Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 53

Rīgā 2021. gada 16. jūnijā (prot. Nr. 24, 1. §)
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Rīgā
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta pirmo, trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība:

1.1. novietnēs;

1.2. izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-228-sn)

2. Rīgas pilsētā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs un izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās ir aizliegta bez saskaņošanas ar Pašvaldību.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-228-sn)

II. Kārtība, kādā saņemams saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

3. Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē (turpmāk – Saskaņojums) tiek izsniegts tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.

4. Saskaņojumu izsniedz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs).

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-228-sn redakcijā)

5. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no katra kalendārā gada janvāra līdz decembrim ieskaitot šādās vietās:

5.1. ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai vienas sezonas (pavasara/vasaras vai rudens/ziemas sezonas) ietvaros, ja ielu tirdzniecības vietas projekta sastāvā saskaņots bārs;

5.2. nedzīvojamās ēkās, pastāvīgai novietnes darbībai sporta, izklaides un kultūras pasākumu norises vietās. Ēku vai telpu grupām jāatbilst plašizklaides pasākumu, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai sporta ēku lietošanas veidam.

6. Noteikumu 5. punktā minētajos gadījumos alkoholiskie dzērieni tiek tirgoti patērēšanai pasākuma norises vietā vai ielu tirdzniecības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā.

7. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā novietnē 5.2. apakšpunktā minētajā gadījumā atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus, kuros spirta daudzums nepārsniedz 15 tilpuma procentus.

8. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā novietnē 5.2. apakšpunktā minētājā gadījumā, ja pasākuma norises vieta tiek norobežota un pasākuma norises vietā tiek kontrolēts apmeklētāju skaits, ir atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus, kuros spirta daudzums pārsniedz 15 tilpuma procentus, ja tas atbilst pasākuma saturam, neapdraud sabiedrisko kārtību un drošību, nepiesārņo apkārtējo vidi un ja to saskaņo:

8.1. attiecīgā pasākuma organizators;

8.2. pasākuma norises vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs – attiecībā uz teritorijas sakopšanu;

8.3. Rīgas pašvaldības policija – attiecībā uz sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu.

9. Lai saņemtu Saskaņojumu, komersants Pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

9.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un kontaktpersonas tālruņa numuru, e-pasta adresi;

9.2. komercdarbības vietas, kurā plānots veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē, adresi (5.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā norāda arī ēkas vai telpu kadastra apzīmējumu);

9.3. termiņu, uz kādu komersants vēlas saņemt Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē 9.2. apakšpunktā minētajā vietā;

9.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnē darba laiku;

9.5. norādi, ja plānots realizēt alkoholiskos dzērienus, kuros spirta daudzums pārsniedz 15 tilpuma procentus, pievienojot 8.1. un 8.2. apakšpunktā norādītos saskaņojumus.

10. Ja komersants nav 9.2. apakšpunktā minētās vietas īpašnieks, 9. punktā minētajam iesniegumam pievieno saskaņojumu ar vietas īpašnieku par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību un ēkas vai telpu lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

11. Ja iesniegumā nav norādīta visa pieprasītā informācija vai nav pievienoti nepieciešamie saskaņojumi un dokumentu kopijas, Centrs par to informē komersantu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai.

12. Centrs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata 9. un 10. punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu par Saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Saskaņojumu.

13. Centrs papildus Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6. pantā noteiktajiem gadījumiem atsaka izsniegt Saskaņojumu, ja:

13.1. komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

13.2. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē plānots uzsākt vietā, kuras lietošanas veids neatbilst 5.2. apakšpunktā noteiktajiem lietošanas veidiem;

13.3. komersantam 5.1. apakšpunktā minētajā gadījumā uz plānoto alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vietu nav izsniegta ielu tirdzniecības atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai vai ielu tirdzniecības projekta ietvaros nav saskaņots bārs;

13.4. komersants 11. punktā minētajā gadījumā un noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju, saskaņojumus vai dokumentus.

14. Centrs ar motivētu lēmumu ir tiesīgs atcelt Saskaņojumu, ja:

14.1. komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

14.2. izbeigta attiecīgā komercdarbība Saskaņojumā norādītajā vietā;

14.3. ir saņemti kompetento institūciju atzinumi par komersanta pārkāpumiem mazumtirdzniecības vietā vai vietas neatbilstību alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.

15. Pēc 14. punktā minēto apstākļu konstatēšanas Centrs pieņem lēmumu par Saskaņojuma atcelšanu un paziņo par to Saskaņojuma saņēmējam, Valsts ieņēmumu dienestam un Rīgas pašvaldības policijai.

