Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2022. gada 25. maija saistošos noteikumus "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā".
Babītes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5

Babītes novada Babītes pagastā 2021. gada 24. martā
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Babītes novada administratīvajā teritorijā
APSTIPRINĀTI
ar Babītes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. marta lēmumu (prot. Nr. 7, 15. §)

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Babītes novada administratīvajā teritorijā, šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai, un kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

2. Šo Noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;

2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

2.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu, šķirošanu un veicinātu atkritumos esošo materiālu atkārtotu izmantošanu.

3. Šajos Noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

4. Noteikumos lietoti šādi termini:

4.1. atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties;

4.2. bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus;

4.3. sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem;

4.4. atkritumu valdītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: a) ir atkritumu radītāja, b) ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atrodas atkritumi;

4.5. atkritumu radītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības;

4.6. atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā;

4.7. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai šajā likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā;

4.8. atkritumu savākšana – atkritumu vākšana, arī atkritumu iepriekšēja šķirošana un glabāšana, lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām vai tādām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai;

4.9. atkritumu dalītā savākšana – atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī reģenerāciju vai apglabāšanu;

4.10. atkritumu pārstrāde – atkritumu reģenerācijas darbība, kurā atkritumu materiālus pārstrādā produktos, materiālos vai vielās atbilstoši to sākotnējam vai citam izmantošanas veidam, ietverot organisko materiālu pārstrādi un izņemot atkritumos esošās enerģijas reģenerāciju un tādu materiālu izgatavošanu, kuri tiks izmantoti par kurināmo vai izrakto tilpju aizbēršanai;

4.11. atkritumu apglabāšana – jebkura cita ar atkritumiem veikta darbība, kas nav uzskatāma par atkritumu reģenerāciju, arī tad, ja šīs darbības sekundārais rezultāts ir vielu vai enerģijas iegūšana;

4.12. ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā;

4.13. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot atkritumu konteineros (mēbeles, matrači, riepas u.c.);

4.14. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;

4.15. bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi – bioloģiski atkritumi, kas rodas mājsaimniecībā ēdiena gatavošanas un lietošanas procesā (augļu un dārzeņu mizas, zaļumi, tējas, kafijas biezumi, termiski apstrādātas ēdiena atliekas u.c.);

4.16. bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi (zāle, ziedi, lapas, zari, dārzeņi, augļi);

4.17. mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kuri radušies mājsaimniecībā vai tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā, rūpniecībā, iestādēs un citur, ja tie īpašību un daudzuma ziņā pielīdzināmi mājsaimniecībā radītajiem elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem;

4.18. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas – ne ilgāk kā nedēļu bioloģiskos atkritumus un ne ilgāk kā sešas nedēļas – pārējos sadzīves atkritumus. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina ne mazāk kā divu veidu sadzīves atkritumu dalītu savākšanu;

4.19. Būvniecības atkritumu laukums – ir speciāli aprīkota iežogota vieta tādu būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai, kuri nav uzskatāmi par bīstamajiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, un uz kuriem attiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību;

4.20. mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi – to būvdarbu veikšanas procesā radušies ražošanas atkritumi, uz kuriem neattiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Babītes novada administratīvajā teritorijā.

6. Babītes novada administratīvā teritorija ir sadalīta trīs atkritumu apsaimniekošanas zonās: 1. zona – Salas pagasta teritorija, 2. zona – valsts autoceļa A10 Rīga – Ventspils kreisā puse virzienā uz Ventspili, 3. zona – valsts autoceļa A10 Rīga – Ventspils labā puse virzienā uz Ventspili.

7. Pašvaldība informē visas fiziskās un juridiskās personas Babītes novada administratīvajā teritorijā par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā, informāciju publicējot informatīvā izdevumā "Babītes Ziņas" un pašvaldības tīmekļa vietnē – www.babite.lv.

8. Atkritumu savākšanas veidi Babītes novadā:

8.1. izmantojot atkritumu konteinerus vai maisus (tai skaitā dalīto atkritumu konteinerus vai šim nolūkam paredzētus maisus);

8.2. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalītos atkritumu savākšanas punktos;

8.3. atkritumu radītājam vai valdītājiem, slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par noteiktu atkritumu veidu atsevišķu savākšanu;

8.4. atkritumu nogādāšana ar pašvaldību saskaņotās maršruta vietās un pēc saskaņota izvešanas grafika.

