Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgumu par CERN asociētās dalībvalsts statusa piešķiršanu

1. pants. 2021. gada 14. aprīlī parakstītais Latvijas Republikas un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgums par CERN asociētās dalībvalsts statusa piešķiršanu (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā IV pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

4. pants. Ar Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta 2016. gada 27. septembra noteikumi Nr. 639 "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgumu par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā" un Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 658 "Par Protokolu Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgumam par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā".

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 27. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 28. maijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS UN EIROPAS KODOLPĒTĪJUMU ORGANIZĀCIJAS (CERN) LĪGUMS PAR CERN ASOCIĒTĀS DALĪBVALSTS STATUSA PIEŠĶIRŠANU

Latvijas Republika ("Latvija"), ko pārstāv Ministru prezidents

no vienas puses,

un

Eiropas Kodolpētījumu organizācija ("CERN" vai "Organizācija"), starpvaldību organizācija, kuras galvenā mītne atrodas Ženēvā, Šveicē, un kuru pārstāv ģenerāldirektors ("Ģenerāldirektors"),

no otras puses,

turpmāk kopā sauktas "Puses",

ŅEMOT VĒRĀ:

konvenciju par Eiropas Kodolpētījumu organizācijas izveidi un tai pievienoto finanšu protokolu, kas tika parakstīta 1953. gada 1. jūlijā, stājās spēkā 1954. gada 29. septembrī un tika grozīta 1971. gada 17. janvārī ("Konvencija");

CERN padomes ("Padome") 2010. gada 17. jūnija rezolūciju (kā izklāstīts ziņojuma CERN ģeogrāfiskās paplašināšanās ziņojuma 3. pielikumā, CERN/2918/Rev.), ar kuru tika izveidots asociētās dalībvalsts statuss;

Padomes 2018. gada 15. marta lēmumu (CERN/3342/RA/Rev.), ar kuru tika noteikti termiņi, kas piemērojami dažādiem asociētā biedra statusa iegūšanas procesa posmiem, lai racionalizētu minēto procesu;

Padomes 2019. gada 26. septembra lēmumu (CERN/3436/C/Rev.), saskaņā ar kuru Puses vienojas par asociētās dalībvalsts ikgadējo ieguldījumu, pienācīgi ņemot vērā to CERN lietotāju skaitu, kas saistīti ar šīs dalībvalsts universitātēm un institūtiem, kā arī tās infrastruktūru, ko izmanto Eiropas elementārdaļiņu fiziķi, vienmēr ievērojot nosacījumu, ka minētais ikgadējais ieguldījums ir vismaz 10% no valsts teorētiskā dalības ieguldījuma un kas jebkurā gadījumā atbilst vismaz minimālā ieguldījuma līmenim, kuru nosaka Padome1;

nosacījumus, kas piemērojami asociētās dalībvalsts statusam ("Standarta noteikumi"), ko Padome pārskatīja 2019. gada 12. decembrī (CERN/3474/C),

IEVĒROJOT:

ilgtermiņa attiecības starp Organizāciju un Latviju, kā arī Latvijas veiksmīgo ieguldījumu CERN zinātniskās programmas īstenošanā, jo sevišķi pateicoties 2016. gadā noslēgtajam sadarbības līgumam ("Sadarbības līgums") un tam pievienotajam P141 protokolam;

Latvijas pieteikumu asociētajai dalībai, ko CERN saņēma 2020. gada 24. februārī;

Padomes 2020. gada decembra sēdes novērtējumu, pamatojoties uz ekspertu darba grupas ziņojumu (CERN/3544/C), saskaņā ar kuru Latvija izpildīja asociētās dalības kritērijus;

Latvijas apstiprinājumu, kas izklāstīts Ārlietu ministrijas verbālajā notā, kuru CERN saņēma 2021. gada 25. februārī un ar kuru tā piekrīt šī Līguma ("Līgums") nosacījumiem, kā arī Pušu starpā saskaņotajam ikgadējā finansiālā ieguldījuma apjomam;

Padomes 2021. gada 26. marta rezolūcija (CERN/3567/C), kas nosaka, ka brīdī, kad stājas spēkā Līgums un Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kodolpētījumu organizācija ("Protokols") attiecībā uz Latviju, Latvijai tiek piešķirts asociētās dalībvalsts statuss,

