Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2023. gada 27. septembra saistošos noteikumus "Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 45

Rīgā 2021. gada 28. aprīlī (prot. Nr. 19, 29. §)
Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā
Izdoti saskaņā ar Sakrālā mantojuma saglabāšanas
finansēšanas likuma
2. panta otro daļu un
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir finanšu līdzekļus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošu kulta celtņu, tajā skaitā dievnamu, klosteru, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko rituālu priekšmetu (turpmāk katra celtne vai priekšmets atsevišķi – Sakrālais objekts), saglabāšanai, ja Sakrālais objekts ir pieejams sabiedrības apskatei tā īpašnieka vai valdītāja noteiktajā kārtībā un atbilst vismaz vienam no turpmāk norādītajiem kritērijiem:

1.1. ir valsts, reģiona, vietējās nozīmes kultūras piemineklis;

1.2. ir uzbūvēts līdz 1940. gadam un atrodas vienā no turpmāk norādītajām teritorijām:

1.2.1. valsts, reģiona, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzības zonā;

1.2.2. Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā;

1.2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā;

1.2.4. Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto apbūves aizsardzības teritoriju robežās.

2. Pašvaldība konkursa kārtībā var piešķirt Sakrālā objekta saglabāšanas projekta īstenošanai finanšu līdzekļus finansējuma un līdzfinansējuma (turpmāk finansējums un līdzfinansējums kopā – Atbalsts) formā.

3. Finansējumu izmaksā, ja ir atzītas konkursa kārtībā apstiprinātā projekta starpposma vai gala izmaksas un Sakrālā objekta saglabāšanas starpposma vai gala rezultāts.

4. Līdzfinansējumu izmaksā, ja ir atzīti konkursa kārtībā apstiprinātā projekta izdevumi, tas ir, apmaksātās izmaksas, un Sakrālā objekta saglabāšanas rezultāts.

5. Projektu apstiprina, ja tā Atbalstam ir pieejami Pašvaldības budžeta līdzekļi.

6. Projekta iesniegšana konkursam neuzliek Pašvaldībai pienākumu piešķirt Atbalstu.

II. Atbalsta saņēmējs, Atbalsta apmērs un atbalstāmās darbības

7. Atbalsta saņēmējs ir reliģiskā organizācija, kura īsteno projektu un kuras īpašumā vai valdījumā ir šo saistošo noteikumu 1. punktā minētais Sakrālais objekts (turpmāk – Atbalsta saņēmējs).

8. Pirms projekta iesniegšanas konkursam Atbalsta saņēmējs veic sagatavošanās pasākumus, kas ir vajadzīgi projekta darbību īstenošanai nepieciešamo līgumu noslēgšanai, ievērojot publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktus.

9. Ja Atbalsta saņēmējs ir saimnieciskās darbības veicējs, tad neatkarīgi no tā juridiskā statusa un formas piemēro normatīvajos aktos paredzētos de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumus.

10. Finansējuma intensitāte ir 100 % no apstiprinātā projekta izmaksu kopsummas, veicot Sakrālā objekta konservāciju, restaurāciju, remontu un citus atjaunošanas darbus, kā arī labiekārtošanu.

11. Līdzfinansējuma intensitāte ir līdz 50 % no apstiprinātā projekta izmaksu kopsummas, veicot Sakrālā objekta būvprojekta (tajā skaitā izpēti, eksperta slēdzienu, saglabāšanas pasākumu programmas, konservācijas, restaurācijas, remontu un citu atjaunošanas darbu dokumentācijas) izstrādi.

12. Atbalsta saņēmēja pieprasītais Atbalsts vienā saimnieciskajā gadā nevar pārsniegt 100 000 euro.

13. Līdzfinansējuma apmērs vienam projektam nevar pārsniegt 5000 euro.

14. Atbalsta saņēmējs nav tiesīgs lūgt līdzfinansējumu projektam, kura ietvaros netiks īstenotas šo saistošo noteikumu 10. punktā minētās atbalstāmās darbības.

15. Atbalsta saņēmējs nav tiesīgs piesaistīt apstiprinātā projekta līdzfinansējamo darbību finansēšanai citus avotus Pašvaldībā.

III. Projektu konkursa norise

16. Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija (turpmāk – Komisija) apstiprina projektu konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums).

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 21.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-158-sn)

17. Nolikums nosaka:

17.1. projekta saturu, iesniedzamos dokumentus, to noformēšanas un iesniegšanas kārtību;

17.2. atbalstāmās darbības saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10. un 11. punktu;

17.3. projekta iesniegšanas termiņu;

17.4. periodu, kurā atzīst atbalstāmās darbības;

17.5. projekta pieļaujamības un apstiprināšanas kritērijus;

17.6. prasības Atbalsta saņēmējam;

17.7. Komisijas lēmuma pieņemšanas procesā Rīgas domes Īpašuma departamenta (turpmāk – Departaments) veicamās procesuālās darbības;

17.8. Komisijas un Departamenta procesuālo darbību izpildes termiņus;

17.9. civiltiesiskā līguma par Sakrālā objekta saglabāšanas projekta īstenošanu (turpmāk – Līgums) paraugu;

17.10. de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumus;

17.11. citus noteikumus, kas nav paredzēti šajos saistošajos noteikumos, bet sekmē Sakrālā objekta saglabāšanu.

