Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 334

Rīgā 2021. gada 18. maijā (prot. Nr. 42 17. §)

Par atļauju Ingunai Strautmanei savienot amatus

1. Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1050), izskatot Ingunas Strautmanes iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Ventspils ostas valdes locekļa amatu ar Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktora amatu un Mērsraga ostas valdes locekļa amatu, konstatēja:

1.1. likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk - likums) 4. panta 2.3 daļā ir noteikts, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, kuras ieņem Ventspils ostas valdes locekļa amatu, un šo amatpersonu amatu savienošanas ierobežojumi ir noteikti likuma 7. panta piektajā daļā, ar kuru saskaņā šā likuma 4. panta 2.3 daļā minētā amatpersona papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi amatā;

1.2. Ministru kabinets ir institūcija, kas saskaņā ar likuma 7. panta piekto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Ventspils ostas valdes locekļa amatu savienot ar Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktora amatu un Mērsraga ostas valdes locekļa amatu;

1.3. saskaņā ar likuma 8.1 panta trešo daļu valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma pildīšanu) un kurai šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot likuma 7. panta piektajā, sestajā vai astotajā daļā minētās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). Minētā panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka valsts amatpersonai, kura ieņem vairākus valsts amatpersonas amatus, rakstveida atļauja jāsaņem katram amatam, kura savienošanai ar citu amatu saskaņā ar likumu ir nepieciešama atļauja;

1.4. Ventspils brīvostas likuma 5. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka brīvostas pārvaldīšanu veic brīvostas pārvalde, kuras statuss noteikts Likumā par ostām. Brīvostas pārvaldes kompetenci nosaka Ventspils brīvostas likums, Likums par ostām, Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra noteikumi Nr. 62 "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums" (turpmāk - Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums) un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr. 78 "Ventspils brīvostas noteikumi", kas reglamentē brīvostas iekšējo režīmu. No Ventspils brīvostas likuma 2. panta izriet, ka Ventspils brīvosta ir izveidota, lai veicinātu Latvijas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, investīciju piesaisti, ražošanas un pakalpojumu attīstību, kā arī jaunu darba vietu radīšanu. Likuma par ostām pārejas noteikumu 15. punkts nosaka, ka Ventspils brīvostas valdē ir četri valdes locekļi - ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izvirzīti pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets. Saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma 34. punktu Ventspils brīvostas valdes kompetencē ir:

1.4.1. apstiprināt brīvostas pārvaldes budžetu katram finanšu gadam;

1.4.2. izdarīt izmaiņas kārtējā gada budžetā, apstiprināt un precizēt turpmāko gadu investīciju programmu;

1.4.3. apstiprināt brīvostas pārvaldes finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes projektu nākamajam kalendāra gadam un turpmākajiem pieciem gadiem un, ja nepieciešams, izdarīt grozījumus tajā;

1.4.4. apstiprināt zemes un nekustamā īpašuma nomas maksas un maksas par apbūves tiesību noteikšanu principus, kā arī nomas līgumu un apbūves tiesību līgumu noslēgšanas kārtību;

1.4.5. izlemt jautājumus par zemes un būvju nodošanu nomā un apbūves tiesību līgumu noslēgšanu, kā arī noteikt zemes un būvju nomas maksas apmēru un maksu par apbūves tiesībām;

1.4.6. izskatīt komersantu iesniegumus, kuri adresēti brīvostas valdei vai attiecas uz tās kompetenci. Komersantu iesniegumus izskata tuvākajā brīvostas valdes kārtējā sēdē, ja tie saņemti ne vēlāk kā divas nedēļas pirms brīvostas valdes kārtējās sēdes, vai saskaņā ar brīvostas pārvaldnieka priekšlikumu - kādā no nākamajām sēdēm;

1.4.7. izskatīt visas sūdzības par Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. februāra Regulas (ES) 2017/352, ar ko izveido ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un kopīgos noteikumus par ostu finansēšanas pārredzamību, pārkāpumiem;

1.4.8. lemt par Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma 34.5., 34.6., 34.13. un 34.16. apakšpunktā minētā līguma slēgšanu, kā arī par tāda līguma slēgšanu, kura summa pārsniedz 75 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) vai darbības laiks pārsniedz piecus gadus;

1.4.9. iepazīties ar informāciju par pārvaldnieka rīcību un darījumiem viņa kompetencē esošajos jautājumos;

1.4.10. apstiprināt brīvostas pārvaldes struktūru un amatu sarakstu;

1.4.11. apstiprināt vidēja termiņa iekšējā audita stratēģisko plānu un gada audita plānu;

