Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 345

Rīgā 2021. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 45 40. §)
Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
33.1 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma (turpmāk – pakalpojums) sniegšanas nosacījumus, kā arī finansēšanas un uzraudzības kārtību;

1.2. kārtību, kādā aizsargātais lietotājs saņem pakalpojumu;

1.3. kārtību, kādā pakalpojuma sniedzējs un iesaistītās institūcijas nodrošina informācijas apriti un tās apjomu, kā arī datu apstrādes noteikumus aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma).

II. Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi, kā arī finansēšanas un uzraudzības kārtība

2. Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu ir pienākums sniegt elektroenerģijas tirgotājam, kurš sniedz elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu vairāk nekā desmit tūkstošiem mājsaimniecības lietotāju. Elektroenerģijas tirgotājs, kura mājsaimniecības lietotāju skaits ir mazāks nekā desmit tūkstoši, pakalpojumu sniedz brīvprātīgi.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

3. Pakalpojumu sniedz, aizsargātajam lietotājam piemērojot maksas samazinājumu rēķina summai par elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem, neiekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – maksas samazinājums). Maksas samazinājumu piemēro šādā apmērā:

3.1. trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 20 euro;

3.2. ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 20 euro;

3.3. personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 20 euro;

3.4. daudzbērnu ģimenei – 25 euro.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

3.1 Pakalpojumu nesniedz aizsargātajam lietotājam, kas reģistrēts Uzturlīdzekļu garantiju fonda  iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieks, izņemot personas ar I invaliditātes grupu.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

4. Aizsargātajam lietotājam maksas samazinājumu piemēro par pilnu kalendāra mēnesi neatkarīgi no elektroenerģijas tirdzniecības līguma (turpmāk – līgums) noslēgšanas datuma.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

4.1 Elektroenerģijas tirgotājs, ar kuru aizsargātais lietotājs noslēdzis līgumu, pēc tam, kad saņēmis pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu, piemēro aizsargātajam lietotājam šo noteikumu 3. punktā minēto maksas samazinājumu par periodu, kurā aizsargātais lietotājs saņēma elektroenerģiju pēdējās garantētās piegādes ietvaros, ja aizsargātais lietotājs to pieprasījis elektroenerģijas tirgotājam.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

4.2 Aizsargātais lietotājs, kura elektroenerģijas tirgotājs nenodrošina aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, drīkst vienpusēji izbeigt līgumu bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas, iesniedzot elektroenerģijas tirgotājam apliecinājumu par atbilstību aizsargātā lietotāja statusam, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 23. punktu.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

5. Ja maksas samazinājums norēķinu periodam pārsniedz rēķina summu par elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem, neiekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli, ar neizmantoto maksas samazinājuma daļu sedz nākamā mēneša elektroenerģijas rēķina summu. Maksas samazinājuma uzkrājums ir spēkā, arī mainot līgumu, bet ne ilgāk kā līdz kalendāra gada beigām vai elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma sniedzēja maiņai.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

6. Maksas samazinājums norēķinu perioda (kalendāra mēneša) ietvaros nedrīkst pārsniegt faktisko rēķina summu par elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem, kā arī nedrīkst pilnībā vai daļēji segt aizsargātā lietotāja parādsaistības pret elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma sniedzēju.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

7. Daudzbērnu ģimenēm pakalpojumu sniedz, maksas samazinājumu piemērojot vienai no personām, kurai pašai vai kopā ar laulāto ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

7.1 Ja vienam vai vairākiem daudzbērnu ģimenes bērniem izglītības ieguves procesā rodas pārtraukums, kas nav ilgāks par trim mēnešiem, pēc aizsargātā lietotāja statusa atjaunošanas (datu savietošanas rezultātā) Būvniecības kontroles valsts birojs (turpmāk – birojs) informācijas sistēmā veic pārrēķinu un daudzbērnu ģimenei piešķir maksas samazinājumu par mēnešiem, kad maksas samazinājums netika piemērots, saglabājot pakalpojuma saņemšanas nosacījumus, kādi tie bija pirms pārtraukuma iestāšanās.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

