Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumus Nr. 207 "Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 196

Rīgā 2021. gada 11. jūnijā
Maksājumu statistikas pārskatu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, dalībvalstīs un ārvalstīs licencētu kredītiestāžu filiāles Latvijā, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes, dalībvalstīs licencētu maksājumu iestāžu filiāles Latvijā, dalībvalstīs licencētu elektroniskās naudas iestāžu filiāles Latvijā un krājaizdevu sabiedrības, kas sniedz maksājumu pakalpojumus (tālāk tekstā – pārskata sniedzējs), sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai maksājumu statistikas pārskatus par kartēm piesaistītajiem maksājumiem (tālāk tekstā – pārskati), kā arī paredz pārskatu iesniegšanas termiņus.

2. Noteikumos lietotie termini atbilst šo terminu skaidrojumiem Latvijas Bankas noteikumos, kas regulē maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanu.

3. Pārskatos sniegtā informācija nepieciešama, lai veiktu Latvijas Republikā izmantoto maksāšanas līdzekļu uzraudzību un pārraudzību, sagatavotu maksājumu statistiku un maksājumu bilances statistiku saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām, veiktu finanšu stabilitātes analīzi un tautsaimniecības dinamisko pārmaiņu analīzi, veicinātu ekonomisko prognozēšanu un informētu citas institūcijas un sabiedrību par maksāšanas līdzekļu attīstību Latvijas Republikā.

4. Pārskatos sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

5. Noteikumi neattiecas uz pārskata sniedzēju, kuram saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanu, piešķirtas tiesības minētajos Latvijas Bankas noteikumos paredzētos statistiskos datus sniegt samazinātā apjomā.

II. Pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

6. "Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskatu" (tālāk tekstā – nosūtīto maksājumu ceturkšņa pārskats) atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam pārskata sniedzējs sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai līdz tā mēneša 20. datumam, kurš seko pēc attiecīgā pārskata ceturkšņa beigām. Nosūtīto maksājumu ceturkšņa pārskatu nesagatavo un neiesniedz pārskata sniedzējs, uz kuru attiecas šo noteikumu 7. punkta prasības.

7. "Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskatu" (tālāk tekstā – nosūtīto maksājumu nedēļas pārskats) atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam pārskata sniedzējs sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai līdz piektajai darbadienai pēc kalendārās nedēļas beigām, ja divus secīgus pārskata ceturkšņus tā nosūtīto maksājumu ceturkšņa pārskatā norādītais nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu skaits saskaņā ar Latvijas Bankas vērtējumu ir sasniedzis 5% no kopējā šādu maksājumu skaita valstī.

8. Pārskata sniedzējs, kurš sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai nosūtīto maksājumu nedēļas pārskatu un kurš saskaņā ar Latvijas Bankas vērtējumu divus secīgus pārskata ceturkšņus neatbilst 7. punktā minētajam nosacījumam, pārtrauc sagatavot un iesniegt Latvijas Bankai nosūtīto maksājumu nedēļas pārskatu.

9. "Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskatu" (tālāk tekstā – saņemto maksājumu nedēļas pārskats) atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam pārskata sniedzējs sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai līdz piektajai darbadienai pēc kalendārās nedēļas beigām, ja kalendārajā pusgadā tā saņemto kartei piesaistīto maksājumu euro skaits no maksājumu pakalpojumu sniedzēja valstīm, kas nav Latvija (atbilstoši Latvijas Bankas noteikumos, kas regulē maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanu, sniedzamajiem datiem), saskaņā ar Latvijas Bankas vērtējumu ir sasniedzis 5% no kopējā šādu maksājumu skaita valstī.

10. Pārskata sniedzējs, kurš sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai saņemto maksājumu nedēļas pārskatu un kurš saskaņā ar Latvijas Bankas vērtējumu kalendārajā pusgadā neatbilst 9. punktā minētajam nosacījumam, pārtrauc sagatavot un iesniegt Latvijas Bankai saņemto maksājumu nedēļas pārskatu.

