Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Valkā 2009. gada 30. jūlijā
Valkas novada pašvaldības nolikums
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 30.07.2009.
lēmumu (prot. Nr. 4, 9. §)

Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Sākotnējo konsolidēto redakciju sagatavojusi Valkas novada dome,
iekļaujot tajā šādus saistošo noteikumu grozījumus,
kas nav publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":

28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 3;
31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10;
26.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 4;
31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2;
20.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13;
25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14;
29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16;
27.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4;
27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 11;
28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 17;
30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 20;
27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 23;
31.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 8;
29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16;
31.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13;
28.12.2017.saistošajiem noteikumiem Nr. 28;
30.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 16;
31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32;
26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.6;
30.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 8;
28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11
I. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS, PAŠVALDĪBAS DOMES UN ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA

1. Valkas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.

2. Valkas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

2.1. Valkas pilsēta;

2.2. Valkas novada Kārķu pagasts;

2.3. Valkas novada Ērģemes pagasts;

2.4. Valkas novada Valkas pagasts;

2.5. Valkas novada Vijciema pagasts;

2.6. Valkas novada Zvārtavas pagasts.

3. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – novada dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

4. Dome sastāv no 15 deputātiem.

5. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēlē:

5.1. Finanšu komiteju 7 locekļu sastāvā;

5.2. Saimniecisko lietu komiteju 7 locekļu sastāvā;

5.3. Izglītības, kultūras un sporta komiteju 7 locekļu sastāvā;

5.4. Sociālo lietu komiteju 6 locekļu sastāvā;

5.5. Attīstības lietu komiteju 7 locekļu sastāvā.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 26.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 20.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13; 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 20; 05.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

6. Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācijā ietilpst:

6.1. Personāla nodaļa;

6.2. Administratīvi juridiskā nodaļa;

6.3. (svītrots ar Valkas novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

6.4. Grāmatvedības un finanšu nodaļa;

6.5. Attīstības un plānošanas nodaļa:

6.5.1. Attīstības un projektu daļa;

6.5.2. Teritorijas plānošanas daļa;

6.5.3. (svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.8);

6.6. (svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10);

6.7. Dzimtsarakstu nodaļa;

6.8. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa;

6.9. Komunālās saimniecības nodaļa;

6.10. (svītrots ar Valkas novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.11);

6.11. Saimnieciskā daļa;

6.12. (svītrots ar Valkas novada domes 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.28);

6.13. Priekšsēdētāja sekretariāts;

6.14. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa;

6.15. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.14; 27.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.4; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.11; 31.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.13; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

7. Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir šādas pašvaldības iestādes:

7.1. (svītrots ar Valkas novada domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

7.1.1 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde;

7.1.2 (svītrots ar Valkas novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.11);

7.1.3 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija;

7.1.4 (svītrots ar Valkas novada domes 29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.16);

7.1.5 (svītrots ar Valkas novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.11);

7.1.6 Ērģemes pamatskola;

7.1.7 (svītrots ar Valkas novada domes 02.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21);

7.1.8 (svītrots ar Valkas novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32);

7.1.9 J. Cimzes Valkas Mūzikas skola;

7.1.10 Valkas Mākslas skola;

7.1.11 Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola;

7.1.12 Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice";

7.2. Valkas pilsētas Kultūras nams;

7.3. Kārķu tautas nams;

7.4. Turnas tautas nams;

7.5. Vijciema Tautas nams;

7.6. Mierkalna tautas nams;

7.6.1 Saieta nams "Lugažu muiža";

7.7. Valkas novada Centrālā bibliotēka;

7.8. Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka;

7.9. Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēka;

7.10. (svītrots ar Valkas novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32);

7.11. (svītrots ar Valkas novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.11);

7.12. Valkas novada Kārķu pagasta bibliotēka;

7.13. Valkas novada Valkas pagasta bibliotēka;

7.14. (svītrots ar Valkas novada domes 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

7.15. Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēka;