PUSES IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO:

I PANTS
Mērķis

Piemērojot Padomes iepriekš minētās rezolūcijas un lēmumus, Līgums, tostarp tā pielikums, kas ir neatņemama tā sastāvdaļa, nosaka asociētās dalībvalsts statusam noteiktās tiesības un pienākumus. Noslēdzot Līgumu, Latvija pieņem minētās tiesības un pienākumus, kā arī tās tiesības un pienākumus, kas izriet no Organizācijas tiesiskā regulējuma, kas jo īpaši noteikti Konvencijā, Protokolā, Organizācijas noteikumos un nolikumos un tās atbildīgo struktūru lēmumos.

II PANTS
Tiesības

II.1. Dalība CERN programmās

Latvija ir tiesīga piedalīties Organizācijas zinātniskajā programmā, kā arī tās apmācību un izglītības programmās.

II.2. Dalība Padomē un tās komiteju darbā

Padomes sēdes

Latvija ir tiesīga būt pārstāvēta saskaņā ar piemērojamo reglamentu, izņemot slēgtajās sanāksmēs. Latvijai nav balsstiesību, bet ir tiesības lūgt izteikties.

Finanšu komitejas sanāksmes

Latvija ir tiesīga būt pārstāvēta saskaņā ar piemērojamo reglamentu. Latvijai nav balsstiesību, bet ir tiesības lūgt izteikties. Jebkurš viedoklis, ko Latvija pauž jautājumā, kas ir Finanšu komitejas oficiāla balsojuma objekts, lai izteiktu ieteikumu Padomei, tiek reģistrēts un kopā ar ieteikumu tiek nosūtīts Padomei.

Zinātnes politikas komitejas sanāksmes

Latvija ir tiesīga nosūtīt pārstāvi kā novērotāju uz sanāksmēm, kas tiek sasauktas ierastajā darba režīmā.

II.3. Darbinieku, viesdarbinieku un cita piesaistītā personāla iecelšanas tiesības

Saskaņā ar zemāk minētā II.5 pantu Latvijas pilsoņiem ir tiesības kļūt par darbiniekiem, kā arī par viesdarbiniekiem un citu piesaistīto personālu, ieskaitot studentus, noslēdzot līgumu uz noteiktu laiku. Minēto personu atlasi un iecelšanu amatā reglamentē Organizācijas nolikums par personālu, kā arī tā pamatprincipi un pamatnostādnes.

II.4. Tiesības uz sadarbību ar industriju

Ievērojot turpmāk minēto II.5 pantu, uzņēmumi, kas piedāvā Latvijas izcelsmes preces un pakalpojumus, ir tiesīgi piedalīties CERN organizētajos iepirkumos, uz kuriem attiecas CERN iepirkuma noteikumi (kā noteikts CERN finanšu noteikumu īstenošanas kārtības 1. pielikumā), mutatis mutandis. Lai nodrošinātu pienācīgu saziņu un pienācīgu informācijas apmaiņu starp CERN un iepriekšminētajiem uzņēmumiem, Latvija var iecelt koordinatoru sadarbībai ar industrijas pārstāvjiem.

II.5. Maksimālā summa un piemērošanas kārtība

II.3 pantā minētais ieceltais personāls un II.4 pantā minēto līgumu kopējā finansiālā vērtība vispārīgi nedrīkst pārsniegt Līgumā noteikto Latvijas ikgadējā finansiālā ieguldījuma summu. Maksimālās summas piemērošanas kārtība ir noteikta pielikumā. Šis pants neregulē to, vai maksimālā summa var tikt vai tiks sasniegta.

III PANTS
Pienākumi

III.1. Finansiālais ieguldījums Organizācijā

Latvijas ikgadējais ieguldījums Organizācijas darbības finansēšanā ir 10 % no tās teorētiskā dalībvalsts ieguldījuma, taču tas nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par Padomes noteikto minimālā ieguldījuma līmeni. Minētais minimālā ieguldījuma līmenis 2019. gadā bija 1 miljons Šveices franku, kas, kopš 2020. gada, ik gadu tiek indeksēts saskaņā ar Organizācijas budžetam piemēroto izmaksu svārstību indeksu.

