atkārtoti brīdināt notiesāto vai iesniegt tiesai iesniegumu par piespiedu darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu. Piespiedu darba izpilde līdz lietas izskatīšanai tiesā tiek apturēta.

Ja notiesātais nepiekrīt alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudei vai tās rezultātiem un atsakās doties uz ārstniecības iestādi medicīniskās pārbaudes veikšanai vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes noteikšanai, šāda viņa rīcība tiek uzskatīta par piespiedu darba izpildes nosacījumu un kārtības pārkāpumu."

38. Aizstāt 138.1 pantā vārdu "papildsoda" ar vārdiem "pamatsoda vai papildsoda".

39. 138.2 pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"Lai pieteiktos soda izpildes uzsākšanai, notiesātajam, kuram piespriesta probācijas uzraudzība, jāierodas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai, ja notiesātajam nav deklarētās dzīvesvietas, - Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, kuras darbības teritorijā atrodas viņa faktiskā dzīvesvieta:";

papildināt 1. punktu ar vārdiem "vai ja sabiedriskais darbs ir aizstāts ar probācijas uzraudzību".

40. Aizstāt 138.4 panta otrajā daļā vārdus "toksisko vai psihotropo vielu reibumā" ar vārdiem "vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā".

41. Aizstāt 138.5 panta ievaddaļā vārdu "papildsodu" ar vārdiem "pamatsodu vai papildsodu".

42. 138.6 panta pirmajā daļā:

aizstāt 6. punktā vārdu "un" ar vārdiem "narkotiskās vai";

izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7) ievērot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu saskaņotu pārvietošanās maršrutu;";

papildināt 11. punktu ar vārdiem "un pildīt speciālista norādījumus".

43. 138.7 pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"Ja ar probācijas uzraudzību notiesātais ir izcietis pusi no noteiktā soda termiņa, ir priekšzīmīgi pildījis šajā kodeksā paredzētos un Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus, sadarbojies ar Valsts probācijas dienestu identificēto kriminogēna rakstura problēmu atrisināšanā un sociāli atbalstāmu mērķu sasniegšanā, Valsts probācijas dienests var vērsties tiesā ar lūgumu atcelt probācijas uzraudzību vai samazināt probācijas uzraudzības termiņu.

Ja Valsts probācijas dienesta amatpersona konstatē, ka ar probācijas uzraudzību notiesātais vai notiesātais, kuram sabiedriskais darbs aizstāts ar probācijas uzraudzību, bez attaisnojoša iemesla nepilda šajā kodeksā paredzētos vai Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus, tā iesniedz tiesai iesniegumu par probācijas uzraudzības aizstāšanu ar brīvības atņemšanu.";

papildināt trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ja probācijas uzraudzība piemērota kopā ar piespiedu darbu vai naudas sodu un piespiedu darbs vai naudas sods tiek aizstāts ar brīvības atņemšanu, tad probācijas uzraudzības termiņš tiek apturēts ar dienu, kad uzsākta brīvības atņemšanas soda izpilde. Probācijas uzraudzības termiņa skaitīšana turpinās nākamajā dienā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes."

44. Izteikt 138.9 pantu šādā redakcijā:

"138.9 pants. Ar probācijas uzraudzību notiesātā atteikšanās no alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudes vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes un šādas atteikšanās sekas

Ja ar probācijas uzraudzību notiesātais nepiekrīt alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudei vai tās rezultātiem un atsakās doties uz ārstniecības iestādi medicīniskās pārbaudes veikšanai vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes noteikšanai, šāda rīcība tiek uzskatīta par viņam noteikto pienākumu nepildīšanu."

45. Papildināt divdesmit ceturto nodaļu ar 138.11 pantu šādā redakcijā:

"138.11 pants. Nepilngadīgā ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē

Ja Valsts probācijas dienesta amatpersona konstatē, ka probācijas uzraudzības izpildi kavē nelabvēlīga sociālā vide, kurā nepilngadīgais atrodas, tā nekavējoties sasauc starpinstitūciju sanāksmi, lai izvērtētu jautājumu par darbā ar nepilngadīgo iesaistīto institūciju turpmāko rīcību.