7.16. Valkas novadpētniecības muzejs;

7.17. Valkas novada bāriņtiesa;

7.18. Valkas novada Sociālais dienests:

7.18.1. (svītrots ar Valkas novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32);

7.18.2. (svītrots ar Valkas novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32);

7.18.3. (svītrots ar Valkas novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.11);

7.18.4. (svītrots ar Valkas novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.11);

7.19. (svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.10);

7.20. (svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.10);

7.21. Valkas novada Pašvaldības policija;

7.22. Valkas novada būvvalde;

7.23. (svītrots ar Valkas novada domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

7.24. (svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10);

7.25. (svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10);

7.26. Valkas novada pašvaldība (turpmāk – administrācija);

7.27. Tūrisma un informācijas birojs.

7.28. Valkas pilsētas šautuve.

7.29. Vijciema feldšerpunkts;

7.30. Ērģemes feldšerpunkts.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 27.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 17; 31.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 30.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.11; 02.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

8. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

8.1. (svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 8);

8.2. (svītrots ar Valkas novada domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2);

8.3. SIA "Valkas namsaimnieks".

9. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:

9.1. SIA "ZAAO";

9.2. (svītrots ar Valkas novada domes 31.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

9.3. SIA "Vidzemes slimnīca".

(Grozīts ar Valkas novada domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

10. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos) un kooperatīvās sabiedrībās:

10.1. biedrībā "Latvijas Pašvaldību savienība" t.sk. "Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija";

10.2. biedrībā "Latvijas–Igaunijas institūts";

10.3. biedrībā "Lauku partnerība Ziemeļgauja";

10.4. biedrībā "Florbola klubs "Valka"";

10.5. biedrībā "Vidzemes tūrisma asociācija";

10.6. (svītrots ar Valkas novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32);

10.7. biedrībā "No Salacas līdz Rūjai";

10.8. biedrībā "Eiroreģions "Pleskava–Livonija"";

10.9. nodibinājumā "Latvijas bērnu fonds";

10.10. (svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10);

10.11. biedrībā "Volejbola klubs "Valka"";

10.12. biedrībā "Ziemeļvidzemes volejbola skola";

10.13. VEF basketbola akadēmija Valkā;

10.14. biedrība "Latvijas Vieglatlētikas savienība";

10.15. biedrība "Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija";

10.16. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Ziemeļvidzeme";

10.17. biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība".

(Grozīts ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 31.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

11. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādi pakalpojumu centri, kas ir pašvaldības iestādes:

11.1. Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde;

11.2. Valkas novada Ērģemes pagasta pārvalde;

11.3. Valkas novada Valkas pagasta pārvalde;

11.4. Valkas novada Vijciema pagasta pārvalde;

11.5. Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvalde.

12. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas:

12.1. Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisiju 7 locekļu sastāvā;

12.2. (svītrots ar Valkas novada domes 05.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22);

12.3. Dzīvokļu komisiju 4 locekļu sastāvā;

12.4. Zemes komisiju 6 locekļu sastāvā;

12.5. Iepirkumu komisiju 7 locekļu sastāvā;

12.6. Administratīvo komisiju 7 locekļu sastāvā;

12.7. (svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10);

12.8. (svītrots ar Valkas novada domes 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 20);

12.9. Vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā;

12.10. Civilās aizsardzības komisiju 18 locekļu sastāvā;

12.11. (svītrots ar Valkas novada domes 20.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

12.12. Sapulču, gājienu un piketu komisiju 5 locekļu sastāvā;

12.13. (svītrots ar Valkas novada domes 26.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 4);

12.14. (svītrots ar Valkas novada domes 20.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

12.15. (svītrots ar Valkas novada domes 20.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

12.16. Komisiju koku ciršanai ārpus meža 6 locekļu sastāvā;

12.17. Komisiju tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 7 locekļu sastāvā;

12.18. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisiju 5 locekļu sastāvā;

12.19. Reklāmas izvietošanas komisija 4 locekļu sastāvā;

12.20. Medību koordinācijas komisija 7 locekļu sastāvā;

12.21. Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju 5 locekļu sastāvā;

12.22. Stipendiju piešķiršanas komisiju 8 locekļu sastāvā;

12.23. Interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei Valkas novadā komisiju 8 locekļu sastāvā;

12.24. (svītrots ar Valkas novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32).