Pirmajā gadā Latvijas ieguldījumu aprēķina un proporcionāli nosaka par ceturksni, kas sākas ar to ceturksni, kurā stājas spēkā Līgums. Pēc tam ieguldījums ir veicams pilnā apmērā par katru finanšu gadu, pat ja asociētās dalībvalsts statuss uz Latvijas attiecas īsāku laikposmu.

III.2. Privilēģiju un neaizskaramības piešķiršana

Lai nodrošinātu Organizācijas netraucētu darbību, vienlīdzīgu attieksmi pret un starp tās darbībā iesaistītajām valstīm, un Organizācijas personāla neatkarību, Latvija bez atrunām pievienojas Protokolam.

Tās pievienošanās dokumentu deponē UNESCO ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc dienas, kad Puses parakstījušas Līgumu. Saskaņā ar Protokola 24.2. pantu tas stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc minētā deponējuma.

III.3. Asociētās dalībvalsts statusa periodiska pārskatīšana

Padome regulāri, parasti ik pēc pieciem (5) gadiem, izvērtē, vai Latvija joprojām atbilst asociētās dalībvalsts kritērijiem un pilda asociētās dalībvalsts pienākumus. Šajā nolūkā Padome izveido darba grupu. Latvija apņemas minētajai darba grupai iesniegt failu, kas satur CERN ģeogrāfiskās paplašināšanās ziņojuma (CERN/2918/Rev.) 2. pielikumā norādīto informāciju, kā arī jebkuru citu Padomes pieprasīto informāciju. Pēc tam darba grupa veic faktu vākšanas misiju Latvijā, lai pārbaudītu Latvijas sniegto informāciju un sagatavotu ziņojumu, kurā izklāstīti konstatētie fakti. Šo ziņojumu nosūta Latvijai komentāru sniegšanai un pēc tam iesniedz Padomei.

IV PANTS
Stāšanās spēkā

IV.1. Līguma stāšanās spēkā

Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Ģenerāldirektors saņem Latvijas paziņojumu par to, ka Latvija bez atrunām ir pabeigusi tai piemērojamās iekšējās apstiprināšanas procedūras. Minētais paziņojums ir jāsaņem ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc dienas, kad Puses parakstījušas Līgumu.

IV.2. Asociētās dalībvalsts statusa stāšanās spēkā

Latvijas kā asociētās dalībvalsts statuss, ieskaitot no minētā statusa izrietošās tiesības un pienākumus, stājas spēkā ar brīdi, kad attiecībā uz Latviju ir stājusies spēkā gan Līgums, gan Protokols.

Minētais statuss paliek spēkā bez termiņa ierobežojuma, vienlaicīgi ņemot vērā V pantu, kas ir izklāstīts turpmāk tekstā.

V PANTS
Asociētās dalības izbeigšana

V.1. Izbeigšana pēc Latvijas iniciatīvas

Latvija var jebkurā Līguma termiņa laikā lūgt Padomi izbeigt Latvijas kā asociētās dalībvalsts statusu, nosūtot rakstisku paziņojumu Ģenerāldirektoram. Pēc tam Padome pieņem lēmumu par Latvijas statusa izbeigšanu. Izbeigšana stājas spēkā tā finanšu gada beigās, kas seko pēc iepriekšminētā paziņojuma gada, ja vien Puses nevienojas par agrāku izbeigšanas datumu. 

Ja pēc iepriekšminētā Padomes lēmuma Latvija nolemj denonsēt Protokolu saskaņā ar tā 27. pantu, šāda denonsēšana stājas spēkā viena gada laikā pēc dienas, kad UNESCO saņēmusi paziņojumu par denonsēšanu, ja vien paziņojumā nav norādīts vēlāks datums. 

V.2. Izbeigšana pēc Padomes iniciatīvas

Padome var jebkurā Līguma termiņa laikā pieņemt lēmumu izbeigt Latvijas kā asociētās dalībvalsts statusu, ja Latvija vairs neatbilst piemērojamiem kritērijiem vai ja tā būtiski nepilda pienākumus, kas tai ir noteikti saskaņā ar Līgumu. Izbeigšana stājas spēkā ar Padomes noteikto datumu.