11. Latvijas Banka, pamatojoties uz šo noteikumu 7., 8., 9. un 10. punktā minēto vērtējumu, nekavējoties informē tos pārskata sniedzējus, kuriem, sākot ar nākamo kalendāro ceturksni, piemērotas pārmaiņas pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas periodiskumā.

12. Pārskatus Latvijas Bankai iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

13. Pārskatos summas euro (pārrēķinot saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu attiecīgajā dienā) uzrāda līdz divām zīmēm aiz komata.

14. Pārskatos tirdzniecības vietas valsts kodu un kartes izdevēja valsts kodu uzrāda kā divu burtu kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi".

15. Pārskatos tirgotāja kategorijas kodu uzrāda kā četru ciparu kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 18245 Retail financial services – Merchant category codes, karšu shēmu noteiktajiem kodiem vai citiem papildus lietotiem kodiem.

III. Nosūtīto maksājumu ceturkšņa pārskata sagatavošanas kārtība

16. Nosūtīto maksājumu ceturkšņa pārskatā uzrāda nosūtītos maksājumus ar pārskata sniedzēja izsniegtajām kartēm par katru pārskata ceturksni.

IV. Nosūtīto maksājumu nedēļas pārskata sagatavošanas kārtība

17. Nosūtīto maksājumu nedēļas pārskatā uzrāda nosūtītos maksājumus ar pārskata sniedzēja izsniegtajām kartēm par katru kalendāro dienu.

18. Atpakaļ nosūtīto maksājumu summu un maksājumu skaitu attiecīgajā kalendārajā dienā pārskatā uzrāda atsevišķi, maksājumu summu norādot ar mīnusa zīmi.

V. Saņemto maksājumu nedēļas pārskata sagatavošanas kārtība

19. Saņemto maksājumu nedēļas pārskatā uzrāda tirdzniecības vietās Latvijā saņemtos maksājumus ar ārpus Latvijas izsniegtajām kartēm par katru kalendāro dienu.

20. Atpakaļ nosūtīto maksājumu summu un maksājumu skaitu attiecīgajā kalendārajā dienā pārskatā uzrāda atsevišķi, maksājumu summu norādot ar mīnusa zīmi.

VI. Pārskatu pozīciju aizpildīšanas kārtība

21. Pozīcijā "Nr.p.k." uzrāda rindas kārtas numuru pārskatā.

22. Pozīcijā "Datums" uzrāda norēķina datumu.

23. Pozīcijā "Maksājuma uzsākšanas veida kods" uzrāda maksājuma uzsākšanas veida kodu saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku:

23.1. elektroniski un attālināti uzsākts maksājums – kods "2000R";

23.2. elektroniski un klātienē uzsākts maksājums – kods "2000NR";

23.3. neelektroniski uzsākts maksājums – kods "1000T".

24. Pozīcijā "Tirdzniecības vietas valsts kods" uzrāda tirdzniecības vietas valsts kodu saskaņā ar šo noteikumu 14. punkta prasībām. Elektroniski un attālināti uzsāktam maksājumam, kā arī neelektroniski uzsāktam maksājumam uzrāda tās valsts kodu, kurā reģistrēta tirgotāja darījumdarbība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regulas (ES) 2015/751 par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem, 2. panta 29. punktu. Elektroniski un klātienē uzsāktam maksājumam uzrāda tās valsts kodu, kurā atrodas EFTPOS terminālis, bankomāts vai cits fizisks terminālis.

25. Pozīcijā "Kartes izdevēja valsts kods" uzrāda kartes izdevēja valsts kodu saskaņā ar šo noteikumu 14. punkta prasībām.