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.012010. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 26.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 27.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.11; 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 31.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 31.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13; 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 05.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

13. Komisijas darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums. Nolikumā norāda:

13.1. komisijas izveidošanas kārtību;

13.2. komisijas kompetenci;

13.3. komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību;

13.4. citus jautājumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem.

14. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāro gadu. Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz pašvaldības domes apstiprināta nolikuma pamata atbilstoši 12.punktam vai to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota.

15. Pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma un lietderības kontrolei pašvaldības dome izveido iekšējo auditu, kas darbojās saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu nolikumu.

II. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA, IZPILDDIREKTORA UN IZPILDDIREKTORA VIETNIEKA PILNVARAS

(Nodaļas nosaukums Valkas novada domes 31.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

16. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs:

16.1. ir politiski un tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu;

16.2. pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti, pašvaldībām, komercsabiedrībām, starptautiskajām organizācijām un citiem tiesību subjektiem;

16.3. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;

16.4. organizē, koordinē un kontrolē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;

16.5. domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskus dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, rīkojas ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu;

16.6. atver un slēdz kontus banku iestādēs;

16.7. (svītrots ar Valkas novada domes 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17);

16.8. dod saistošus rīkojumus priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram, pašvaldības administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītājiem un pašvaldības kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētājiem;

16.9. paraksta nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai;

16.10. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;

16.11. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā, ir tiesīgs pilnvarot domes amatpersonas un darbiniekus pārstāvēt domi visu instanču tiesās;

16.12. amata zaudēšanas gadījumā nodod dokumentāciju un materiālās vērtības jaunajam domes priekšsēdētājam;

16.13. (svītrots ar Valkas novada domes 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

16.14. pārzina un metodiski vada būvvaldi, Grāmatvedības un finanšu nodaļu, Personāla nodaļu un Attīstības un plānošanas nodaļu;

16.15. ārkārtas gadījumos izdod rīkojumus par jautājumiem, kas ir domes kompetencē, kuri pēc tam apstiprināmi tuvākajā domes sēdē. Ja dome šādu rīkojumu neapstiprina, tas uzskatāms par spēkā neesošu no izdošanas brīža;

16.16. vada Finanšu komitejas darbu;

16.17. ar rīkojumu nosaka ierobežotas pieejamības informāciju;

16.18. šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem apmeklētājus;

16.19. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un šajā nolikumā.

(Grozīts ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 20.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13; 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 27.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

17. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks, kurš:

17.1. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās komitejās, komisijās un darba grupās par novada attīstību, viedo tehnoloģiju ieviešanu un klimata un vides aizsardzību;

17.2. pilda priekšsēdētāja pienākumus viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos;

17.3. priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda priekšsēdētāja pienākumus;

17.4. koordinē un organizē sadarbību ar ārvalstu partneriem;

17.5. organizē pašvaldības iesaistīšanos dažādās pašvaldību, valsts un nevalstiskajās programmās, sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām;

17.6. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

17.7. šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem apmeklētājus.