7.2 Ja daudzbērnu ģimenē ir vairāk nekā trīs bērni, pakalpojumu var sniegt, maksas samazinājumu par katriem trim ģimenē esošiem bērniem piemērojot atsevišķiem līgumiem.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

8. Ģimenei, kurā ir bērns vai bērni ar invaliditāti, pakalpojumu sniedz, maksas samazinājumu piemērojot vienam no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem par katru bērnu ar invaliditāti.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

8.1 Personas ar I invaliditātes grupu aizgādnim pakalpojumu sniedz, maksas samazinājumu piemērojot par katru aizgādnībā esošo personu ar I invaliditātes grupu.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

9. Trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) pakalpojumu sniedz, maksas samazinājumu piemērojot vienai pilngadīgai mājsaimniecības personai.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

10. Ja persona atbilst vairākām aizsargātā lietotāja kategorijām – trūcīga vai maznodrošināta mājsaimniecība (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu vai šīs personas aizgādnis (turpmāk – kategorija) –, aizsargātajam lietotājam tiek piemērots summēts maksas samazinājums atbilstoši šo noteikumu 3. punktā minētajam maksas samazinājuma apmēram par katru kategoriju un tas nav dalāms pa vairākiem līgumiem.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

11. Šo noteikumu 18. un 19. punktā ​​​​​​​minētajā gadījumā pakalpojuma sniedzējs maksas samazinājumu piemēro galalietotājam (līgumslēdzējam) izrakstītā elektroenerģijas rēķina summai, kuru galalietotājam ir pienākums attiecināt pret apakšlietotājam (aizsargātajam lietotājam) izrakstītā elektroenerģijas rēķina summu. Pakalpojuma sniedzējs galalietotāja elektroenerģijas rēķinā norāda aizsargātā lietotāja vārdu, uzvārdu, pakalpojuma saņemšanas adresi un tam piemēroto maksas samazinājumu.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

12. Pēc šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minētās datu apmaiņas birojs no kalendāra mēneša septītā datuma līdz divdesmit piektajam datumam izmaksā pakalpojuma sniedzējam kompensāciju par aizsargātajiem lietotājiem piemēroto maksas samazinājumu (turpmāk – kompensācija) attiecīgajā norēķinu periodā šo noteikumu 3. un 10. punktā ​​​​​​​minētajā apmērā. Pakalpojumu finansē no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

13. Kompensācijas aprēķinu katrā norēķinu periodā veic un elektronisku attaisnojuma dokumentu sagatavo informācijas sistēma.

14. Summu, ko kalendāra gadā veido starpība starp aizsargātajiem lietotājiem piemēroto maksas samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu un faktisko rēķina summu par elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem iepriekšējā kalendāra gadā, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – kompensācijas pārmaksa), pakalpojuma sniedzējs katru gadu līdz 31. janvārim ieskaita birojam.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

15. Kompensācijas pārmaksas aprēķinu par iepriekšējo kalendāra gadu, ņemot vērā šo noteikumu 34.3. apakšpunktā minēto nosacījumu, veic un elektronisku attaisnojuma dokumentu sagatavo informācijas sistēma.

16. Birojs nodrošina pakalpojuma sniegšanas procesa uzraudzību. Birojam ir tiesības pieprasīt informāciju par pakalpojumu no pakalpojuma sniedzēja un veikt pakalpojuma sniegšanas procesa pārbaudes klātienē pie pakalpojuma sniedzēja.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

16.1 Pakalpojumu nodrošināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanas uzraudzību veic birojs līdz nākamā gada 31. janvārim par iepriekšējo gadu, izmantojot šo noteikumu 14. un 15. punktā minēto kompensācijas pārmaksas aprēķinu.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

III. Pakalpojuma saņemšanas kārtība

17. Ja aizsargātais lietotājs ir līgumslēdzējs, pakalpojuma saņemšanai tam nav jāpiesakās pie pakalpojuma sniedzēja.

18. Ja aizsargātais lietotājs nav līgumslēdzējs, bet ir apakšlietotājs, pakalpojumu tas var saņemt saskaņā ar galalietotāja noslēgto līgumu. Šādā gadījumā aizsargātais lietotājs, izņemot trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību (personu), par kuru pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos datus sniedz pašvaldība saskaņā ar šo noteikumu 28. punktu, piesakās pakalpojuma saņemšanai pie līgumslēdzēja (galalietotāja) izvēlētā elektroenerģijas tirgotāja, norādot līgumslēdzēja (galalietotāja) līguma numuru, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un kontaktinformāciju. Pēc apakšlietotāja pamatota pieprasījuma līgumslēdzējam (galalietotājam) ir pienākums uzrādīt līguma numuru.

