Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 1999, 7., 23. nr.; 2000, 14. nr.; 2002, 12., 23. nr.; 2003, 2. nr.; 2007, 6., 12. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 178. nr.; 2011, 167., 199. nr.; 2012, 121. nr.; 2013, 38., 92. nr.; 2014, 123. nr.; 2015, 104., 227. nr.; 2016, 31., 71. nr.; 2017, 36., 124., 194. nr.; 2018, 244. nr.; 2019, 200.A, 236.A nr.; 2020, 119.C, 178., 184. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"5. Ja noziedzīgs nodarījums saistīts ar narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru nelikumīgu apriti un ir izdarīts līdz 2021. gada 31. maijam, personu saucot pie kriminālatbildības, šo vielu apmēri nosakāmi saskaņā ar tām šā likuma 2. pielikuma normām, kuras bija spēkā attiecīgā nodarījuma izdarīšanas laikā, turklāt ņemot vērā, ka kriminālatbildība par noziedzīgu nodarījumu nevar iestāties, ja attiecīgo vielu daudzums pēc 2021. gada 31. maija saskaņā ar šā likuma 2. pielikuma normām vairs neatbilst tādam apmēram, par kādu paredzēta kriminālatbildība.

6. Izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu lietvedībā esošos kriminālprocesus par nodarījumiem saistībā ar narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru nelikumīgu apriti izbeidz saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377. panta 2. punktu gadījumos, kad attiecīgo vielu daudzums pēc 2021. gada 31. maija saskaņā ar šā likuma 2. pielikuma normām vairs neatbilst tādam apmēram, par kādu paredzēta kriminālatbildība. Ja krimināllietas materiālos ir ziņas par faktiem, saistībā ar kuriem personai būtu jāpiemēro administratīvais sods, nepieciešamos materiālus nosūta kompetentajai institūcijai vai amatpersonai izskatīšanai Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

7. Kriminālprocesu, kurš pabeigts, apsūdzēto nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības par nodarījumiem saistībā ar narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru nelikumīgu apriti, un attiecībā uz apsūdzēto lēmums nav stājies spēkā pilnā apjomā, izbeidz saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377. panta 2. punktu gadījumā, kad attiecīgo vielu daudzums pēc 2021. gada 31. maija saskaņā ar šā likuma 2. pielikuma normām vairs neatbilst tādam apmēram, par kādu paredzēta kriminālatbildība.

8. Uz personām, kuras līdz 2021. gada 31. maijam ir notiesātas vai kurām sods noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru nelikumīgu apriti, neattiecas šā likuma 2. pielikuma grozījumi, kuri stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā."

2. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

Likuma "Par Krimināllikuma spēkā
stāšanās un piemērošanas kārtību"
2. pielikums

Latvijā kontrolējamās narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursori un to nelikumīgas aprites iedalījuma apmēri

I. Vispārīgie jautājumi

1. Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II, III un IV sarakstā iekļauto narkotisko augu, vielu un zāļu un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru iedalījuma apmēri noteikti, ņemot vērā nelikumīgā apritē esošo narkotisko un psihotropo vielu kaitējumu cilvēka veselībai un bīstamības pakāpi atbilstoši I, II, III un IV sarakstam.

2. Noteiktie vielu daudzumi attiecināmi arī uz:

1) I, II un III sarakstā iekļauto vielu atvasinājumiem, izomēriem, struktūranalogiem, aktīvajiem metabolītiem, esteriem, ēteriem un sāļiem, ieskaitot atvasinājumu, izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru sāļus;

2) zālēm, kas satur II un III sarakstā iekļautās vielas, ja normatīvajos aktos nav noteikti izņēmumi;

3) IV saraksta 18. punktā iekļauto vielu (izņemot katīnu) stereoizomēriem, ja vien tie ir iespējami, un 18., 19. un 20. punktā iekļauto vielu sāļiem, ja vien tie ir iespējami un ja tie nav katīna, sālsskābes un sērskābes sāļi.

3. Noteiktais vielas daudzums tiek aprēķināts jebkurā zāļu formā, vielu maisījumā, šķidrumā, ekstraktā, uzlējumā un novārījumā neatkarīgi no šīs vielas izgatavošanas procesā radušos piemaisījumu daudzuma, ja likumā nav noteikti izņēmumi.

4. Ja kāda no II, III vai IV sarakstā iekļautajām vielām pēc ķīmiskās uzbūves atbilst arī I saraksta vielām, uz šo vielu nav attiecināmi I saraksta nosacījumi.

II. I saraksts (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību)

5. Sintētiskie opioīdie analgētiķi:

Nr.
p.k.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

Numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemical Abstracts Service (turpmāk - CAS Nr.)