26. Pozīcijā "Tirgotāja kategorijas kods" uzrāda tirgotāja kategorijas kodu saskaņā ar šo noteikumu 15. punkta prasībām.

27. Pozīcijā "Maksājumu skaits" uzrāda identisko raksturlielumu līmenī agregēto maksājumu skaitu.

28. Pozīcijā "Maksājumu summa (euro)" uzrāda identisko raksturlielumu līmenī agregēto maksājumu summu.

VII. Noslēguma jautājumi

29. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. augustā.

30. Latvijas Banka līdz 2021. gada 10. augustam informē tos pārskata sniedzējus, kuriem 2021. gada 1. pusgadā nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu skaits (atbilstoši Latvijas Bankas noteikumos, kas regulē kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata sagatavošanu, sniedzamajiem datiem) ir sasniedzis 5% no kopējā šādu maksājumu skaita valstī, par šajos noteikumos paredzēto pienākumu sagatavot un iesniegt Latvijas Bankai nosūtīto maksājumu nedēļas pārskatu.

31. Latvijas Banka līdz 2021. gada 10. augustam informē tos pārskata sniedzējus, kuriem 2021. gada 1. pusgadā saņemto kartei piesaistīto pārrobežu maksājumu euro skaits (atbilstoši Latvijas Bankas noteikumos, kas regulē kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata sagatavošanu, sniedzamajiem datiem) ir sasniedzis 5% no kopējā šādu maksājumu skaita valstī, par šajos noteikumos paredzēto pienākumu sagatavot un iesniegt Latvijas Bankai saņemto maksājumu nedēļas pārskatu.

32. Šo noteikumu 30. un 31. punktā minētie pārskata sniedzēji nosūtīto maksājumu nedēļas pārskatu un saņemto maksājumu nedēļas pārskatu pirmo reizi sagatavo par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 9. janvārim un iesniedz Latvijas Bankai līdz 2022. gada 14. janvārim.

33. Pārskata sniedzēji, uz kuriem neattiecas šo noteikumu 30. punkta prasības, nosūtīto maksājumu ceturkšņa pārskatu pirmo reizi sagatavo par 2022. gada 1. ceturksni un iesniedz Latvijas Bankai līdz 2022. gada 20. aprīlim.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
1. pielikums
Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija
noteikumiem Nr. 196
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskats
20____. gada ____. ceturksnis

(pārskata ceturksnis)

 
 
Pārskata sniedzēja nosaukums _______________________

Kods _______________________

Nr.

p.k.

Maksājuma uzsākšanas veida kods

Tirdzniecības vietas valsts kods

Tirgotāja kategorijas kods

Maksājumu skaits

Maksājumu summa (euro)

A

B

C

D

1

2

      
      
      
Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
2. pielikums
Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija
noteikumiem Nr. 196
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats
no 20____. gada ___________________līdz 20____. gada ___________________

(pārskata perioda sākuma datums)

(pārskata perioda beigu datums)

 
Pārskata sniedzēja nosaukums _______________________

Kods _______________________

Nr.

p.k.

Datums

Maksājuma uzsākšanas veida kods

Tirdzniecības vietas valsts kods

Tirgotāja kategorijas kods

Maksājumu skaits

Maksājumu summa (euro)

A

B

C

D

E

1

2

       
       
       
Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

  
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
3. pielikums
Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija
noteikumiem Nr. 196
Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats
no 20____. gada ___________________līdz 20____. gada ___________________

(pārskata perioda sākuma datums)

(pārskata perioda beigu datums)

Pārskata sniedzēja nosaukums _______________________

Kods _______________________

Nr.

p.k.

Datums

Maksājuma uzsākšanas veida kods

Kartes izdevēja valsts kods

Tirgotāja kategorijas kods

Maksājumu skaits

Maksājumu summa (euro)

A

B

C

D

E

1

2

       
       
       
Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksājumu statistikas pārskatu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 196Pieņemts: 11.06.2021.Stājas spēkā: 01.08.2021.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 16.06.2021. OP numurs: 2021/115.22
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
323939
01.08.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)