19. Ja aizsargātais lietotājs nav līgumslēdzējs ģimenē, tas piesakās pakalpojuma saņemšanai pie līgumslēdzēja izvēlētā elektroenerģijas tirgotāja šo noteikumu 18. punktā minētajā kārtībā.

19.1 Ja aizsargātais lietotājs ir daudzbērnu ģimene, kurā vismaz viens no bērniem  vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārzemēs, viens no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem, kas vienlaikus ir līgumslēdzējs, pakalpojuma saņemšanai birojā iesniedz iesniegumu, norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, un Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju. Ja šajā  noteikumu punktā minētā ģimene nav līgumslēdzējs, bet ir apakšlietotājs, pakalpojumu tā saņem šo noteikumu 18. punktā minētajā kārtībā,  iesniedzot birojā iesniegumu, kurā norāda viena no bērnu vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem vārdu, uzvārdu un personas kodu, un Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 690 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.11.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

20. Aizsargātais lietotājs, kurš iepriekš nav saņēmis pakalpojumu un kuram noslēgti vairāki līgumi, maksas samazinājumu saņem atbilstoši informācijas sistēmas nejauši izvēlētajam līgumam, līdz norāda līgumu pakalpojuma saņemšanai pakalpojuma sniedzējam, birojam vai e-pakalpojumā www.latvija.lv.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

21. Ja ģimenē vairāki vienas kategorijas aizsargātie lietotāji piesakās vai atbilst pakalpojuma saņemšanai atbilstoši katrs savam līgumam, pakalpojumu saņem viens informācijas sistēmas nejauši izvēlēts aizsargātais lietotājs, līdz šajā punktā minētie aizsargātie lietotāji vienojas un birojam norāda vienu līgumu pakalpojuma saņemšanai vai viens no minētajiem aizsargātajiem lietotājiem vēršas birojā ar rakstveida iesniegumu par labu pakalpojuma saņemšanai.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 789 redakcijā)

22. Ja pēc aizsargātā lietotāja pieprasījuma vai šo noteikumu 27. punktā minēto datu reģistru pārziņu sniegtās informācijas birojs konstatē, ka informācijas sistēmā šo noteikumu 27. punktā minēto reģistru kļūdas dēļ aizsargātajam lietotājam nav piemērots maksas samazinājums, birojs tuvākajā atbalsta piešķiršanas mēnesī attiecina un pakalpojuma sniedzējs tuvākajā norēķinu perioda elektroenerģijas rēķinā piemēro nesaņemto maksas samazinājumu.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

22.1 Ja birojs konstatē, ka informācijas sistēmas kļūdas dēļ aizsargātajam lietotājam papildus aprēķināts maksas samazinājums, birojs informē attiecīgā aizsargātā lietotāja pakalpojuma sniedzēju, kuram ir pienākums veikt tuvākajā norēķinu periodā piemērojamā maksas samazinājuma pārrēķinu un ņemt to vērā, izrakstot nākamo rēķinu par aizsargātajam lietotājam piegādāto elektroenerģiju.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

23. Aizsargātais lietotājs atbilstību aizsargātā lietotāja statusam par periodu, kas nav ilgāks par 12 mēnešiem, kā arī tam piešķirto maksas samazinājumu var pārbaudīt e-pakalpojumā www.latvija.lv vai ar iesniegumu vēršoties birojā.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

24. Aizsargātais lietotājs var veikt izmaiņas pakalpojuma saņemšanas nosacījumos vai atteikties no pakalpojuma saņemšanas e-pakalpojumā www.latvija.lv vai vēršoties pie pakalpojuma sniedzēja vai birojā.