(Valkas novada domes 02.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

18. (Svītrots ar Valkas novada domes 02.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

18.1 (Svītrots ar Valkas novada domes 02.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

19. (Svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

20. Pašvaldības administrācijas vadītājs ir izpilddirektors, kurš:

20.1. pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus;

20.2. paraksta koplīgumu ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

20.3. organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās;

20.4. atceļ administrācijas pieņemtus prettiesiskus pārvaldes organizācijas lēmumus un iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

20.5. atver un slēdz pašvaldības kontus finanšu iestādēs;

20.6. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, kā arī citiem administrācijas darbiniekiem;

20.7. tiesīgs ierosināt domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;

20.8. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;

20.9. regulāri ziņo domei par administrācijas darbu, kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

20.10. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pārņemt administrācijas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē;

20.11. piedalās domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;

20.12. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;

20.13. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu un slēdz līgumus;

20.14. nodrošina statistisko pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu normatīvo aktu noteiktā kārtībā;

20.15. (svītrots ar Valkas novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

20.16. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus;

20.17. pieņem kapitāla daļu turētāja lēmumus (ir kapitāla daļu turētāja pārstāvis) kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder pašvaldībai.

(Grozīts ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

21. Izpilddirektoram ir viens vietnieks. Izpilddirektora vietnieku ieceļ amatā Valkas novada dome. Izpilddirektora vietnieks strādā uz darba līguma pamata, kuru paraksta izpilddirektors.

Izpilddirektora vietnieks:

21.1. aizvieto izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

21.2. vada Pilsētas teritorijas un apsaimniekošanas nodaļu, plāno, vada, koordinē, nodrošina pašvaldības institūciju un komunālās saimniecības funkcionēšanu Valkas pilsētā;

21.3. veic pienākumus saskaņā ar pašvaldības nolikumu, domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumiem.

(Valkas novada domes 31.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā, kas grozīta ar 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 02.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

22. Pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un pašvaldības domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā izpilddirektors organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes priekšsēdētājam. Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanas - pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais domes priekšsēdētājs, jaunais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un Grāmatvedības un finanšu nodaļas pārstāvis.

(Valkas novada domes 29.08.2013. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

23. Domes priekšsēdētāja amats ir algots. Domes priekšsēdētājs un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.

(Valkas novada domes 31.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā, kas grozīta ar 02.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

III. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS

24. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa.

25. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai Finanšu komitejai. Finanšu komiteja:

25.1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;

25.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

25.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

25.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;

25.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;

25.6. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;

25.7. sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim;

25.8. pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai izsniedz ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;

25.9. sniedz atzinumus par gada pārskatu;

25.10. (svītrots ar Valkas novada domes 20.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

25.11. (svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10);

25.12. (svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10);

25.13. (svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10);

25.14. (svītrots ar Valkas novada domes 20.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

25.15. (svītrots ar Valkas novada domes 20.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

25.16. (svītrots ar Valkas novada domes 20.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

25.17. (svītrots ar Valkas novada domes 20.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

25.18. izskata iesniegtos priekšlikumus par novada apbalvojumu piešķiršanu un virza lēmumprojektus par apbalvošanu uz domes sēdi.

(Grozīts ar Valkas novada domes 20.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

26. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:

26.1. amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus izglītības, kultūras un sporta jomā un iesniedz tos Finanšu un attīstības lietu komitejā;

26.2. izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;

26.3. izglītības, kultūras un sporta iestāžu izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju;

26.4. sagatavo izskatīšanai domē lēmumprojektus par izglītības, kultūras un sporta iestāžu maksas pakalpojumiem;

26.5. sagatavotajiem un realizējamiem investīciju projektiem izglītības, kultūras un sporta jomā;

26.6. izskata jautājumus, kas noteikti Jaunatnes likumā, un citus ar jaunatnes lietām saistītus jautājumus.

27. Saimniecisko lietu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:

27.1. komunālajiem pakalpojumiem;

27.2. teritorijas labiekārtošanu;

27.3. dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu;

27.4. dzīvojamo un nedzīvojamo telpu izmantošanu;

27.5. satiksmes organizāciju;

27.6. pārraudzībā esošo amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu un attīstības komitejā;

27.7. infrastruktūras attīstību;

27.8. sniedz atzinumus par zemes lietām;

27.9. sniedz atzinumus par īpašumu un teritorijas izmantošanu;

27.10. sniedz atzinumus par teritorijas apstādījumu plānošanu.

