Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 277

Rīgā 2021. gada 29. aprīlī (prot. Nr. 37 9. §)
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem sporta centriem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem – sporta centru īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un nomniekiem – to īpašumā, pārvaldībā vai nomā esošo sporta centru (turpmāk – sporta centrs) apgrozījuma krituma kompensācijai.

2. Šo noteikumu izpratnē par grantu (turpmāk – komercdarbības atbalsts) uzskata komercdarbības atbalstu, ko piešķir komersantam tā īpašumā, pārvaldībā vai nomā esoša sporta centra apgrozījuma krituma kompensācijai par iekštelpu platību, lai segtu operacionālās izmaksas (komunālos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas) no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

3. Šo noteikumu izpratnē par sporta centru uzskata sporta iekštelpas – fitnesa centrus, sporta klubus, sporta zāles, ledus halles, publiskas lietošanas peldbaseinus un olimpiskos sporta centrus ar kopējo iekštelpu platību virs 500 m2.

4. Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 8 000 000 euro.

5. Šo noteikumu ietvaros komercdarbības atbalstu var saņemt komersants:

5.1. kurš atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), I pielikumu vai lielā uzņēmuma definīcijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktu;

5.2. kuram Covid-19 krīzes ietekmē konkrētā sporta centra kopējais apgrozījuma kritums ir vismaz 60 % vienā no šādiem laikposmiem:

5.2.1. salīdzinot 2020. gada decembra un 2021. gada janvāra, februāra, marta, aprīļa un maija apgrozījuma kopsummu ar 2019. gada oktobra, novembra, decembra un 2020. gada janvāra, februāra, marta apgrozījuma kopsummu;

5.2.2. salīdzinot 2021. gada janvāra, februāra, marta, aprīļa un maija apgrozījuma kopsummu ar 2020. gada jūlija, augusta, septembra, oktobra un novembra apgrozījuma kopsummu.

(Grozīts ar MK 27.05. 2021. noteikumiem Nr. 333)

6. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

7. Par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata dienu, kurā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.

II. Komercdarbības atbalsta pieprasīšanas kārtība

8. Komercdarbības atbalsta apmērs ir 25 euro par katru sporta centra iekštelpu kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, bet kopējais atbalsta apmērs nepārsniedz šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minēto apgrozījuma krituma apmēru. Atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piešķir, ievērojot, ka Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) ietvaros piešķiramā ierobežota apjoma atbalsta apmērs vienam komersantam un ar to saistīto personu grupai nepārsniedz 1 800 000 euro (pirms 2021. gada 31. oktobra atbalsta saņēmēja un ar to saistīto personu grupas atmaksātais ierobežota apjoma atbalsts netiek ņemts vērā šajā punktā noteiktajā ierobežota apjoma atbalsta apmērā). Ja komersants ir saistīto personu grupā, komercdarbības atbalstu piešķir, ievērojot komersantu iesniegumu iesniegšanas secību, lai nodrošinātu, ka saistīto personu grupā netiek pārsniegts šo noteikumu ietvaros pieļaujamais maksimālais atbalsts. Komercdarbības atbalstam komersants var pieteikties vienu reizi.

(Grozīts ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 333)

9. Lai pieteiktos komercdarbības atbalstam, komersants līdz 2021. gada 30. jūnijam elektroniski iesniedz iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā vai iesniegumu bez droša elektroniskā paraksta – valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

(Grozīts ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 333)

10. Iesniegumā norāda šādu informāciju, pielikumā pievienojot attiecīgus dokumentus:

10.1. komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja, un NACE 2. red. klasifikācijas kods;

10.2. sporta centra iekštelpu platība kvadrātmetros un ēkas kadastra apzīmējums, kā arī pievienota kadastrālās uzmērīšanas lieta;

10.3. atbalstam pieprasītā summa atbilstoši šo noteikumu 8. punktam;

10.4. pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas vai, ja komersants nav reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, pārskatu par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par šo noteikumu 5.2.1. vai 5.2.2. apakšpunktā minētajiem mēnešiem. Ja viena komersanta īpašumā, pārvaldībā vai nomā atrodas vairāki sporta centri un viena vai vairāku sporta centru iekštelpu platība ir mazāka par 500 m2, komersantam iesniegumā ir jānorāda informācija (pievienojot rēķinus), tai skaitā par apgrozījuma samazinājumu, tikai par tiem sporta centriem, kuru iekštelpu platība pārsniedz 500 m2;

10.5. viens no šādiem apliecinājumiem:

10.5.1. ka komersants atbilst sīkā (mikro) vai mazā uzņēmuma statusam Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 2. panta izpratnē. Vienlaikus komersants iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 20.3.1. apakšpunktā minētajām prasībām;

10.5.2. ka komersants atbilst vidējā vai lielā uzņēmuma statusam Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punkta un I pielikuma 2. panta izpratnē. Vienlaikus komersants iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētajām prasībām;

10.6. aizpildīta deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

10.7. iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.1. sadaļu, tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un tiesību akti, saskaņā ar kuriem atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, atbalsta instruments un, ja attiecināms, atmaksātais ierobežota apjoma atbalsta apmērs;

10.8. apliecinājums, ka komersants iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 333)

III. Komercdarbības atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība

11. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, pamatojoties uz komersanta iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu, ja tiek izpildīti komercdarbības atbalsta piešķiršanas kritēriji, un piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas izmaksā komercdarbības atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā komersanta kontā. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra lēmumu nosūta uz komersanta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

12. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2021. gada 31. oktobrim.

