Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saistošie noteikumi Burtnieku novada domes konsolidētajā redakcijā uz 26.03.2021.


Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16/2020

Burtnieku novada Valmieras pagastā 2020. gada 16. septembrī
Par braukšanas maksas atvieglojumiem un ceļa izdevumu (degvielas) kompensēšanas kārtību Burtnieku novadā
APSTIPRINĀTI
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
16.09.2020. lēmumu Nr. 360 (prot. Nr. 14, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 371
"Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" 13. un 14. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Burtnieku novada pašvaldības (turpmāk –pašvaldība) pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru, un kārtību, kādā pašvaldība kompensēs ceļa izdevumus (degvielu).

2. Braukšanas maksas atvieglojumus ir tiesības saņemt Burtnieku novadā deklarētajiem izglītojamajiem un pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs izglītojamajiem, ņemot vērā Ministru kabineta noteikto mācību gada un mācību semestra sākuma un beigu laiku, kā arī Burtnieku novadā deklarētājām vecumu pensiju sasniegušajām personām.

(Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 23/2020 redakcijā)

II. Pasažieru kategorijas un tiem piešķirtie braukšanas maksas atvieglojumi

3. Papildus Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" noteiktajām kategorijām, braukšanas maksas atvieglojumi tiek piešķirti šādām personām:

3.1. Burtnieku novada Valmieras pagastā deklarētiem izglītojamajiem, kuri apmeklē Valmieras pilsētas pašvaldības pamatizglītības iestādes, ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu reģionālās nozīmes maršrutā, un kas saistīti ar braucienu no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

3.2. Arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu izglītojamajiem ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu, un kas saistīti ar braucienu no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, nepārsniedzot maksu par diviem braucieniem nedēļā.

3.3. Bērniem ar īpašām vajadzībām, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs, ir tiesības saņemt kompensāciju par braukšanas izdevumiem, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu, un kas saistīti ar braucienu no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, nepārsniedzot maksu par diviem braucieniem nedēļā:

3.3.1. 100 % apmērā pamatizglītības iestādēs (1.–9. klase) izglītojamajiem;

3.3.2. 50 % apmērā vispārējās vidējās izglītības iestādē (klātienes 10.–12. klase) izglītojamajiem.

3.3.1 Pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs izglītojamajiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu, un kas saistīt ar braucieniem no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

3.4. Mūzikas, mākslas un sporta skolu izglītojamajiem, kā arī izglītojamajiem licencētos interešu izglītības pulciņos, kurus nepiedāvā pašvaldības izglītības, kultūras iestādes un jaunatnes iniciatīvu centrā, ir tiesības saņemt kompensāciju par braukšanas izdevumiem nepārsniedzot 30,00 euro mēnesī, kuri pamatizglītību apgūst pašvaldības izglītības iestādēs vai deklarēti Valmieras pagastā, ja izmanto sabiedrisko transportu.

3.5. Pirmsskolas izglītojamajiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vai skolās, kuras nodrošina obligāto pirmsskolas programmas apguvi, ja izglītojamais ir reģistrēts rindā uz izglītojamā dzīves vietai tuvāko pirmsskolas izglītības iestādi, bet vieta dzīves vietai tuvākajā Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē nav piešķirta, ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu, un kas saistīti ar braucieniem no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

3.6. (zaudējis spēku ar Valmieras novada domes 13.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2020)

4. Pašvaldība kompensē ceļa izdevumus (degvielu):

4.1. mūzikas, mākslas un sporta skolu izglītojamajiem, kā arī izglītojamajiem licencētos interešu izglītības pulciņos, kurus nepiedāvā pašvaldības izglītības, kultūras iestādes un jaunatnes iniciatīvu centrā, kuri pamatizglītību apgūst pašvaldības izglītības iestādēs vai deklarēti Valmieras pagastā, nepārsniedzot 30,00 euro mēnesī;

4.2. pirmsskolas izglītojamajiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vai skolās, kuras nodrošina obligāto pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja izglītojamais ir reģistrēts rindā uz izglītojamā dzīves vietai tuvāko izglītības iestādi, bet vieta dzīves vietai tuvākajā Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē nav piešķirta, nepārsniedzot 70,00 euro mēnesī.