9. Babītes novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi".

II. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

10. Ikvienam Babītes novada teritorijā esošajam nekustamā īpašuma īpašniekam (valdītājam, nomniekam), fiziskai vai juridiskai personai ir pienākums iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu savākšanu ar komersantu, kuru Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izvēlējusies un ar kuru ir noslēgusi līgumu pašvaldība, pēc pieprasījuma sniedzot pašvaldībai vai tās kontroles institūcijām ziņas par organizācijas vai firmas darba profilu, radīto atkritumu veidu un daudzumu, kā arī informāciju par iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanā un noslēgtajiem līgumiem.

11. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa individuālā dzīvojamā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušos nešķirotos atkritumus pienākums ievietot tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar komersantu ir paredzēts konkrētās mājas apkalpošanai.

12. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušos nešķirotos atkritumus pienākums ievietot tikai konkrētajai mājai paredzētajos atkritumu konteineros.

13. Iesaistīties dalīto sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un ievietot atkritumu rašanās vietā sašķirotos atkritumus konteineros, kas paredzēti noteikta veida dalītiem atkritumiem un kas izvietoti dalītās atkritumu savākšanas punktos.

14. Atkritumu radītājs un valdītājs nodrošina atsevišķu atkritumu veidu (sadzīves bīstamo, lielgabarīta, mājsaimniecībās radītos būvniecības atkritumus u.c.), nogādāšanu uz tam paredzētām vietām personīgi vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir ieguvis tiesības šo atkritumu apsaimniekošanai.

15. Atkritumu radītājam – juridiskai personai – tā darbības rezultātā radušos nešķirotos atkritumus pienākums ievietot tajos atkritumu konteineros, kas norādīti ar komersantu noslēgtajā līgumā.

16. Vasarnīcas vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas, kuras lietošanai ir sezonāls raksturs, īpašniekam, valdītājam, lietotājam vai viņa pilnvarotajai personai ir pienākums slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju, paredzot tajā uzturēšanās laikam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku un nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu atbilstoši izvedamo atkritumu veidam un daudzumam.

17. Atkritumu radītājs un valdītājs nodot nešķirotus sadzīves atkritumus atkritumu apsaimniekotājam savākšanai ne retāk kā:

17.1. privātmājas, dvīņu un rindu mājas katra sekcija – 1 reizi mēnesī;

17.2. daudzdzīvokļu mājas – 1 reizi nedēļā;

17.3. juridiskas personas – 1 reizi nedēļā.

18. Izveidot un uzturēt tīrībā un kārtībā atkritumu konteineru laukumus vai vietas, kas paredzētas atkritumu savākšanai, nodrošinot specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu.

19. Nodrošināt vietu atkritumu daudzumam pietiekoša atkritumu savākšanai paredzēto konteineru skaita novietošanai.

20. Novietot mazgabarīta konteinerus (arī marķētus maisus) no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas dienās specializētajiem transportlīdzekļiem pieejamā vietā tā, lai netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu savākšanas jānovieto to pastāvīgajā atrašanās vietā.

21. Pie iestāžu, organizāciju, biroju, tirdzniecības vietu u.c., nekustamā īpašuma īpašnieks atbilstoši higiēnas prasībām ierīko mazos atkritumu konteinerus (urnas), un nodrošina to savlaicīgu iztukšošanu. Urnu dizains (forma, krāsojums) un uzstādīšana jāsaskaņo ar pašvaldību.

22. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem.

23. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs vai pārvaldnieks (atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam), savstarpēji vienojas par atkritumu savākšanas kārtību un pilnvaro personu, kura slēdz līgumu par atkritumu izvešanu no minētās mājas vai teritorijas.

24. Zemes īpašnieks, kura īpašumā prettiesiski atrodas atkritumi:

24.1. bīstamo atkritumu gadījumā – nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, un sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

24.2. sadzīves atkritumu gadījumā – nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo sadzīves atkritumu apsaimniekošanai un kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību, kā arī sedz attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

24.3. ražošanas, t.sk. būvniecības atkritumu gadījumā – nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai, un sedz atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

25. Atkritumu radītājiem ir atļauts kompostēt bioloģiskos atkritumus (bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus), ja:

25.1. kompostēšana tiek veikta sava īpašuma teritorijā vai citā speciāli tam paredzētā vietā, kas saskaņota ar pašvaldību un iekārtota atbilstoši normatīvajiem aktiem, un saražoto kompostu izmantot tikai paša saimnieciskajām vajadzībām;

25.2. tas nerada draudus cilvēku veselībai, videi, kā arī trešo personu mantai. Ja kompetenta iestāde konstatē kādus normatīvo aktu pārkāpumus, kompostēšana tiek aizliegta līdz šo pārkāpumu novēršanai.