Ja starpinstitūciju sanāksmē tiek pieņemts lēmums, ka nepilngadīgā interesēs ir nepieciešama viņa ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē, Valsts probācijas dienesta amatpersona iesniedz tiesai iesniegumu par nepilngadīgā ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē.

Laikposmā, kurā nepilngadīgais atrodas sociālās korekcijas izglītības iestādē, probācijas uzraudzība tiek turpināta, sadarbojoties ar sociālās korekcijas izglītības iestādi."

46. 155. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) 10 darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās reģistrēties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai, ja notiesātajam nav deklarētās dzīvesvietas, - tajā Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, kuras darbības teritorijā atrodas viņa faktiskā dzīvesvieta;";

aizstāt otrajā daļā vārdus "toksisko vai psihotropo vielu reibumā" ar vārdiem "vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā".

47. 155.1 panta pirmajā daļā:

aizstāt 6. punktā vārdu "un" ar vārdiem "narkotiskās vai";

izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7) ievērot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu saskaņotu pārvietošanās maršrutu;";

papildināt 11. punktu ar vārdiem "un pildīt speciālista norādījumus".

48. Izteikt 159. pantu šādā redakcijā:

"159. pants. Nosacīti notiesātā atteikšanās no alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudes vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes un šādas atteikšanās sekas

Ja nosacīti notiesātais nepiekrīt alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudei vai tās rezultātiem un atsakās doties uz ārstniecības iestādi medicīniskās pārbaudes veikšanai vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes noteikšanai, šāda rīcība tiek uzskatīta par viņam noteikto pienākumu nepildīšanu."

49. Papildināt pārejas noteikumus ar 36., 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"36. Kriminālsoda - piespiedu darbs - izpilde pēc 2022. gada 1. janvāra notiek atbilstoši šajā likumā noteiktajai kriminālsoda - sabiedriskais darbs - izpildes kārtībai.

37. Šā kodeksa grozījumi, kas skar kriminālsoda - piespiedu darbs - nosaukuma maiņu un izpildes kārtību, kā arī grozījumi, kas skar probācijas uzraudzības kā pamatsoda izpildes kārtību, un šā kodeksa 138.11 pants stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

38. Ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2019. gada 7. novembra spriedumā lietā Nr. 2018-25-01 "Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam" noteikto:

1) lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem slēgtajā cietumā esošajiem notiesātajiem esošajā slēgto cietumu infrastruktūrā, līdz 2025. gada 1. jūlijam spriedumā minētā tiesību apjoma palielinājuma izpilde šiem notiesātajiem tiek nodrošināta rindas kārtībā;

2) līdz 2022. gada 1. janvārim notiesātais, kas sodu izcieš slēgtā cietuma vidējā pakāpē, nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas, tai skaitā ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, var lūgt, ja viņš atbilst šā kodeksa 50.3 panta ceturtajā daļā minētajiem nosacījumiem, faktiski ir izcietis Krimināllikumā noteikto soda daļu un atbilst citiem Krimināllikumā un šajā kodeksā noteiktajiem kritērijiem. 2022. gada 1. janvārī tiek likvidēta slēgtā cietuma vidējā soda izciešanas režīma pakāpe, lai novērstu atšķirības soda izpildē starp notiesātajiem vīriešiem un sievietēm attiecībā uz soda daļu, kas jāizcieš, lai notiesātais nonāktu soda izciešanas režīma pakāpē, no kuras ir iespējama nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana;

3) no 2022. gada 1. janvāra slēgtā cietuma augstākajā pakāpē esošajiem notiesātajiem tiek nodrošināta telefonsarunu izmantošana bez skaita ierobežojuma."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 15. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 28. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.06.2021.Stājas spēkā: 29.06.2021.Tēma: Krimināltiesības; Kriminālprocess; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 121B, 28.06.2021. OP numurs: 2021/121B.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
324252
29.06.2021
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"