18. Komisijas apstiprināto Nolikumu paziņo mājaslapā www.atjauno.riga.lv ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc tā apstiprināšanas.

19. Komisija atzīst projektu par pieļaujamu vai atstāj to bez izskatīšanas.

20. Ievērojot Nolikumā noteiktos kritērijus, Komisija apstiprina tos pieļaujamos projektus, kuru atbalstam ir pieejami Pašvaldības budžeta līdzekļi. Pārējos pieļaujamos projektus noraida.

21. Komisijas lēmumu par projektu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja.

22. Departaments Pašvaldības vārdā slēdz Līgumu par apstiprināto projektu, atzīst tā īstenošanas faktu un izmaksā Atbalstu.

23. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi ir uzskatāma diena, kad Komisija apstiprinājusi projektu. Pirms projekta apstiprināšanas Komisija veic izvērtējumu par Atbalsta piešķiršanu saimnieciskās darbības veicējam valsts atbalsta veidā saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam.

24. Paziņojumu par noslēgtajiem Līgumiem publicē mājaslapā www.atjauno.riga.lv, norādot Atbalsta saņēmēju un Sakrālā objekta adresi.

25. Apstiprināto projektu, par kura īstenošanu ir noslēgts Līgums, īsteno ne vēlāk kā līdz Līguma noslēgšanas saimnieciskā gada 15. novembrim.

IV. Projekta īstenošanas un Atbalsta samaksas nosacījumi

26. Līgumā iekļauj vismaz šādus noteikumus:

26.1. apstiprinātā projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņš;

26.2. Līguma izpildi apliecinošie dokumenti, to iesniegšanas kārtība un termiņš;

26.3. Līguma izpildes kontroles kārtība;

26.4. apstiprinātā projekta nosacījumu iespējamo grozījumu apjoms un to veikšanas kārtība;

26.5. Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu noteiktās Atbalsta summas neizmaksāšanas (samazināšanas) gadījumi un nosacījumi Līguma daļējas izpildes gadījumā;

26.6. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumi;

26.7. Departamenta tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

27. Departaments neizmaksā Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu noteiktās Atbalsta summas daļu gadījumos, kad rodas:

27.1. izmaksas ārpus Nolikumā un Līgumā noteiktā izmaksu rašanās termiņa;

27.2. neattiecināmās izmaksas;

27.3. faktiskās izmaksas, kuras ir mazākas par Komisijas lēmumā un Līgumā norādītajam izmaksām;

27.4. izmaksas, kas apstiprinātā projekta īstenošanas ietvaros radušās, neievērojot Līgumā noteikto izmaksu aprēķināšanas kārtību un nosacījumus.

28. Departaments neizmaksā Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu noteikto Atbalstu, ja:

28.1. apstiprinātais projekts nav īstenots Līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā;

28.2. Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā Atbalsta saņēmējs nav iesniedzis Departamentā visus Līgumā noteiktos Atbalsta maksājuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus;

28.3. Atbalsta saņēmēja iesniegtie dokumenti Atbalsta saņemšanai neatbilst Līguma prasībām;

28.4. visos Atbalsta saņemšanai iesniegtajos dokumentos norādītās izmaksas saskaņā ar Līguma noteikumiem atzītas par neattiecināmām;

28.5. Atbalsta saņēmējs nav novērsis Departamenta norādītos apstiprinātā projekta īstenošanā konstatētos normatīvo aktu un/vai Līguma saistību pārkāpumus.

29. Vienošanās par Līgumā noteiktā apstiprinātā projekta īstenošanas termiņa grozījumiem, ievērojot šo saistošo noteikumu 25. punktā noteikto projekta īstenošanas maksimālo termiņu, noslēdz Departaments.

30. Vienošanās par izmaiņām apstiprinātajā projektā paredzēto darbu apjomos noslēdz Departaments:

30.1. ja šo darbu apjomu izmaiņas nepārsniedz 30 % no projektā paredzēto darbu apjoma un to izmaksas nepārsniedz 30 % no apstiprinātā projekta izmaksu kopsummas;

30.2. pārējos gadījumos – saskaņojot ar Komisiju.

31. Ja Atbalsts nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti Līguma noteikumi, Atbalstu atgūst Civilprocesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 45Pieņemts: 28.04.2021.Stājas spēkā: 18.05.2021.Zaudē spēku: 03.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 93, 17.05.2021. OP numurs: 2021/93.19
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323202
{"selected":{"value":"15.10.2022","content":"<font class='s-1'>15.10.2022.-02.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.10.2022","iso_value":"2022\/10\/15","content":"<font class='s-1'>15.10.2022.-02.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2021","iso_value":"2021\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2021.-14.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.10.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"