Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 393

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 49 10. §)
Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, arī ziņas darījuma pārraudzības gadījumā
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 63. panta 3.1 un 3.2 daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. procesa virzītājs un operatīvās darbības subjekts (turpmāk – institūcija) pieprasa un kredītiestāde sniedz tās rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, arī ziņas darījuma pārraudzības gadījumā (turpmāk – datu apmaiņa), šo ziņu sniegšanas termiņu, pieprasījuma veidlapas paraugu un mašīnlasāmo datu struktūru;

1.2. kredītiestāde sniedz Finanšu izlūkošanas dienestam (turpmāk – dienests) un tiesai ziņas darījuma pārraudzības gadījumā, kā arī šo ziņu sniegšanas termiņu.

2. Institūcija datu apmaiņas pieprasījumā norāda informāciju par Kriminālprocesa likumā minēto izmeklēšanas tiesneša apstiprinājumu, Operatīvās darbības likumā minēto tiesneša akceptu vai prokurora piekrišanu pieprasīt kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas vai veikt darījuma pārraudzību. Institūcija kredītiestādei neuzrāda dokumentu, kas satur izmeklēšanas tiesneša apstiprinājumu, tiesneša akceptu vai prokurora piekrišanu.

2. Datu apmaiņa ar datu izplatīšanas tīkla starpniecību
2.1. Datu apmaiņas uzsākšana un nodrošināšana

3. Lai uzsāktu datu apmaiņu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – aģentūra) pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīkla (turpmāk – datu izplatīšanas tīkls) starpniecību, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – centrs) un kredītiestāde pieprasa aģentūrai datu izplatīšanas tīkla vides lietotāja tiesības. Minēto pieprasījumu nosūta uz aģentūras oficiālo elektronisko adresi vai elektroniskā pasta adresi, izmantojot vietnē https://viss.gov.lv/ ievietotās veidlapas. Aģentūra piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas paziņojumu par piešķirtajām tiesībām nosūta uz pieprasījumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Aģentūra nodrošina datu izplatīšanas tīkla testa vidi.

4. Centrs savā tīmekļvietnē publicē savu datu izplatīšanas tīkla kanālu nosaukumus.

5. Kad kredītiestāde un centrs, izmantojot aģentūras nodrošināto datu izplatīšanas tīkla testa vidi, ir pārliecinājušies par iespējamību izgūt un ievietot datus datu izplatīšanas tīklā, kredītiestāde nosūta centra datu izplatīšanas tīkla kanālam pieslēgšanās pieprasījumu, un centrs par to saņem automātisku paziņojumu.

6. Kredītiestāde pēc datu izplatīšanas tīkla vides lietotāja tiesību saņemšanas, bet ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms pieslēgšanās pieprasījuma nosūtīšanas centra datu izplatīšanas tīkla kanālam nosūta uz centra oficiālo elektroniskā pasta adresi šādu informāciju:

6.1. kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

6.2. kredītiestādes elektroniskā pasta adrese, uz kuru nosūtāms kredītiestādes pieslēgšanās apstiprinājums un cita informācija, kas saistīta ar datu apmaiņu;

6.3. datums, ar kuru kredītiestāde plāno uzsākt datu apmaiņu;

6.4. kredītiestādes kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats un tālruņa numurs.

7. Centrs piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 5. punktā minētā automātiskā paziņojuma saņemšanas dienas informē kredītiestādi par pieslēgšanās pieprasījuma apstiprināšanu, nosūtot uz šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi apstiprinājumu un šādu informāciju:

7.1. centra tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, uz kuru paziņot jautājumus par datu apmaiņu (izņemot jautājumus par datu izplatīšanas tīkla darbību);

7.2. datums (ne agrāks par piecām darbdienām no pieslēgšanās pieprasījuma apstiprināšanas dienas), ar kuru tiks uzsākta datu apmaiņa. Centrs, nosakot datumu, ar kuru tiks uzsākta datu apmaiņa, ņem vērā kredītiestādes norādīto datumu, ar kuru kredītiestāde plāno uzsākt datu apmaiņu.

