Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 412

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 49 39. §)
Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā
Izdoti saskaņā ar Fizisko personu reģistra likuma
5. panta trešo daļu, 8. panta trīspadsmito daļu un
9. panta otro daļu un likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa
aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu
medicīnā
" 3. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā uzglabā un izmanto dokumentus, kas pamato Fizisko personu reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļaujamās un aktualizējamās ziņas, kā arī informāciju par tiem;

1.2. ziņu iekļaušanas kārtību, kā arī reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai iesniedzamo ziņu apjomu un kārtību, kādā tās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk – pārvalde) sniedz Saeimas Administrācija, valsts pārvaldes iestādes, tiesas, zvērināti notāri un fiziskas personas;

1.3. kārtību, kādā Latvijas nepilsonis iesniedz dokumentus, kas pamato viņa uzturēšanos ārvalstī, un dokumentu, kas apliecina, ka viņš nav un nav bijis citas valsts pilsonis;

1.4. kārtību, kādā persona var iesniegt pārvaldei iesniegumu par aizliegumu vai atļauju izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

2. Dokumentus, kas pamato reģistrā iekļaujamās un aktualizējamās ziņas, kā arī informāciju par tiem uzglabā un izmanto katra iestāde, kas iekļauj un aktualizē ziņas reģistrā. Dokumentus uzglabā atbilstoši iestādē apstiprinātajai nomenklatūrai un dokumentu uzglabāšanas nosacījumiem.

II. Ziņu iekļaušana reģistrā

3. Iekļaujot reģistrā ziņas par Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni vai ārzemnieku, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību, pārvalde vai pašvaldība norāda personas:

3.1. vārdu (vārdus);

3.2. uzvārdu;

3.3. dzimto uzvārdu;

3.4. citas valsts piešķirto identifikācijas kodu (ja tāds ir);

3.5. dzimtas uzvārda vēsturisko formu un citas valodas personvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā atbilstoši civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošajam dokumentam vai personu apliecinošajam dokumentam;

3.6. personvārda atveidi latviešu valodā, ja ziņas tiek iekļautas par ārzemnieku;

3.7. dzīvesvietu, norādot:

3.7.1. adreses veidu;

3.7.2. par dzīvesvietu Latvijā:

3.7.2.1. adrese Latvijas Republikā atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem;

3.7.2.2. tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā;

3.7.2.3. papildu adrese (ja tāda ir);

3.7.2.4. laikposms, kurā persona sasniedzama papildu adresē;

3.7.3. par dzīvesvietu ārvalstī:

3.7.3.1. valsts atbilstoši Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) klasifikatoram;

3.7.3.2. adrese;

3.7.3.3. papildu adrese (ja tāda ir);

3.7.3.4. laikposmu, kurā persona sasniedzama papildu adresē;

3.8. dzimšanas ziņas:

3.8.1. dzimšanas datums un laiks;

3.8.2. dzimšanas valsts;

3.8.3. dzimšanas vieta;

3.8.4. dzimšanas reģistrācija;

3.8.5. dzimšanas apliecība;

3.9. valstisko piederību un tās veidu;

3.10. dzimumu;

3.11. ģimenes stāvokli;

3.12. tautību;

3.13. vecākiem:

3.13.1. ja personai piešķirts personas kods:

3.13.1.1. personas kods;

3.13.1.2. vārds (vārdi);

3.13.1.3. uzvārds;

3.13.2. ja personai nav piešķirts personas kods:

3.13.2.1. vārds (vārdi);

3.13.2.2. uzvārds;

3.13.2.3. personvārda atveide latviešu valodā;

3.13.2.4. dzimšanas datums;

3.13.2.5. valstiskā piederība un tās veids;

3.13.2.6. tautība;

3.13.2.7. miršanas datums, ja persona mirusi;

3.14. personu apliecinošu dokumentu:

3.14.1. veids;

3.14.2. numurs;

3.14.3. izdošanas datums;

3.14.4. derīguma termiņš;

3.14.5. izdevējvalsts;

3.14.6. izdevējiestāde;

3.15. laulību, laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu:

3.15.1. ziņas par laulāto vai pēdējo šķirto laulāto;

3.15.2. datums, kad laulība reģistrēta, šķirta vai atzīta par neesošu;

3.15.3. reģistrs vai cits dokuments, kas apliecina sniegtās ziņas par laulības reģistrāciju;

3.15.4. dokuments, kas apliecina laulību, laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu;

3.16. bērnu:

3.16.1. ja bērnam piešķirts personas kods:

3.16.1.1. personas kods;

3.16.1.2. vārds (vārdi);

3.16.1.3. uzvārds;

3.16.2. ja bērnam nav piešķirts personas kods:

3.16.2.1. vārds (vārdi);

