Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 374

Rīgā 2021. gada 15. jūnijā (prot. Nr. 48 14. §)
Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 117.2 panta sesto daļu
un 117.7 panta pirmās daļas 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atbilstības prasības valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) atzītai struktūrai un kārtību atzītās struktūras statusa iegūšanai, darbības ierobežošanai, grozīšanai un anulēšanai;

1.2. kārtību, kādā Civilās aviācijas aģentūra veic atzīto struktūru uzraudzību.

2. Šie noteikumi attiecas uz atzītām struktūrām, kas:

2.1. pieņem tālvadības pilotu teorētisko zināšanu eksāmenu atvērtās kategorijas A2 apakškategorijā;

2.2. pieņem tālvadības pilotu teorētisko zināšanu eksāmenu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā;

2.3. veic tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā.

2.4. (svītrots ar MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 669)

(Grozīts ar MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 669)

3. Atzītās struktūras statusu piešķir uz nenoteiktu laiku.

4. Civilās aviācijas aģentūra savā tīmekļvietnē publicē informāciju par atzītās struktūras nosaukumu un tās darbības jomu, tiklīdz šāda informācija ir Civilās aviācijas aģentūras rīcībā.

5. Civilās aviācijas aģentūras lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šiem noteikumiem, var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Eiropas aviācijas drošības aģentūras izstrādātie dokumenti Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (turpmāk – regula Nr. 2019/947) 8. panta prasību piemērošanai – "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas" (turpmāk – AMC) – ir tulkoti latviešu valodā un publicēti Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē.

7. Atzītās struktūras apstiprināšana, atzītās struktūras apliecības nosacījumu grozīšana un atzītās struktūras novērtēšana atbilstoši uzraudzības ciklam ir maksas pakalpojums saskaņā ar normatīvo aktu par Civilās aviācijas aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

II. Prasības atzītajai struktūrai un tās atzīšanas kārtība

8. Atzītās struktūras statusu var iegūt:

8.1. juridiska persona, kuras galvenā darbības vieta ir Latvijas Republika;

8.2. fiziska persona, kas ir reģistrējusies Latvijas Republikā individuālā komersanta vai pašnodarbinātas personas statusā.

8.1 Ja šo noteikumu 8.1. vai 8.2. apakšpunktā minētā persona plāno veikt šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētās darbības, tā ir bezpilota gaisa kuģu ekspluatants specifiskajā kategorijā.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

9. Lai saņemtu atzītās struktūras statusu, pretendents atbilstoši paredzētajai darbības jomai Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz:

9.1. iesniegumu atzītās struktūras statusa saņemšanai (​1. pielikums);

9.2. dokumentus, kas apliecina, ka pretendentam ir šāds personāls:

9.2.1. atbildīgais vadītājs;

9.2.2. teorētisko zināšanu eksāmenu norises novērotājs (ja piemērojams);

9.2.3. apmācību praktisko prasmju instruktors un prasmju novērtētājs (ja piemērojams);

9.3. dokumentu, kas apliecina lietošanas tiesības uz telpām, kur notiks šo noteikumu 2. punktā minētās darbības (ja piemērojams);

9.4. rokasgrāmatu, kurā ietverta šāda informācija:

9.4.1. organizatoriskā struktūra;

9.4.2. darbības jomas un procedūras;

9.4.3. darbības jomai nepieciešamā personāla kompetences, darbības jomas uzturēšanas un eksaminācijas apraksts;

9.4.4. telpu apraksts, kurās notiks plānotās darbības (ja piemērojams);

9.5. iekārtu vai sistēmu aprakstu, kuras tiks izmantotas teorētisko zināšanu eksaminācijai.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

10. Pretendents, kas vēlas veikt šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētās darbības, papildus šo noteikumu 9. punktā minētajiem dokumentiem Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz:

10.1. dokumentus, kuri apliecina šo noteikumu 9.2.3. apakšpunktā  minētā personāla kvalifikāciju;

10.2. deklarāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē tālvadības pilotu kvalifikācijas prasības, ja pretendents vēlas nodrošināt tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu darbībām, uz kurām attiecas regulas Nr. 2019/947 pielikuma 1. papildinājumā definētie standarta scenāriji;

10.3. deklarāciju (2. pielikums), ja pretendents vēlas nodrošināt tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā un to paredz lidojumu drošuma novērtējums;

10.4. bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļauju, sertifikātu, apliecinājumu par ekspluatācijas deklarācijas pilnīgumu, ja to ir izsniegusi cita Eiropas Savienības dalībvalsts;

10.5. regulas Nr. 2019/947 pielikuma 3. papildinājuma 11. punktā minēto ekspluatācijas rokasgrāmatu;

10.6. ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas izstrādāta atbilstoši regulas Nr. 2019/947 pielikuma 3. papildinājuma 11. punktam;

10.7. apdrošināšanas polisi.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

11. Pretendents, kas vēlas pieņemt teorētisko zināšanu eksāmenu bezpilota gaisa kuģa ekspluatācijai atvērtās kategorijas A2 apakškategorijā un specifiskajā kategorijā, eksāmeniem izmanto Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātus eksāmena jautājumus.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

12. Par tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu norises novērotāju var būt persona, kura ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu.