(Grozīts ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 333)

13. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra komercdarbības atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ņemot vērā secību, kādā komersanti iesnieguši iesniegumus līdz ar visu nepieciešamo informāciju komercdarbības atbalsta piešķiršanai.

14. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par komercdarbības atbalsta piešķiršanu publicē savā tīmekļvietnē to komersantu sarakstu, kuri saņēmuši komercdarbības atbalstu, norādot komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un piešķirto atbalsta apmēru.

15. Ja piešķirtais komercdarbības atbalsts pārsniedz sporta centriem šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā apgrozījuma krituma segšanai nepieciešamo apmēru, komersants nekavējoties informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā komercdarbības atbalsta pilnīgai vai daļējai atmaksai, un labprātīgi atmaksā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai komercdarbības atbalsta daļu, kas nav izlietota šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā apgrozījuma krituma segšanai. Šajā gadījumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra šo noteikumu 19. punktā minēto lēmumu par komercdarbības atbalsta atgūšanu nepieņem.

16. Komersants līdz 2022. gada 31. janvārim iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai informāciju un maksājumus apliecinošus dokumentus (konta izdrukas, maksājuma uzdevumus), kas apliecina, ka saņemtais komercdarbības atbalsts izmantots atbilstoši šo noteikumu 2. punktā minētajam mērķim.

17. Lai pārliecinātos par komersanta un tā saņemtā komercdarbības atbalsta izlietošanas atbilstību šo noteikumu prasībām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izlases veidā pārbauda 15 % no kopējā komersantu skaita, kas saņēmuši komercdarbības atbalstu atbilstoši šo noteikumu 2. punktam. Ja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīcībā ir informācija par iespējamiem riskiem nelikumīga valsts atbalsta piešķiršanā konkrētam komersantam, tā pārbauda šī komersanta atbilstību.

18. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir tiesības pieprasīt no komersanta nepieciešamo informāciju šo noteikumu 17. punktā minētās pārbaudes veikšanai.

19. Ja komersants līdz 2021. gada 31. decembrim nav labprātīgi atmaksājis piešķirto neapgūto komercdarbības atbalstu atbilstoši šo noteikumu 15. punktam, nav iesniedzis šo noteikumu 16. punktā minēto vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbilstoši šo noteikumu 18. punktam pieprasīto informāciju vai apzināti sniedzis nepatiesu informāciju par atbilstību šo noteikumu 10.2. un 10.4. apakšpunkta prasībām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta atgūšanu. Šajā gadījumā komersantam ir pienākums atmaksāt saņemto komercdarbības atbalstu pilnā apmērā.

IV. Ierobežojumi komercdarbības atbalsta saņemšanai

20. Komercdarbības atbalstu nepiešķir:

20.1. komersantam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

20.2. vidējam vai lielajam komersantam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;

20.3. sīkajam (mikro) vai mazajam komersantam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:

20.3.1. tas jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;

20.3.2. tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un joprojām nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

20.4. ārzonā reģistrētām juridiskām personām vai personu apvienībām, kā arī Latvijā reģistrētām juridiskām personām, kurās vairāk nekā 25 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;

20.5. kredītiestādēm un finanšu iestādēm;

20.6. valsts un pašvaldību institūcijām, publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām, brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām, izņemot publiskas lietošanas peldbaseinus ar nacionālās sporta bāzes statusu un olimpiskos centrus;

20.7. sporta centru apakšnomniekiem, kuri nomā telpas olimpiskajos sporta centros.

21. Šo noteikumu ietvaros sniegto komercdarbības atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu.

22. Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, izņemot šo noteikumu 20.5. apakšpunktā minētās nozares, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no darbībām, kurām piešķirts komercdarbības atbalsts šo noteikumu ietvaros.

V. Atbalsta uzskaites kārtība

23. Ja tiek konstatēts šajos noteikumos minēto komercdarbības atbalsta prasību pārkāpums, komersantam ir pienākums atmaksāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai visu saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad komercdarbības atbalsts tika izmaksāts komersantam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

24. Komersants attiecīgos dokumentus glabā 10 gadus no dienas, kad tam šo noteikumu ietvaros piešķirts komercdarbības atbalsts.

25. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas uzskaiti par piešķirto komercdarbības atbalstu. Minēto informāciju Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra glabā 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais komercdarbības atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

26. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

27. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

VI. Noslēguma jautājumi

28. Noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

29. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem sporta centriem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 277Pieņemts: 29.04.2021.Stājas spēkā: 25.05.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 05.05.2021. OP numurs: 2021/84.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Ārējās saites
322915
{"selected":{"value":"30.06.2021","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2021","iso_value":"2021\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2021.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)