Ja pēc iepriekšminētā Padomes lēmuma Latvija nolemj denonsēt Protokolu saskaņā ar tā 27. pantu, šāda denonsēšana stājas spēkā viena gada laikā pēc dienas, kad UNESCO saņēmusi paziņojumu par denonsēšanu, ja vien paziņojumā nav norādīts vēlāks datums. 

V.3. Izbeigšana pēc kopīgas iniciatīvas

Puses var jebkurā Līguma termiņa laikā pēc kopīgas iniciatīvas pieņemt lēmumu, ka Padomei ir jāizbeidz Latvijas kā asociētās dalībvalsts statuss. Izbeigšana stājas spēkā tā finanšu gada beigās, kas seko pēc gada, kurā Puses ir vienojušās par izbeigšanu, ja vien Puses nevienojas par agrāku izbeigšanas datumu. 

Ja pēc iepriekšminētā kopīgi pieņemtā lēmuma Latvija nolemj denonsēt Protokolu saskaņā ar tā 27. pantu, šāda denonsēšana stājas spēkā viena gada laikā pēc dienas, kad UNESCO saņēmusi paziņojumu par denonsēšanu, ja vien paziņojumā nav norādīts vēlāks datums. 

V.4. Izbeigšanas sekas

Ja vien nepastāv cita vienošanās, Latvijas kā asociētās dalībvalsts statusa izbeigšana nesamazina pienākumus, kas Latvijai ir noteikti saskaņā ar Līgumu, attiecībā uz laikposmu līdz brīdim, kad izbeigšana ir stājusies spēkā. Neatkarīgi no V.1.-V.3. pantos minētā, Latvijas piešķirtās privilēģijas un neaizskaramība paliek spēkā attiecībā uz jebkādām darbībām, kas tiek veiktas, īstenojot Līgumu.

VI PANTS
Dažādi noteikumi

VI.1. Latvijas pārstāvniecība

Latvija Ģenerāldirektoram paziņo tās iestādes nosaukumu un tā/to darbinieka/-ku vārdus, ko tā ir iecēlusi, lai pārstāvētu Latviju Līguma izpildei, kā arī tās pārstāvjus, kas piedalās Padomes un tās komiteju sanāksmēs.

VI.2. Saistība ar citiem līgumiem

Līgums ar tās spēkā stāšanās dienu atceļ un aizstāj Līguma preambulā minēto Sadarbības līgumu. Neatkarīgi no iepriekš minētā, ja vien Puses nav vienojušās citādi, Sadarbības līguma ieviešanas mehānismu (protokolu un/vai papildinājumu) turpina piemērot līdz brīdim, kad darbības, uz kurām attiecas minētais ieviešanas mehānisms, ir pilnībā izpildītas. Tiek pieņemts, ka visus strīdus, kas izriet no minēto ieviešanas mehānismu īstenošanas, risina saskaņā ar Sadarbības līgumu.

VI.3. Piemērojamie tiesību akti

Līguma noteikumus interpretē saskaņā ar to patieso nozīmi un mērķi, vienlaicīgi ievērojot CERN tiesisko regulējumu, kā tas jo īpaši ir noteikts Konvencijā, Protokolā, Organizācijas noteikumos un nolikumos un tās atbildīgo struktūru lēmumos.

VI.4. Strīdi

Jebkuru strīdu, kas rodas starp Pusēm saistībā ar Līguma piemērošanu vai interpretāciju, kas nav atrisināts ar mierizlīgumu, jebkura Puse var iesniegt starptautiskajai šķīrējtiesai, atbilstoši piemērojot Protokola 19. pantu.

VI.5. Noteikumi, kas ir spēkā pēc izbeigšanas

Iepriekš tekstā izklāstītais V.4 pants, kā arī VI.2 -4 pants neatkarīgi no izbeigšanas iemesla ir spēkā arī pēc Līguma darbības beigām.

Sagatavots divos eksemplāros latviešu, angļu un franču valodā, pieņemot, ka interpretācijas problēmu vai pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Parakstīts Rīgā un Ženēvā 2021. gada 14. aprīlī.


1 Minētais minimālā ieguldījuma līmenis 2019. gadā bija 1 miljons Šveices franku, kas, sākot ar 2020. gadu, ik gadu tiek indeksēts saskaņā ar Organizācijas budžetam piemēroto izmaksu svārstību indeksu.


