Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valkas novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 15 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā".
Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

Valkā 2020. gada 29. oktobrī
Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 29.10.2020.
lēmumu (prot. Nr. 14, 12. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu,
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6. punktu
 
Sākotnējo konsolidēto redakciju sagatavojusi Valkas novada dome, un tajā ir iekļauti grozījumi, kas izdarīti ar šādiem oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nepublicētiem saistošajiem noteikumiem:
28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5;
29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 18
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Valkas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) finansētos sociālo pakalpojumu (turpmāk – sociālais pakalpojums) veidus, apjomu, piešķiršanas, atteikšanas, saņemšanas, pārtraukšanas un samaksas kārtību.

2. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personai:

2.1. kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Valkas novada administratīvajā teritorijā;

2.2. krīzes situācijā ģimenei (personai), kura uzturas Valkas novada administratīvajā teritorijā (4.3., 4.5., 4.6. apakšnodaļā minētos pakalpojumus);

2.3. personai bez noteiktas dzīvesvietas (4.3., 4.5., 4.6. apakšnodaļā minētos pakalpojumus);

2.4. personai, kuras pēdējā pamata deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Valkas novada administratīvā teritorija.

3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā persona vai tās likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pieprasa pakalpojumu, iesniedzot iesniegumu Pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) vai saskaņā ar noteikumos noteikto, vēršoties pie sociālo pakalpojumu sniedzēja.

2. Sociālo pakalpojumu veidi Deinstitucionalizācijas projektā

4. Sociālie pakalpojumi Deinstitucionalizācijas projektā ir sociālie pakalpojumi, kurus Pašvaldība ir apņēmusies sniegt Eiropas Sociālā fonda projekta “Vidzeme iekļauj" ietvaros.

5. Deinstitucionalizācijas projektā finansētie sociālie pakalpojumi:

5.1. aprūpes pakalpojums bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kuram izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk šajā nodaļā – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem:

5.1.1. līdz 4 (četru) gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 (piecdesmit) stundas nedēļā;

5.1.2. no 5 (piecu) līdz 17 (septiņpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 (desmit) stundas nedēļā;

5.2. atelpas brīža pakalpojums 5.1.apakšpunktā minēto bērnu likumiskajiem pārstāvjiem;

5.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kuri ir noteikti individuālajā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānā:

5.3.1. bērnam ar funkcionālajiem traucējumiem;

5.3.2. bērna ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem;

5.4. dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

5.5. grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

(Grozīts ar Valkas novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

6. Pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi un kalendārajā gadā netiek nodrošināti vienlaicīgi ar pašvaldības vai citu institūciju finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem.

3. Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidi

7. Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi dzīvesvietā:

7.1. pakalpojums "Aprūpe mājās";

7.2. ģimenes asistenta pakalpojums;

7.3. sociālā darba pakalpojums;

7.4. transporta pakalpojums;

7.5. higiēnas pakalpojums;

7.6. zupas virtuves pakalpojums;

7.7. psihologa pakalpojums;

7.8. sociālās rehabilitācijas pakalpojums

(Grozīts ar Valkas novada domes 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

8. Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi institūcijā:

8.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

8.2. īslaicīga sociālā aprūpe pilngadīgām personām institūcijā;

8.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem.

4. Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtība
4.1. Aprūpe mājās

9. Pakalpojuma "Aprūpe mājās" mērķis ir pakalpojuma sniegšana dzīvesvietā, nodrošinot pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē personām, kuras vecuma vai funkcionālo spēju ierobežojumu dēļ nevar sevi aprūpēt un kurām nav apgādnieku vai tie slimības, funkcionālo traucējumu, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.

10. Pakalpojumu "Aprūpe mājās" ir tiesīga saņemt:

10.1. pensijas vecuma persona;

10.2. pilngadīga persona ar invaliditāti ar fiziska rakstura traucējumiem vai garīga rakstura traucējumiem;

10.3. persona darbspējīgā vecumā, kura pēc traumas vai slimības laikā nespēj veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi, un kurai nav apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ (vecums, veselības stāvoklis, nodarbinātība) nespēj sniegt nepieciešamo aprūpi.

