Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 250

Rīgā 2021. gada 20. aprīlī (prot. Nr. 34 9. §)
Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu,
13. panta 2.4 daļu, 25. panta otro un trešo daļu un
Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 6. punktu un
piekto daļu un 13. panta piekto daļu
(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 401 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Latvijas Neredzīgo biedrībai (turpmāk – biedrība) un Latvijas Nedzirdīgo savienībai (turpmāk – savienība) valsts deleģētā pienākuma –nodrošināt personām ar redzes un dzirdes invaliditāti sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – rehabilitācijas pakalpojums), kā arī nodrošināt tehnisko palīglīdzekļu – tiflotehnikas un surdotehnikas – pakalpojuma sniegšanu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. panta pirmajā daļā noteiktajām personām (turpmāk – tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums) – izpildes nosacījumus un kārtību;

1.2. tehnisko palīglīdzekļu – tiflotehnikas un surdotehnikas aprites noteikumus;

1.3. no valsts budžeta finansējamos tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku (pielikums);

1.4. savienībai deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma – nodrošināt izglītības programmas apguvei un saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskajām un juridiskajām personām noteiktā surdotulka pakalpojuma (turpmāk – surdotulka pakalpojums) sniegšanu – izpildes nosacījumus un kārtību;

1.5. rehabilitācijas pakalpojuma un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma saņemšanas kārtību, kā arī surdotulka pakalpojuma apjomu un saņemšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 401)

2. Biedrība vai savienība rehabilitācijas pakalpojumu, surdotulka pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu nodrošina kompleksi vai kā atsevišķu pakalpojumu atbilstoši personas funkcionēšanas traucējumu vai anatomiskā defekta veidam.

3. Biedrība vai savienība piešķir rehabilitācijas pakalpojumu, surdotulka pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu rindas kārtībā (turpmāk – rinda).

4. Biedrība vai savienība, saņemot personas iesniegumu šo noteikumu 1. punktā minēto pakalpojumu saņemšanai, pārliecinās par pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo informāciju Invaliditātes informatīvajā sistēmā. Ja Invaliditātes informatīvajā sistēmā nav pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās informācijas par personu, biedrība vai savienība pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo informāciju iegūst, sazinoties ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (turpmāk – valsts komisija).

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 401 redakcijā)

5. Ja Invaliditātes informatīvajā sistēmā nav iespējams pārliecināties par pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo informāciju un valsts komisijas rīcībā nav pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās informācijas par personu, biedrība vai savienība pieprasa personai iesniegt šo noteikumu 10., 17., 23. un 46. punktā minēto informāciju.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 401 redakcijā)

6. Šajos noteikumos minētos biedrības un savienības amatpersonas izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt biedrības vai savienības valdes priekšsēdētājam. Biedrības un savienības valdes priekšsēdētāja lēmumus persona vai tās likumiskais pārstāvis var pārsūdzēt tiesā.

7. Šajos noteikumos minētos biedrības vai savienības valdes priekšsēdētāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt Labklājības ministrijā. Labklājības ministrijas lēmumus persona vai tās likumiskais pārstāvis var pārsūdzēt tiesā.

II. Rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana un saņemšana

8. Lai pieprasītu rehabilitācijas pakalpojumu, persona ar redzes vai dzirdes invaliditāti vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz biedrībā vai savienībā iesniegumu.

9. Šo noteikumu 8. punktā minētajā iesniegumā norāda:

9.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no personas deklarētās dzīvesvietas adreses, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi (ja ir);

9.2. nepieciešamo rehabilitācijas pakalpojumu;

9.3. likumiskā pārstāvja personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi), ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis, un pārstāvniecības veidu;

9.4. informāciju par vēlamo saziņas veidu ar biedrību vai savienību (ierodoties personīgi biedrībā vai savienībā, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, ja persona vai tās likumiskais pārstāvis piekritis saziņai, izmantojot elektronisko pastu).