(Grozīts ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

28. Sociālo lietu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:

28.1. sociālo palīdzību;

28.2. palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;

28.3. veselības aprūpi un aizsardzību;

28.4. ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;

28.5. sociālās aprūpes un veselības iestāžu izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju;

28.6. pārraudzībā esošo amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu un attīstības komitejā.

28.1  Attīstības lietu komiteja:

28.1 1. sniedz atzinumus par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;

28.1 2. sniedz atzinumus par starptautisko sadarbību un tūrismu;

28.1 3. sniedz atzinumus par projektu un investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;

28.1 4. sniedz atzinumus un ieteikumus par jautājumiem, kas saistīti ar atsevišķu novada teritoriālo vienību pārvaldi un ar pārvalžu darbību saistītiem jautājumiem.

(Valkas novada domes 20.06.2013. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

29. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:

29.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;

29.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.

30. Domstarpību starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām gadījumus izskata domes priekšsēdētājs vai dome.

31. Komiteju sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības. Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejām un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi. Ja tiek rīkota kopīga sēde ar Finanšu komiteju, sēdi vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs.

(Grozīts ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

32. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju un paziņojot Administratīvi juridiskai nodaļai. Komiteju sēdes nedrīkst notikt vienlaicīgi ar domes sēdi.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

33. Administratīvi juridiskā nodaļa nodrošina komiteju darba tehnisko apkalpošanu:

33.1. paziņo komitejas locekļiem par komitejas sēdēm šajā nolikumā noteiktā kārtībā;

33.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;

33.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo komitejas sēžu protokolus;

33.4. sagatavo domes lēmumu projektus par jautājumiem, kas tiek izskatīti komitejā;

33.5. kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši lietvedības noteikumiem;

33.6. sagatavo un izsniedz komitejas lēmumus;

33.7. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja vai viņa prombūtnes laikā vietnieka uzdevumā.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

34. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu var ievēlēt komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kas pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus prombūtnes laikā.

35. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks:

35.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;

35.2. izstrādā komitejas sēdes darba kārtību;

35.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes;

35.4. pārstāv komitejas viedokli domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās, nosaka ziņotāju domes sēdei;

35.5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

36. Par komitejas sēžu vietu un laiku Administratīvi juridiskā nodaļa informē deputātus ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

37. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus nogādā domes deputātiem uz viņu norādītajām e-pasta adresēm ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes. Izsludināto komitejas sēdes darba kārtību var papildināt ar jautājumiem, kas iesniegti komitejai līdz komitejas sēdei.

38. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas sastāva. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi.

38.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Komitejas locekli reģistrē dalībai komitejas sēdē tieši pirms sēdes sākuma, ja ir veiksmīgi noticis videokonferences savienojums, no šī brīža viņš ir uzskatāms par klātesošu. Protokolists atzīmē protokolā visus gadījumus, kad videokonferences laikā notikuši videokonferences pārrāvumi. Komitejas loceklis fiksē savus balsojumus lietvedības sistēmā vai citā e-risinājuma rīkā, ko noteikusi pašvaldība un kas ļauj nofiksēt balsojumu, vai piesaka savu dalību sēdei attālināti komitejas priekšsēdētājam vai protokolētājam elektroniski, un noformēto komitejas sēdes protokolu saskaņo lietvedības sistēmā vai apliecina ar elektronisko parakstu.

(Valkas novada domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā, kas grozīta ar 30.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

39. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei.

40. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā.

41. Domes deputāti var veidot deputātu frakcijas. Katrā frakcijā ir jābūt ne mazāk kā trīs domes deputātiem. Par frakcijas sastāvu tās vadība rakstiski informē domi nākošajā sēdē pēc frakcijas izveidošanas. Par frakcijas darba organizatorisko nodrošinājumu atbilstoši frakcijas vadītāja rīkojumiem un lēmumiem ir atbildīga kanceleja.

42. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viņu vietniekiem) ar pašvaldības lēmumu var noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai tā vietnieku un izpilddirektoru.

IV. PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

43. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome. Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.

44. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, tajos jābūt norādītam :

44.1. kas un kad šos lēmuma projektus ir gatavojis;

44.2. kādās institūcijās projekts izskatīts;

44.3. kas ir projekta iesniedzējs, projekta iesniedzēja paraksts un datums;

44.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu, kā arī ietekmi uz budžetu pēc realizācijas;

44.5. kad projektu vēlams izskatīt domes sēdē.

45. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā nodod izskatīšanai un rakstveida atzinuma sniegšanai pašvaldības juristam un pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei. Pašvaldības saistošo noteikumu projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība varētu pildīt autonomo funkciju vai brīvprātīgo iniciatīvu, papildus šo noteikumu 44.punktā minētajam, izskatīšanai domes sēdē jāiesniedz pašvaldības jurista atzinumu par saistošo noteikumu projekta atbilstību augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas noteikumiem.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 02.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

46. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz Administratīvi juridiskajā nodaļā, kura tos iereģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts netiek virzīts no komitejas) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

47. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības dome. Novada dome, pieņemot budžetu, nosaka finanšu līdzekļu apmēru novada teritoriālajām vienībām un novada pašvaldībā centralizēti izmantojamajiem finanšu līdzekļiem (investīcijas, projektu līdzfinansējums, novada centrālas administrācijas finansējums utt.). Pasākumi, kas nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi ir paredzēti ar likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez pašvaldības domes iepriekšēja pilnvarojuma, bet pēc tam steidzami šāda atļauja jāsaņem.

48. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai jāiesniedz domei cits lēmuma projekta variants vai lēmums jānoraida. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem lēmuma projektiem domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs, kāds no komitejas locekļiem vai komitejas norīkots ziņotājs.

(Grozīts ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

49. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus domes deputātiem izsūta uz e-pastu ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

50. Ja pastāvīgajā komitejā izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

51. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ar rīkojumu (pilnvaru) var uzdot (pilnvarot) slēgt privāttiesiskos līgumus pašvaldības vārdā izpilddirektoram vai citai pašvaldības administrācijas amatpersonai.

(Valkas novada domes 27.01.2014. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

52. Darba līgumus ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem (saskaņojot ar domes priekšsēdētāju) un darba līgumus ar iestāžu vadītājiem, kā arī uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus par summu, kas nepārsniedz 30 000 euro, slēdz pašvaldības izpilddirektors.

(Valkas novada domes 27.01.2014. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

53. Administratīvos līgumus un sadarbības līgumus slēdz domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs slēgt arī darba līgumus ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem un koplīgumus.

(Valkas novada domes 31.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

54. Ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pieņem pašvaldības dome, tad līgumu paraksta priekšsēdētājs, ja lēmumā nav noteikts citādi.

55. Pašvaldības dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus citiem pašvaldības orgāniem, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē.

V. DOMES DARBA REGLAMENTS

56. Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtas.

57. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.10:00.

58. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.

59. Administratīvi juridiskā nodaļa reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās domes izpilddirektoram, pagastu pārvalžu vadītājiem, nodaļu vadītājiem, pašvaldības juristam. Citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās nodaļas vadītājs.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

59.1 Ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Deputātu reģistrē dalībai domes sēdē tieši pirms sēdes sākuma, ja ir veiksmīgi noticis videokonferences savienojums, no šī brīža viņš ir uzskatāms par klātesošu. Protokolists atzīmē protokolā visus gadījumus, kad videokonferences laikā notikuši videokonferences pārrāvumi. Deputāts fiksē savus balsojumus lietvedības sistēmā vai citā e-risinājuma rīkā, ko noteikusi pašvaldība un kas ļauj nofiksēt balsojumu, vai piesaka savu dalību sēdei attālināti domes priekšsēdētājam vai protokolētājam elektroniski, un noformēto domes sēdes protokolu saskaņo lietvedības sistēmā vai apliecina ar elektronisko parakstu.