11. Pakalpojumu "Aprūpe mājās" pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

11.1. iesniegumu;

11.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;

11.3. ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijas personas sociālajai aprūpei;

11.4. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo kontrindikāciju neesību, ja personai ir garīga rakstura traucējumi.

12. Pakalpojumu "Aprūpe mājās" tiek piešķirts, izvērtējot personas individuālās vajadzības un resursus un nosakot veicamo darbu apjomu saskaņā ar noteikto aprūpes līmeni atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem:

12.1. 1. aprūpes līmenis līdz 16 stundām mēnesī;

12.2. 2. aprūpes līmenis līdz 24 stundām mēnesī;

12.3. 3. aprūpes līmenis līdz 40 stundām mēnesī;

12.4. 4. aprūpes līmenis līdz 60 stundām mēnesī.

13. Gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ klientam nevar nodrošināt pakalpojumu "Aprūpe mājās", tiek piešķirts pabalsts pakalpojuma nodrošināšanai.

14. Pabalstu pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanai piešķir pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti, kuras vecuma vai invaliditātes pensija ir mazāka par 80% no valstī apstiprinātās minimālās darba algas;

14.1. pirmā un otrā aprūpes līmeņa pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanai pabalsts ir 28.46 EUR;

14.2. trešā un ceturtā aprūpes līmeņa pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanai pabalsts ir 56.91 EUR mēnesī.

15. Pakalpojumu "Aprūpe mājās" piešķir Sociālais dienests 2019.gada 2.aprīļa Ministra kabineta noteikumu Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajā kārtībā, pieņemot lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu.

16. Pakalpojumu "Aprūpe mājās" nepiešķir:

16.1. ja personai ir medicīniskās un speciālās kontrindikācijas pakalpojuma "Aprūpe mājās" saņemšanai;

16.2. ja personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis, izņemot gadījumus, ja apgādnieki vai ģimenes locekļi, vai citas atbalsta personas iesaistās personas aprūpē;

16.3. ja ģimenes loceklis vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ var nodrošināt nepieciešamo aprūpi;

16.4. ja izvērtējot personas fiziskās un garīgās spējas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, ir konstatēts, ka persona pašaprūpi un ikdienas mājas darbus spēj veikt patstāvīgi un citu personu praktiska palīdzība nav nepieciešama.

17. Pakalpojumu "Aprūpe mājās" samaksas kārtība:

17.1. Aprūpes mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums. Vienas stundas apmaksa par pakalpojumu ir vienāda ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi attiecīgajā kalendārajā gadā.

17.2. Gadījumos, kad persona nespēj veikt samaksu par aprūpes mājās pakalpojumu – to veic viņa apgādnieki, saskaņā ar MK noteikumiem.

17.3. Aprūpes pakalpojumi par pašvaldības līdzekļiem tiek sniegti personām, kurām nav likumīgo apgādnieku un ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu.

18. Pakalpojumu "Aprūpe mājās" pārtrauc, ja:

18.1. klients atgūst pašaprūpes spējas;

18.2. klients izbraucis uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai uz ārzemēm;

18.3. iestājas klienta nāve;

18.4. klients tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;

18.5. klients rakstiski atteicies no aprūpes pakalpojumiem;

18.6. klients ir noslēdzis uzturlīgumu, kurā jau ir paredzēta pakalpojumam "Aprūpe mājās" līdzvērtīga aprūpe;

18.7. klients atkārtoti necienīgi izturas pret aprūpētāju (fiziski aizskar viņu, morāli pazemo vai rupji lamājas, apzināti traucē sniegt pakalpojumu) un to apliecina Sociālā dienesta vadītāja atzinums pēc aprūpētāja ziņojuma un Sociālā dienesta darbinieku pārbaudes rezultātu izvērtēšanas.

19. Ja personai piešķirts pakalpojums "Aprūpe mājās", bet nepieciešamība pēc Pakalpojuma apjoma mainās, persona atkārtoti iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu.