III. Kārtība, kādā saņemama atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskā pasākuma norises vietā

16. Atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskā pasākuma norises vietā (turpmāk – Atļauja) izsniedz Centrs.

17. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskā pasākuma norises vietā Rīgā atļauta:

17.1. nedzīvojamās ēkās vai telpu grupās, kurām ir publiskās funkcijas lietošanas veids, sabiedriskā pasākuma norises vietā uz konkrēta pasākuma norises laiku, bet ne ilgāk par četrām dienām;

17.2. ārpus ēkas, publiskā vietā, sabiedriskā pasākuma norises vietā un laikā, ja plānotā darbības vieta neatbilst ielu tirdzniecībai Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" izpratnē.

18. Noteikumu 17. punktā minētajos gadījumos alkoholiskie dzērieni tiek tirgoti patērēšanai pasākuma norises vietā.

19. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskā pasākuma norises vietā 17. punktā minētajā gadījumā atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus, kuros spirta daudzums nepārsniedz 15 tilpuma procentus.

20. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskā pasākuma norises vietā, ja pasākuma norises vieta tiek norobežota un pasākuma norises vietā tiek kontrolēts apmeklētāju skaits, ir atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus, kuros spirta daudzums pārsniedz 15 tilpuma procentus, ja tas atbilst pasākuma saturam, neapdraud sabiedrisko kārtību un drošību, nepiesārņo apkārtējo vidi un ja to saskaņo:

20.1. attiecīgā pasākuma organizators;

20.2. pasākuma norises vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs – attiecībā uz teritorijas sakopšanu;

20.3. Rīgas pašvaldības policija – attiecībā uz sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu.

21. Lai saņemtu Atļauju, komersants Pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

21.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonas tālruņa numuru, e-pasta adresi;

21.2. komercdarbības vietas, kurā plānots veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā, adresi (17.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā norāda arī ēkas vai telpu kadastra apzīmējumu);

21.3. termiņu, uz kādu komersants vēlas saņemt Atļauju 21.2. apakšpunktā minētajā vietā;

21.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vietas darba laiku;

21.5. pasākuma organizatora nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju (e-pasts, tālruņa numurs);

21.6. norādi, ja plānots realizēt alkoholiskos dzērienus, kuros spirta daudzums pārsniedz 15 tilpuma procentus, pievienojot 20.1. un 20.2. apakšpunktā norādītos saskaņojumus.

22. Iesniegumam pievieno:

22.1. saskaņojumu ar pasākuma organizatoru par alkoholisko dzērienu tirdzniecību pasākuma laikā;

22.2. ja komersants nav 21.2. apakšpunktā minētās vietas īpašnieks, saskaņojumu ar vietas īpašnieku par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību un nekustamā īpašuma lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

23. Ja iesniegumā nav norādīta visa pieprasītā informācija vai nav pievienoti nepieciešamie saskaņojumi un dokumentu kopijas, Centrs par to informē komersantu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai.

24. Centrs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata 21. un 22. punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju.

25. Centrs atsaka izsniegt Atļauju, ja:

25.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

25.2. sabiedriskais pasākums plānots vietā, kuras lietošanas veids nepieļauj šāda sabiedriskā pasākuma norisi;

25.3. komersants 23. punktā minētajā gadījumā un noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju, saskaņojumus vai dokumentus.

26. Centrs ar motivētu lēmumu ir tiesīgs atcelt Atļauju, ja:

26.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

26.2. ir saņemti kompetento institūciju atzinumi par komersanta pārkāpumiem mazumtirdzniecības vietā vai vietas neatbilstību alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai sabiedriskā pasākuma norisei.

27. Pēc 26. punktā minēto apstākļu konstatēšanas Centrs pieņem lēmumu par Atļaujas atcelšanu un paziņo par to Atļaujas saņēmējam, Valsts ieņēmumu dienestam un Rīgas pašvaldības policijai.

IV. Noslēguma jautājumi

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2016. gada 26. janvāra saistošos noteikumus Nr. 186 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 37).

29. Atcelt Rīgas domes 2021. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 44 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Rīgā".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 53Pieņemts: 16.06.2021.Stājas spēkā: 23.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 22.06.2021. OP numurs: 2021/120.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
324155
{"selected":{"value":"01.09.2023","content":"<font class='s-1'>01.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2023","iso_value":"2023\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.06.2021","iso_value":"2021\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.2021.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"