(Valkas novada domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā, kas grozīta ar 30.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

60. Domes priekšsēdētājs:

60.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;

60.2. dod vārdu ziņotājam;

60.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

60.4. vada debates;

60.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;

60.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

60.7. nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja par to viņš vēlas uzstāties debatēs.

61. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

61.1. ziņojums;

61.2. deputātu jautājumi;

61.3. debates;

61.4. ziņotāja galavārds;

61.5. priekšsēdētāja viedoklis,

61.6. balsošana;

61.7. balsošanas rezultātu paziņošana.

62. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziņot deputāti vai atbildīgie pašvaldības administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo deputātu. Sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus izskata divos lasījumos, ja to rakstiski līdz domes sēdes sākumam pieprasa vismaz pieci deputāti.

63. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt domes sēdēs kārtību. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes norises telpas.

64. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots vārds.

65. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes.

66. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē, nav tiesības piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu.

67. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.

68. Izpilddirektors domes sēdes sākumā ir tiesīgs sniegt īsu pārskatu par paveikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

(Valkas novada domes 31.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

69. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, izpilddirektors vai domes priekšsēdētājs sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts.

(Grozīts ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

70. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

71. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam notiek debates.

72. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

73. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo deputātu vairākums.

74. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.

75. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem.

76. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem. Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.

77. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu piedalīties debatēs.

78. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.

79. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

80. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.

81. Ja balsošana notiek aizklāti, tad no deputātiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija 3 cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz domes priekšsēdētājam, kurš paziņo balsošanas rezultātus.

82. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam. Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu nav atbildīgas par pieņemto lēmumu.

83. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami. Informācijas pieejamību nodrošina Administratīvi juridiskā nodaļa.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

84. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu pēc tā sagatavošanas un no sestās līdz desmitajai dienai pēc sēdes izteikt pretenzijas par to. Ja minētajā laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir tiesības prasīt protokola apstiprināšanu nākamajā domes kārtējā sēdē.

85. Pašvaldības Administratīvi juridiskajā nodaļā pēc domes sēdes deputātiem ir brīvi pieejamas sēžu protokola un tam pievienoto lēmumu kopijas.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

86. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz domes Administratīvi juridiskajā nodaļā. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā domes sēdē un pieņemts lēmums par to izpildes organizēšanas kārtību.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

87. Pašvaldības saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicē Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tie stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. Pieņemtos saistošos noteikumus izvieto redzamā vietā pašvaldības domes ēkā, pagastu pārvaldēs un publicē pašvaldības interneta mājas lapā.

Pašvaldības nolikums un saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu trīs dienu laikā no to pieņemšanas elektroniski un rakstveidā jānosūta zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas, ja saistošajos noteikumos nav noteikts cits to spēkā stāšanās laiks.

Pašvaldības saistošie noteikumi teritorijas plānošanas jautājumos stājas spēkā saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma noteikumiem.

Saistošajiem noteikumiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pakalpojumu centros. Saistošo noteikumu pieejamību nodrošina Administratīvi juridiskā nodaļa.

(Valkas novada domes 31.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā, kas grozīta ar 28.12.2017.saistošajiem noteikumiem Nr. 28; 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

88. Ja pašvaldības dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu pašvaldības domes priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt pašvaldības interneta mājas lapā.

VI. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

89. Domes priekšsēdētājam iedzīvotāju pieņemšanas laiks ir katra mēneša 1. pirmdiena no plkst.15:00–18:00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, vai pagastu pārvaldēs pēc iepriekš sastādīta grafika, par ko informācija izliekama uz informācijas stenda domes un pagasta pārvalžu ēkās un publicējama domes interneta mājas lapā.