13. (Svītrots ar MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 669)

14. (Svītrots ar MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 669)

15. Par apmācību praktisko prasmju instruktoru un praktisko prasmju novērtētāju var norīkot personu, kura atbilst regulas Nr. 2019/947 pielikuma 3. papildinājuma 4. punktā minētajām prasībām.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

16. Par atzītās struktūras atbildīgo vadītāju var norīkot personu:

16.1. kurai saskaņā ar juridiskās personas statūtiem ir piešķirtas paraksta tiesības;

16.2. kura pēdējo triju gadu laikā nav bijusi atbildīgais vadītājs tādā atzītā struktūrā, kuras darbība apturēta, anulēta vai ierobežota sakarā ar pieļautajiem pārkāpumiem vai neatbilstībām bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma jomā.

17. Atbilstoši atzītās struktūras darbības jomai atzītās struktūras rīcībā ir telpas:

17.1. kas piemērotas plānoto darbību veikšanai (ja piemērojams);

17.2. kurās ir teorētisko zināšanu eksāmena nodrošināšanai un tālvadības pilotu praktiskajām apmācībām un prasmju novērtēšanai nepieciešamais aprīkojums (ja piemērojams).

(Grozīts ar MK 25.10.2022. noteikumiem Nr. 669)

18. Ja iesniegumā norādīta nepilnīga informācija, nav iesniegti visi šo noteikumu 9.  un 10. punktā (ja piemērojams) minētie dokumenti vai iesniegtajos dokumentos ir nepilnīga informācija, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa pretendentam 10 darbdienu laikā no pieprasījuma izsūtīšanas dienas precizēt iesniegto informāciju un iesniegt trūkstošos dokumentus.

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

19. Ja šo noteikumu 9. un 10. punktā (ja piemērojams) minēto dokumentu izvērtēšanas laikā nepieciešama papildu informācija, Civilās aviācijas aģentūra var veikt pretendenta pārbaudi uz vietas.

20. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atzītās struktūras statusa piešķiršanu, ja pretendents:

20.1. ir iesniedzis visus šo noteikumu 9. un 10. punktā (ja piemērojams) minētos dokumentus;

20.2. atbilst šajā nodaļā minētajām prasībām.

21. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atzītās struktūras statusu, ja pretendents:

21.1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 9. un 10. punktā (ja piemērojams) minētos dokumentus;

21.2. neatbilst šajā nodaļā minētajām prasībām.

22. Atzītā struktūra ne vēlāk kā 10 dienas pirms plānotajām izmaiņām informē Civilās aviācijas aģentūru par izmaiņām šo noteikumu 9.  un 10. punktā (ja piemērojams) minētajos dokumentos, iesniedzot attiecīgu iesniegumu (1. pielikums).

(MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

23. Civilās aviācijas aģentūra viena mēneša laikā pēc atzītās struktūras iesnieguma saņemšanas, ar kuru atzītā struktūra paziņojusi par izmaiņām, izskata attiecīgo iesniegumu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

23.1. apstiprina iesniegtās izmaiņas, ja atzītā struktūra ir iesniegusi visus šo noteikumu 9. un 10. punktā (ja piemērojams) minētos dokumentus un atbilst šajā nodaļā minētajām prasībām;

23.2. atsaka apstiprināt iesniegtās izmaiņas, ja atzītā struktūra nav iesniegusi visus šo noteikumu 9. un 10. punktā (ja piemērojams) minētos dokumentus vai neatbilst šajā nodaļā minētajām prasībām.

24. Izmaiņas atzītās struktūras darbības jomā atļauts ieviest tikai pēc tam, kad tās ir apstiprinātas Civilās aviācijas aģentūrā.

III. Atzīto struktūru uzraudzības kārtība

25. Civilās aviācijas aģentūra ne retāk kā reizi divos gados veic atzītās struktūras uzraudzību saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras sagatavotu atbilstības uzraudzības programmu.

26. Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar atbilstības uzraudzības programmu:

26.1. izvērtē atzītās struktūras darbību, darbības rokasgrāmatu un citu šajos noteikumos minēto dokumentu atbilstību šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē atzīto struktūru darbības jomu;

26.2. veic plānotus un, ja nepieciešams, neplānotus atzītās struktūras auditus un inspekcijas. To nepieciešamību un biežumu Civilās aviācijas aģentūra nosaka, pamatojoties uz drošuma riska novērtējumu. Atzītajai struktūrai par plānotā audita vai inspekcijas uzsākšanu paziņo ne vēlāk kā desmit darbdienas pirms audita vai inspekcijas sākuma;

26.3. sagatavo 2. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja konstatē, ka atzītā struktūra neatbilst šiem noteikumiem vai citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē atzīto struktūru darbības jomu, šo noteikumu 9. punktā minētajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos vai regulas Nr.  2019/947 pielikuma 6. papildinājumā minētajā deklarācijā iekļautajiem nosacījumiem un tas varētu pazemināt lidojumu drošuma līmeni vai apdraudēt lidojumu drošumu;

26.4. sagatavo 1. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja konstatē, ka atzītā struktūra neatbilst šiem noteikumiem vai citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē atzīto struktūru darbības jomu, šo noteikumu 9. punktā minētajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos vai regulas Nr.  2019/947 pielikuma 6. papildinājumā minētajā deklarācijā iekļautajiem nosacījumiem un tas būtiski pazemina lidojumu drošuma līmeni vai ievērojami apdraud lidojumu drošumu.

27. Civilās aviācijas aģentūra sagatavo 1. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja:

27.1. atzītās struktūras darba laikā un pēc diviem rakstveida pieprasījumiem Civilās aviācijas aģentūras inspektoriem netiek nodrošināta piekļuve atzītās struktūras telpām vai dokumentiem;

27.2. atzītās struktūras iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos vai regulas Nr.  2019/947 pielikuma 6. papildinājumā minētajā deklarācijā ir sniegta apzināti nepatiesa informācija;

27.3. Civilās aviācijas aģentūrai ir pierādījumi par atzītās struktūras statusa vai regulas Nr.  2019/947 pielikuma 6. papildinājumā minētās deklarācijasprettiesisku izmantošanu;

27.4. atzītajai struktūrai nav šajos noteikumos noteiktajām prasībām atbilstoša atbildīgā vadītāja.

28. Civilās aviācijas aģentūra sagatavo 2. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja konstatētā neatbilstība nav klasificējama kā 1. līmeņa neatbilstība.

29. Civilās aviācijas aģentūra katru gadu līdz 15. janvārim informē atzītās struktūras par šo noteikumu 26. punktā minētajā atbilstības uzraudzības programmā plānotajiem auditiem un inspekcijām, norādot to veikšanas datumus.

30. Atzītās struktūras desmit darbdienu laikā pēc šo noteikumu 29. punktā minētās informācijas saņemšanas var rakstiski informēt Civilās aviācijas aģentūru par nepieciešamību noteikt citus plānoto auditu un inspekciju veikšanas datumus, to pamatojot.

31. Ja Civilās aviācijas aģentūra ir sagatavojusi:

31.1. 2. līmeņa neatbilstības ziņojumu – atzītā struktūra pēc audita vai inspekcijas noslēguma Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par 15 dienām, iesniedz Civilās aviācijas aģentūrai izvērtēšanai konstatētās neatbilstības cēloņu analīzi un neatbilstības novēršanas plānu un triju mēnešu laikā pēc neatbilstības ziņojuma saņemšanas novērš konstatēto neatbilstību. Pēc minētā termiņa beigām, ņemot vērā neatbilstības būtību, Civilās aviācijas aģentūrai pēc atzītās struktūras atkārtoti iesniegta neatbilstību novēršanas plāna izvērtēšanas ir tiesības pagarināt konstatētās neatbilstības novēršanas termiņu uz laiku līdz trim mēnešiem. Ja atzītā struktūra minētajā termiņā nav veikusi konstatētās neatbilstības cēloņu analīzi, nav izstrādājusi neatbilstības novēršanas plānu vai nenovērš konstatēto neatbilstību, Civilās aviācijas aģentūra to klasificē kā 1. līmeņa neatbilstību;

31.2. 1. līmeņa neatbilstības ziņojumu – Civilās aviācijas aģentūra atzītajai struktūrai atbilstīgi lidojumu drošuma apdraudējumam uz laiku līdz sešiem mēnešiem ierobežo atzītās struktūras darbību un norāda, kādas konstatētās neatbilstības atzītajai struktūrai jānovērš. Atzītā struktūra pēc audita vai inspekcijas noslēguma Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par 15 dienām, iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā konstatētās neatbilstības cēloņu analīzi un neatbilstības novēršanas plānu.

