Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 382

Rīgā 2021. gada 15. jūnijā (prot. Nr. 48 3. §)
Veselības aprūpes izdevumu samaksas kārtība izglītojamiem, kuri piedalās valsts aizsardzības mācības nometnē, un jaunsargiem
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu veidus un apjomu, to saņemšanas nosacījumus un samaksas kārtību izglītojamiem, kuri piedalās valsts aizsardzības mācības nometnē, un jaunsargiem (turpmāk – izglītojamie).

II. Apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu veidi un apjoms

2. Izglītojamam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, apmaksā šādu veselības aprūpes pakalpojumu izdevumus:

2.1. vakcinācija pret ērču encefalītu, ja izglītojamais nesaņem valsts apmaksātu vakcīnu atbilstoši normatīvajiem aktiem par vakcināciju;

2.2. D vitamīna preparāta iegāde, ja tā lietošanu nozīmējusi ārstniecības persona;

2.3. veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar traumu, ko izglītojamais guvis valsts aizsardzības mācības nometnē vai Jaunsardzes nodarbībā vai pasākumā, ja izdevumi par šiem pakalpojumiem ir pilnībā vai daļēji apmaksāti no izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja līdzekļiem:

2.3.1. ambulatori un stacionāri sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi;

2.3.2. medikamenti, kas iekļauti Latvijas Republikas Zāļu reģistrā kā recepšu medikamenti;

2.3.3. laboratoriskie un diagnostikas izmeklējumi atbilstoši medicīniskajām indikācijām ar ārstējošā ārsta nosūtījumu;

2.3.4. medicīnisko ierīču iegāde;

2.3.5. pacienta kopšanai nepieciešamo preču iegāde;

2.3.6. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi reizi gadā, nepārsniedzot 569,15 euro;

2.3.7. zobu protezēšana un zobārstniecība.

3. Izglītojamam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, apmaksā šādu veselības aprūpes pakalpojumu izdevumus:

3.1. vakcinācija pret ērču encefalītu;

3.2. pacienta līdzmaksājums par veselības aprūpes pakalpojumu, kas saistīts ar izziņas saņemšanu par veselības stāvokli;

3.3. D vitamīna preparāta iegāde, ja tā lietošanu nozīmējusi ārstniecības persona;

3.4. veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar traumu, ko izglītojamais guvis valsts aizsardzības mācības nometnē vai Jaunsardzes nodarbībā vai pasākumā, ja izdevumi par šiem pakalpojumiem ir pilnībā vai daļēji apmaksāti no izglītojamā līdzekļiem:

3.4.1. ambulatori un stacionāri sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi;

3.4.2. pacienta līdzmaksājums;

3.4.3. medikamenti, kas iekļauti Latvijas Republikas Zāļu reģistrā kā recepšu medikamenti;

3.4.4. laboratoriskie un diagnostikas izmeklējumi atbilstoši medicīniskajām indikācijām ar ārstējošā ārsta nosūtījumu;

3.4.5. medicīnisko ierīču iegāde;

3.4.6. pacienta kopšanai nepieciešamo preču iegāde;

3.4.7. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi reizi gadā, nepārsniedzot 569,15 euro;

3.4.8. zobu protezēšana un zobārstniecība.

III. Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumi

4. Jaunsardzes centrs atlīdzina izdevumus par šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ja ir spēkā viens no šiem nosacījumiem:

4.1. izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ar Jaunsardzes centru ir noslēdzis līgumu par dalību valsts aizsardzības mācības nometnē un šo noteikumu 2.3. un 3.4. apakšpunktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu izdevumi radušies nometnes laikā pēc līguma noslēgšanas, šo noteikumu 2.1. un 3.1. apakšpunktā minētie izdevumi – ne agrāk kā vienu gadu pirms nometnes sākuma un ne vēlāk kā nedēļu pirms nometnes sākuma, bet šo noteikumu 2.2., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētie izdevumi – ne agrāk kā trīs mēnešus pirms nometnes sākuma;

4.2. izglītojamais ir jaunsargs.

5. Izdevumus par šo noteikumu 2.3. un 3.4. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem atlīdzina, ja Jaunsardzes centra nelaimes gadījuma izmeklēšanas atzinumā ir pierādīta cēloņsakarība starp gūtu traumu un izglītojamā dalību valsts aizsardzības mācības nometnē vai Jaunsardzes nodarbībā vai pasākumā un traumu izglītojamais nav guvis, pārkāpjot drošības noteikumus, vai alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā.

6. Izdevumus par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem atlīdzina, pamatojoties uz normatīvajos aktos par veselības pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību noteikto speciālista nosūtījumu.

