Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 10

Ventspilī 2021. gada 22. aprīlī (prot. Nr. 6; 14. §)
Par Ventspils pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
12. pantu un 43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka vienreizēja pabalsta Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai apmēru, tā piešķiršanas un izmaksas kārtību 2021. gadā.

2. Vienreizēja pabalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai.

3. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kas uz 2021. gada 1. janvāri savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā:

3.1. pensionāriem, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai sasnieguši pensijas vecumu, un kuru pensijas apmērs, neņemot vērā piemaksu pie pensijas, mēnesī nepārsniedz 384,00 euro pirms nodokļu nomaksas;

3.2. personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs, neņemot vērā piemaksu pie pensijas, mēnesī nepārsniedz 384,00 euro pirms nodokļu nomaksas;

3.3. apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, kuru pensijas apmērs, neņemot vērā piemaksu pie pensijas, mēnesī nepārsniedz 384,00 euro pirms nodokļu nomaksas;

3.4. personām, kuras kopš 2020. gada 9. novembra ir zaudējušas darbu un ir ieguvušas bezdarbnieka statusu ar nosacījumu, ja persona saņem bezdarbnieka pabalstu vai bezdarbnieka palīdzības pabalstu, tā apmērs nepārsniedz 384,00 euro apmēru.

4. Vienreizēja pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

5. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu, persona vai personas likumiskais pārstāvis laika periodā no 2021. gada 26. aprīļa līdz 2021. gada 28. maijam vēršas ar pašrocīgi parakstītu iesniegumu Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta uz Ventspils pilsētas Sociāla dienesta oficiālo
e-pasta adresi: socdienests@ventspils.lv, vai iesniedz iesniegumu elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

6. Ventspils pilsētas Sociālais dienests saistošo noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu izskata viena mēneša laikā, pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto informāciju, tostarp apstrādā personas datus, izmantojot valsts datu reģistros pieejamās ziņas un iegūstot nepieciešamo informāciju no valsts iestādēm tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamajā apjomā.

7. Novērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus vienreizēja pabalsta saņemšanai tām personām, kuras vienlaicīgi saņem vairākus pensiju veidus, par pamatu ienākumu novērtēšanai tiek ņemta vecuma, invaliditātes vai izdienas pensija, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.

8. Persona ir tiesīga saņemt vienreizēju pabalstu tikai vienu reizi, tikai kā viena no saistošo noteikumu 3. punktā minētajām mērķgrupas personām, tikai 2021. gadā.

9. Vienreizējais pabalsts tiek izmaksāts uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto kredītiestādes vai pasta norēķinu kontu. Vienreizējā pabalsta izmaksu Ventspils pilsētas Sociālais dienests organizē laika periodā no 2021. gada 29. aprīļa līdz 2021. gada 31. maijam.

10. Ventspils pilsētas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista lēmumu par vienreizējā pabalsta piešķiršanu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. Ventspils pilsētas Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram. Ventspils pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanas likuma 24. pantā noteiktajā kārtībā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2021. gada 22. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai"
Paskaidrojuma raksta sadaļaNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Covid-19 infekcijas izplatības laikā it īpaši mazaizsargātākās sabiedrības grupas sastopas ar sarežģītiem apstākļiem, kas sagādā grūtības nodrošināt pamatvajadzības. Kā viena no šādām personu kategorijām ir pensionāri, apgādnieku zaudējušas personas un personas ar invaliditāti, it īpaši tās personas ar invaliditāti, kurām ir ļoti smaga invaliditāte, tāpat arī personām, kas zaudējušas darbu un savus ienākumus, ir grūtības veikt visus obligātos maksājumus.

