Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2022. gada 26. maija saistošos noteikumus Nr. 51 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā".
Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5/2011

Burtnieku novada Burtnieku pagastā 2011. gada 20. aprīlī
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Burtnieku novadā
APSTIPRINĀTI
ar Burtnieku novada pašvaldības domes sēdes
2011. gada 20. aprīļa lēmumu Nr. 172 (prot. Nr. 6, 30. p.)
PRECIZĒTI
ar Burtnieku novada pašvaldības domes sēdes
2011. gada 15. jūnija lēmumu Nr. 300 (prot. Nr. 10, 45. p.)

Sākotnējo konsolidēto redakciju sagatavojusi Burtnieku novada dome,
iekļaujot tajā šādus saistošo noteikumu grozījumus,
kas nav publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":

Burtnieku novada domes 20.10.2015. saistošie noteikumi Nr. 15/2015

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, izņemot šķidros sadzīves atkritumus, apsaimniekošanu Burtnieku novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;

1.4. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;

1.5. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)

2. Šo noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt Pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;

2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

2.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai samazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu.

3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

4. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Burtnieku novada administratīvajā teritorijā.

5. Visa Burtnieku novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

6. Burtnieku novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami CSA poligonā Daibe, Stalbes pag., Pārgaujas nov.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)

7. Burtnieku novada administratīvajā teritorijā ir ierīkoti šādi atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objekti:

7.1. atkritumu šķirošanas vai pārkraušanas stacijas un šķiroto atkritumu savākšanas laukumi – Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag.; Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag.; Upes iela 22 un Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag.; Jaunatnes iela 15A, Lāčplēša iela 1, pieturas "Burtnieki" stāvlaukums, Burtnieki, Burtnieku pag.; "Lazdas", Burtnieku pag. un "Pagastnams", Ēvele, Ēveles pag., un Kultūras centrs, Vecate, Vecates pag.;

7.2. videi kaitīgo preču savākšanas punkti, kā arī atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punkti – Skolas iela 11 Matīši, Matīšu pag., J. Vintēna iela 7, Parka iela 3, "Burtnieku Ausekļa vidusskola", Burtnieki, Burtnieku pag., Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., "Pagastnams", Vecate, Vecates pag.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020; 19.05.2021. saistošajiem notiekumiem Nr. 6/2021)

8. Jaunas atkritumu šķirošanas vai pārkraušanas stacijas vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, kā arī videi kaitīgo preču savākšanas punktus un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punktus Burtnieku novada administratīvajā teritorijā drīkst izvietot tikai gadījumā, ja to izveidošanas nepieciešamība ir paredzēta Ziemeļvidzemes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)

II. Pašvaldības kompetence atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā

9. Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī Pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)

10. Pašvaldība:

10.1. publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, veicot iepirkuma procedūru vai piemērojot normatīvo aktu piemērošanas izņēmumus, un noslēdz ar to līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

10.2. kontrolē Pašvaldības izpildinstitūciju un atkritumu apsaimniekotāju darbību atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā;

10.3. nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā;

10.4. noskaidro atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu grupu viedokļus un nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz komiteju un domes sēdēm;

10.5. informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, norādot līguma darbības termiņu, publicējot informāciju Pašvaldības interneta vietnē www.burtniekunovads.lv;

10.6. sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotājiem, informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)

11. (Svītrots ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

12. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

12.1. iekļauties Pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja norādītajā vietā;

12.2. iesaistīties dalītas atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu dalīšanu šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteiktajās vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem – dalītās atkritumu savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus uz atkritumu dalītās vākšanas laukumu.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)

13. Atkritumu radītāji ar saviem ikmēneša maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos maksājumus, sedz atkritumu apsaimniekošanas izdevumus.

14. Vasarnīcas vai dārza mājas (tai skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas) īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai dārza mājā, slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju.

15. Lielgabarīta, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas paņēmienus, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā veidā.

16. Būvniecības atkritumi novietojami teritorijā, kur notiek būvdarbi, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā.

17. Atkritumu radītājs nešķirotos atkritumus ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai.

18. Atkritumu radītājs – juridiska persona – tās darbības rezultātā radušos atkritumus novieto atsevišķi no citiem daudzdzīvokļu mājas atkritumu radītājiem paredzētiem konteineriem ja Atkritumu apsaimniekotājs juridiskajai personai nodrošina šādu pakalpojumu.

19. Nešķirotie atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs iesaiņojami atkritumu maisos un atkritumu maisi ir jāaizsien. Asie priekšmeti ir iesaiņojami, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem.