Vielas ķīmiskais nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

alfacetilmetadols (SNN)

1553-31-7

[(3R*,6R*)-6-dimetilamino-4,4-di(fenil)heptan-3-il] acetāts

0,1 g

1 g

2)

MPPP, dezmetilprodīns

13147-09-6

(4-fenil-1-metilpiperidin-4-il)propanoāts

0,1 g

1 g

3)

PEPAP

64-52-8

4-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-ilacetāts

0,1 g

1 g

4)

AH-7921

55154-30-8

3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamīds

0,1 g

1 g

5)

U-47700

82657-23-6

3,4-dihlor-N-[(1R,2R)-2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metilbenzamīds

0,1 g

1 g

6)

U-51754

121279-74-1

2-(3,4-dihlorfenil)-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metilacetamīds

0,1 g

1 g

7)

3,4-metilēndioksi-U-47700

nav pieejams

N-(2-(dimetilamino)cikloheksil)-N-metilbenzo[d][1,3]dioksol-5-karboksamīds

0,1 g

1 g

8)

furanil UF-17

nav pieejams

N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-fenil-furān-2-karboksamīds

0,1 g

1 g

9)

viminols

21363-18-8

(α-[[bis(1-metilpropil)amino]metil]-1-[(2-hlorofenil)metil]-1H-pirol-2-metanols

0,1 g

1 g

6. Morfināna atvasinājumi:

Nr.
p.k.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Vielas ķīmiskais nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

heroīns, morfīna diacetāts (SNN)

561-27-3

(5α,6α)-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metilmorfinan-3,6-diola diacetāts

0,001 g

1 g

2)

dezomorfīns, Krokodil

427-00-9

4,5-α-epoksi-17-metilmorfinan-3-ols

0,1 g

1 g

3)

etorfīns, Immobilon, M99

14521-96-1

(5alfa,7alfa)-7-(2-hidroksipentan-2-il)-6-metoksi-17-metil-4,5-epoksi-6,14-etenomorfinan-3-ols

0,1 g

1 g

4)

acetorfīns

25333-77-1

4,5α-epoksi-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6-metoksi-17-metil-6,14-endoeteno-morfinan-3-il acetāts

0,1 g

1 g

7. Augu valsts produkti ar narkotisku iedarbību:

Nr.
p.k.

Produkta nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

jēlopijs

0,2 g

10 g

2)

magoņu salmi:

a)

izžāvēti

20 g

500 g

b)

neizžāvēti

100 g

1500 g

3)

preparāti, kas izgatavoti no jebkura veida magonēm, ja tie satur narkotiski aktīvos opija alkaloīdus: morfīnu, kodeīnu, tebaīnu (ekstrakti, uzlējumi un novārījumi ar aktīvās vielas saturu jebkurā daudzumā):

a)

magoņu salmu ekstrakts

30 ml

200 ml

b)

magoņu salmu koncentrāts

1 ml

50 ml

c)

opijs, kas iegūts no augu ekstraktiem

0,1 g

10 g

d)

acetilētais un daļēji acetilētais opijs

0,05 g

10 g

4)

kanabiss:

a)

neizžāvēta marihuāna

5 g

1 kg

b)

izžāvēta marihuāna

1 g

100 g

c)

hašišs

0,1 g

50 g

d)

kanabisa sveķi, eļļa, ekstrakti un tinktūras

0,05 g

20 g

e)

izžāvēts augu maisījums, kas satur šā apakšpunkta "b" apakšpunktā minēto vielu jebkurā attiecībā

1 g

100 g

f)

izžāvēts augu maisījums, kas satur šā apakšpunkta "c" un "d" apakšpunktā minētās vielas jebkurā attiecībā

0,5 g

50 g

g)

vielu maisījums, kas satur dronabinolu (delta-9-tetrahidrokanabinolu) jebkurā daudzumā, kas nav nodalāms no vielu maisījuma kopējā daudzuma

5 g

50 g

h)

neizžāvēts augu maisījums, kas satur šā apakšpunkta "a" apakšpunktā minēto vielu jebkurā attiecībā

5 g

1 kg

5)

kokas krūma lapas:

a)

neizžāvētas

100 g

1500 g

b)

izžāvētas

10 g

500 g

8. Aprakstam atbilstošās narkotiskās vielas:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

indola, azaindolu un indazola-3-karbonilatvasinājumi

Indola-3-karbonilatvasinājumi, azaindolu-3-karbonilatvasinājumi un indazola-3-karbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie indola, azaindolu vai indazola cikla slāpekļa atoma stāvoklī 1 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

a) neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu;

c) neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu;

d) aizvietotu aminogrupu un indola vai azaindolu cikla stāvoklī 2 neaizvietoti vai aizvietoti ar alkilgrupu,

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots indola, azaindolu vai indazola ciklā, tostarp tāds, kurā aizvietotājs veido papildu ciklu

0,003 g

1 g

2)

acetilfentanili

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīds un jebkurš savienojums, kas atvasināts no N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīda, ja izpildīts viens vai vairāki šādi nosacījumi:

a) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem halogēna atomiem, alkilgrupām, hidroksilgrupām vai alkoksigrupām;

b) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus piperidīna cikla stāvoklī 2, 3, 5 vai 6 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai hidroksilgrupu;

d) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus acetilgrupā ar neaizvietotu(-ām) vai aizvietotu(-ām) alkilgrupu(-ām), alkenilgrupu, metoksigrupu vai iekļaujot oglekļa atomu ciklā, kas var būt aizvietots, tostarp veidojot papildinošus ciklus;

e) aizvietojot etilēngrupu ar metilēngrupu;

f) aizvietojot ūdeņraža atomu piperidīna cikla stāvoklī 4 ar aizvietotu vai neaizvietotu fenilgrupu vai estergrupu;

g) nomainot N-(1-fenetilpiperidin-4-il)grupā esošo benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

h) nomainot N-fenilgrupas benzola gredzenu ar citu piesātinātu, no benzola gredzena atšķirīgu ciklu, kas var būt aizvietots