Latvijas Republikas vārdā


Eiropas Kodolpētījumu organizācijas vārdā

………………………………

Arturs Krišjānis Kariņš

Ministru prezidents

………………………………

Fabiola Gianotti

Ģenerāldirektore

 

PIELIKUMS
Personāla iecelšanas un sadarbības ar industriju maksimālā apjoma īstenošanas kārtība

Maksimālais apjoms

Vispārīgā gadījumā pasūtījumu, līgumu un amatu kopējā gada finanšu vērtība nedrīkst pārsniegt Latvijas finansiālā ieguldījuma apmēru Organizācijā par attiecīgo finanšu gadu.

CERN pastāvīgi uzrauga un reģistrē to iepirkumu un personāla saistību apjomu, kas CERN rodas attiecībā pret Latviju, un salīdzina šo summu ar finansiālo ieguldījumu, ko Latvija maksā CERN par attiecīgo finanšu gadu.

Saistību aprēķins

Saistības ietver veiktos maksājumus, kā arī saistības, kas radušās attiecīgajā gadā, bet vēl nav apmaksātas. Šo informāciju sniedz attiecīgie CERN dienesti.

Saistību iepirkumu daļu aprēķina, izmantojot to pašu metodoloģiju, ko izmanto, lai aprēķinātu dalībvalstu ienākumus no industrijas iesaistes.

Saistību personāla daļu aprēķina, saskaitot izmaksas par resursiem, kas tiek iekasētas par labu CERN finansētajai daļai no darbinieku un viesdarbinieku budžeta, kā arī no studentu un cita personāla budžeta.

Korektīvie pasākumi

Ja un kad saistību apjoms tuvojas, ir sasniedzis vai atbilstoši attiecīgajam gadījumam pārsniedz Latvijas finansiālo ieguldījumu Organizācijā par attiecīgo finanšu gadu, CERN ir jāveic korektīvie pasākumi. Īstenojot minētos pasākumus, Latvijas uzņēmumiem vai uzņēmumiem, kas piedāvā Latvijas izcelsmes preces un pakalpojumus, var tikt apturētas tiesības piedalīties cenu aptaujās un iepirkumos, var tikt izvērtēta attiecīgo pasūtījumu un līgumu piešķiršana, kā arī pārskatītas Latvijas pilsoņu tiesības tikt ieceltiem par darbiniekiem, viesdarbiniekiem un studentiem, līdz brīdim, kad saistību apjoms kļūst mazāks par Latvijas finansiālo ieguldījumu Organizācijā attiecīgajā finanšu gadā. Apturēšana neattiecas uz esošajām saistībām vai dalību jau publicētājās cenu aptaujās, iepirkumos vai amata konkursos.

Finansiālā ieguldījuma nemaksāšana

Ja dienā, kad tiek publicēts Organizācijas gadskārtējais progresa ziņojums, Latvija nav pilnā apmērā apmaksājusi finansiālā ieguldījuma summu par iepriekšējo gadu, tās tiesības tiek apturētas līdz brīdim, kad CERN saņem maksājamo summu.

Asociētās dalībvalsts statusa izbeigšana

Ja un kad tiek paziņots par Latvijas kā asociētās dalībvalsts statusa izbeigšanu vai Organizācija un Latvija ir vienojušās par šādu izbeigšanu, Organizācijas jauno saistību ilgums nedrīkst pārsniegt laikposmu, kad minētā izbeigšana stājas spēkā.

 

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH (CERN) CONCERNING THE GRANTING OF THE STATUS OF ASSOCIATE MEMBER STATE OF CERN

The Republic of Latvia ("Latvia"), represented by the Prime Minister,

on the one hand,

and

the European Organization for Nuclear Research ("CERN" or "the Organization"), an Intergovernmental Organisation having its seat at Geneva, Switzerland, represented by the Director-General ("the Director-General"),

on the other hand,

hereafter jointly "the Parties",

CONSIDERING

the Convention for the Establishment of a European Organization for Nuclear Research, and the Financial Protocol annexed thereto, which was signed on 1 July 1953, entered into force on 29 September 1954 and was amended on 17 January 1971 ("the Convention");

the Resolution by the CERN Council ("the Council") dated 17 June 2010 (as set out in Annex 3 to the "Report on Geographical Enlargement of CERN", CERN/2918/Rev.), by which the status of Associate Member State was created;