III.  Braukšanas izdevumu atlīdzināšanas kārtība

5. Šo noteikumu 3.1., 3.3.1., 3.3.1 punktos un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" 9. punktā minētām pasažieru kategorijām pašvaldība kompensē elektroniskās viedkartes iegādi braukšanai sabiedriskajā transportā, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laika no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, par kuru izmantošanu pašvaldībā ir noslēgusi pasažieru pārvadājumu Līgumu, šādā kartībā:

5.1. izglītojamā likumiskajam pārstāvim, mācību gada sākumā vai uzsākot mācības konkrētā izglītības iestādē, jāiesniedz izglītības iestādē iesniegums (Pielikums Nr. 1) par elektroniskās viedkartes izgatavošanu.

5.2. izglītojamo, kuri brauc ar sabiedrisko transportu, saraksti tiek iesniegti pakalpojuma sniedzējam, ar kuru par pakalpojuma saņemšanu pašvaldība ir noslēgusi Līgumu. Pakalpojuma sniedzējs Līgumā noteiktā kārtībā izgatavo elektroniskās viedkartes un nodod tās pašvaldības atbildīgajam speciālistam.

5.3. saņemtās elektroniskās viedkartes tiek nodotas izglītības iestādei, kura tās izsniedz izglītojamiem.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2020)

5.1 Šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētai pasažieru kategorijai, kas izmanto Valmieras pilsētas sabiedrisko transportu, pašvaldība izsniedz personalizēto braukšanas karti šādā kārtībā:

5.11. personai jāiesniedz vienā no pašvaldības pagastu pārvaldēm aizpildītu pieteikumu (Pielikums Nr. 11) par personalizētās braukšanas kartes izsniegšanu;

5.12. personalizētā braukšanas karte tiek izsniegta pašvaldības pagastu pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Personalizētā braukšanas karte ir beztermiņa. Persona nedrīkst izsniegto personalizēto braukšanas karti nodot citu personu rīcībā.

(Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošo noteikumu 23/2020 redakcijā)

5.2 Šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētai pasažieru kategorijai, kas izmanto SIA "VTU Valmiera" reģionālās nozīmes maršrutu, pašvaldība kompensē elektroniskās viedkartes iegādi braukšanai sabiedriskā transportā, kas saistīti ar braucieniem personas izvēlētā viena maršruta posmā vienā vai abos virzienos šādā kārtībā:

5.21. personai jāiesniedz vienā no pašvaldības pagastu pārvaldēm iesniegums (Pielikums Nr. 12) par elektroniskās viedkartes izgatavošanu;

5.22. personu, kuras brauc ar sabiedrisko transportu, saraksti tiek iesniegto pakalpojuma sniedzējam, ar kuru par pakalpojuma saņemšanu pašvaldība ir noslēgusi Līgumu. Pakalpojuma sniedzējs Līgumā noteiktajā kārtībā izgatavo elektroniskās viedkartes un nodot tās attiecīgajā pašvaldības atbildīgajam speciālistam.

(Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošo noteikumu 23/2020 redakcijā)

6. Iepriekš izsniegtā nozaudētā vai nozagtā elektroniskā viedkarte vai personalizētā braukšanas karte netiek atjaunota par pašvaldības līdzekļiem.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2020)

7. Šo noteikumu 3.2., 3.3.2., 3.4., 3.5. apakšpunktā un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" 11. punktā minētām pasažieru kategorijā pašvaldība kompensē braukšanas maksas atvieglojumus, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laika no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, kuri izmanto sabiedrisko transportu, šādā kartībā:

7.1. izglītojamā likumiskais pārstāvis vai izglītojamais, kas sasniedzis 18 gadu vecumu ne vēlāk kā līdz nākama mēneša 15. datumam iesniedz tuvākajā pašvaldības pagastu pārvaldē aizpildītu iesniegumu (Pielikums Nr. 2), kam pievienotas braukšanas biļetes par iepriekšējo mēnesi iesniegumā noradītajā maršrutā;

7.2. izmaksu par braukšanas izdevumu kompensāciju veic pēc iesniegto dokumentu pārbaudes 10 (desmit) dienu laika pēc iesnieguma iesniegšanas dienas uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu;

7.3. kompensāciju par braukšanas izdevumiem neizmaksā, ja nav ievērots šajos noteikumos noteiktais iesnieguma iesniegšanas termiņš.