3.16.2.2. uzvārds;

3.16.2.3. personvārda atveide latviešu valodā;

3.16.2.4. dzimšanas datums;

3.16.2.5. dzimums;

3.16.2.6. valstiskā piederība un tās veids;

3.16.2.7. tautība;

3.16.2.8. miršanas datums, ja bērns ir miris;

3.17. aizbildni vai aizgādni:

3.17.1. ja personai piešķirts personas kods:

3.17.1.1. personas kods;

3.17.1.2. vārds (vārdi);

3.17.1.3. uzvārds;

3.17.2. ja personai nav piešķirts personas kods:

3.17.2.1. vārds (vārdi);

3.17.2.2. uzvārds;

3.17.2.3. personvārda atveide latviešu valodā;

3.17.2.4. dzimšanas datums;

3.17.2.5. dzimums;

3.17.2.6. valstiskā piederība un tās veids;

3.17.2.7. tautība;

3.17.2.8. miršanas datums, ja persona mirusi;

3.17.3. apjoms, kādā rīkojas aizgādnis;

3.18. piezīmes, ja nepieciešams norādīt papildu informāciju.

4. Ja reģistrā iekļauj šo noteikumu 3.7. apakšpunktā minētās ziņas par personu bez noteiktas dzīvesvietas, norāda pašvaldību, kurā persona uzturas, un rindā "Ēkas nosaukums" piezīmi "bez adreses".

5. Ziņas par tautību iekļauj atbilstoši Tautību klasifikatoram.

III. Ziņu aktualizēšana reģistrā

6. Pārvalde reģistrā aktualizē ziņas par politiski represētās personas statusa piešķiršanu vai atņemšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu, numuru un izdevējiestādi.

7. Latvijas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs (turpmāk – pārstāvniecība) reģistrā aktualizē ziņas par Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai ārzemnieka, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību, dzīvesvietu ārvalstī.

8. Pašvaldība reģistrā aktualizē ziņas par:

8.1. aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu;

8.2. aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;

8.3. aizbildnības izbeigšanos un aizbildņa atcelšanu vai atlaišanu;

8.4. aizgādņa iecelšanu un aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu;

8.5. bērna ievietošanu audžuģimenē, izņemšanu no tās un uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē;

8.6. bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un bērna aprūpes izbeigšanu tajā.

9. Ja 105 gadu vecumu sasniegusi persona ierodas:

9.1. pārvaldē, lai noformētu jaunu personu apliecinošu dokumentu, vai pārvaldes rīcībā ir informācija, ka persona ir dzīva, pārvalde aktualizē ziņas par personas statusu "aktīvs", ja konstatē, ka persona ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

9.2. pārstāvniecībā vai pārstāvniecības rīcībā ir informācija, ka persona ir dzīva, pārstāvniecība rakstveidā informē pārvaldi un pārsūta dokumentus, lai pārvalde aktualizētu ziņas par personas statusu "aktīvs", ja konstatēts, ka persona ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību.

10. Ja persona, kura nav Latvijas pilsonis un kurai pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas vairāk nekā piecus gadus nav derīga personu apliecinoša dokumenta:

10.1. ir pastāvīgi uzturējusies vai uzturas Latvijā un ierodas pārvaldē, pārvalde aktualizē ziņas par personas statusu "aktīvs", ja konstatē, ka persona ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

10.2. ir uzturējusies vai uzturas ārvalstī un vēršas pārvaldē, pārvalde reģistrā aktualizē ziņas par personas statusu "aktīvs", ja iesniegti šādi dokumenti:

10.2.1. dokuments, kas pamato personas uzturēšanos ārvalstī;

10.2.2. dokuments, ko izsniegusi pārvaldes noteiktā ārvalsts kompetentā iestāde un kas apliecina, ka persona nav un nav bijusi attiecīgās valsts pilsonis, vai dokumentārs apliecinājums, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt;

10.3. ir uzturējusies vai uzturas ārvalstī un vēršas pārstāvniecībā, pārstāvniecība rakstveidā informē pārvaldi un pārsūta dokumentus, lai pārvalde aktualizētu ziņas par personas statusu "aktīvs", ja ir iesniegti šo noteikumu 10.2.1. un 10.2.2. apakšpunktā minētie dokumenti.

11. Nosakot šo noteikumu 10.2.2. apakšpunktā minēto iestādi, pārvalde ņem vērā personas tiesiskās saites ar attiecīgo valsti:

11.1. valsts, kurā persona ir dzimusi;

11.2. valsts, kurā persona uzturējusies;

11.3. personas vecāku vai citu ģimenes locekļu valstiskās piederības valsts;

11.4. valsts, kuras pilsonis varētu būt attiecīgā persona vai kuras pilsonībā tā varētu tikt uzņemta.