the Council decision dated 15 March 2018 (CERN/3342/RA/Rev.), introducing deadlines applicable to the different steps in the process of accession to Associate Membership in order to streamline the said process;

the Council decision dated 26 September 2019 (CERN/3436/C/Rev.), in accordance with which the annual contribution of an Associate Member State shall be agreed by the Parties taking due consideration of the number of CERN users affiliated to its universities and institutes as well as its national infrastructure used by European particle physicists, always provided that such annual contribution shall not be less than 10% of the State's theoretical Membership contribution and shall, in any event, correspond at least to the minimum contribution level determined by the Council1;

the conditions applicable to the status of Associate Member State (the "Standard Terms"), as reviewed by the Council on 12 December 2019 (CERN/3474/C),

HAVING REGARD TO

the longstanding relationship between the Organization and Latvia and the latter's successful contributions to the execution of CERN's scientific programme, in particular through the Cooperation Agreement concluded in 2016 (the "Cooperation Agreement") and Protocol P141 thereto;

the application by Latvia for Associate Membership, received by CERN on 24 February 2020;

the evaluation by the Council at its December 2020 Session, on the basis of the report by its fact-finding Task Force (CERN/3544/C), that Latvia fulfilled the criteria for Associate Membership;

the confirmation by Latvia, as expressed in the Note Verbale from its Ministry of Foreign Affairs, which was received by CERN on 25 February 2021, that Latvia accepts the conditions of this Agreement (the "Agreement"), as well as the amount of the annual financial contribution negotiated between the Parties;

the Resolution by the Council dated 26 March 2021 (CERN/3567/C) that, subject to the entry into force of both this Agreement and the Protocol on the privileges and immunities of the European Organization for Nuclear Research (the "Protocol") in respect of Latvia, the latter is granted the status of Associate Member State,

THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I
Purpose

In application of the Council Resolutions and decisions referred to above, this Agreement, including its Annex, which is an integral part thereof, sets out the rights and obligations corresponding to the status of Associate Member State. In entering into this Agreement, Latvia accepts such rights and obligations, as well as those resulting from the legal framework of the Organization, as laid down in particular in the Convention, the Protocol, the Organization's rules and regulations and the decisions of its organs.

ARTICLE II
Rights

II.1 Participation in CERN's Programmes

Latvia is entitled to participate in the Organization's scientific programme, as well as in its training and education programmes.

II.2 Attendance at the Council and its Committees

Council Sessions

Latvia is entitled to be represented, except at Closed meetings, in accordance with the applicable rules of procedure. Latvia shall not have voting rights but is entitled to ask for the floor.

Finance Committee Meetings

Latvia is entitled to be represented, in accordance with the applicable rules of procedure. Latvia shall not have voting rights but is entitled to ask for the floor. Any opinion Latvia expresses on a matter that is the subject of a formal vote by the Finance Committee with a view to a recommendation to the Council shall be recorded and transmitted to the Council, for information, together with the recommendation.

Scientific Policy Committee Meetings

Latvia is entitled to send a representative, as an observer, to meetings held in normal operating mode.

II.3 Eligibility for Appointment as Staff Members, Fellows, and Associated Members of the Personnel

Subject to Article II.5 below, nationals of Latvia shall be eligible for appointment as staff members on contracts of limited duration, as fellows and as associated members of the personnel, including students. Their selection and appointment are subject to the Organization's Staff Rules and Regulations, as well as to its standard principles and policies.

II.4 Eligibility for Industrial Participation

Subject to Article II.5 below, firms offering goods and services originating in Latvia shall be entitled to bid for CERN contracts, subject to the application, mutatis mutandis, of the CERN Procurement Rules (as currently set out in Annex 1 to the Regulations for the Implementation of the CERN Financial Rules). Latvia may appoint an Industrial Liaison Officer to ensure proper contacts and a proper flow of information between CERN and the aforementioned firms.

II.5 Ceiling and Detailed Arrangements

The combined financial value of the appointments referred to in Article II.3 and the contracts referred to in Article II.4 above shall not, in principle, exceed the amount of Latvia's annual financial contribution under this Agreement. The arrangements for the application of this ceiling are set out in the Annex. This Article does not constitute a commitment as to whether the ceiling can or will be reached.