8. Pašvaldība nesedz braukšanas maksas izdevumus un nekompensē ceļa (degvielas) izdevumus, ja attiecīgajā maršrutā un laikā pārvadājums tiek nodrošināts ar pašvaldības transportu.

9. Ceļa izdevumu (degvielas) kompensāciju 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētajos gadījumos var saņemt, ja ar pašvaldību ir noslēgts līgums par transporta izdevumu kompensāciju un pašvaldībā iesniegts aizpildīts iesniegums (Pielikums Nr. 3) ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. datumam. Ceļa izdevumu (degvielas) kompensāciju neizmaksā, ja nav ievērots noteiktais iesnieguma iesniegšanas termiņš.

10. Pašvaldība katram izglītojamajam veic braukšanas izdevumu apmaksu tikai vienā no 3.4. vai 4.1. apakšpunktā un 3.5. vai 4.2. apakšpunktā minētajiem veidiem.

11. Ja izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji vienlaikus veic vairāku izglītojamo pārvadājumu, ceļa izdevumu (degvielas) kompensāciju aprēķina, nepārsniedzot šo noteikumu 4.2. apakšpunktā noteikto ceļa izdevumu (degvielas) kompensācijas apmēru neatkarīgi no pārvadājamo izglītojamo skaita par braucienu dienā uz izglītības iestādi un atpakaļ.

V. Noslēguma jautājumi

12. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Burtnieku novada pašvaldības 2009. gada 21. oktobra saistošie noteikumi Nr. 11/2009 "Par braukšanas maksu atvieglojumiem maršruta tīkla pamata maršrutos".

13. Noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" 45. panta noteiktajā kārtībā.

Burtnieku novada domes priekšsēdētājs E. Straume
1. pielikums
Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada 16. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem
un ceļa izdevumu (degvielas) kompensēšanas kārtību Burtnieku novadā"

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAI

Reģ. Nr. 90009114148

  
 (vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds)
  
 (personas kods)
  
 (dzīvesvietas adrese)
  
 (tālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu sagatavot abonementa biļeti manam dēlam / meitai 
personas kods no pieturas līdz
pieturai uz 
   (izglītības iestāde)

vienā virzienā/abos virzienos
(vajadzīgo pasvītrot)

braukšanai katru skolas darba dienu / dienās_________________________________
(vajadzīgo pasvītrot vai ierakstīt)

Nekavējoties informēšu par izmaiņām iesniegumā minētajos datos vai par situāciju, ja elektroniskā viedkarte nav nepieciešama, to atdodot pagasta pārvaldē.

Informāciju par datu apstrādi, ko nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pants, esmu saņēmis.

....................................... .......................................
(Datums) (Paraksts)

Datu pārzinis ir Burtnieku novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114148, juridiskā adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku sagatavot abonementa biļeti bērnam.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Burtnieku novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.burtniekunovads.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Noteikumi/ iepazīstoties ar Burtnieku novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem "Burtnieku novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi" vai klātienē Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

1.1 pielikums
Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada 16. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem
un ceļa izdevumu (degvielas) kompensēšanas kārtību Burtnieku novadā"

(Pielikums Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošo noteikumu 23/2020 redakcijā)

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAI

Reģ. Nr. 90009114148

  
 (pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds)
  
 (personas kods)
  
 (dzīvesvietas adrese)
  
 (tālrunis)

PIETEIKUMS
PERSONALIZĒTĀS BRAUKŠANAS KARTES SAŅEMŠANAI

Lūdzu sagatavot personalizēto braukšanas karti 
 (vārds, uzvārds)

personas kods ___________–__________.

Nekavējoties informēšu par izmaiņām iesniegumā minētajos datos vai par situāciju, ja elektroniskā viedkarte nav nepieciešama, to atdodot pagasta pārvaldē.

Informāciju par datu apstrādi, ko nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pants, esmu saņēmis.