26. Atkritumu radītājs un valdītājs iesaistās citu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.

III. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

27. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu ir atbildīgs tā organizators, kurš nodrošina:

27.1. pasākuma norises vietu ar konteineriem atkritumu savākšanai;

27.2. pasākuma norises vietas sakopšanu pēc pasākuma ar pašvaldību saskaņotā laikā.

IV. Maksas par atkritumu apsaimniekošanu apmaksāšanas kārtība

28. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir segt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

29. Atkritumu radītājs patstāvīgi norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju par tā radīto atkritumu savākšanu saskaņā ar noslēgto līgumu, maksājot atkritumu apsaimniekošanas maksu.

30. Maksu par atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem nosaka pašvaldība saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju. Maksu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmās daļas nosacījumiem, veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs, dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

V. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi

31. Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu un pieejamu dalītās atkritumu vākšanas pakalpojumu šādiem atkritumu veidiem – stiklam, papīram, plastmasai, metālam, bioloģiskajiem atkritumiem, mājsaimniecībās radītajiem būvniecības atkritumiem būvgružiem, lielgabarīta, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un sadzīvē radušajiem bīstamajiem atkritumiem.

32. Slēgt ar katra nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju, vai lietotāju līgumu par atkritumu savākšanu, kurā ir norādīts atkritumu izvešanas apjoms un periodiskums, nodrošinot ikvienu atkritumu radītāju Babītes novadā, ar kuru ir noslēgts līgums, ar sadzīves atkritumu savākšanas konteineriem. Līguma termiņš, nevar būt garāks par līguma termiņu, kas noslēgts starp atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību.

33. Slēgt līgumu ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu.

34. Iesaistīties valsts, reģionālo un pašvaldības izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas plānu realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanā.

35. Veikt regulāru, saskaņotu visu pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto atkritumu izvešanu no konteineriem, dalītās atkritumu savākšanas punktiem un citām atkritumu savākšanai paredzētām vietām atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ar pašvaldību noslēgtā līguma noteikumiem, saglabājot šajās vietās tīrību (nodrošinot uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu konteineru iztukšošanas laikā).

36. Marķēt atkritumu konteinerus, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu, kontaktinformāciju un konteinerā ievietojamo atkritumu veidu.

37. Izmantot atkritumu apsaimniekošanai specializētos transportlīdzekļus, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.

38. Piedāvāt atkritumu ārpuskārtas izvešanas pakalpojumu un pēc pieprasījuma par atsevišķu samaksu nodrošināt atsevišķu veidu atkritumu (lielgabarīta, būvniecības, bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu u.c.) savākšanu.

39. Veikt atkritumu konteineru uzstādīšanu, labošanu un maiņu, ja atkritumu konteineri nav citas personas īpašums.

40. Atkritumu konteineru novietošanas vietas saskaņot ar atkritumu valdītāju.

41. Sadarbībā ar pašvaldību nodrošināt lielgabarīta, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanu vismaz reizi ceturksnī. Sadarbība ar pašvaldību šī punkta izpratnē ir maršrutu un laiku saskaņošana, kā arī pakalpojuma sniegšanai nepieciešamas informācijas sniegšana no pašvaldības puses.

42. Ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju iespējamajiem administratīvajiem pārkāpumiem šo saistošo noteikumu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma normu neievērošanas gadījumā.

43. 30 dienas iepriekš informēt atkritumu valdītāju par prasību izmaiņām saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu.

44. Pēc pašvaldības pieprasījuma reizi gadā iesniegt pārskatus par:

44.1. izvesto nešķiroto atkritumu daudzumu no atkritumu valdītāju objektiem, norādot personu ar kuru slēgts līgums, kā arī apkalpošanas reižu skaitu;

44.2. savāktajiem atkritumu veidiem un to daudzumu.

45. Veikt sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā Babītes novadā, lai nodrošinātu mūsdienīgu, videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un piesārņojuma samazināšanu apkārtējā vidē (informatīvas lapas par sniegtajiem pakalpojumiem, izglītojoši izdales materiāli, publikācijas vietējā laikrakstā, sižeti televīzijā, internets, u.c.).