7. Jaunsardzes centram ir tiesības no veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja pieprasīt papildu informāciju par traumas radītajām sekām, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par šo noteikumu 2.3. un 3.4. apakšpunktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu atlīdzināšanu.

IV. Izdevumu samaksas kārtība

8. Samaksu par veselības aprūpes pakalpojumiem veic izglītojamais vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis no saviem līdzekļiem, un Jaunsardzes centrs izglītojamam vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskajam pārstāvim atlīdzina šajos noteikumos minētos veselības aprūpes pakalpojumu izdevumus. Samaksu par šo noteikumu 2.1. un 3.1. apakšpunktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu var veikt pašvaldība, un Jaunsardzes centrs pašvaldībai atlīdzina šos izdevumus. Ja izglītojamam vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskajam pārstāvim par šajos noteikumos minēto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ir izrakstīts rēķins, Jaunsardzes centrs samaksu veic konkrētajam veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

9. Lai atlīdzinātu izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem, izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā vai gada laikā, ja tiek iesniegti dokumenti par šo noteikumu 2.1. un 3.1. apakšpunktā minētajiem izdevumiem, iesniedz Jaunsardzes centrā šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu. Iesniegumā izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis:

9.1.1. norāda saņemto veselības aprūpes pakalpojumu un izdevumu apmēru;

9.1.2. norāda kontu kredītiestādē;

9.1.3. apliecina, ka neiebilst, ja Jaunsardzes centrs par nodarbībā vai pasākumā gūtās traumas radītajām sekām un šo noteikumu 2.3. un 3.4. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējam pieprasīs papildu informāciju – izrakstu no pacienta medicīniskajiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai saņemtie veselības aprūpes pakalpojumi atbilst šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem un ir cēloņsakarība starp gūto traumu un izglītojamā dalību valsts aizsardzības mācības nometnē vai Jaunsardzes nodarbībā vai pasākumā;

9.2. veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu un tā samaksu apliecinošos dokumentus, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, datums, veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējs un sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi.

10. Ja samaksu par šo noteikumu 2.1. un 3.1. apakšpunktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu veikusi pašvaldība, tā iesniedz Jaunsardzes centrā iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu. Iesniegumā norāda veselības aprūpes pakalpojumu saņēmušā izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī izdevumu apmēru un pašvaldības kontu kredītiestādē.

11. Jaunsardzes centrs izvērtē šo noteikumu 9. un 10. punktā minētos dokumentus un, ja saņemtie veselības aprūpes pakalpojumi atbilst šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, atlīdzina izdevumus par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, pārskaitot attiecīgos finanšu līdzekļus iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas.

12. Lai Jaunsardzes centrs veiktu rēķina apmaksu par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu, izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis piecu darbdienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas Jaunsardzes centrā iesniedz šādus dokumentus:

12.1. iesniegumu. Iesniegumā norāda:

12.1.1. saņemto veselības aprūpes pakalpojumu;

12.1.2. apliecinājumu, ka neiebilst, ja Jaunsardzes centrs par nodarbībā vai pasākumā gūtās traumas radītajām sekām un šo noteikumu 2.3. un 3.4. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējam pieprasīs papildu informāciju – izrakstu no pacienta medicīniskajiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai saņemtie veselības aprūpes pakalpojumi atbilst šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem un ir cēloņsakarība starp gūto traumu un izglītojamā dalību valsts aizsardzības mācības nometnē vai Jaunsardzes nodarbībā vai pasākumā;

12.2. ziņas par veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu, kurā norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējs un tā rekvizīti, veselības aprūpes pakalpojumi un to saņemšanas datums.

13. Jaunsardzes centrs ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē šo noteikumu 12. punktā minētos dokumentus un, ja saņemtie veselības aprūpes pakalpojumi atbilst šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksā veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu. Ja Jaunsardzes centrs no veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja ir pieprasījis papildu informāciju, izvērtējumu un apmaksu veic ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas.

14. Ja iesniegtie dokumenti vai saņemtie veselības aprūpes pakalpojumi neatbilst šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, Jaunsardzes centrs pieņem lēmumu par atteikumu atlīdzināt izdevumus un iesniegtos dokumentus atdod iesniedzējam.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Veselības aprūpes izdevumu samaksas kārtība izglītojamiem, kuri piedalās valsts aizsardzības mācības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 382Pieņemts: 15.06.2021.Stājas spēkā: 19.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 18.06.2021. OP numurs: 2021/117.11
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
324074
19.06.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"