8. Kredītiestādei un centram ir pienākums vismaz trīs darbdienas iepriekš savstarpēji paziņot par izmaiņām šo noteikumu 6.2., 6.4. un 7.1. apakšpunktā minētajā informācijā.

9. Sākot ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minēto datumu, datu apmaiņu veic, izmantojot datu izplatīšanas tīklu.

10. Institūcija un kredītiestāde datu apmaiņu veic atbilstoši aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja XML (Extensible Markup Language) katalogā publicētajai XML shēmu struktūrai un prasībām, kas savstarpēji saskaņotas un publicētas ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētā datuma.

11. Institūciju un kredītiestāžu savstarpēji saskaņotās izmaiņas XML shēmu struktūrā vai prasībās ar centra starpniecību publicē aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja XML katalogā ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms izmaiņu spēkā stāšanās dienas, ja izstrādāta jauna XML shēmu struktūra, un ne vēlāk kā divus mēnešus pirms izmaiņu spēkā stāšanās dienas, ja veiktas izmaiņas esošajā XML shēmu struktūrā. Datu apmaiņa atbilstoši jaunajai XML shēmu struktūrai un prasībām notiek ar datumu, kas aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja XML katalogā publicētajā XML shēmas aprakstā norādīts kā izmaiņu spēkā stāšanās datums.

12. Aģentūra nodrošina datu izplatīšanas tīkla darbību atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumiem Nr. 374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi". No aģentūras saņemto informāciju par pārtraukumiem datu izplatīšanas tīkla darbībā centrs nodod institūcijai. Datu izplatīšanas tīkla darbība nepārtrauktā režīmā nozīmē tā pieejamību:

12.1. darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 – ne mazāk kā 99 % mēnesī;

12.2. pārējā laikā – ne mazāk kā 97 % mēnesī.

13. Aģentūra nodrošina institūcijas pieprasījumu un atbilžu uz tiem datu integritāti un konfidencialitāti.

14. Aģentūra, centrs un kredītiestāde nodrošina tādu tehnisko un organizatorisko līdzekļu lietošanu un lietotāju pārvaldību, kas aizsargā fizisko personu datus un novērš to nelikumīgu apstrādi, ievērojot personu datu aizsardzības jomā noteiktās prasības.

15. Kredītiestādei un institūcijai ir aizliegts veikt darbības, kas apdraud informācijas konfidencialitāti, integritāti vai pieejamību, kā arī darbības, kas var izraisīt datu izplatīšanas tīkla drošības apiešanu, nepamatotu pārslodzi vai bojāšanu vai ir vērstas uz to.

16. Aģentūra, centrs un kredītiestāde nodrošina, ka auditācijas pieraksti par institūcijas pieprasījumu un atbilžu uz tiem ievietošanu datu izplatīšanas tīklā un izgūšanu no tā tiek saglabāti divus gadus.

17. Aģentūra, centrs un kredītiestāde, pamatojoties uz institūcijas rakstisku pieprasījumu, atbilstoši kompetencei 10 darbdienu laikā sniedz šo noteikumu 16. punktā minētos auditācijas pierakstus. Aģentūra un centrs, pamatojoties uz kredītiestādes rakstisku pieprasījumu, atbilstoši kompetencei 10 darbdienu laikā sniedz šo noteikumu 16. punktā minētos auditācijas pierakstus.

2.2. Datu apmaiņa

18. Lai veiktu datu apmaiņu, institūcija Kriminālprocesa informācijas sistēmā vai citā atbilstošā informācijas sistēmā elektroniski sagatavo datu apmaiņas pieprasījumu (1. pielikums) un, izmantojot datu izplatīšanas tīklu, nosūta to kredītiestādei. Nosūtot minēto pieprasījumu, institūcija saņem automātisku datu izplatīšanas tīkla paziņojumu par datu apmaiņas pieprasījuma pieņemšanu izpildei kredītiestādē. Ja automātiskais paziņojums pēc datu apmaiņas pieprasījuma nosūtīšanas netiek saņemts, institūcija minēto pieprasījumu nosūta atkārtoti.