....................................... .......................................
(Datums) (Paraksts)

Datu pārzinis ir Burtnieku novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114148, juridiskā adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku sagatavot abonementa biļeti bērnam.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Burtnieku novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.burtniekunovads.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Noteikumi/ iepazīstoties ar Burtnieku novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem "Burtnieku novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi" vai klātienē Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

1.2 pielikums
Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada 16. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem
un ceļa izdevumu (degvielas) kompensēšanas kārtību Burtnieku novadā"

(Pielikums Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošo noteikumu 23/2020 redakcijā)

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAI

Reģ. Nr. 90009114148

  
 (vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds)
  
 (personas kods)
  
 (dzīvesvietas adrese)
  
 (tālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu sagatavot abonementa biļeti 
personas kods no pieturas līdz
pieturai .

vienā virzienā/abos virzienos
(vajadzīgo pasvītrot)

braukšanai katru skolas darba dienu / dienās_________________________________
(vajadzīgo pasvītrot vai ierakstīt)

Nekavējoties informēšu par izmaiņām iesniegumā minētajos datos vai par situāciju, ja elektroniskā viedkarte nav nepieciešama, to atdodot pagasta pārvaldē.

Informāciju par datu apstrādi, ko nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pants, esmu saņēmis.

....................................... .......................................
(Datums) (Paraksts)

Datu pārzinis ir Burtnieku novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114148, juridiskā adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku sagatavot abonementa biļeti bērnam.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Burtnieku novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.burtniekunovads.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Noteikumi/ iepazīstoties ar Burtnieku novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem "Burtnieku novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi" vai klātienē Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

 

2. pielikums
Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada 16. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem
un ceļa izdevumu (degvielas) kompensēšanas kārtību Burtnieku novadā"

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAI

Reģ. Nr. 90009114148

  
 (vecāka vārds, uzvārds)
  
 (personas kods)
  
 (dzīvesvietas adrese)
  
 (tālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu atmaksāt mana bērna 
ceļa izdevumus braukšanai uz skolu pa maršrutu: 
  
Lūdzu ceļa izdevumu kompensāciju izmaksāt kasē / bankas kontā Nr.
 
Pielikumā pievienoju braukšanas biļetes par summu EUR 
   
(datums) (paraksts)
 

AIZPILDA KLASES AUDZINĀTĀJS (A)

 
(skolas nosaukums)
 klases skolnieks (ce) 
 mēnesī apmeklēja skolu dienas
  (vārdiem) 
  
 (audzinātāja (as) paraksts, paraksta atšifrējums)
 

AIZPILDA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKS

Apmaksāt ceļa izdevumus EUR  
 
(summa vārdiem)
   
(datums) (paraksts, vārds, uzvārds)
ATZĪME PAR IZMAKSU 
 (saraksta Nr., datums )

 

3. pielikums
Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada 16. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem
un ceļa izdevumu (degvielas) kompensēšanas kārtību Burtnieku novadā"

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAI

Reģ. Nr. 90009114148

  
 (vecāka vārds, uzvārds)
  
 (personas kods)
  
 (dzīvesvietas adrese)
  
 (tālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu atmaksāt mana bērna 
ceļa izdevumus braukšanai uz skolu pa maršrutu:
  
  
Lūdzu ceļa izdevumu kompensāciju izmaksāt kasē / bankas kontā Nr.
 
Pielikumā pievienoju degvielas čekus par summu EUR 
   
(datums) (paraksts)
 

AIZPILDA KLASES AUDZINĀTĀJS (A)

 
(skolas nosaukums)
 klases skolnieks (ce) 
 mēnesī apmeklēja skolu dienas
  (vārdiem) 
  
(audzinātāja (as) paraksts, paraksta atšifrējums) 
 

AIZPILDA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKS

Apmaksāt ceļa izdevumus EUR  
 
(summa vārdiem)
  
(datums, paraksts, vārds, uzvārds) 
ATZĪME PAR IZMAKSU 
 (saraksta Nr., datums )
 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par braukšanas maksas atvieglojumiem un ceļa izdevumu (degvielas) kompensēšanas kārtību Burtnieku .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Burtnieku novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16/2020Pieņemts: 16.09.2020.Stājas spēkā: 27.10.2020.Zaudē spēku: 16.08.2022.Publicēts: Burtnieku novada vēstis, 10 (162), 26.10.2020.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322775
{"selected":{"value":"01.01.2022","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-15.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-15.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2021","iso_value":"2021\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"