Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Gulbenes novada domes 2024. gada 28. marta saistošos noteikumus Nr. 6 "Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par sociālajiem pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā"".
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Gulbenē 2021. gada 29. aprīlī (prot. Nr. 4, 136. p.)
Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Gulbenes novadā
Redakcionāli precizējumi ar 27.05.2021. domes sēdes
lēmumu Nr. GND/2021/626 (prot. Nr. 6, 50. p.)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumu "Aprūpe mājās" (turpmāk – pakalpojums), to personu loku, kurām ir tiesības saņemt pakalpojumu, kā arī pakalpojuma apmaksas kārtību.

2. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personai (turpmāk – aprūpējamais):

2.1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.2. kurai saskaņā ar Gulbenes novada sociālā dienesta (turpmāk – sociālais dienests) veikto personas individuālo novērtējumu nepieciešams saņemt pakalpojumu.

3. Pakalpojuma sniegšanu organizē sociālais dienests, slēdzot līgumu ar attiecīgo pakalpojuma sniedzēju.

4. Atbilstoši konkrētajai situācijai aprūpējamajam nodrošina pastāvīgi sniedzamo pakalpojumu vai pagaidu pakalpojumu:

4.1. pagaidu pakalpojumu saņem aprūpējamais, kurš slimības vai atveseļošanās periodā nevar veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi pats saviem spēkiem;

4.2. pastāvīgi sniedzamo pakalpojumu saņem aprūpējamais, kurš sava vecuma, fizisku vai garīgu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi pats saviem spēkiem, t.i., aprūpējamajam ir piešķirta invaliditāte, vai arī aprūpējamais ir ar funkcionāliem traucējumiem un tam nav apgādnieku, kuri varētu sniegt nepieciešamo palīdzību.

5. Lai saņemtu pakalpojumu, aprūpējamais iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu un dokumentus atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu paredzētajam regulējumam.

6. Sociālā dienesta darbinieks apmeklē aprūpējamo tā dzīvesvietā un veic aprūpējamā fizisko un garīgo spēju izvērtējumu un aprūpes līmeņa noteikšanu klientiem ar funkcionāliem traucējumiem, aizpildot Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu paredzēto novērtēšanas karti (turpmāk – Novērtēšanas karte).

7. Ja aprūpējamajam ir ģimenes locekļi, kuri dzīvo kopā ar viņu, vai arī vienā mājoklī ar aprūpējamo dzīvo citas personas, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu, sociālā dienesta darbinieks vispirms izvērtē šo personu iespēju nodrošināt nepieciešamo aprūpi saviem spēkiem.

8. Sociālā dienesta darbinieks, aizpildot pakalpojuma novērtēšanas karti, nosaka pakalpojuma saturu atbilstoši šo noteikumu 9. punktā paredzētajam, kā arī aprūpes līmeni, ievērojot šādus nosacījumus:

8.1. pakalpojums nepieciešams līdz 4 stundām nedēļā – pakalpojuma 1. līmenis;

8.2. pakalpojums nepieciešams līdz 6 stundām nedēļā – pakalpojuma 2. līmenis;

8.3. pakalpojums nepieciešams līdz 12 stundām nedēļā – pakalpojuma 3. līmenis.

9. Pakalpojums atbilstoši sociālā dienesta izvērtējumam var ietvert:

9.1. palīdzību mājas darbu veikšanā un sadzīvē;

9.2. palīdzību personiskajā aprūpē;

9.3. palīdzību ēdināšanā (ēdiena sagādāšanā);

9.4. palīdzību medikamentu lietošanā;

9.5. ūdens piegādi telpās, izlietotā ūdens iznešanu, atkritumu iznešanu;

9.6. kurināmā piegādi, krāsns kurināšanu;

9.7. veļas apmaiņu, tās nodošanu veļas mazgātavā;

9.8. dzīvojamo telpu logu mazgāšanu (divas reizes gadā);

9.9. trauku mazgāšanu;

9.10. palīdzību apģērbjoties un noģērbjoties;

9.11. palīdzību pārvietošanās nodrošināšanā;

9.12. palīdzību iepirkumu veikšanā;

9.13. atsevišķās situācijās dokumentācijas sagatavošanā un ar to saistīto formalitāšu kārtošanā;

9.14. sarunas par klientam interesējošiem jautājumiem (1 stunda nedēļā);

9.15. "Drošības pogas" pakalpojumu – nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais atbalsts un palīdzība 24 stundas diennaktī;

9.16. mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu – paplašināts pakalpojums ar speciāli aprīkotu transportu, nodrošinot aprūpējamajam vajadzīgos resursus (dušu, pēdu aprūpi, veļas mazgājamo mašīnu u.c.) – ne retāk kā reizi mēnesī;

9.17. citus darbus, ja aprūpējamajam atbilstoši sociālā dienesta izvērtējumam tie ir nepieciešami pakalpojuma ietvaros.

10. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minēto dokumentu saņemšanas.

11. Pakalpojuma nepieciešamību aprūpējamajam sociālais darbinieks periodiski pārskata – pastāvīgās aprūpes gadījumā ne retāk kā reizi gadā, savukārt pagaidu aprūpes gadījumā – ja izmainās aprūpējamā veselības stāvoklis vai arī pēc tā pieprasījuma.

12. Maksu par pakalpojumu nosaka atbilstoši līguma, kas noslēgts starp sociālo dienestu un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju, paredzētajam maksas apmēram.

13. Aprūpējamais par saņemto pakalpojumu veic līdzmaksājumu atbilstoši noteiktajam pakalpojuma līmenim:

13.1. pakalpojuma 1. līmenis – 20.00 euro mēnesī;

13.2. pakalpojuma 2. līmenis – 25.00 euro mēnesī;

13.3. pakalpojuma 3. līmenis – 30.00 euro mēnesī.

14. Ja aprūpējamā ienākumi nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas vai viņš nespēj veikt līdzmaksājumu, tādā gadījumā līdzmaksājumu par pakalpojumu maksā viņa apgādnieks. Ja aprūpējamajam nav apgādnieku vai apgādnieks dzīvo atsevišķi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par trūcīgu, vai arī apgādniekam ir noteikta invaliditāte, līdzmaksājuma maksu sedz Gulbenes novada pašvaldība.

15. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

15.1. aprūpējamais slimo ar tuberkulozi aktīvā formā vai citu bīstamu infekcijas slimību;

15.2. aprūpējamajam ir nepieciešama diennakts aprūpe;

15.3. aprūpējamajam ir psihiska rakstura traucējumi (akūtā slimības periodā);

15.4. persona regulāri atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā;

15.5. novērtējot aprūpējamā pašaprūpes spējas, sociālais dienests konstatē, ka aprūpējamais var nodrošināt pašaprūpi pats saviem spēkiem, vai ja ar aprūpējamo kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu, var nodrošināt aprūpējamajam nepieciešamo aprūpi;

15.6. pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpējamajam nepieciešamo sociālo aprūpi.

16. Ja aprūpējamais pirms pakalpojuma pieprasīšanas ir noslēdzis uztura līgumu, kurā iekļauts nosacījums, ka uztura devējs nodrošina uztura ņēmēja aprūpi, līdzmaksājumu par pakalpojumu sedz uztura devējs.

17. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

17.1. aprūpējamajam zudušas tiesības saņemt pakalpojumu, ievērojot šo noteikumu 2. punktā minētos nosacījumus;

17.2. aprūpējamajam nepieciešama institucionāla aprūpe;

17.3. aprūpējamais lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

17.4. aprūpējamā vainas dēļ pastāv apstākļi, kas ir bīstami aprūpētāja drošībai vai veselībai.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2009. gada 26. novembra saistošos noteikumus Nr. 16 "Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
Gulbenes novada domes 2021. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 "Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Gulbenes novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsGulbenes novadā sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" sniegšanu reglamentē Gulbenes novada domes 2009. gada 26. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Gulbenes novadā", kuru regulējumu nepieciešams precizēt atbilstoši reālajai situācijai, augstākstāvošo normatīvo aktu prasībām, kā arī juridiskās tehnikas prasībām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktā paredzēto regulējumu (atbilstoši kuram grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, proti, šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu) ir sagatavots nevis grozījumu projekts spēkā esošajos saistošajos noteikumos, bet sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts "Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Gulbenes novadā".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumu "Aprūpe mājās", to personu loku, kurām ir tiesības saņemt pakalpojumu, kā arī pakalpojuma apmaksas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSakarā ar pakalpojuma "Aprūpe mājās" pilnveidošanu nav paredzams, ka tuvākajā laikā būtiski palielināsies pašvaldības budžeta izdevumi. Pakalpojuma realizācijai nepieciešami ~ 10 150 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi neradīs būtisku ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmLai saņemtu pakalpojumu, personai jāvēršas Gulbenes novada sociālajā dienestā, kurš atbilstoši normatīvajam regulējuma izvērtē konkrēto situāciju un pieņem attiecīgu lēmumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas, bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda pieredze.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Gulbenes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 29.04.2021.Stājas spēkā: 04.06.2021.Zaudē spēku: 01.06.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 03.06.2021. OP numurs: 2021/106.20
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323619
04.06.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"