1.4.12. iesniegt Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomei priekšlikumus par valsts investīciju piesaistīšanu brīvostai;

1.4.13. izlemt jautājumus par tādu kredītu ņemšanu, kas pārsniedz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma 34.8. apakšpunktā minēto apmēru;

1.4.14. pieņemt ieteikuma rakstura lēmumus par brīvostas pārvaldes valdījumā esošā nekustamā īpašuma atsavināšanu, nekustamā īpašuma iegūšanu valsts vai pašvaldības īpašumā un komunikāciju un citu objektu izbūvi brīvostā, kas var ietekmēt ostas darbību;

1.4.15. pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma iegūšanu brīvostas pārvaldes īpašumā un brīvostas pārvaldei piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu;

1.4.16. izīrēt vai iznomāt brīvostas pārvaldes labā nodibinātos servitūtus uz citām juridiskām un fiziskām personām piederošo nekustamo īpašumu;

1.4.17. atcelt brīvostas pārvaldnieka rīkojumus;

1.4.18. apstiprināt korupcijas novēršanas politiku, trauksmes celšanas kārtību, risku vadības sistēmu un uzraudzīt to īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

1.4.19. iesniegt Satiksmes ministrijā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumā;

1.4.20. apstiprināt brīvostas pārvaldes emblēmu, citu atribūtiku un veidlapu paraugus;

1.4.21. izlemt citus ar brīvostas darbību saistītus jautājumus;

1.5. ar Satiksmes ministrijas 2021. gada 31. marta rīkojumu Nr. 01.2-03/110 "Par I. Strautmanes pārcelšanu" I. Strautmane ar 2021. gada 1. aprīli ir iecelta Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktora amatā;

1.6. pildot Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktora amatu, I. Strautmane veic šādus pienākumus:

1.6.1. plāno, organizē un vada departamenta darbu kopumā un atbild par departamenta funkciju un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

1.6.2. valsts kapitāla daļu pārvaldības jomā:

1.6.2.1. organizē un pārrauga valsts kapitāla daļu turētāja lēmumu projektu sagatavošanu attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;

1.6.2.2. vada un uzrauga kapitālsabiedrības padomes kompetencē esošo uzdevumu izpildi kapitālsabiedrībās, kurās netiek veidota padome;

1.6.2.3. vada un uzrauga atbildīgā darbinieka pienākumu izpildi kapitālsabiedrībās, kurās Satiksmes ministrija ir kapitāla daļu turētāja;

1.6.2.4. vada un uzrauga kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju un darbības rezultātu izvērtēšanu;

1.6.2.5. organizē un pārrauga iekšējo tiesību aktu sagatavošanu kapitālsabiedrību pārvaldības jomā;

1.6.2.6. saskaņā ar valsts sekretāra uzdevumu apkopo, analizē un glabā saistībā ar amata pienākumu izpildi saņemtos dokumentus un informāciju, kas nepieciešama valsts kapitāla daļu turētāja funkciju un uzdevumu veikšanai;

1.6.2.7. vada un uzrauga valsts atbalsta jautājumus, kas saistīti ar valsts ieguldījumiem kapitālsabiedrībās, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;

1.6.2.8. atbilstoši departamenta kompetencei organizē tiesību aktu projektu sagatavošanu un nodrošina to virzību izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Ministru kabineta sēdē un Saeimā;

1.6.2.9. atbilstoši kompetencei (kapitāla daļu pārvaldības aspekti) piedalās darba grupās vai sanāksmēs, kas sagatavo attiecīgus priekšlikumus par valsts interešu pārstāvību Eiropas Savienības tiesā;

1.6.2.10. atbilstoši kompetencei (kapitāla daļu pārvaldības aspekti) piedalās atsevišķos ar valsts interešu pārstāvību saistītos tiesvedības procesos, tai skaitā starptautiskos tiesas procesos, un ar to saistītu jautājumu izvērtēšanā un valsts interešu pozīcijas sagatavošanā;

1.6.2.11. tiešā vadītāja uzdevumā pārstāv ministrijas intereses valsts institūcijās, pašvaldībās un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām saistībā ar amata pienākumu pildīšanu;

1.6.2.12. veic citus ar departamenta kompetenci saistītus pienākumus saskaņā ar tiešā vadītāja doto uzdevumu;