12. Ja laulība Latvijas Republikā noslēgta pie garīdznieka, pašvaldība, aktualizējot reģistrā ziņas par laulības reģistrāciju, norāda ziņas gan par laulības reģistrāciju pie garīdznieka, gan par laulības reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā.

13. Ja par pamatu personvārda maiņai ārvalstīs ir laulība vai adopcija, kas netiek atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem civiltiesību jomā, pārvalde reģistrā aktualizē ziņas par personvārda maiņu, neaktualizējot ziņas par laulību vai adopciju, ja tiek iesniegts ārvalsts kompetentās iestādes dokuments, kas apliecina personvārda maiņu.

IV. Ziņu sniegšana pārvaldei reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai

14. Saeimas Administrācija pārvaldei reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai sniedz ziņas par:

14.1. personas uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā;

14.2. personas atzīšanu par Latvijas pilsoni ar likumu.

15. Tiesa reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai reģistrā sniedz ziņas par:

15.1. personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un pagaidu aizgādnības atcelšanu, kā arī rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu un aizgādnības izbeigšanu;

15.2. laulības šķiršanu un laulības atzīšanu par neesošu;

15.3. ieraksta anulēšanu par bērna māti vai tēvu, pamatojoties uz tiesas spriedumu;

15.4. adopcijas apstiprināšanu un adopcijas atcelšanu;

15.5. aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu;

15.6. paternitātes noteikšanu, paternitātes fakta konstatēšanu un paternitātes ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu;

15.7. maternitātes noteikšanu, maternitātes fakta konstatēšanu un maternitātes ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu;

15.8. bāriņtiesas lēmuma atcelšanu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu, aizbildnības nodibināšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, aizbildņa vai aizgādņa iecelšanu un atcelšanu vai atlaišanu;

15.9. ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu, ar kuru konstatētas šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6. un 15.7. apakšpunktā minētās ziņas;

15.10. aizliegumu bērnam, kas jaunāks par 18 gadiem, izbraukt no valsts.

16. Zvērināts notārs reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai sniedz ziņas par Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai ārzemnieka, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību, laulības šķiršanu. Ja reģistrā nav ziņu par šo laulību, zvērināts notārs papildus iekļauj vai sniedz pārvaldei ziņas par minēto laulību reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai.

17. Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību, reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai:

17.1. pārvaldei vai pārstāvniecībai sniedz šādas ziņas:

17.1.1. par izmaiņām reģistrā iekļautajās ziņās, ja ziņas mainījušās un attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijā;

17.1.2. par dzīvesvietas adresi ārvalstī;

17.1.3. par papildu adresi;

17.1.4. par tautību, ja reģistrā norādīts, ka tautība "neizvēlēta" vai "nezināma";

17.1.5. par personai piešķirto citas valsts identifikācijas kodu, kas ierakstīts kompetentas iestādes izsniegtajā dokumentā;

17.2. pārvaldei sniedz ziņas par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

18. Ja reģistrā iekļautajās ziņās nepieciešams veikt izmaiņas, Saeimas Administrācija, zvērināts notārs vai tiesa triju darbdienu laikā elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, vai pa pastu nosūta pārvaldei attiecīgās ziņas par izmaiņām un norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, ziņu aktualizēšanas iemeslu un dokumentu, kas apliecina ziņu izmaiņas.

19. Pārstāvniecība elektroniski vai ar tuvāko diplomātiskā pasta sūtījumu nosūta pārvaldei ziņas par izmaiņām reģistrā iekļautajās ziņās un norāda ziņas par personu, ziņu aktualizēšanas iemeslu un dokumentu, kas apliecina ziņu izmaiņas. Pārstāvniecība, elektroniski sūtot ziņas par izmaiņām reģistrā iekļautajās ziņās, ievēro fiziskas personas datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus.

20. Ziņas par personas dzīvesvietas adresi ārvalstī, papildu adresi vai ziņas par izmaiņām reģistrā iekļautajās ziņās persona pārvaldei sniedz elektroniski vai nosūta pa pastu, vai klātienē pārstāvniecībā vai pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Ja ziņas nosūta pa pastu, persona pievieno personu apliecinoša dokumenta apliecinātu kopiju.

21. Šo noteikumu 17.1.1. un 17.1.5. apakšpunktā minētajā gadījumā persona vai viņas likumiskais pārstāvis ziņas pārvaldei vai pārstāvniecībai sniedz 30 dienu laikā pēc reģistrā iekļauto ziņu izmaiņām vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas viņai ir kļuvušas zināmas.