0,001 g

1 g

9. Vielas ar psihotropu iedarbību:

Nr.
p.k.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Vielas ķīmiskais nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

meskalīns

54-04-6

2-(3,4,5-trimetoksifenil)etānamīns

0,03 g

1 g

2)

4-metilaminorekss

(±)-cis izomēri-29493-77-4

4-metil-5-fenil-4,5-dihidro-1,3-oksazol-2-amīns

0,01 g

1 g

3)

4,4′-DMAR

1445569-01-6

4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amīns

0,01 g

1 g

4)

7-hidroksimitraginīns

174418-82-7

E,2S,3S,7aS,12bS)-3-etil-1,2,3,4,6,7, 7a,12b-oktahidro-7a-hidroksi-8-metoksi-α-(metoksimetilēn) indolo [2,3-a] hinolizīn-2-etiķskābes metilesteris

0,03 g

15 g

5)

mitraginīns

6202-22-8

(E)-2-[(2S,3S)-3-etil-8-metoksi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahidroindolo[3,2-h]-hinolizin-2-il]-3- metoksiprop-2-ēnskābes metilesteris

0,03 g

3 g

6)

salvinorīns A

83729-01-5

(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetoksi)-2-(furan-3-il)-6a,10b-dimetil-4,10-dioksododekahidro-2H-benzo[f]izohromēn-7-karbonskābe

0,002 g

0,2 g

7)

amineptīns

57574-09-1

7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]-ciklohepten-5-il)amino]heptānskābe

0,4 g

2,8 g

8)

katīns

492-39-7

(1S,2S)-2-amino-1fenilpropan-1-ols

0,03 g

10 g

9)

CRA-13

432047-72-8

1-naftil[4-(pentiloksi)-1-naftil]metanons

0,003 g

1 g

10)

dihlorpāns

146725-34-0

Metil-3-(3,4-dihlorfenil)-8-azabiciklo[3.2.1]oktān-4-karboksilāts

0,2 g

10 g

10. Augu valsts produkti ar psihotropu iedarbību:

Nr.
p.k.

Produkta nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

catha edulis

a)

izžāvēts

100 g

10 kg

b)

neizžāvēts

1 kg

50 kg

2)

leonotis leonurus

a)

izžāvēts

1 g

100 g

b)

neizžāvēts

5 g

1 kg

3)

mitragyna speciosa (kratom)

a)

izžāvēts

1 g

100 g

b)

neizžāvēts

100 g

1 kg

4)

nymphaea caerulea

a)

izžāvēts

1 g

100 g

b)

neizžāvēts

5 g

1 kg

5)

salvia divinorum

a)

izžāvēts

1 g

100 g

b)

neizžāvēts

100 g

1 kg

6)

efedras augs

a)

izžāvēts

100 g

1 kg

b)

neizžāvēts

100 g

1,5 kg

7)

halucinogēnās sēnes

a)

izžāvētas

0,5 g

5 g

b)

neizžāvētas

5 g

100 g

11. Aprakstam atbilstošās psihotropās vielas:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

2,5-dimetoksifeniletānamīni

2,5-dimetoksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dimetoksifenil)etānamīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

c) aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

d) jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

0,02 g

2 g

2)

3,4-metilēndioksifeniletānamīni

3,4-metilēndioksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3,4-metilēndioksifenil)etānamīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

c) aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

d) jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

0,02 g

1 g

3)

amfetamīni

1-fenilpropān-2-amīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

b) nomainot "a" apakšpunktā minētajos savienojumos benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

c) aizvietojot "a" apakšpunktā minētajos savienojumos ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

d) aizvietojot vienu vai vairākus propilgrupas ūdeņraža atomus jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu vai "b" apakšpunktā minētu ciklisku struktūru papildinošu ciklisku struktūru;

e) aizvietojot jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

0,02 g

2 g

4)

2-aminoindāni

2-aminoindāns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-aminoindāna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) aizvietojot vienu vai divus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā

0,02 g

2 g

5)

2-(2,5-dioksifenil)etānamīna cikliskie atvasinājumi

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dioksifenil)etānamīna:

a) ūdeņraža atomu stāvoklī 4 aizvietojot ar alkilgrupu, halogēnalkilgrupu vai halogēna atomu;

b) papildus vienas hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar alkilēn- vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto-stāvoklī;

c) papildus otras hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar alkilēn- vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto-stāvoklī, vai ar metilgrupu;

d) papildus neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus aminogrupas ūdeņraža atomus vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

e) papildus neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu

0,003 g

1 g

6)

katinoni

a)

2-amino-1-fenilpropan-1-ons un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-amino-1-fenilpropan-1-ona:

a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai alkoksigrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

b) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus propanona stāvoklī 3 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai alkoksigrupu, vai aminogrupu;

c) nomainot "a" vai "b" apakšpunktā minētajos savienojumos benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

d) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā jebkurā "a" vai "b" apakšpunktā minētajā savienojumā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklu;

e) jebkura iepriekš minētā savienojuma karbonilgrupas vai aminogrupas, vai abu atvasinājumi