19. Institūcija ievieto datu izplatīšanas tīklā datu apmaiņas pieprasījumus un izgūst no datu izplatīšanas tīkla atbildes uz tiem jebkurā diennakts laikā.

20. Datu apmaiņas pieprasījumu, kas paziņots iepriekšējās darbdienas laikā, kredītiestāde izgūst no datu izplatīšanas tīkla ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas beigām (plkst. 23.59). Par neplānotiem datu izplatīšanas tīkla darbības pārtraukumiem, kas ietekmējuši datu apmaiņas pieprasījuma izgūšanu no datu izplatīšanas tīkla, kredītiestāde nekavējoties informē aģentūru un institūciju un, tiklīdz tas ir tehniski iespējams, izgūst datu apmaiņas pieprasījumu no datu izplatīšanas tīkla.

21. Pēc datu apmaiņas pieprasījuma izgūšanas no datu izplatīšanas tīkla kredītiestāde atbildi uz pieprasījumu ievieto datu izplatīšanas tīklā:

21.1. ja pieprasīts veikt datu apmaiņu par objektu, kas ir persona vai konts, un konta pārskata apjomā, kas nepārsniedz piecu gadu periodu līdz datu apmaiņas pieprasījuma sagatavošanas brīdim, – nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā;

21.2. ja pieprasīts veikt datu apmaiņu par objektu, kas nav persona vai konts, vai apjomā, kas pārsniedz konta pārskata apjomu, vai ja pieprasīts konta pārskats, kas pārsniedz piecu gadu periodu līdz datu apmaiņas pieprasījuma sagatavošanas brīdim, – 10 darbdienu laikā;

21.3. ja datu apmaiņas pieprasījums attiecas uz ziņu sniegšanu darījuma pārraudzības gadījumā konta pārskata apjomā (veiktie darījumi), – nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā;

21.4. ja datu apmaiņas pieprasījums attiecas uz ziņu sniegšanu darījuma pārraudzības gadījumā par pieteikumu skaidras naudas izmaksai kredītiestādes filiālē, – līdz attiecīgās darbdienas beigām, ja pieteikums ir iesniegts līdz plkst. 16.00, vai līdz nākamās darbdienas beigām, ja pieteikums iesniegts pēc plkst. 16.00.

22. Ja kredītiestāde institūcijas datu apmaiņas pieprasījumā konstatējusi satura neatbilstības, kas liedz apstrādāt saņemto informāciju vai identificēt personu vai kontu, tā vienas darbdienas laikā ievieto datu izplatīšanas tīklā paziņojumu attiecīgajai institūcijai par konstatēto neatbilstību (atbilstoši XML shēmu struktūrai).

23. Kredītiestāde un centrs nodrošina, ka datu izplatīšanas tīkla kanāls netiek pārpildīts.

3. Datu apmaiņa ar elektroniskā pasta starpniecību

24. Ja nav uzsākta datu apmaiņa saskaņā ar šo noteikumu 2. nodaļu vai ir konstatēts neplānots datu izplatīšanas tīkla darbības pārtraukums, ko nav iespējams novērst vienas darbdienas laikā, institūcija un kredītiestāde datu apmaiņu veic ar elektroniskā pasta starpniecību, kurā ir nodrošināta transporta slāņa drošība (TLS) (turpmāk – šifrēta datu apmaiņa).

25. Lai uzsāktu šifrētu datu apmaiņu, institūcija ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms šifrētas datu apmaiņas uzsākšanas paziņo kredītiestādei uz kredītiestādes oficiālo elektronisko adresi institūcijas elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāmas atbildes uz šifrētas datu apmaiņas pieprasījumiem (turpmāk – institūcijas kontaktpunkts).

26. Kredītiestāde piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 25. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas nosūta institūcijai uz institūcijas kontaktpunktu kredītiestādes elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāmi datu apmaiņas pieprasījumi (turpmāk – kredītiestādes kontaktpunkts), un kredītiestādes kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru.

27. Lai veiktu šifrētu datu apmaiņu, institūcija sagatavo datu apmaiņas pieprasījumu un nosūta to uz kredītiestādes kontaktpunktu.