ARTICLE III
Obligations

III.1 Financial Contribution to the Organization

Latvia's annual contribution to the funding of the Organization's activities shall be 10% of its theoretical Member State contribution, but shall in no event be less than the minimum contribution level determined by the Council. This minimum contribution level was set at 1 million Swiss francs in 2019 and has been indexed annually since 2020 in accordance with the Cost-Variation Index applied to the Organization's budget.

For the first year, Latvia's contribution shall be calculated and pro-rated on a per-quarter basis, effective as of the quarter in which this Agreement enters into force. Thereafter, the contribution shall be due in full for each financial year, even if Latvia's status as an Associate Member State covers a shorter period.

III.2 Granting of Privileges and Immunities

To ensure the unimpeded functioning of the Organization, equal treatment by and between the States involved in its activities and the independence of the Organization's personnel, Latvia shall accede without reservations to the Protocol.

Its instrument of accession thereto shall be deposited with UNESCO no later than 12 months after the date of signature of this Agreement by the Parties. In accordance with Article 24.2 of the Protocol, it shall enter into force on the thirtieth day following said deposit.

III.3 Periodic Review of the Status of Associate Member State

The Council shall periodically, normally every five (5) years, review Latvia's continued fulfilment of the Associate Membership criteria and of its obligations as an Associate Member State. For this purpose, the Council shall establish a Task Force. Latvia shall submit to this Task Force a file containing the information specified in Annex 2 of the Report on Geographical Enlargement of CERN (CERN/2918/Rev.) and any other information requested by the Council. The Task Force shall then conduct a fact-finding mission to Latvia to examine the information supplied by Latvia and to draw up a report setting out its findings. This report shall be sent to Latvia for comments and then submitted to the Council.

ARTICLE IV
Entry into Force

IV.1 Entry into Force of this Agreement

This Agreement shall enter into force with effect from the date of receipt by the Director-General of notification by Latvia that it has completed its internal approval procedures in respect thereof without reservations. Such notification shall be received no later than 12 months after the date of signature of this Agreement by the Parties.

IV.2 Entry into Force of the Status of Associate Member State

Latvia's status as an Associate Member State, including the rights and obligations resulting from such status, shall come into effect upon the entry into force of both this Agreement and the Protocol in respect of Latvia.

Such status shall remain in effect without limitation as to its duration, always subject to Article V below.

ARTICLE V
Termination of Associate Membership

V.1 Termination on the Initiative of Latvia

Latvia may, at any time during the period of validity of this Agreement, request, by written notification to the Director-General, that the Council terminate its status as Associate Member State. Thereafter, the Council shall decide to terminate Latvia's status. The termination shall take effect at the end of the financial year following the year of the aforementioned notification, unless the Parties agree to an earlier termination date.

Following the aforementioned Council decision, if Latvia decides to denounce the Protocol in accordance with Article 27 thereof, such denunciation shall take effect one year after the date of receipt by UNESCO of the notification of denunciation, unless the notification specifies a later date. 

V.2 Termination on the Initiative of the Council

The Council may, at any time during the period of validity of this Agreement, decide to terminate Latvia's status as Associate Member State if Latvia no longer fulfils the applicable criteria or if it is in material default of its obligations under this Agreement. The termination shall take effect on the date determined by the Council.

Following the aforementioned Council decision, if Latvia decides to denounce the Protocol in accordance with Article 27 thereof, such denunciation shall take effect one year after the date of receipt by UNESCO of the notification of denunciation, unless the notification specifies a later date.

V.3 Termination by Joint Initiative

The Parties may, at any time during the period of validity of this Agreement, decide, by joint initiative, that the Council should terminate Latvia's status as Associate Member State. The termination shall take effect at the end of the financial year following the year in which the Parties agree to the termination, unless the Parties agree to an earlier termination date.

Following the aforementioned joint decision, if Latvia decides to denounce the Protocol in accordance with Article 27 thereof, such denunciation shall take effect one year after the date of receipt by UNESCO of the notification of denunciation, unless the notification specifies a later date.

V.4 Consequences of Termination

Unless agreed otherwise, termination of Latvia's status as Associate Member State shall not reduce any obligations incurred by Latvia under this Agreement in respect of the period preceding the effective termination date. Notwithstanding Articles V.1 to V.3 above, the privileges and immunities granted by Latvia shall remain in effect in respect of any activities undertaken in the execution of this Agreement.