VI. Dalīto sadzīves atkritumu apsaimniekošana

46. Babītes novada administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un ievieto tos atbilstošos dalīto atkritumu konteineros.

47. Babītes novada administratīvajā teritorijā tiek dalīti savākti sekojošie sadzīves atkritumi – stikls, plastmasa, papīrs, metāls, bioloģiskie atkritumi.

48. Dalītos sadzīves atkritumus izved pēc atsevišķa grafika nekā nešķirotos sadzīves atkritumus. Stikla, plastmasas, papīra un metāla atkritumus ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos.

49. Stikla, plastmasas, papīra un metāla atkritumus ne retāk kā vienu reizi mēnesī no konteineriem pie daudzdzīvokļu mājām un pašvaldības iestādēm, savukārt no vienģimeņu mājām (privātmājām) ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos, ja šie dalītie atkritumi ievietoti tiem paredzētajos konteineros un ne retāk kā vienu reizi mēnesī, ja tos ievieto somās.

50. Bioloģiskos atkritumus izved ne retāk kā pēc 72 stundām vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 168 stundām ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī), periodiski (vasaras periodā – divas reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā) izvedot visus bioloģiskos atkritumus. Nepieciešamības gadījumā atkritumu radītājs vai valdītājs var pieteikt papildus ārpuskārtas dalīto sadzīves atkritumu izvešanu.

51. Dalītajiem atkritumiem jābūt tīriem, bez citu atkritumu veidu atlikumiem.

52. Aizliegts nešķirotos atkritumus ievietot dalīto atkritumu konteineros.

53. Atkritumu apsaimniekotājs visā Babītes novada administratīvajā teritorijā uz atkritumu konteineriem nodrošina šādu informāciju:

53.1. dalīto atkritumu veidu;

53.2. atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu un tālruņa numuru.

54. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalītu, pārstrādei derīgu, atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo konteineru krāsojumu vai apzīmējumu.

55. Atkritumu apsaimniekotājs informē atkritumu radītājus par dalīto atkritumu savākšanas punktu atrašanās vietām.

56. Atkritumu apsaimniekotājs nogādā dalītu, pārstrādei derīgu atkritumu veidu uz otrreizējās šķirošanas, pārstrādes vai realizācijas vietām.

57. Sabiedriskās ēdināšanas iestāžu atkritumus un mazumtirdzniecības telpu pārtikas atkritumus dalīti savāc speciālos bioloģisko atkritumu konteineros vai mucās no slēgta un atklāta tipa ēdināšanas iestādēm, pārtikas ražošanas uzņēmumiem un tirdzniecības vietām pēc noteikta izvešanas grafika, vienojoties ar atkritumu radītāju vai valdītāju un atkritumu apsaimniekotāju.

VII. Sadzīvē radīto bīstamo un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana

58. Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs.

59. Sadzīvē radīto bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:

59.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

59.2. uzglabā bīstamos atkritumus ne ilgāk par 12 mēnešiem tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

59.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ja normatīvajos aktos nav paredzēta cita kārtība.

60. Dalīti tiek savākti šādi sadzīvē radītie bīstamo atkritumu veidi: mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi kā neizjauktas elektropreces, dienasgaismas lampas, akumulatori, baterijas, medikamenti un to atlikumi, krāsas, lakas u.c. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi:

60.1. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, elektroniskie un elektriskie atkritumi tiek savākti ar pašvaldību saskaņotā maršrutā, vietās un pēc grafika ne retāk kā 1(vienu) reizi ceturksnī un atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju veidā, kā arī

60.2. sadzīvē radušos bīstamos atkritumus un elektroniskos un elektriskos atkritumus to radītājs vai valdītājs var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos vai bīstamo atkritumu savākšanas punktos, ko organizē pēc valstī noteiktā ražotāja atbildības principa:

60.2.1. baterijas ievietojot publiskajās vietās pieejamos konteineros (elektropreču tirgotavās, lielveikalos un citur);

60.2.2. medikamentus un to atlikumus nododot aptiekā, medicīnas iestādēs, tajā skaitā arī veterinārmedicīnas;

60.2.3. elektroniskos un elektriskos atkritumus nododot elektropreču tirgotavās;

60.2.4. akumulatorus nododot auto servisos.