28. Kredītiestāde atbildi uz institūcijas datu apmaiņas pieprasījumu nosūta uz institūcijas kontaktpunktu:

28.1. ja pieprasīts veikt datu apmaiņu par objektu, kas ir persona vai konts, un konta pārskata apjomā, kas nepārsniedz piecu gadu periodu līdz datu apmaiņas pieprasījuma sagatavošanas brīdim, – nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas;

28.2. ja pieprasīts veikt datu apmaiņu par objektu, kas nav persona vai konts, vai apjomā, kas pārsniedz konta pārskata apjomu, vai ja pieprasīts konta pārskats, kas pārsniedz piecu gadu periodu līdz datu apmaiņas pieprasījuma sagatavošanas brīdim, – 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas;

28.3. ja datu apmaiņas pieprasījums attiecas uz ziņu sniegšanu darījuma pārraudzības gadījumā konta pārskata apjomā (veiktie darījumi), – nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc veiktā darījuma;

28.4. ja datu apmaiņas pieprasījums attiecas uz ziņu sniegšanu darījuma pārraudzības gadījumā par pieteikumu skaidras naudas izmaksai kredītiestādes filiālē, – līdz attiecīgās darba dienas beigām, ja pieteikums ir iesniegts līdz plkst. 16.00, vai līdz nākamās darba dienas beigām, ja pieteikums iesniegts pēc plkst. 16.00.

29. Veicot šifrētu datu apmaiņu, institūcijas datu apmaiņas pieprasījumu un kredītiestādes sniegto atbildi uz to paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

4. Datu apmaiņa ar dienesta starpniecību

30. Ja informācijas atklāšana par kriminālprocesa vai operatīvās darbības faktu var apdraudēt kriminālprocesa vai operatīvās darbības intereses, institūcija vēršas dienestā, kas nodrošina kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu (turpmāk – neizpaužamās ziņas) (izņemot ziņas darījuma pārraudzības gadījumā) pieprasīšanu no kredītiestādes un nodošanu institūcijai. Neizpaužamo ziņu pieprasīšana un nodošana notiek ar Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas (turpmāk – sistēma) starpniecību.

31. Lai pieprasītu neizpaužamās ziņas šo noteikumu 30. punktā minētajā gadījumā, institūcija sagatavo neizpaužamo ziņu pieprasījumu (2. pielikums) un sistēmā nosūta to dienestam.

32. Dienests, saņemot neizpaužamo ziņu pieprasījumu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā sasauc sadarbības koordinācijas grupas sēdi, kurā institūcija pamato, kāpēc informācijas atklāšana par kriminālprocesa vai operatīvās darbības faktu var apdraudēt kriminālprocesa vai operatīvās darbības intereses. Ja neizpaužamo ziņu pieprasījums saņemts no valsts drošības iestādes, dienests sadarbības koordinācijas grupas sēdi nesasauc un rīkojas šo noteikumu 33.2. apakšpunktā minētajā kārtībā.

33. Dienests ne vēlāk kā nākamās darbdienas laikā pēc sadarbības koordinācijas grupas sēdes, pamatojoties uz sadarbības koordinācijas grupas sēdē nolemto:

33.1. atsaka pieprasīt neizpaužamās ziņas un nekavējoties par to informē institūciju;

33.2. apstrādā neizpaužamo ziņu pieprasījumu un sagatavo dienesta pieprasījumu, neatklājot, ka pieprasījuma iniciators ir institūcija, un sistēmā nosūta to kredītiestādei.

34. Kredītiestāde atbildi uz dienesta pieprasījumu sniedz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

35. Dienests, saņemot kredītiestādes atbildi uz dienesta pieprasījumu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā sistēmā pārsūta to institūcijai.

5. Ziņu sniegšana dienestam un tiesai darījuma pārraudzības gadījumā

36. Kredītiestāde ziņas darījuma pārraudzības gadījumā sniedz:

36.1. tiesai šo noteikumu 3. nodaļā minētajā kārtībā un termiņā;

36.2. dienestam sistēmā šo noteikumu 28.3. un 28.4. apakšpunktā minētajā termiņā.