ARTICLE VI
Miscellaneous Provisions

VI.1 Representation of Latvia

Latvia shall notify the Director-General of the names of the Authority and the officer(s) appointed to represent it for the execution of this Agreement, as well as of its representatives attending meetings of the Council and its Committees.

VI.2 Relationship with Other Agreements

With effect from the date of its entry into force, this Agreement cancels and replaces the Cooperation Agreement referred to in the preamble hereof. Notwithstanding the foregoing, except as otherwise agreed by the Parties, the provisions of any implementing instruments to the Cooperation Agreement (Protocols and/or Addenda) shall continue to apply until the activities covered by such instruments have been fully executed. It is understood that any disputes arising from such implementing instruments shall be settled in accordance with the Cooperation Agreement.

VI.3 Governing Law

The provisions of this Agreement shall be interpreted in accordance with their true meaning and effect, always subject to the legal framework of CERN, as laid down in particular in the Convention, the Protocol, the Organization's rules and regulations and the decisions of its organs.

VI.4 Disputes

Any dispute between the Parties concerning the application or interpretation of this Agreement that is not settled amicably may be submitted by either Party to an international Arbitration Tribunal, by analogous application of Article 19 of the Protocol.

VI.5 Surviving Provisions

Articles V.4 and VI.2 to VI.4 above shall survive the termination of this Agreement, howsoever caused.

Done in duplicate, in the Latvian, English and French languages, it being understood that in case of issues of interpretation or conflict between the versions, the English version shall prevail.

Signed in Riga and Geneva on 14 April 2021.


1 Such minimum contribution level was set at 1 million Swiss francs in 2019 and has been indexed annually since 2020 in accordance with the Cost-Variation Index applied to the Organization's budget.


For the Republic of Latvia


For the European Organization for Nuclear Research (CERN)

…………………………………

Arturs Krišjānis Kariņš

Prime Minister

………………………………

Fabiola Gianotti

Director-General

 

ANNEX
Arrangements for the implementation of the ceiling for personnel appointments and industrial participation

Ceiling

As a principle, the combined annual financial value of the orders, contracts and appointments may not exceed the amount of Latvia's financial contribution to the Organization for the financial year concerned.

CERN shall, on an ongoing basis, monitor and keep a record of the amount of the purchasing and personnel commitments incurred by CERN towards Latvia, and compare this amount with the financial contribution payable by Latvia to CERN for the financial year concerned.

Calculation of commitments

The commitments comprise amounts paid, as well as commitments incurred in the year concerned but still payable. This information is provided by the relevant CERN services.

The purchasing part of the commitments shall be calculated using the same methodology as that used for the calculation of the industrial return to Member States.

The personnel part of the commitments shall be calculated by adding up the costs of the resources charged to the CERN-funded part of the staff and fellows budget and of the students and associates budget.

Corrective measures

If and when the amount of the commitments approaches, has reached or, as the case may be, exceeds Latvia's financial contribution to the Organization for the financial year concerned, CERN shall take corrective measures. Such measures may include the suspension of the entitlement of Latvian firms, or firms offering goods and services originating in Latvia, to participate in price enquiries and invitations to tender and to be considered for the corresponding orders and contracts, and the entitlement of Latvian nationals to be considered for appointment as staff members, fellows and students, until the amount of the commitments has fallen below Latvia's financial contribution to the Organization for the financial year concerned. The suspension shall not apply to ongoing commitments or to participation in price enquiries, invitations to tender or job vacancies that have already been published.

Failure to pay the financial contribution

Latvia's entitlements shall be suspended if, on the date of publication of the Organization's Annual Progress Report, it has failed to pay the full amount of its financial contribution for the preceding year, until the amount due has been received by CERN.

Termination of the status of Associate Member State

If and when notice is given of termination of Latvia's status as Associate Member State, or the Organization and Latvia have agreed on such termination, the duration of any new commitments by the Organization shall not exceed the period remaining until such termination takes effect.

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgumu par CERN asociētās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 27.05.2021.Stājas spēkā: 11.06.2021.Tēma: Starptautiskā sadarbībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 102B, 28.05.2021. OP numurs: 2021/102B.3
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
323511
11.06.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)