60.3. juridiskās personas slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un sedz visas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

61. Atkritumu radītājiem aizliegts sajaukt dažādu veidu bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem. Nav pieļaujama sadzīvē radīto bīstamo atkritumu (elektropreču, akumulatoru u.c.) ievietošana sadzīves atkritumu konteinerā vai novietošana pie tiem.

62. Lielgabarīta atkritumi jānodala atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Lielgabarīta atkritumi tiek savākti ar pašvaldību saskaņotā maršrutā, vietās un pēc grafika ne retāk kā 1 reizi ceturksnī vai atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju veidā.

63. Lielgabarīta atkritumu īslaicīga novietošana pie konteineriem vai citur ir atļauta, tikai iepriekš saskaņojot ar namu apsaimniekotāju vai atkritumu apsaimniekotāju.

64. Lielgabarīta atkritumu konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustībai.

VIII. Ražošanas un būvniecības atkritumu apsaimniekošana

65. Ražošanas atkritumi, kas radušies būvniecības procesā, jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, tos aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi. Nododot būvi ekspluatācijā, jāuzrāda dokuments, kas apliecina būvniecībā radušos atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam vai pārvadātājam un kurā norādīts nodoto atkritumu apjoms.

66. Ražošanas atkritumu izvešanai jāizmanto atkritumu apsaimniekotāja, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību un saņēmis atbilstošu Valsts vides dienesta atļauju, pakalpojumi, vai, ja pašvaldība nav noslēgusi līgumu par ražošanas atkritumu apsaimniekošanu, tāda komersanta pakalpojumus, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgs veikt ražošanas atkritumu pārvadāšanu, vai arī tie patstāvīgi jānogādā būvniecības atkritumu savākšanas vietā.

67. Atkritumu radītājiem aizliegts ievietot atkritumu valdītāja konteineros ražošanas un būvniecības atkritumus, kā arī tos novietot citās neatļautās vietās.

68. Ražošanas un būvniecības atkritumu konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustībai.

69. Izraktā zeme ir jāizmanto vai jāizved tā, lai nenotiktu tās sajaukšanās ar būvgružiem vai citiem sadzīves atkritumiem. Ja iespējams, tā jāizlieto būvlaukuma labiekārtošanai.

70. Iespēju robežās veikt būvniecības atkritumu šķirošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekotāja prasībām un ieteikumiem.

IX. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā

71. Babītes novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:

71.1. sadzīves atkritumu radītājam izmest atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās to savākšanai vai noglabāšanai neatļautās un neparedzētās vietās;

71.2. ievietot nešķirotus atkritumus konteineros, kas paredzēti dalīto atkritumu savākšanai. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru iztukšošanu noteikt papildus samaksu;

71.3. ievietot nešķirotos sadzīves atkritumus konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma apkalpošanai;

71.4. atkritumus dedzināt;

71.5. ierakt atkritumus zemē;

71.6. konteineros ievietot kvēlojošus, degošus un ugunsnedrošus atkritumus;

71.7. atkritumu konteineros cieti sablīvēt vai iesaldēt atkritumus. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru iztukšošanu noteikt papildus samaksu.

72. Aizliegts piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus, citas koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas.

73. Aizliegts novadīt šķidros atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.

74. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus.

75. Aizliegts jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus.

76. Aizliegts veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.

77. Privātā īpašumā novietojamo sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu izvietojumu nosaka attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, bet sabiedrisko sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu vietas nosaka pašvaldība.

X. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu

78. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

79. Tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi ir Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargiem un Babītes novada pašvaldības Administratīvai inspekcijai.

80. Uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas normatīvajos aktos par administratīvo atbildību norādītās personas.

81. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

XI. Noslēguma jautājumi

82. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2011. gada 27. aprīļa Babītes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi".

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Osītis
Paskaidrojuma raksts
Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Babītes novada administratīvajā teritorijā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsAtbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktam pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai, un kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Saistošo noteikumu izdošanas nepieciešamību nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNerada ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Babītes novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē – www.babite.lv un izlikti redzamā vietā Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā un "Pīlādzīši", Spuņciemā, Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts publicēts Babītes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.babite.lv.
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Osītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Babītes novada administratīvajā teritorijā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Babītes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 24.03.2021.Stājas spēkā: 08.05.2021.Zaudē spēku: 16.07.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 86, 07.05.2021. OP numurs: 2021/86.16
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322993
08.05.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"