(Valkas novada domes 20.06.2013. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā, kas grozīta ar 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

90. Domes priekšsēdētāja vietniekam iedzīvotāju pieņemšanas laiks ir katru otrdienu no plkst. 15:00 – 18:00 Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novads.

(Valkas novada domes 02.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

90.1 (Svītrots ar Valkas novada domes 02.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

91. (Svītrots ar Valkas novada domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

92. Izpilddirektoram iedzīvotāju pieņemšanas laiks ir katru pirmdienu no plkst. 15:00–18:00 Valkas novada pašvaldības administrācijā, Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā. Izpilddirektors var noteikt papildus pieņemšanas laikus.

(Valkas novada domes 31.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā, kas grozīta ar 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

92.1 Izpilddirektora vietnieks, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji un darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, pieņem apmeklētājus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laikā saskaņā ar pašvaldības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

(Valkas novada domes 31.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

93. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retākā reizi divos mēnešos, par ko informācija izliekama uz informācijas stenda domes un pagasta pārvalžu ēkās un publicējama domes interneta mājas lapā.

(Valkas novada domes 31.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

94. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. Personai ir pienākums pamatot informācijas iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt arī mutvārdiem.

95. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var iekasēt nodevu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

96. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Administratīvi juridiskā nodaļa. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka domes izdoti iekšēji normatīvi akti.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

97. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesniegumiem.

98. Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kartībā virzīt reģistrēšanai. Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei ir reaģēt uz iesniegumā norādīto informāciju, tad pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta ziņojumu un par to informē tiešo vadītāju.

99. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatpersonas pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.

100. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

VII. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA UN IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS

101. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizētas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko:

101.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;

101.2. par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus;

101.3. ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;

101.4. (svītrots ar Valkas novada domes 29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

101.5. ja būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai nekustamā īpašuma vērtību;

101.6. (svītrots ar Valkas novada domes 29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

101.7. par pagastu pārvalžu apvienošanu;

101.8. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.

102. Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, kas nav minēti šā nolikuma 101.punktā, izņemot jautājumus, kas:

102.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;

102.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;

102.3. saistīti ar valsts pārvalde funkciju īstenošanu;

102.4. budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem;

102.5. ir citu publisko institūciju kompetencē.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

103. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas attiecīgās pašvaldības dome var lemt:

103.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;

103.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;

103.3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja iniciatīvas;

103.4. citos likumā noteiktos gadījumos.

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības domē (padomē). Šajā nolikumā noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz publisko apspriešanu, kas tiek organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.

104. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

105. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

105.1. tās datumu un termiņus;

105.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;

105.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

105.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

105.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu.

Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir domes izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.

VIII. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

106. Pašvaldības administrācija var izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos, ja šādas tiesības atbilstoši augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem noteiktas saistošajos noteikumos.

107. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj pašvaldības dome.

108. Pašvaldības administrācijas izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt domes priekšsēdētājam. Domes priekšsēdētāja izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Valkas novada domē.

(Valkas novada domes 31.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

Noslēguma jautājumi

1. Saistošo noteikumu 7.1.12., 7.1.13., 7.16., 7.20., 7.22. un 9.3. punkti stājas spēkā 2009. gada 1. oktobrī.

2. Saistošo noteikumu 6.12. punkts stājas spēkā 2009. gada 30. decembrī.

3. Valkas novada bāriņtiesu izveidot līdz 2009. gada 30. septembrim.

4. Dzimtsarakstu nodaļu izveidot līdz 2009. gada 1. septembrim.

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A. Krauklis 
Pielikums
Valkas novada domes
2009. gada 30. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1

(Pielikums Valkas novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valkas novada pašvaldības nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valkas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 30.07.2009.Stājas spēkā: 04.08.2009.Zaudē spēku: 01.07.2024.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323918
{"selected":{"value":"07.07.2021","content":"<font class='s-1'>07.07.2021.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.07.2021","iso_value":"2021\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2021.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2021","iso_value":"2021\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2021.-06.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.07.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)