0,02 g

3 g

b)

pašizgatavots preparāts no efedrīna, kas satur efedronu

1 ml

50 ml

7)

piperazīni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no piperazīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie viena slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu fenilgrupu, neaizvietotu vai aizvietotu benzilgrupu vai cikloheksilgrupu;

b) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie otra slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu metilgrupu

0,02 g

1 g

8)

triptamīni un beta-(benzofuran-3-il)etānamīni

Jebkurš beta-(indol-3-il)etānamīna vai beta-(benzofuran-3-il)etānamīna atvasinājums (izņemot serotonīnu, sumatriptānu un zolmitriptānu), kas satur vismaz vienu aizvietotāju no rindas a), b) un c):

a) kur ūdeņraža atoms(-i) benzola gredzenā

aizvietots(-i) ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) kur ūdeņraža atomi etilēngrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) kur viens vai divi ūdeņraža atomi aminogrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai slāpekļa atoms iekļauts ciklā

0,02 g

1 g

9)

1-arilcikloheksilamīni un (1-arilcikloheksil)metānamīni

1-arilcikloheksilamīni (izņemot ketamīnu) un (1-arilcikloheksil)metānamīni, kuros arilgrupa ir neaizvietots vai aizvietots benzola vai tiofēna cikls, viens vai divi ūdeņraža atomi aminogrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai slāpekļa atoms iekļauts ciklā un cikloheksāna cikls ir neaizvietots vai aizvietots ar karbonilgrupu, hidroksilgrupu, alkoksigrupu vai alkilgrupu

0,001 g

1 g

10)

dibenzopirāni

No kanabinola atvasināti savienojumi (izņemot kanabidiolu), kas modificēti gredzenā A, aizvietoti gredzenā B, to homologi ar dažādu oglekļa atomu skaitu aizvietotājā stāvoklī 3, to cis-, trans- un optiskie izomēri, kā arī to hidroksilgrupas atvasinājumi un halogēnatvasinājumi

0,003 g

1 g

11)

cikloheksilfenoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3-hidroksicikloheksil)fenola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu fenola cikla stāvoklī 5;

b) papildus neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus cikloheksilgrupā

0,003 g

1 g

12)

naftilidēnindēni un naftilmetilindēni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 1-naftilidēnindēna vai 1-naftilmetilindēna:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie indēna C3 atoma;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus "a" vai "b" apakšpunktā minētajos vai abos minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indēna ciklā

0,003 g

1 g

13)

naftilmetilindoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no (indol-3-il)(naft-1-il)metāna:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie indola slāpekļa atoma;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus "a" vai "b" apakšpunktā minētajos vai abos minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indola ciklā

0,003 g

1 g

14)

naftoilpiroli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 3-(1-naftoil)pirola:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie pirola slāpekļa atoma;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus pirola ciklā;

c) papildus "a" vai "b" apakšpunktā minētajos vai abos minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftoilgrupā

0,003 g

1 g

15)

benzimidazoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no benzimidazola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai neaizvietotu vai aizvietotu aroilgrupu;

b) papildus aizvietojot ūdeņraža atomu pie imidazola cikla oglekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu (hetero)arilgrupu vai neaizvietotu vai aizvietotu aroilgrupu;

c) papildus neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomus benzimidazola benzola gredzenā

0,003 g

1 g

16)

difeniletānamīni

1,2-difeniletān-1-amīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot to ciklā;

c) papildus "b" apakšpunktā minētajos savienojumos aizvietojot vienu oglekļa atomu vienā vai abos benzola gredzenos ar slāpekļa atomu

0,001 g

0,1 g

17)

karbazola-3-karbonilatvasinājumi

Karbazola-3-karbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie karbazola cikla slāpekļa atoma stāvoklī 1 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu

un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

a) neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, cikloalkilgrupu;

b) neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu;

c) neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu;

d) aizvietotu aminogrupu,

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots karbazola ciklā

0,003 g

1 g

18)

pirazola-3-karbonilatvasinājumi

Pirazola-3-karbonilatvasinājumi, kas stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

a) neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu;

c) neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu;

d) aizvietotu aminogrupu

un pirazola cikla stāvokļos 1 un 4 (vienā vai abos) neaizvietoti vai aizvietoti ar neaizvietotām vai aizvietotām alkilgrupām vai arilgrupām un stāvoklī 5 aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu arilgrupu

0,003 g

1 g

19)

pirazola-5-karbonilatvasinājumi

Pirazola-5-karbonilatvasinājumi, kas stāvoklī 5 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

a) neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu;

c) neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu;

d) aizvietotu aminogrupu

un pirazola cikla stāvokļos 1 un 4 (vienā vai abos) neaizvietoti vai aizvietoti ar neaizvietotām vai aizvietotām alkilgrupām vai arilgrupām un stāvoklī 3 aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu arilgrupu

0,003 g

1 g

20)

2-fenilmorfolīni

2-fenilmorfolīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) nomainot benzola gredzenu ar tiofēna vai piridīna gredzenu;

b) nomainot morfolīna ciklu ar tiomorfolīna ciklu;

c) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus benzola, tiofēna vai piridīna gredzenā ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, alkoksigrupu, amīdgrupu, aminogrupu, sulfonilgrupu vai aizvietotājiem, kas veido benzola, tiofēna vai piridīna gredzenu papildinošu ciklu;

d) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus benzola, tiofēna vai piridīna gredzenā ar hidroksilgrupu vai halogēna atomu;

e) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus morfolīna vai tiomorfolīna ciklā ar hidroksilgrupu, nitrozogrupu, karbonilgrupu vai neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu

0,1 g

5 g

21)

lizergamīdi (jeb lizergīnskābes amīdi)

4,6,6a,7,8,9-heksahidroindol[4,3-fg]hinolīn-9-karboksamīds (izņemot ergometrīnu, ergotamīnu, metilergometrīnu, metisergīdu), tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma amīdgrupā ar neaizvietotu

(-ām) vai aizvietotu(-ām) alkilgrupu(-ām) vai aizvietotājiem, kas iekļauj slāpekļa atomu ciklā;

b) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma hidrogenētā hinolīna ciklā ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma indola ciklā ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai acilgrupu

0,001 g

0,002 g

22)

indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi

Indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie indolin-2-ona cikla slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

a) neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu;

c) neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu;

d) aizvietotu aminogrupu,

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kuros hidrazīngrupas ūdeņraža atoms ir aizvietots ar alkilgrupu,

vai aizvietoti indolin-2-ona ciklā

0,001 g

0,002 g

23)

gamma-karbolin-1-oni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2,5-dihidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-ona:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 5 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 2 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, cikloalkilgrupu, neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots karbolīna ciklā

0,003 g

1 g

24)

8-hinolil-3-(1-piperidilsulfonil) benzoāti

8-hinolil-3-(1-piperidilsulfonil) benzoāts un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tā, aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus hinolīna, benzola vai piperidīna gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem halogēna atomiem, alkilgrupām, hidroksilgrupām vai alkoksigrupām

0,003 g

1 g

12. Augu maisījums, sapresēta masa, šķidrums, vielu maisījums, piesūcināts papīrs, kas satur šā pielikuma II nodaļas 8. punktā, 9. punkta 9. apakšpunktā un 11. punktā minētās vielas jebkurā daudzumā:

Nr.
p.k.

Maisījuma veids

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

izžāvēts (augu maisījums)

1 g

100 g

2)

neizžāvēts (augu maisījums)

5 g

1 kg

3)

sapresēta masa

0,1 g

50 g

4)

šķidrums

1 ml

50 ml

5)

vielu maisījums, kas satur minēto vielu, kura nav nodalāma no vielu maisījuma kopējā daudzuma

1 g

50 g

6)

piesūcināts papīrs (marka)

3 gab.

10 gab.

7)

vielu maisījums, kas satur 8. punkta 2. apakšpunktā minēto vielu jebkurā daudzumā

0,001 g

1 g

III. II saraksts (ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem)

13. Sarakstam atbilstošās narkotiskās vielas:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

4-anilīnpiperidīns

23056-29-3

0,6 g

10 g

2)

acetildihidrokodeīns

3861-72-1

0,2 g

10 g

3)

acetilmetadols

509-74-0

0,2 g

10 g

4)

alfentanils

71195-58-9

0,2 g

10 g

5)

allilprodīns

25384-17-2

0,2 g

10 g

6)

alfameprodīns

468-51-9

0,2 g

10 g

7)

alfametadols

17199-54-1

0,2 g

10 g

8)

alfaprodīns

77-20-3

0,2 g

10 g

9)

anileridīns

144-14-9

0,2 g

10 g

10)

benzetidīns

3691-78-9

0,2 g

10 g

11)

benzilmorfīns

14297-87-1

0,2 g

10 g

12)

betacetilmetadols

17199-59-6

0,2 g

10 g

13)

betameprodīns

468-50-8

0,2 g

10 g

14)

betametadols

17199-55-2

0,2 g

10 g

15)

betaprodīns

468-59-7

0,2 g

10 g

16)

bezitramīds

15301-48-1

0,2 g

10 g

17)

dekstromoramīds

357-56-2

0,2 g

10 g

18)

dekstropropoksifēns

469-62-5

0,2 g

10 g

19)

diampromīds

552-25-0

0,2 g

10 g

20)

dietiltiambutēns

86-14-6

0,2 g

10 g

21)

difenoksīns

28782-42-5

0,2 g

10 g

22)

dihidroetorfīns

14357-76-7

0,2 g

10 g

23)

dihidrokodeīns

125-28-0

0,2 g

10 g

24)

dihidromorfīns

509-60-4

0,2 g

10 g

25)

dimenoksadols

509-78-4

0,2 g

10 g

26)

dimefeptanols

545-90-4

0,2 g

10 g

27)

dimetiltiambutēns

524-84-5

0,2 g

10 g

28)

dioksafetilbutirāts

467-86-7

0,2 g

10 g

29)

difenoksilāts

915-30-0

0,2 g

10 g

30)

dipipanons

467-83-4

0,2 g

10 g

31)

drotebanols

3176-03-2

0,2 g

10 g

32)

ekgonīns

481-37-8

0,2 g

10 g

33)

etilmetiltiambutēns

441-61-2

0,2 g

10 g

34)

etilmorfīns

76-58-4

0,02 g

10 g

35)

etokseridīns

469-82-9

0,2 g

10 g

36)

etonitazēns

911-65-9

0,2 g

10 g

37)

fenadoksons

467-84-5

0,2 g

10 g

38)