6. Noslēguma jautājumi

37. Institūcija un kredītiestāde datu apmaiņu kriminālprocesa ietvaros saskaņā ar šo noteikumu 2. nodaļu uzsāk ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. jūlijam. No 2022. gada 1. jūlija datu apmaiņai kriminālprocesa ietvaros šo noteikumu 3. nodaļa piemērojama tikai tad, ja konstatēts neplānots datu izplatīšanas tīkla darbības pārtraukums, ko nav iespējams novērst vienas darbdienas laikā.

38. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 15. jūnija noteikumus Nr. 535 "Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde sniedz ziņas saistībā ar darījuma pārraudzību klienta kontā, un šo ziņu sniegšanas termiņiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 99. nr.).

39. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 22. jūnija
noteikumiem Nr. 393
Datu apmaiņas pieprasījuma veidlapas paraugs
 

Informācija par tiesneša apstiprinājumu (akceptu) vai prokurora piekrišanu

otiesneša vai prokurora vārds, uzvārds, pilns amata nosaukums 
   
oapstiprinājuma (akcepta) vai piekrišanas datums 
 Datu apmaiņas pieprasījums Nr. __________Datums ______________
Institūcijas nosaukums 
Institūcijas kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese 
  

VAI

Valsts drošības iestādes amatpersonas identifikācijas numurs, tālrunis, e-pasta adrese 
1. Kredītiestādenosaukums 
reģistrācijas numurs 

Pieprasījuma objekts (aizpildāms 2., 3. vai 4. punkts)

2. Fiziska persona (rezidents):

 vārds, uzvārds  
 personas kods  

Fiziska persona (nerezidents):

 vārds, uzvārds  
 personas kods (iepriekšējie personas kodi, ja ir) vai dzimšanas datums  
 personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) 
 cita informācija, kas var palīdzēt identificēt personu 

Juridiska persona:

 nosaukums  
 reģistrācijas numurs  
 visi personas konti  
  VAI  
 konkrēts personas konts:  
     
     

 

3. Konta numurs (ja nav zināma persona):
   
4. Cits objekts, par kuru uzsāk ziņu meklēšanu:
 viltota naudas zīme 
 kodu kalkulators 
 maksājumu karte 
 cits 

 

5. Operatīvās uzskaites lietas numurs  
VAI 
Kriminālprocesa numurs , noziedzīga nodarījuma kvalifikācija 
VAI  
starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā 
6. Likums vai starptautiskais līgums, kas paredz aizliegumu informēt klientu un trešās personas par pieprasījuma saņemšanu
  

Lūdzu:

sniegt kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas (pagātnē)
veikt darījuma pārraudzību klienta kontā (nākotnē)
 
konta pārskats (ISO standarts):
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
maksājumu kartes darījumu pārskats:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
 datums
 laiks
 darījuma veids
 summa
 valūta
 termināli, bankomātu identificējoša informācija
 transakcijas statuss
 otra darījuma puse
 valsts
  
internetbankas sesijas pieslēguma pārskats:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
 datums
 laiks
 lietotājs
 darbību grupa
 dokumenta informācija
 kanāls
 papildu informācija
 interneta protokola (IP) adrese
  
vērtspapīru konta esība, numurs:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
  
maksājumu karšu informācija:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
 kartes numurs (pirmie četri, pēdējie četri cipari)
 lietotājs:
  rezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods
  nerezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
   personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
 kartes izsniegšanas datums
 kartes derīguma termiņš
  
internetbankas informācija:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
 ir/nav pieslēgta internetbanka
 internetbankas lietotājs:
  rezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods
  nerezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
   personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
 internetbankas lietotāja numurs
 internetbankas lietotāja izmantotā autorizācijas ierīce, tās numurs
 telefona numurs paziņojumiem par transakcijām kontā
  
personas, kas pilnvarotas rīkoties kredītiestādē:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
 tiesību apjoms
  rezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods
  nerezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
   personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
  
juridiskas personas patiesie labuma guvēji:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
  rezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods
  nerezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
   personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
  
citas ziņas:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
  
  
  
konta atvēršanas dokumenti:
  