IV. Kārtība, kādā pakalpojuma sniedzējs un iesaistītās institūcijas nodrošina informācijas apriti un tās apjomu, kā arī datu apstrādes noteikumi informācijas sistēmā

25. Maksas samazinājuma aprēķinu saskaņā ar šo noteikumu 3. un 10. punktu veic informācijas sistēma. Informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir birojs.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

26. Informācijas sistēma pārbauda personas atbilstību aizsargātā lietotāja statusam atbilstoši Fizisko personu reģistrā, Invaliditātes informatīvajā sistēmā, Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamajiem aktuālajiem datiem, kuru apjoms un saturs ir atbildīgo pārziņu kompetencē.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 690 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

27. Informācijas sistēma veic automatizētu datu pārraidi un apmaiņu ar šādiem datu reģistru pārziņiem:

27.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi;

27.2. pašvaldību;

27.3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju;

27.4. pakalpojuma sniedzēju;

27.5. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju.

(Grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 690; 27.4. apakšpunkta jaunā redakcija un 27.5. apakšpunkts stājas spēkā 01.02.2022.; sk. grozījumu 3. punktu)

28. Pašvaldība katru mēnesi līdz piektajam datumam sniedz informācijas sistēmai šādus datus par pilngadīgām personām, kurām iepriekšējā mēnesī ir bijis spēkā trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības (personas) statuss:

28.1. pašvaldības nosaukums;

28.2. personas kods;

28.3. vārds, uzvārds;

28.4. mājsaimniecības identifikators;

28.5. pakalpojuma saņemšanas adrese;

28.6. līguma numurs, ar kuru saskaņā trūcīga vai maznodrošināta mājsaimniecība (persona) saņem elektroenerģiju no elektroenerģijas tirgotāja;

28.7. šo noteikumu 28.6. apakšpunktā minētā elektroenerģijas tirgotāja nosaukums.

29. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katru mēnesi līdz piektajam datumam informācijas sistēmai sniedz šādus datus par daudzbērnu ģimenēm:

29.1. bērna vecāka, aizbildņa vai audžuvecāka personas kods;

29.2. bērna vecāka, aizbildņa vai audžuvecāka vārds un uzvārds;

29.3. bērna personas kods.

30. Izglītības un zinātnes ministrija katru mēnesi līdz otrajam datumam par situāciju uz iepriekšējā mēneša pirmo datumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei šo noteikumu 29. punktā minētās informācijas sagatavošanai nosūta ziņas par personām,  kuras vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijā, norādot izglītojamā personas kodu.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 690 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.11.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

30.1 Birojs piecu darbdienu laikā izskata šo noteikumu 19.1 punktā minēto iesniegumu un ievada informācijas sistēmā iesniegumā minētos personas datus  –  vārdu, uzvārdu un personas kodu, pieņemot tos par patiesiem un neverificējot citos datu reģistros. 

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 690 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.11.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

31. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija katru mēnesi līdz otrajam datumam informācijas sistēmai sniedz šādus iepriekšējā mēneša datus par personām ar I invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti:

31.1. personas kods;

31.2. vārds, uzvārds;

31.3. norādi – persona ar I invaliditātes grupu vai bērns ar invaliditāti.

32. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc informācijas sistēmas pieprasījuma katru mēnesi līdz piektajam datumam informācijas sistēmai par šo noteikumu 31. punktā minētajām personām sniedz šādus datus:

32.1. personas kods;

32.2. vecāka, aizbildņa, audžuvecāka vai aizgādņa personas kods, ja personai ar invaliditāti ir kāda no minētajām personām;

32.3. vecāka, aizbildņa, audžuvecāka vai aizgādņa vārds, uzvārds, ja personai ar invaliditāti ir kāda no minētajām personām;

32.4. ar aizsargāto lietotāju saistītās personas statuss – vecāks, aizbildnis, audžuvecāks vai aizgādnis, ja personai ar invaliditāti ir kāda no minētajām personām.

32.1 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija katru mēnesi sestajā datumā informācijas sistēmai sniedz Uzturlīdzekļu garantiju fonda  iesniedzēju un parādnieku reģistrā parādnieka statusā reģistrēto personas kodus.