fenampromīds

129-83-9

0,2 g

10 g

39)

fenazocīns

127-35-5

0,2 g

10 g

40)

fenomorfāns

468-07-5

0,2 g

10 g

41)

fenoperidīns

562-26-5

0,2 g

10 g

42)

fentanils

437-38-7

0,001 g

1 g

43)

folkodīns

509-67-1

0,2 g

10 g

44)

furetidīns

2385-81-1

0,2 g

10 g

45)

heksobarbitāls

56-29-1

0,1 g

10 g

46)

hidrokodons

125-29-1

0,2 g

10 g

47)

hidromorfinols

2183-56-4

0,2 g

10 g

48)

hidromorfons

466-99-9

0,2 g

10 g

49)

hidroksipetidīns

468-56-4

0,2 g

10 g

50)

izometadons

466-40-0

0,2 g

10 g

51)

ketobemidons

469-79-4

0,1 g

1 g

52)

klonitazēns

3861-76-5

0,2 g

10 g

53)

kodeīns

76-57-3

0,2 g

10 g

54)

kodoksīms

7125-76-0

0,2 g

10 g

55)

kokaīns

50-36-2

0,01 g

5 g

56)

levofenacilmorfāns

10061-32-2

0,2 g

10 g

57)

levometorfāns

125-70-2

0,1 g

10 g

58)

levomoramīds

5666-11-5

0,2 g

10 g

59)

levorfanols

77-07-6

0,2 g

10 g

60)

metadons

76-99-3

0,01 g

10 g

61)

metadona starpprodukts

125-79-1

0,2 g

10 g

62)

metazocīns

3734-52-9

0,2 g

10 g

63)

metildezorfīns

16008-36-9

0,2 g

10 g

64)

metildihidromorfīns

509-56-8

0,2 g

10 g

65)

metopons

143-52-2

0,2 g

10 g

66)

moramīda starpprodukts

3626-55-9

0,2 g

10 g

67)

morferidīns

469-81-8

0,2 g

10 g

68)

morfīns

57-27-2

0,01 g

10 g

69)

morfīna metobromīds

125-23-5

0,2 g

10 g

70)

morfīna-N-oksīds

639-46-3

0,2 g

10 g

71)

mirofīns

467-18-5

0,2 g

10 g

72)

nikokodīns

3688-66-2

0,2 g

10 g

73)

nikodikodīns

808-24-2

0,2 g

10 g

74)

nikomorfīns

639-48-5

0,2 g

10 g

75)

noracimetadols

1477-39-0

0,2 g

10 g

76)

norkodeīns

467-15-2

0,2 g

10 g

77)

norlevorfanols

1531-12-0

0,2 g

10 g

78)

normetadons

467-85-6

0,2 g

10 g

79)

normorfīns

466-97-7

0,2 g

10 g

80)

norpipanons

561-48-8

0,2 g

10 g

81)

oksikodons

76-42-6

0,2 g

10 g

82)

oksimorfons

76-41-5

0,2 g

10 g

83)

opijs

nav noteikts

0,1 g

10 g

84)

petidīns

57-42-1

0,2 g

10 g

85)

petidīna starpprodukts A

3627-62-1

0,2 g

10 g

86)

petidīna starpprodukts B

77-17-8

0,2 g

10 g

87)

petidīna starpprodukts C

3627-48-3

0,2 g

10 g

88)

piminodīns

13495-09-5

0,2 g

10 g

89)

piritramīds

302-41-0

0,1 g

5 g

90)

proheptazīns

77-14-5

0,2 g

10 g

91)

properidīns

561-76-2

0,2 g

10 g

92)

propirāms

15686-91-6

0,2 g

10 g

93)

racemetorfāns

510-53-2

0,2 g

10 g

94)

racemoramīds

545-59-5

0,2 g

10 g

95)

racemorfāns

297-90-5

0,2 g

10 g

96)

remifentanils

132875-61-7

0,2 g

10 g

97)

sufentanils

56030-54-7

0,001 g

1 g

98)

tapentadols

175591-09-0

0,1 g

10 g

99)

tebakons

466-90-0

0,2 g

10 g

100)

tebaīns

115-37-7

0,2 g

10 g

101)

tilidīns

20380-58-9

0,2 g

10 g

102)

trimeperidīns (promedols)

64-39-1

0,03 g

10 g

14. Sarakstam atbilstošās narkotiskām vielām pielīdzinātās psihotropās vielas:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

amobarbitāls

57-43-2

0,1 g

10 g

2)

buprenorfīns

52485-79-7

0,001 g

1 g

3)

butalbitāls

77-26-9

0,1 g

10 g

4)

ciklobarbitāls

52-31-3

0,1 g

10 g

5)

cipeprols

34758-83-3

0,2 g

10 g

6)

dronabinols (delta-9-tetrahidrokanabinols un tā stereoķīmiskie varianti)

1972-08-3 (CAS Nr. norādīts vielai "dronabinols")

0,2 g

10 g

7)

fenciklidīns (PCP)

77-10-1

0,001 g

1 g

8)

fenmetrazīns

134-49-6

0,1 g

5 g

9)

flunitrazepāms

1622-62-4

0,01 g

5 g

10)

gammahidroksibutirskābe (GHB)

591-81-1

0,6 g

10 g

11)

glutetimīds

77-21-4

1,5 g

15 g

12)

meklokvalons

340-57-8

0,2 g

10 g

13)

metakvalons

72-44-6

0,05 g

5 g

14)

metilfenidāts

113-45-1

0,2 g

10 g

15)

metilmorfenāts

231299-92-6

0,2 g

10 g

16)

pentazocīns

359-83-1

0,03 g

5 g

17)

pentobarbitāls

76-74-4

0,1 g

10 g

18)

sekobarbitāls

76-73-3

0,2 g

10 g

15. Augu maisījums, sapresēta masa, šķidrums, vielu maisījums, piesūcināts papīrs, kas satur šā pielikuma III nodaļā minētās vielas jebkurā daudzumā:

Nr.
p.k.