Covid-19 infekcijas izplatības laikā ir ierobežoti veselības pakalpojumi, plānveida operācijas, radušies papildu izdevumi saistībā ar medikamentu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi, kā arī ir ierobežotas iespējas bērniem sniegt nepieciešamo atbalstu, ja kāds no vecākiem palicis bez darba vai saņem dīkstāves pabalstu. Personas ar invaliditāti piemītošo funkcionālo traucējumu dēļ saskaras ar papildu vajadzībām un atbalstu ikdienas darbību veikšanai. Tādēļ, lai sekmētu personas ar invaliditāti ikdienas aprūpi un uzturētu veselības stāvokli vismaz esošajā līmenī, ģimenes saskaras ar psihoemocionālām grūtībām, papildu finansiālo slogu un aprūpes un pieskatīšanas organizēšanas grūtībām personas ar invaliditāti ikdienas vajadzību nodrošināšanai. Tas uzliek papildu slodzi – gan emocionālo, gan finansiālo – visai ģimenei, kas Covid-19 infekcijas izplatības laikā tiek izjusts vēl vairāk, ņemot vērā izmaiņas dažādu pakalpojumu pieejamībā un nestabilitāti darba tirgū, kas rada ietekmi uz personu (mājsaimniecību) ienākumiem un izdevumiem. Arī ģimenes, kurās viens vai abi vecāki miruši un bērni saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, atlīdzību par apgādnieku zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā, ir īpaša mērķgrupa, kurai būtu jāsniedz atbalsts Covid-19 infekcijas izplatības laikā, jo persona, kas rūpējas par bērniem, iespējams, pati palikusi bez darba vai saņem dīkstāves pabalstu, kas būtiski ietekmē šādu personu ikdienu un pamatvajadzību nodrošināšanu. Darbu zaudējušās personas Covid-19 infekcijas izplatības laikā arī izjūt emocionālu spriedzi saistībā ar ienākumu zaudēšanu, līdz ar to tas atstāj būtisku ietekmi šādu personu mājsaimniecībām pamatvajadzību nodrošināšanas jautājumā un ikdienas dzīves norisē.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi un spriedzi mazaizsargātākajām sabiedrības grupām.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu "Par Ventspils pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu Covid-19 infekcijas seku mazināšanai" (turpmāk – Saistošie noteikumi) izstrādes mērķis sniegt vienreizēju materiālu atbalstu 50 euro apmērā Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai personām, kas uz 2021. gada 1. janvāri savu dzīvesvietu deklarējušas Ventspils pilsētas pašvaldībā: pensionāriem, personām ar invaliditāti un apgādnieka zaudējumu pensiju saņēmējiem, kuru pensijas apmērs, neņemot vērā piemaksu pie pensijas, mēnesī nepārsniedz 384,00 euro pirms nodokļu nomaksas, kā arī personām, kuras kopš 2020. gada 9. novembra ir zaudējušas darbu un ir ieguvušas bezdarbnieka statusu ar nosacījumu, ja persona saņem bezdarbnieka pabalstu vai bezdarbnieka palīdzības pabalstu, tā apmērs nepārsniedz 384,00 euro apmēru. Covid-19 infekcijas izplatības laikā ir ierobežoti veselības pakalpojumi, plānveida operācijas, radušies papildus izdevumi saistībā ar medikamentu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi, kā arī ir ierobežotas iespējas bērniem sniegt nepieciešamo atbalstu, ja kāds no vecākiem palicis bez darba vai saņem dīkstāves pabalstu. Personas ar invaliditāti piemītošo funkcionālo traucējumu dēļ saskaras ar papildu vajadzībām un atbalstu ikdienas darbību veikšanai. Tādēļ, lai sekmētu personas ar invaliditāti ikdienas aprūpi un uzturētu veselības stāvokli vismaz esošajā līmenī, ģimenes saskaras ar psihoemocionālām grūtībām, papildu finansiālo slogu un aprūpes un pieskatīšanas organizēšanas grūtībām personas ar invaliditāti ikdienas vajadzību nodrošināšanai. Tas uzliek papildu slodzi – gan emocionālo, gan finansiālo – visai ģimenei, kas Covid-19 infekcijas izplatības laikā tiek izjusts vēl vairāk, ņemot vērā izmaiņas dažādu pakalpojumu pieejamībā un nestabilitāti darba tirgū, kas rada ietekmi uz personu (mājsaimniecību) ienākumiem un izdevumiem.

Vienreizējā pabalsta piešķiršana paredzēta tikai 2021. gadā.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetuVienreizēja pabalsta 50 euro apmērā piešķiršana attiecināma uz ~ 6 960 personām. Lai nodrošinātu vienreizējā pabalsta izmaksu Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai no pašvaldības budžeta būs nepieciešams finansējums 348 000 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām

procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests), jo personas Saistošo noteikumu piemērošanā vērsīsies Sociālajā dienestā.

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs pašvaldības funkcijas vai institucionālo struktūru. Saistošo noteikumu izpilde ietekmēs Sociālā dienesta darba apjomu, jo pabalsta piešķiršanas procesā būs nepieciešams pārbaudīt informāciju, izmantojot valsts datu reģistros pieejamās ziņas un pieņemot atbilstošu lēmumu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošie noteikumi Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (09.04.2021.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošie noteikumi arī Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (15.04.2021.), Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (12.04.2021.) un Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejā (15.04.2021.). Saistošie noteikumi un pievienotais paskaidrojuma raksts publicēts Ventspils pilsētas pašvaldības portālā www.ventspils.lv sadaļā Pārvalde/Domes lēmumi, un ir pieejams Ventspils pilsētas domē, Jūras ielā 36, Ventspilī, kā arī Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspilī un Sociālā dienesta filiālē – Talsu ielā 39, Ventspilī.
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ventspils pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 22.04.2021.Stājas spēkā: 27.04.2021.Zaudē spēku: 22.04.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 26.04.2021. OP numurs: 2021/79.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322709
27.04.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"