4.2. Ģimenes asistenta pakalpojums

20. Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenei (personai), kurai ar Sociālā dienesta sociālā darbinieka izvērtējumu ir konstatēts sociālo prasmju trūkums bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā.

21. Tiesības saņemt pakalpojumu līdz 8 stundām nedēļā ir ģimenei, kurai ir konstatēts sociālo prasmju trūkums bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā.

22. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu un saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu.

23. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

24. Pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu un Sociālā dienesta lēmumu, Pakalpojuma saņemšanas termiņu vai apjomu var palielināt.

25. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem un Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās".

4.3. Sociālā darba pakalpojums

26. Sociālā darba pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās, kā arī klientu iesaistīšanu sociālās rehabilitācijas/korekcijas programmās noteiktām klientu grupām (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

27. Pakalpojums ietver:

27.1. individuālas sociālā darbinieka konsultācijas;

27.2. sociālo gadījumu risināšanu;

27.3. sociālo pakalpojumu organizēšanu personas sociālo problēmu risināšanai;

27.4. uzvedības, sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādi un individuālo sociālās korekcijas plānu realizēšanu nepilngadīgām personām, kuras ir izdarījušas likumpārkāpumu;

27.5. starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā.

28. Pakalpojumu sniedz Sociālais dienests un to var saņemt klientu apkalpošanas punktos novada pagastu pārvaldēs.

29. Pakalpojuma nodrošināšanai Sociālais dienests ir tiesīgs apsekot personu tās dzīvesvietā. Personas apsekošana dzīvesvietā var tikt veikta, Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam vienojoties par apsekošanas laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības apsekošanu veikt, iepriekš nebrīdinot personu.

30. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem

4.4. Transporta pakalpojums

31. Transporta pakalpojums ir atbalsta pakalpojums personai, nokļūšanai uz un no ārstniecības iestādēm, valsts vai pašvaldības institūcijām (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

32. Transporta pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība ir noteikta 2017. gada 25. maija Valkas novada domes noteikumos N. 3 "Kārtība, kādā tiek sniegti transporta pakalpojumi Sociālā dienesta klientiem".

4.5. Higiēnas pakalpojums

33. Higiēnas pakalpojums ietver mazgāšanos dušā, veļas mazgāšanu ar mērķi nodrošināt pakalpojumu personām, kurām sociālo apstākļu vai sociālo prasmju trūkuma vai citu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt savu un savu ģimenes locekļu personisko higiēnu (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

34. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir ģimenēm (personām), kurām ir grūtības veikt personisko aprūpi vai kurām dzīvesvietā nav veļas mazgāšanas un mazgāšanās iespēju.

35. Pakalpojumu var saņemt Pakalpojuma saņemšanas vietā.

36. Līdzdalības maksājums tiek noteikts ar Pašvaldības domes lēmumu.

4.6. Zupas virtuves pakalpojums

37. Zupas virtuves pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā - Pakalpojums) ir bezmaksas siltā ēdiena izsniegšana pamatvajadzību – ēdiena nodrošināšanai.

38. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir ģimenei (personai), kura nonākusi krīzes situācijā – uz laiku līdz 1 mēnesim.

39. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par Pakalpojuma nepieciešamību.

40. Lēmumu piešķirt vai atteikt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests.

41. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, slēdzot līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju.

4.7. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

42. Pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma (turpmāk – ilgstošs pakalpojums institūcijā) mērķis ir sniegt diennakts sociālo aprūpi pensijas vecuma personai vai pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

43. Ilgstošu pakalpojumu institūcijā ir tiesīga saņemt pilngadīga persona, kurai tiek noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis, un tā ir:

43.1. pensijas vecuma persona;

43.2. persona ar I vai II grupas invaliditāti.

44. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

44.1. iesniegumu;

44.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;

44.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

44.4. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

45. Sociālais dienests:

45.1. rindas kārtībā izsniedz personai nosūtījumu uz Pakalpojuma sniedzēja institūciju;

45.2. saglabā personai vietu rindā Pakalpojuma saņemšanai, ja persona atsakās saņemt Pakalpojumu, šajā gadījumā Pakalpojumu piedāvājot nākamajai rindā uzņemtajai personai;

45.3. atkārtoti izvērtē personas vajadzības pēc Pakalpojuma, ja persona, kura uzņemta rindā, trīs reizes atliek Pakalpojuma saņemšanu.

46. Sociālais dienests izvērtē personas iespējas samaksāt par saņemto Pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam:

46.1. persona veic maksājumu par Pakalpojumiem normatīvajos aktos noteiktajā apjomā no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem;

46.2. personas rīcībā esošā naudas summa pēc pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāka par normatīvajos aktos noteikto.

47. Pakalpojumu apmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos.

48. Veicot samaksu par pakalpojumu, Pašvaldība apmaksā starpību no veiktā līdzmaksājuma daļas līdz pilnai Pakalpojuma maksai Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos.

49. Lēmumu piešķirt vai atteikt Pakalpojumu personai pieņem Sociālais dienests Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

50. Maksa par Pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar noslēgto līgumu starp pakalpojuma sniedzēju un Pašvaldību.

4.8. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

51. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) tiek sniegta, lai bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar invaliditāti nodrošinātu pastāvīgu uzturēšanos, ja bērna aprūpi un audzināšanu nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

52. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, audzināšanu un izglītību, sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

53. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir:

53.1. bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam no 2 līdz 18 gadu vecumam, kura vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, sasniedzot pilngadību, līdz mācību gada beigām, ja bērns turpina mācības un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus;

53.2. bērnam, kurš nonācis krīzes situācijā.

54. Bērnam tiek nodrošināta mājas vide, tuvināta ģimenes modelim, kur bērns jūtas drošs, saprasts, uzklausīts un mīlēts; katram ir savi pienākumi un tiesības; tiek veidoti labvēlīgi apstākļi vispusīgai attīstībai; nodrošināta iespēja piedalīties sabiedriskajā dzīvē, apmeklēt kultūras, sporta pasākumus un aktivitātes; svinēt svētkus un jubilejas; apgūt pašapkalpošanās iemaņas un darba prasmes.

55. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4.9. Psihologa pakalpojums

(Apakšnodaļa Valkas novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

55.1 Psihologa pakalpojums nodrošina psiholoģisko palīdzību ģimenei vai personai, kurai nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas vai sniegt psiholoģisko palīdzību.

(Valkas novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

55.2 Psihologa pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

(Valkas novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

55.3 Sociālā dienesta sociālais darbinieks izvērtē psihologa pakalpojuma nepieciešamību un izsniedz nosūtījumu psihologam, kā arī organizē psihologa pakalpojuma saņemšanu.

(Valkas novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

4.10. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums

(Apakšnodaļa Valkas novada domes 25.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

55.4 Sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas tiek sniegts ārpus institūcijas, nodrošina rehabilitācijas palīdzību ģimenei vai personai, kurai nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas.

(Valkas novada domes 25.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

55.5 Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu ar pievienotajiem dokumentus, kas apliecina sociālās rehabilitācijas nepieciešamību.

(Valkas novada domes 25.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

55.6 Sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu un apmaksas kārtību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(Valkas novada domes 25.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

55.7 Līgumu ar sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju slēdz Valkas novada pašvaldība.

(Valkas novada domes 25.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

5. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

56. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Pašvaldības domē.

(Grozīts ar Valkas novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

57. Domes lēmumu (administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

6. Noslēguma jautājumi

58. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevējā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar Valkas novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

59. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Valkas novada domes 2018. gada 31. maija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā".

Valkas novada domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valkas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 29.10.2020.Stājas spēkā: 03.12.2020.Zaudē spēku: 16.11.2023.Publicēts: Valkas Novada Vēstis, 122 (6), 02.12.2020.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323917
{"selected":{"value":"06.01.2022","content":"<font class='s-1'>06.01.2022.-15.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.01.2022","iso_value":"2022\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2022.-15.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2021","iso_value":"2021\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2021.-05.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.01.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"