Maisījuma veids

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

izžāvēts (augu maisījums)

1 g

100 g

2)

neizžāvēts (augu maisījums)

5 g

1 kg

3)

sapresēta masa

0,1 g

50 g

4)

šķidrums

1 ml

50 ml

5)

vielu maisījums, kurš satur II sarakstā minēto vielu jebkurā daudzumā, kas nav nodalāms no vielu maisījuma kopējā daudzuma

30 g

100 g

6)

piesūcināts papīrs (marka)

3 gab.

10 gab.

IV. III saraksts (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos)

16. Sarakstam atbilstošās psihotropās vielas:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

allobarbitāls

52-43-7

0,6 g

10 g

2)

alprazolāms

28981-97-7

0,001 g

1 g

3)

alprazolāma triazolbenzofenona atvasinājums

nav pieejams

0,001 g

1 g

4)

amfepramons

90-84-6

0,1 g

10 g

5)

aminorekss

2207-50-3

0,01 g

5 g

6)

barbitāls

57-44-3

0,5 g

10 g

7)

benzfetamīns

156-08-1

0,6 g

10 g

8)

bromazepāms

1812-30-2

0,4 g

10 g

9)

brotizolāms

57801-81-7

0,01 g

5 g

10)

butobarbitāls

77-28-1

0,6 g

10 g

11)

cefedrīns

67055-59-8

0,5 g

10 g

12)

delorazepāms

2894-67-9

0,6 g

10 g

13)

dezhloretizolāms

40054-73-7

0,01 g

5 g

14)

diazepāms

439-14-5

0,1 g

10 g

15)

efedrīns

299-42-3

0,6 g

10 g

16)

estazolāms

29975-16-4

0,02 g

10 g

17)

ethlorvinols

113-18-8

0,6 g

10 g

18)

etinamāts

126-52-3

0,6 g

10 g

19)

etilloflazepāts

29177-84-2

0,6 g

10 g

20)

etizolāms

40054-69-1

0,01 g

5 g

21)

fenatīns

139-68-4

0,6 g

10 g

22)

fenazepāms

51753-57-2

0,05 g

10 g

23)

fenkamfamīns

1209-98-9

0,6 g

10 g

24)

fendimetrazīns

634-03-7

0,6 g

10 g

25)

fenobarbitāls

50-06-6

0,6 g

10 g

26)

fludiazepāms

3900-31-0

0,6 g

10 g

27)

flurazepāms

17617-23-1

0,6 g

10 g

28)

halazepāms

23092-17-3

0,05 g

10 g

29)

haloksazolāms

59128-97-1

0,6 g

10 g

30)

hlordiazepoksīds

58-25-3

0,5 g

10 g

31)

kamazepāms

36104-80-0

0,6 g

10 g

32)

ketazolāms

27223-35-4

0,6 g

10 g

33)

klobazāms

22316-47-8

0,6 g

10 g

34)

kloksazolāms

24166-13-0

0,6 g

10 g

35)

klonazepāms

1622-61-3

0,06 g

5 g

36)

klorazepāts

23887-31-2

0,6 g

10 g

37)

klotiazepāms

33671-46-4

0,6 g

10 g

38)

lefetamīns (SPA)

7262-75-1

0,6 g

10 g

39)

loprazolāms

61197-73-7

0,6 g

10 g

40)

lorazepāms

846-49-1

0,02 g

5 g

41)

lormetazepāms

848-75-9

0,6 g

10 g

42)

mazindols

22232-71-9

0,6 g

10 g

43)

medazepāms

2898-12-6

0,5 g

5 g

44)

meprobamāts

57-53-4

0,6 g

10 g

45)

metilfenobarbitāls

115-38-8

0,6 g

10 g

46)

metiprilons

125-64-4

0,6 g

10 g

47)

metizolāms

40054-68-0

0,01 g

5 g

48)

mezokarbs

34262-84-5

0,6 g

10 g

49)

midazolāms

59467-70-8

0,6 g

10 g

50)

nimetazepāms

2011-67-8

0,6 g

10 g

51)

nitrazepāms

146-22-5

0,1 g

10 g

52)

nitrazolāms

28910-99-8

0,001 g

1 g

53)

nordazepāms

1088-11-5

0,6 g

10 g

54)

oksazepāms

604-75-1

0,5 g

10 g

55)

oksazolāms

24143-17-7

0,6 g

10 g

56)

pemolīns

2152-34-3

0,6 g

10 g

57)

pinazepāms

52463-83-9

0,6 g

10 g

58)

pipradrols

467-60-7

0,6 g

10 g

59)