32. Civilās aviācijas aģentūra anulē atzītās struktūras statusu, ja tā:

32.1. sešu mēnešu laikā pēc darbības ierobežošanas nav novērsusi Civilās aviācijas aģentūras konstatētās neatbilstības;

32.2. 24 mēnešu laikā pēc atzītās struktūras statusa iegūšanas nav uzsākusi nevienu no iesniegumā par atzītās struktūras statusa saņemšanu plānotajām darbībām.

33. Civilās aviācijas aģentūra audita noslēguma ziņojumu sagatavo ne vēlāk kā desmit darbdienas pēc audita noslēguma.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 15. jūnija
noteikumiem Nr. 374

(Pielikums MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

Iesniegums atzītās struktūras statusa iegūšanai
 Sākotnējā atzīšana/ Iesniegums par izmaiņām
Plānotais darbības sākums (dd/mm/gggg)
 

Juridiska persona/fiziska persona, kas ir reģistrējusies Latvijas Republikā individuālā komersanta vai pašnodarbinātas personas statusā

Nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese un faktiskā adrese 
Tālrunis 
E-pasts 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds 
Amats 
Tālrunis 
E-pasts 

Dokuments, kas apliecina Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojuma samaksu

Maksājuma numurs 
Maksājuma datums 
 

Nr.
p. k.

Plānotā darbības joma

1.

Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu eksāmenu pieņemšana atvērtās kategorijas A2 apakškategorijā

2.

Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu eksāmenu pieņemšana bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā

3.

Tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšana bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā

 

Atzītās struktūras personāls

Atbildīgais vadītājs*
Vārds, uzvārds 
Tālrunis 
E-pasts 
Darba līgums pilna laika / nepilna laika
 
Teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu norises novērotājs
Vārds, uzvārds 
Tālrunis 
E-pasts 
Darba līgums pilna laika / nepilna laika
Praktisko prasmju apmācību instruktors
Vārds, uzvārds 
Tālrunis 
E-pasts 
Kvalifikācija 
Darba līgums pilna laika / nepilna laika
Praktisko prasmju novērtētājs
Vārds, uzvārds 
Tālrunis 
E-pasts 
Kvalifikācija 
Darba līgums pilna laika / nepilna laika
 
Ekspluatācijas (prakses) vieta(-as), ko plānots izmantot (ja piemērojams)

Nr.
p. k.

  

1.

  

2.

  

3.

  

4.

  
 
Es, , atzītās struktūras

(vārds, uzvārds)

 
 atbildīgais vadītājs,

(nosaukums)

 
apliecinu, ka visas iesniegumā minētās personas atbilst piemērojamām prasībām un visa sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.
 

 

 

 

(datums**)

 

(paraksts**)

Piezīmes.

1. *Atbilstoši papildināt, ja minētajam personālam ir norīkoti vietnieki.

2. **Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 15. jūnija
noteikumiem Nr. 374

(Pielikums MK 25.10.2022. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

Deklarācija tālvadības pilotu praktiskajai apmācībai un prasmju novērtēšanai
Plānotais darbības sākums (dd/mm/gggg)
 
Datu aizsardzībaŠajā deklarācijā ietvertos personas datus kompetentā iestāde apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Tos apstrādā, lai īstenotu pārraudzības darbību izpildi, pārvaldību un ar tām saistītus turpmākos pasākumus saskaņā ar regulu (ES) 2019/947. Ja jums vajadzīga papildu informācija par jūsu personas datu apstrādi vai vēlaties izmantot savas tiesības (piemēram, piekļūt neprecīziem vai nepilnīgiem datiem vai tos labot), lūdzam sazināties ar kompetentās iestādes kontaktpunktu. Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības jebkurā laikā iesniegt valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei sūdzību par personas datu apstrādi
Struktūras identifikācija 
Atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese 
Paziņoju, ka:

– izpildu regulas (ES) 2019/947 pielikuma 3. papildinājumā noteiktās prasības un,

– ekspluatējot bezpilota gaisa kuģa sistēmu saistībā ar mācību darbībām, ja to paredz lidojuma drošuma novērtējums, izpildu visus piemērojamos regulas (ES) 2019/947 noteikumus, tostarp ekspluatācijas atļaujā noteiktās prasības un ierobežojumus

Datums

 Paraksts vai cits apliecinājums 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 374Pieņemts: 15.06.2021.Stājas spēkā: 18.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 17.06.2021. OP numurs: 2021/116.12
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
324021
{"selected":{"value":"29.10.2022","content":"<font class='s-1'>29.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.10.2022","iso_value":"2022\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.06.2021","iso_value":"2021\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2021.-28.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.10.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"