20. Atkritumu radītājam, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa piemērošanu atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kurš atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, un ir noslēdzis līgumu ar komersantu, ko tas izvēlējies un kurš saņēmis atbilstošu atļauju, par savā komercdarbības veikšanas vietā radīto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, 10 darba dienu laikā informē vietējo pašvaldību par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēdzis līgumu, un par šā līguma darbības termiņu.

IV. Nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka vai apsaimniekotāja pienākumi

21. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots apsaimniekotājs papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju pienākumiem:

21.1. nodrošina ērtu piekļuvi atkritumu tvertņu izvietošanai nepieciešamiem laukumiem vai vietām atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī uztur tos lietošanas kārtībā (uztur tīrību atkritumu tvertņu laukumos);

21.2. nodrošina atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu savākšanas laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes no īpašumu pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;

21.3. pēc Pašvaldības vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

21.4. slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

21.4.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 reizes gadā.

21.4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 2 reizes mēnesī;

21.4.3. juridiskas personas –2 reizes mēnesī.

21.5. nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas šo noteikumu 21.4. apakšpunktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu tvertnēm neveidojas atkritumu kaudzes.

21.6. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad informē par to atkritumu apsaimniekotāju, šo noteikumu 21.4. apakšpunktā minētā līguma noteikumos paredzot radītajam atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku;

21.7. ir atbildīgs par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu līdz atkritumu tvertnei, par kuras iztukšošanu tam ar attiecīgo atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;

21.8. uztur sadzīves atkritumu tvertnes lietošanas kārtībā;

21.9. nodrošina citu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida atkritumu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā savākšanas laika;

21.10. iesaistās citu Pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)

22. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.

23. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji papildus 21. punktā minētajiem pienākumiem:

23.1. pēc saskaņošanas ar Pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāju, nodrošina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem brīvu piekļuvi atkritumu tvertņu laukumiem, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, uztur tos lietošanas kārtībā, kā arī atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm;

23.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji, garāžu un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ir atbildīgas par līguma slēgšanu ar apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem;

23.3. dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs un dārza māju (vasarnīcu) īpašnieki, kas nav dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedri, savstarpēji vienojas par atkritumu savākšanu to iepriekš norādīto personu īpašumos radītajiem atkritumiem, ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam par atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena persona, ar kuru atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par atkritumu izvešanu un pārējie īpašnieki norēķinās ar šo personu.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)

24. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieki noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs apsaimniekotājs.

V. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

25. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu tvertņu izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu no izvietotajām tvertnēm, kā arī jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 24 stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.

26. Pirms pasākuma sākšanās publisko pasākumu organizētājam jānodrošina atkritumu savākšanas vietu izveide un to ekspluatācija pasākuma laikā.

27. Ja pasākuma laikā iespējams nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu, tad publiskā pasākuma organizētājam jānodrošina nepieciešamie apstākļi dalītai atkritumu vākšanai.

VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

28. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp Pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot Pašvaldību un Valsts vides dienestu.

29. Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi ir:

29.1. veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu un aktualizēt to ne biežāk kā 2 reizes kalendārā gada laikā. Iesniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu projektu Pašvaldībai;

29.2. pēc Pašvaldības pieprasījuma iesniegt izvērstu sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanas izmaksu aprēķinu tādā detalizācijas pakāpē, kāds izteikts pieprasījumā;

29.3. slēgt līgumus ar pakalpojumu saņēmējiem par atkritumu savākšanu un izvešanu, piemērojot Pašvaldības apstiprināto maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apmēru;

29.4. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu, ja publiskā pasākuma organizētājam nav parādu pret atkritumu apsaimniekotāju;

29.5. nodrošināt regulāru iedzīvotāju, iestāžu un komersantu radīto sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti vāktos atkritumus) savākšanu;

29.6. nepieciešamības gadījumā saskaņot ar Pašvaldību atkritumu tvertņu dizainu;

29.7. nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem;

29.8. iespēju robežās un vadoties no normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un noslēgtā līguma starp Pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu;

29.9. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus CSA poligonā Daibe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;

29.10. ziņot Pašvaldībai par atkritumu radītāju administratīvajiem pārkāpumiem;

29.11. nodrošināt Pašvaldību ar tās pieprasīto informāciju atkritumu apsaimniekošanas rezultatīvo rādītāju aprēķinam;

29.12. nodrošināt atkritumu radītājus ar atkritumu tvertnēm, uz kurām ir norādīts apsaimniekotāja nosaukums un kontaktinformācija;

29.13. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, sadarbībā ar Pašvaldību izglītot atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu vākšanu.