pirazolāms

39243-02-2

0,001 g

1 g

60)

pirovalerons

3563-49-3

0,6 g

10 g

61)

prazepāms

2955-38-6

0,6 g

10 g

62)

propanidīds

1421-14-3

0,5 g

10 g

63)

pseidoefedrīns

90-82-4

0,6 g

10 g

64)

sekbutabarbitāls

125-40-6

0,6 g

10 g

65)

temazepāms

846-50-4

0,5 g

10 g

66)

tetrazepāms

10379-14-3

0,6 g

10 g

67)

tofizopāms

22345-47-7

0,6 g

10 g

68)

tramadols

27203-92-5

0,5 g

6 g

69)

triazolāms

28911-01-5

0,001 g

1 g

70)

triheksifenidils

144-11-6

0,01 g

10 g

71)

vinilbitāls

2430-49-1

0,6 g

10 g

72)

zolpidēms

82626-48-0

0,6 g

10 g

73)

zopiklons

43200-80-2

0,06 g

5 g

17. Augu maisījums, sapresēta masa, šķidrums, vielu maisījums, piesūcināts papīrs, kas satur šā pielikuma IV nodaļā minētās vielas jebkurā daudzumā:

Nr.
p.k.

Maisījuma veids

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

izžāvēts (augu maisījums)

1 g

100 g

2)

neizžāvēts (augu maisījums)

5 g

1 kg

3)

sapresēta masa

0,1 g

50 g

4)

šķidrums

1 ml

50 ml

5)

vielu maisījums, kurš satur III sarakstā minēto vielu jebkurā daudzumā, kas nav nodalāms no vielu maisījuma kopējā daudzuma

30 g

100 g

6)

piesūcināts papīrs (marka)

3 gab.

10 gab.

V. IV saraksts (vielas, kas var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai, jeb prekursori)

18. Pirmās kategorijas prekursori:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

alfa-fenilacetoacetamīds (APAA)

4433-77-6

10 g

100 g

2)

alfa-fenilacetoacetonitrils (APAAN)

4468-48-8

10 g

100 g

3)

efedrīns

299-42-3

0,6 g

10 g

4)

ergometrīns

60-79-7

50 g

1 kg

5)

ergotamīns

113-15-5

50 g

1 kg

6)

izosafrols (cis + trans)

120-58-1

50 g

1 kg

7)

lizergīnskābe

82-58-6

10 g

100 g

8)

metil-alfa-fenilacetoacetāts (MAPA)

16648-44-5

10 g

100 g

9)

metil-2-metil-3-feniloksirān-2-karboksilāts (BMK metilglicidāts)

80532-66-7

10 g

100 g

10)

metil-3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksirān-2-karboksilāts (PMK metilglicidāts)

13605-48-6

10 g

100 g

11)

N-acetilantranilskābe

89-52-1

50 g

1 kg

12)

N-fenetil-4-piperidinons (NPP)

39742-60-4

0,6 g

10 g

13)

norefedrīns

14838-15-4

0,6 g

10 g

14)

piperonāls

120-57-0

50 g

1 kg

15)

pseidoefedrīns

90-82-4

0,6 g

10 g

16)

safrols

94-59-7

50 g

1 kg

17)

1-fenil-2-propanons (BMK)

103-79-7

10 g

100 g

18)

2-metil-3-feniloksirān-2-karbonskābe (BMK glicīdskābe)

25547-51-7

10 g

100 g

19)

3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksirān-2-karbonskābe (PMK glicīdskābe)

2167189-50-4

10 g

100 g

20)

3,4-metilēndioksi-fenil-2-propanons (PMK)

4676-39-5

10 g

100 g

21)

4-anilīn-N-fenetilpiperidīns (ANPP)

21409-26-7

0,6 g

10 g

22)

(1R,2S)-(-)-hlorefedrīns

110925-64-9

0,6 g

10 g

23)

(1S,2R)-(+)-hlorefedrīns

1384199-95-4

0,6 g

10 g

24)

(1S,2S)-(+)-hlorpseidoefedrīns

73393-61-0

0,6 g

10 g

25)

(1R,2R)-(-)-hlorpseidoefedrīns

771434-80-1

0,6 g

10 g

19. Otrās kategorijas prekursori:

1) 2.a kategorijas prekursori:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

etiķskābes anhidrīds

108-24-7

1 kg

5 kg

2)

sarkanais fosfors

7723-14-0

10 g

100 g

2) 2.b kategorijas prekursori:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

antranilskābe

118-92-3

1 kg

5 kg

2)

feniletiķskābe

103-82-2

1 kg

5 kg

3)

kālija permanganāts

7722-64-7

1 kg

5 kg

4)

piperidīns

110-89-4

1 kg

5 kg

20. Trešās kategorijas prekursori:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

acetons

67-64-1

5 kg

20 kg

2)

etilēteris

60-29-7

5 kg

20 kg

3)

metiletilketons (MEK)

78-93-3

5 kg

20 kg

4)

sālsskābe

7647-01-0

5 kg

20 kg

5)

sērskābe

7664-93-9

5 kg

20 kg

6)

toluols

108-88-3

5 kg

20 kg

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 29. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 14. maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 29.04.2021.Stājas spēkā: 01.06.2021.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 92A, 14.05.2021. OP numurs: 2021/92A.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
323172
01.06.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)