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 690 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

33. Pakalpojuma sniedzējs informācijas sistēmai sniedz informāciju par visiem spēkā esošajiem fizisko un juridisko personu līgumiem un pieteikumiem pakalpojuma saņemšanai, norādot šādus datus:

33.1. līgumslēdzēja personas kods vai reģistrācijas numurs;

33.2. līgumslēdzēja vārds un uzvārds vai nosaukums;

33.3. līguma numurs;

33.4. līgumam pieteiktā aizsargātā lietotāja personas kods;

33.5. līgumam pieteiktā aizsargātā lietotāja vārds, uzvārds;

33.6. līgumam piesaistītā un pieteiktā aizsargātā lietotāja kategorija, ja pakalpojuma sniedzējam tā zināma.

34. Datu apmaiņa starp pakalpojuma sniedzēju un informācijas sistēmu notiek šādā kārtībā:

34.1. pakalpojuma sniedzējs līdz mēneša piektajam datumam sniedz informācijas sistēmai šo noteikumu 33. punktā minētos datus;

34.2. informācijas sistēma līdz mēneša septītajam datumam nosūta apstiprinājumu pakalpojuma sniedzējam un pilno aizsargāto lietotāju sarakstu, kuriem konkrētais pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu, un sniedz pakalpojuma sniedzējam šādus aizsargāto lietotāju datus:

34.2.1. līguma numurs;

34.2.2. personas kods;

34.2.3. maksas samazinājums, euro;

34.2.4. vārds, uzvārds;

34.2.5. trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) pakalpojuma saņemšanas adrese saskaņā ar šo noteikumu 28.5. apakšpunktā saņemtajiem datiem;

34.3. pakalpojuma sniedzējs līdz mēneša divdesmit piektajam datumam nosūta informācijas sistēmai datus par faktiski piemēroto maksas samazinājumu iepriekšējā norēķinu periodā (kalendāra mēnesī) par katru aizsargāto lietotāju.

(Grozīts ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 732)

35. Lai veiktu automatizētu datu apmaiņu ar šo noteikumu 27. punktā minētajiem datu reģistru pārziņiem un pakalpojuma sniedzējiem, ņemot vērā finansiālos un tehniskos apsvērumus pakalpojuma sniegšanai, pēc iespējas tiek izmantots valsts informācijas sistēmu savietotājs.

36. Katru datu apstrādi informācijas sistēmā auditē. Auditācijas pierakstus glabā 18 mēnešus, nodrošinot tiem ierobežotu piekļuvi.

37. Informācijas sistēmā uzkrātos personas datus par aizsargātajiem lietotājiem glabā 18 mēnešus un pēc tam tos dzēš.

V. Noslēguma jautājumi

38. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumus Nr. 459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 138. nr.; 2017, 254. nr.; 2018, 123. nr.; 2019, 257. nr.).

38.1 Laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. jūlijam aizsargātajam lietotājam piemēro maksas samazinājumu šādā apmērā:

38.11. trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 15 euro;

38.12. ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 15 euro;

38.13. personai ar I invaliditātes grupu vai viņas aizgādnim – 15 euro;

38.14. daudzbērnu ģimenei – 20 euro.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

38.2 Laikposmā no 2023. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim aizsargātajam lietotājam piemēro maksas samazinājumu šādā apmērā:

38.21. trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 20 euro;

38.22. ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 20 euro;

38.23. personai ar I invaliditātes grupu vai viņas aizgādnim – 20 euro;

38.24. daudzbērnu ģimenei – 25 euro.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

38.3 Lai piemērotu šo noteikumu 38.2 punktā paredzēto atbalstu par 2023. gada augustu, birojam atkārtoti veikt šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minēto datu apmaiņu līdz 2023. gada 31. augustam.

(MK 22.08.2023. noteikumu Nr. 472 redakcijā)

39. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

40. (Svītrots ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 789)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvas (ES) 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministra
pienākumu izpildītājs,
zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 345Pieņemts: 01.06.2021.Stājas spēkā: 01.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 04.06.2021. OP numurs: 2021/107.8
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
323662
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.08.2023","iso_value":"2023\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2023","iso_value":"2023\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2023.-25.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2022","iso_value":"2022\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2022.-30.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2022","iso_value":"2022\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2022.-15.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2021","iso_value":"2021\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-31.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.2021","iso_value":"2021\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2021.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-22.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"