(Burtnieku novada domes 20.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 15/2015 redakcijā, kas grozīta ar 16.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2020)

VII. Aizliegumi iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kas darbojas Burtnieku novada administratīvajā teritorijā

30. Burtnieku novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kas darbojas Burtnieku novada administratīvajā teritorijā, ir aizliegts:

30.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana (arī pie atkritumu tvertnēm, nesaskaņojot ar apsaimniekotāju) vai apglabāšana nav atļauta;

30.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā tvertnēs un urnās;

30.3. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur tvertnes netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

30.4. ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un citus bīstamos atkritumus;

30.5. ievietot atkritumus tvertnēs, kas ir nodotas lietošanā citiem Pakalpojumu saņēmējiem;

30.6. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs. Par šādu tvertņu iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa;

30.7. jebkādā veidā bojāt atkritumu tvertnes;

30.8. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti vākto atkritumu tvertnēs;

30.9. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.

VIII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai

31. Burtnieku novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties dalītās sadzīves atkritumu vākšanas sistēmā, šim nolūkam paredzētos dalīto atkritumu savākšanas laukumos vai punktos, vai arī iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās.

32. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa) tiek savākti sašķiroti, ja atkritumu apsaimniekotājs nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem noteicis apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālās papīram paredzētās tvertnēs, jābūt tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.

33. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot informāciju savā mājas lapā.

34. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotājs nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.

35. Ja atkritumu apsaimniekotājs nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību, atkritumu radītājiem, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā un noslēgt līgumu ar apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu.

IX. Prasības sadzīves atkritumu nešķirotai vākšanai un pārvadāšanai

36. Atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka zemes īpašnieks, bet sabiedrisko tvertņu laukumu vietas izvietošanu nodrošina Pašvaldība, izvietojumu saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju.

37. Atkritumu tvertņu uzstādīšanu parkos, skvēros, autobusu pieturās, u.c. publiskās vietās nodrošina Pašvaldība.

38. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām izveidots speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu tvertņu novietošanai, tad atkritumu tvertnes novietojamas šajā laukumā.

X. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai

39. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:

39.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

39.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

39.3. nogādā bīstamos atkritumus šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajās speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

39.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)

XI. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība

40. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Pašvaldības dome ar savu lēmumu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu un šajos noteikumos noteikto kārtību.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)

41. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

41.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi Pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Daibe";

41.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe", ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 41.1 punktu Pašvaldībai sniegto informāciju un aprēķinu;

41.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 41.1 punktu Pašvaldībai sniegto informāciju un aprēķinu.

(Burtnieku novada domes 20.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 15/2015 redakcijā, kas grozīta ar 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)

41.1 Atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu reizi gadā līdz 1. aprīlim ir pienākums iesniegt Pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies svara un tilpuma attiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto par vairāk kā 10 %, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams precizēts maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.

(Burtnieku novada domes 20.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 15/2015 redakcijā)

42. Pašvaldības dome mēneša laikā pēc šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minētā atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina saņemšanas lemj par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu un lēmumu desmit dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē savā interneta vietnē www.burtniekunovads.lv. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šo noteikumu 41.1 punktā minētā lēmuma publicēšanas Pašvaldības interneta vietnē www.burtniekunovads.lv.

(Burtnieku novada domes 20.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 15/2015 redakcijā, kas grozīta ar 16.12.2020. saistošajiem notiekumiem Nr. 24/2020)

XII. Noslēguma jautājumi

43. Atzīt par spēku zaudējušiem Burtnieku novada pašvaldības domes 27.01.2010. saistošos noteikumus Nr. 2/2010. (protokols Nr. 1. 5. §) "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Burtnieku novadā".

44. Noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

45. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas normatīvajos aktos par administratīvo atbildību norādītās personas.

(Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošo notiekumu Nr. 24/2020 redakcijā)

46. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.

(Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošo notiekumu Nr. 24/2020 redakcijā)

47. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

(Burtnieku novada domes 16.12.2020. saistošo notiekumu Nr. 24/2020 redakcijā)

Burtnieku novada domes priekšsēdētājs J. Leitis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Burtnieku novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Burtnieku novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5/2011Pieņemts: 20.04.2011.Stājas spēkā: 24.06.2011.Zaudē spēku: 10.08.2022.Publicēts: Liesma, 95 (12880), 23.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322746
{"selected":{"value":"10.06.2021","content":"<font class='s-1'>10.06.2021.-09.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.06.2021","iso_value":"2021\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2021.-09.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2021","iso_value":"2021\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2021.-09.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.06.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"