22. Šo noteikumu 17.1.2. apakšpunktā minētās ziņas persona vai viņas likumiskais pārstāvis pārvaldei elektroniski, pa pastu vai pārvaldei vai pārstāvniecībai klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, sniedz:

22.1. triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs – Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

22.2. 30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

22.3. triju darbdienu laikā pēc pārcelšanās uz dzīvi ārvalstīs vai ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas – persona, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju.

23. Šo noteikumu 17.1.4. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja persona ir izvēlējusies tautību, kas tiešajiem augšupējiem radiniekiem bijusi divās paaudzēs, vai personai ir kļuvusi zināma tiešo augšupējo radinieku tautība divās paaudzēs, ziņas par tautību, pievienojot ziņas apliecinošu dokumentu, persona pārvaldei vai pārstāvniecībai sniedz klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pārvaldei ziņas par tautību persona var sniegt arī elektroniski.

24. Iesniegumu par dzīvesvietas adresi ārvalstī Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību, vai attiecīgās personas likumiskais pārstāvis var iesniegt elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi vai speciālu tiešsaistes formu tīmekļvietnē www.latvija.lv, iesniedzēja autentifikācijai un iesniegumā sniegto ziņu patiesuma apstiprināšanai izmantojot drošu elektronisko parakstu vai tās kredītiestādes elektronisko norēķinu sistēmas autentifikācijas līdzekli, kura noslēgusi attiecīgu vienošanos par autentifikācijas pakalpojumu sniegšanu ar tīmekļvietnes www.latvija.lv pārzini.

25. Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību, kurš noslēdzis laulību ārvalstī, uzrādot laulātā personu apliecinoša dokumenta apliecinātu kopiju, iesniedz pārvaldē rakstveida iesniegumu ar lūgumu aktualizēt reģistrā ziņas par laulības noslēgšanu un iesniegumā norāda uzvārdu pēc laulībām, ja iesniegumam pievienotajā laulības noslēgšanu apliecinošajā dokumentā nav norādīts personas uzvārds pēc laulības noslēgšanas.

26. Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību, kura laulība ārvalstī šķirta vai atzīta par neesošu, iesniedz pārvaldē rakstveida iesniegumu ar lūgumu aktualizēt reģistrā ziņas par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu un iesniegumā norāda uzvārdu pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu, ja iesniegumam pievienotajā laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu apliecinošajā dokumentā nav norādīts personas uzvārds pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu. Persona iesniegumā var norādīt, vai saglabā laulībā iegūto uzvārdu vai vēlas atgūt pirmslaulību uzvārdu (uzvārdu, kāds bija, stājoties laulībā).

27. Šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētajā gadījumā persona vai viņas likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, personīgi iesniedz pārvaldē iesniegumu. Iesniegumā norāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu un informāciju par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Personas iesniegumu, ja personas paraksts ir notariāli apliecināts, var iesniegt cita persona klātienē pārvaldē vai nosūtīt to pārvaldei elektroniski vai pa pastu. Iesniegumu var iesniegt, izmantojot speciālu tiešsaistes formu tīmekļvietnē www.latvija.lv.

28. Pārvalde no Valsts izglītības informācijas sistēmas tiešsaistes režīmā saņem ziņas par pilngadīgu personu, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijā, lai atbilstoši reģistrā iekļautajām ziņām noteiktu personai daudzbērnu ģimenes statusu un aktualizētu ziņas par daudzbērnu ģimenes statusu reģistrā.

29. Ja valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, tiesas vai zvērināta notāra rīcībā ir dokuments, kas satur reģistrā iekļaujamās ziņas par personu, un šīs ziņas reģistrā nav aktualizētas, tad attiecīgā valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, tiesa vai zvērināts notārs sniedz tās pārvaldei reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai.

30. Ja pārvaldes rīcībā esošajos dokumentos ir atšķirīgas ziņas, saistošas ir tās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, tiesas, zvērināta notāra vai fiziskas personas sniegtās vai aktualizētās ziņas, kurai saskaņā ar Fizisko personu reģistra likumu ir pienākums aktualizēt ziņas reģistrā vai sniegt ziņas pārvaldei aktualizēšanai reģistrā.

31. Ja reģistra tiešsaistes darbībā ir pārtraukums, ilgāks par 24 stundām, valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, zvērināts notārs vai rajona (pilsētas) tiesa, kurai ir pienākums iekļaut un aktualizēt ziņas reģistrā, un tiesa atbilstoši kompetencei šo noteikumu 18. punktā noteiktajā kārtībā sniedz pārvaldei ziņas iekļaušanai vai aktualizēšanai reģistrā.

V. Noslēguma jautājumi

32. Šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās ziņas tiek aktualizētas reģistrā līdz 2022. gada 31. janvārim.

33. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 28. jūnijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 412Pieņemts: 22.06.2021.Stājas spēkā: 28.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121A, 28.06.2021. OP numurs: 2021/121A.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
324219
28.06.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"