1.7. ar satiksmes ministra 2021. gada 12. aprīļa rīkojumu Nr. 01-03/77 "Par Satiksmes ministrijas amatpersonas norīkošanu iekļaušanai Mērsraga ostas valdē" I. Strautmane pilda Mērsraga ostas valdes locekļa pienākumus. Saskaņā ar Mērsraga ostas pārvaldes nolikumu (apstiprināts ar Mērsraga novada domes 2014. gada 17. jūnija sēdes lēmumu Nr. 5 (prot. Nr. 10)) Mērsraga ostas pārvalde ir publisko un privāto tiesību subjekts, kas Likumā par ostām, Mērsraga ostas pārvaldes nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic Mērsraga ostas pārvaldīšanu. Saskaņā ar Mērsraga ostas pārvaldes nolikumu ostas valdes kompetencē ir:

1.7.1. izskatīt un pieņemt lēmumu par ostas noteikumu projektu;

1.7.2. izskatīt un pieņemt lēmumu par ostas robežu projektu;

1.7.3. apstiprināt ostas attīstības programmu;

1.7.4. apstiprināt saskaņā ar Likuma par ostām 15. pantu sniegto maksas pakalpojumu tarifus;

1.7.5. apstiprināt gada un perspektīvos budžetus;

1.7.6. veikt izmaiņas kārtējā gada budžetā;

1.7.7. lemt par līgumu slēgšanu, ja līguma summa pārsniedz 70 000 euro vai līguma darbības laiks pārsniedz piecus gadus, kā arī noteikt līguma summas apmēru un līguma darbības laiku;

1.7.8. apstiprināt ostas pārvaldes struktūru;

1.7.9. noteikt ostas pārvaldnieka darba samaksu;

1.7.10. izskatīt un sniegt priekšlikumus valsts vai pašvaldības institūcijām vai Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomei par ostai nepieciešamajām investīcijām;

1.7.11. sagatavot un sniegt priekšlikumus Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomei par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām;

1.7.12. apstiprināt ostas pārvaldnieka sagatavotos gada pārskatus par ostas pārvaldes darbu, kas paredzēti iesniegšanai novada domē un citās institūcijās saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;

1.7.13. atcelt ostas pārvaldnieka rīkojumus;

1.7.14. ierosināt veikt grozījumus ostas pārvaldes nolikumā;

1.7.15. nodrošināt ostas pārvaldes gada pārskata revīziju saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem";

1.7.16. apstiprināt ostas gada pārskatu;

1.7.17. apstiprināt ostas pārvaldes emblēmu, zīmogu, veidlapas un citu atribūtiku;

1.7.18. izlemt citus ar ostas darbību saistītus jautājumus saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

2. Izvērtējot Ventspils brīvostas likuma 5. pantā un Likuma par ostām 7. pantā un pārejas noteikumu 15. punktā noteiktās Ventspils ostas valdes funkcijas kopsakarā ar Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktora un Mērsraga ostas valdes locekļa pienākumiem, secināms, ka Ventspils ostas valdes locekļa amata savienošana ar Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktora amatu un Mērsraga ostas valdes locekļa amatu interešu konfliktu nerada, netiks ierosināti un pieņemti lēmumi vai veiktas citas darbības, kas varētu skart I. Strautmanes kā valsts amatpersonas personiskās un mantiskās intereses, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

3. I. Strautmane, pildot Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktora amata pienākumus un Mērsraga ostas valdes locekļa amata pienākumus, pieņem lēmumus, kas nav saistīti ar Ventspils ostas darbību, un neveic tādas ar amata pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai varētu ietekmēt Ventspils ostas politikas veidošanu un īstenošanu.

4. Ņemot vērā, ka I. Strautmanes veicamie pienākumi Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktora amatā un pienākumi Mērsraga ostas valdes locekļa amatā nav savstarpēji saistāmi ar pienākumiem Ventspils ostas valdes locekļa amatā, tiks nodrošināta I. Strautmanes kā valsts amatpersonas pieņemto lēmumu un darbību objektivitāte un neitralitāte.

5. Ņemot vērā minētos apsvērumus un likuma 8.1 panta trešo, ceturto un piekto daļu, atļaut I. Strautmanei savienot Ventspils ostas valdes locekļa amatu ar Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktora amatu un Mērsraga ostas valdes locekļa amatu.

6. Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, I. Strautmanei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Ventspils ostas valdes locekļa amatu vai pārējos minētos amatus, pastāv iespēja, ka I. Strautmane var nonākt interešu konflikta situācijā.

7. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 188. panta otro daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atļauju Ingunai Strautmanei savienot amatus Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 334Pieņemts: 18.05.2021.Stājas spēkā: 21.05.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 20.05.2021. OP numurs: 2021/96.22
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
323325
21.05.2021
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)