Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.

Saistošie noteikumi Salaspils novada domes konsolidētajā redakcijā uz 18.02.2021.


Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 23/2013

2013. gada 28. augustā
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā
Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2013. gada 28. augustā (prot. Nr. 20, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

Precizēts Salaspils novada 18.09.2013. domes sēdē
Grozīts ar Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 44/2013., stājas spēkā 01.01.2014.
Grozīts ar Salaspils novada domes 29.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2014., stājas spēkā 07.06.2014.

Grozīts ar Salaspils novada domes 31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2016., stājas spēkā 24.09.2016.
Grozīts ar Salaspils novada domes 11.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība sniedz finansiālu un cita veida atbalstu daudzbērnu ģimenēm, bērnu fiziskās attīstības veicināšanā, radošā darbībā, prasmju apgūšanā kultūras un mākslas jomā, kā arī samazināt ģimenēm izdevumus par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs.

2. Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurai piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas reglamentē Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtību.

(Salaspils novada domes 31.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 25/2016 redakcijā)

II. Finansiālā atbalsta apmērs un tā piešķiršanas noteikumi un kārtība

3. Pašvaldības finansiālais atbalsts sastāda summu ne vairāk kā 15 euro vienā kalendārā mēnesī katram bērnam, kurš norādīts Salaspils novada daudzbērnu ģimeņu reģistrā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44/2013; 29.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2014)

4. Šo noteikumu 3. punktā norādītais finansiālais atbalsts ģimenei tiek piešķirts kā kompensācija par vecāku apmaksātiem bērnam kalendārajā mēnesī sniegtajiem ar bērna audzināšanu un izglītošanu saistītiem šādiem pakalpojumiem:

4.1. ēdināšanas pakalpojumi pirmsskolas izglītības iestādē, tajā skaitā, vasaras periodā;

4.2. (svītrots ar Salaspils novada domes 31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2016);

4.3. (svītrots ar Salaspils novada domes 31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2016);

4.4. bērna līdzdalība maksas pulciņos (kolektīvos) Salaspils novada pašvaldības kultūras iestādēs Ministru kabineta noteiktajā mācību gada laikā;

4.5. bērna interešu izglītības programmu vai profesionālās ievirzes programmu apguve Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Ministru kabineta noteiktajā mācību gada laikā;

4.6. bērna dalība privātajos pašvaldības licencētajos interešu izglītības pulciņos Salaspils novadā vai ārpus tā, ja šāds pakalpojums nav pieejams Salaspils novadā Ministru kabineta noteiktajā mācību gada laikā;

4.7. bērna dalība nometnē, kas reģistrēta nometņu reģistrā VISC (Valsts izglītības satura centra) mājaslapā www.nometnes.gov.lv vasaras periodā ārpus Ministru kabineta noteiktā mācību gada; 

4.8. bērna dalība citās izglītības iestādes īstenotajās izglītības programmās, kas tiek realizētas Ministru kabineta noteiktajā mācību gada laikā.

4.9. datortehnikas iegāde attālināto mācību procesa nodrošināšanai izglītojamiem (sākot no pamatizglītības pakāpes) Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu laikā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2014; 11.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021)

5. Lai saņemtu pašvaldības finansiālo atbalstu, viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis (turpmāk tekstā – vecāks) līdz nākošā mēneša 25. datumam iesniedz Salaspils domes administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, iesniegumu par pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanu, kurā, cita starpā, norādīts lēmuma par daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanu datums un numurs. Iesniegumam pievieno apmaksas attaisnojuma dokumentus, kas attiecas uz šo noteikumu 4. punktā norādītajiem izdevumiem iepriekšējā mēnesī. Apmaksas attaisnojuma dokumentiem jābūt salīmētiem uz A4 lapas sadalījumā par attaisnojuma dokumentu izsniegšanas datumiem.

Vecākiem ir tiesības šajā punktā norādītos attaisnojuma dokumentus iesniegt kompensācijas saņemšanai reizi trijos mēnešos, šajā gadījumā, iesniegums un attaisnojuma dokumenti jāiesniedz līdz ceturtā mēneša 25. datumam.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2014)

6. Apmaksas attaisnojuma dokuments ir kvīts, čeks, bezskaidras naudas norēķinu veida maksājuma uzdevums ar bankas apstiprinājumu, tajā norādot pakalpojuma sniedzēju, pakalpojuma nosaukumu un pakalpojuma sniegšanas laiku, bērna, kuram pakalpojums sniegts, vārdu, uzvārdu, personas kodu.

7. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2016)

8. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2016)

9. Šo noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma forma ir pieejama Apkalpošanas centrā un pašvaldības mājalapā: www. salaspils.lv.

10. Saņemtie dokumenti tiek nodoti administrācijas Izglītības daļai, kas pārbauda iesniedzēja tiesības saņemt izdevumu kompensāciju un šo izdevumu atbilstību saistošo noteikumu 4. punkta nosacījumiem.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2016)

11. Izdevumi, kas atbilst šo noteikumu nosacījumiem tiek kompensēti 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, nepārsniedzot kopējo summu, kas aprēķināta reizinot šo noteikumu 3. punktā norādīto summu ar Lēmumā norādīto bērnu skaitu daudzbērnu ģimenē vienā kalendārā mēnesī.

12. Apmaksas attaisnojošie dokumenti, kuri iesniegti vēlāk par noteikumu 5. punktā noteikto termiņu, netiek kompensēti.

13. Lēmumu (administratīvo aktu) par izdevumu kompensāciju pieņem administrācijas Izglītības un kultūras daļas vadītāja.

14. Gadījumā, ja daļa no iesniegtajiem čekiem neatbilst izdevumiem, kas tiek kompensēti saskaņā ar šiem noteikumiem, lēmumā tiek norādīts pamatojums, čeku numuri un summas, kuru kompensācija tiek atteikta. Nelabvēlīgs administratīvais akts tiek pieņemts arī gadījumā, ja kompensācija tiek atteikta pilnībā.

15. Kompensācija tiek pārskaitīta uz iesniegumā norādīto bankas kontu.

III. Citi atbalsta veidi

16. Bērniem no daudzbērnu ģimenēm ir prioritāte, piesakoties izglītojamo darbam vasarā pašvaldības iestādēs.

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

17. Šo noteikumu 13. punktā norādītos administrācijas Izglītības daļas vadītāja lēmumus (administratīvos aktus) var apstrīdēt Salaspils novada domē lēmumā norādītajā termiņā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2016)

18. Domes pieņemtos lēmumus par apstrīdētajiem Izglītības daļas vadītāja lēmumiem (administratīvajiem aktiem) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2016)

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Salaspils novada domes 11.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021)

19. Daudzbērnu ģimenes šajos noteikumos noteikto pašvaldības atbalstu ir tiesīgas saņemt, sākot ar mēnesi, kad ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas reglamentē Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtību.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2016)

20. Tiesības saņemt kompensāciju par šo noteikumu 4. punktā noteiktajiem pakalpojumiem, kuri saņemti 2013. gada septembra mēnesī, ir daudzbērnu ģimenei, ja tai piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss līdz 2013. gada 15. oktobrim un iesniegums par pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanu par 2013. gada septembra pakalpojumiem iesniegts līdz 2013. gada 25. oktobrim.

21. Noteikumu 4.9. apakšpunktā minētā finansiālā atbalsta aprēķinā attiecina un iekļauj izdevumus par datortehniku, kas iegādāta laika periodā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim. Atbalsta aprēķinu un izmaksu veic no 2021. gada 1. marta līdz 31. decembrim, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību un nepārsniedzot katram mēnesim paredzēto maksimālo finansiālā atbalsta apmēru vienai daudzbērnu ģimenei. Ja datortehnikas iegādes izdevumi pārsniedz vienai daudzbērnu ģimenei paredzētā finansiālā atbalsta apmēru vienam mēnesim, ar vecāka rakstisku piekrišanu, izdevumus secīgi pārceļ uz nākamajiem mēnešiem, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

(Salaspils novada domes 11.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā)

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Salaspils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23/2013Pieņemts: 28.02.2013.Stājas spēkā: 21.09.2013.Zaudē spēku: 01.07.2024.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Salaspils Vēstis, 18 (568), 20.09.2013.
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322730
{"selected":{"value":"18.02.2021","content":"<font class='s-1'>18.02.2021.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"18.02.2021","iso_value":"2021\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2021.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
18.02.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"