  
  
klienta lietā esošie dokumenti:
  
  
  
citi dokumenti:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
  
  
 
konta pārskats (ISO standarts):
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
skaidras naudas izmaksu pieteikums:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
Iekšlietu ministre M. Golubeva
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 22. jūnija
noteikumiem Nr. 393
Kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījuma Finanšu izlūkošanas dienestam
veidlapas paraugs
 

Informācija par tiesneša apstiprinājumu (akceptu)

otiesneša vārds, uzvārds, pilns amata nosaukums 
   
oapstiprinājuma (akcepta) datums 
Kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījums Finanšu izlūkošanas dienestam
 Nr. __________Datums ______________
Institūcijas nosaukums 
Institūcijas kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese 
  

VAI

Valsts drošības iestādes amatpersonas identifikācijas numurs, tālrunis, e-pasta adrese 
1. Kredītiestādenosaukums 
reģistrācijas numurs 

Pieprasījuma objekts (aizpildāms 2., 3. vai 4. punkts)

2. Fiziska persona (rezidents):

 vārds, uzvārds  
 personas kods  

Fiziska persona (nerezidents):

 vārds, uzvārds  
 personas kods (iepriekšējie personas kodi, ja ir) vai dzimšanas datums  
 personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) 
 cita informācija, kas var palīdzēt identificēt personu 

Juridiska persona:

 nosaukums  
 reģistrācijas numurs  
 visi personas konti  
  

VAI

  
 konkrēts personas konts:  
     
     

 

3. Konta numurs (ja nav zināma persona):
   
4. Cits objekts, par kuru uzsāk ziņu meklēšanu:
 viltota naudas zīme 
 kodu kalkulators 
 maksājumu karte 
 cits 

 

5. Operatīvās uzskaites lietas numurs  
VAI  
Kriminālprocesa numurs , noziedzīga nodarījuma kvalifikācija 
VAI   
starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā 
 
6. Pamatojums, kāpēc informācijas atklāšana par kriminālprocesa vai operatīvās darbības faktu var apdraudēt
kriminālprocesa vai operatīvās darbības intereses 
  

Lūdzu:

pieprasīt kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas (pagātnē)
 
konta pārskats (ISO standarts):
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
maksājumu kartes darījumu pārskats:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
 datums
 laiks
 darījuma veids
 summa
 valūta
 termināli, bankomātu identificējoša informācija
 transakcijas statuss
 otra darījuma puse
 valsts
  
internetbankas sesijas pieslēguma pārskats:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
 datums
 laiks
 lietotājs
 darbību grupa
 dokumenta informācija
 kanāls
 papildu informācija
 interneta protokola (IP) adrese
  
vērtspapīru konta esība, numurs:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
  
maksājumu karšu informācija:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
 kartes numurs (pirmie četri, pēdējie četri cipari)
 lietotājs:
  rezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods
  nerezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
   personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
 kartes izsniegšanas datums
 kartes derīguma termiņš
  
internetbankas informācija:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
 ir/nav pieslēgta internetbanka
 internetbankas lietotājs:
  rezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods
  nerezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
   personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
 internetbankas lietotāja numurs
 internetbankas lietotāja izmantotā autorizācijas ierīce, tās numurs
 telefona numurs paziņojumiem par transakcijām kontā
  
personas, kas pilnvarotas rīkoties kredītiestādē:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
 tiesību apjoms
  rezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods
  nerezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
   personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
  
juridiskas personas patiesie labuma guvēji:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
  rezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods
  nerezidents:
   vārds, uzvārds
   personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
   personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
  
citas ziņas:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
  
  
  
konta atvēršanas dokumenti:
  
  
  
klienta lietā esošie dokumenti:
  
  
  
citi dokumenti:
 no _____________ (diena, mēnesis, gads)
 līdz ______________ (diena, mēnesis, gads)
  
  
Iekšlietu ministre M. Golubeva
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, arī .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 393Pieņemts: 22.06.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 29.06.2021. OP numurs: 2021/122.6
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
324225
01.07.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)