10. Ja biedrības vai savienības rīcībā nav datu par personas funkcionēšanas traucējuma veidu vai Invaliditātes informatīvajā sistēmā nav ievadīts lēmums par invaliditātes noteikšanu un valsts komisijas rīcībā nav informācijas par personu, persona pēc biedrības vai savienības pieprasījuma iesniedz:

10.1. oftalmologa atzinumu, kas apliecina, ka personas redzes asums labāk redzošajai acij ar maksimālu korekciju ir zemāks par 0,3 vai redzes lauks abās acīs sašaurināts mazāk nekā par 20 grādiem no fiksācijas punkta;

10.2. otolaringologa vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinumu, ka personas dzirdes traucējumi atbilst vismaz trešajai pakāpei – dzirdes zudums runas zonas frekvenču zemākajā punktā ir vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 401 redakcijā)

11. Pirms rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

12. Pamatojoties uz saņemto informāciju, biedrība vai savienība pārbauda personas atbilstību rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, reģistrē personu datubāzē un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

12.1. par rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu;

12.2. par rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu un personas uzņemšanu pakalpojuma saņēmēju rindā;

12.3. par atteikumu piešķirt rehabilitācijas pakalpojumu.

13. Ja persona uzņemta rindā rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, biedrība vai savienība:

13.1. pārbauda, vai, pienākot rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas rindai, personai joprojām ir tiesības saņemt rehabilitācijas pakalpojumu;

13.2. vismaz divas nedēļas pirms rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas informē personu par rehabilitācijas pakalpojuma uzsākšanas laiku vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt rehabilitācijas pakalpojumu, ja personai vairs nav tiesību saņemt rehabilitācijas pakalpojumu;

13.3. izslēdz personu no rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas, ja mēneša laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas persona bez iepriekšēja brīdinājuma un bez attaisnojoša iemesla neierodas saņemt rehabilitācijas pakalpojumu;

13.4. uzsākot rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu:

13.4.1. izvērtē personas sociālās rehabilitācijas iespējas un izstrādā individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, kurā nosaka rehabilitācijas pakalpojuma apjomu un sasniedzamos mērķus;

13.4.2. slēdz ar personu rakstisku līgumu par rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu.

14. Biedrība vai savienība informē nevalstiskās organizācijas, pašvaldību sociālos dienestus, ārstniecības iestādes un citas institūcijas, kā arī personas ar redzes vai dzirdes funkcionēšanas traucējumiem par iespējām personām ar redzes vai dzirdes funkcionēšanas traucējumiem saņemt rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem.

15. Rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu izbeidz šādos gadījumos:

15.1. sasniegts personas individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā paredzētais mērķis vai rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas mērķis;

15.2. persona ir iesniegusi iesniegumu par to, ka nevēlas saņemt rehabilitācijas pakalpojumu;

15.3. persona neievēro vai pārkāpj līgumu par rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu;

15.4. personai rehabilitācijas pakalpojums piešķirts, pamatojoties uz nepatiesi sniegtām ziņām;

15.5. personas statuss neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma nosacījumiem.

16. Rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu uz laiku pārtrauc, ja persona pakalpojuma saņemšanai noteiktajā laikā ārstējas stacionārā, dienas stacionārā vai ambulatori un to apliecina ārstniecības personas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību izsniegts izraksts no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes.

III. No valsts budžeta finansējamie tehniskie palīglīdzekļi – tiflotehnika un surdotehnika – un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniegšana un saņemšana

17. Personām ar vidējas vai smagas pakāpes redzes vai dzirdes funkcionēšanas traucējumiem vai anatomiskiem defektiem atbilstoši to veidam un smaguma pakāpei biedrība vai savienība nodrošina (izgatavo, pielāgo, izsniedz) šādus no valsts budžeta finansējamos tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku (pielikums):

17.1. biedrība vājredzīgām personām (sākot ar III invaliditātes grupu vai, ja personai redzes asums labāk redzošajai acij ar maksimālu korekciju ir zemāks par 0,3 vai redzes lauks abās acīs sašaurināts mazāk nekā par 20 grādiem no fiksācijas punkta) un neredzīgām personām nodrošina tiflotehniku – šo noteikumu pielikumā minētos tehniskos palīglīdzekļus (izņemot šo noteikumu pielikuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 28., 29., 30., 31., 35. un 36. punktā minētos palīglīdzekļus);

17.2. savienība vājdzirdīgām personām (sākot ar vājdzirdības trešo pakāpi, ja personai dzirdes zudums runas zonas frekvenču (500; 1000; 2000 Hz) zemākajā punktā vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī) un nedzirdīgām personām nodrošina surdotehniku – šo noteikumu pielikuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 28., 29., 30., 31., 35. un 36. punktā minētos tehniskos palīglīdzekļus;

17.3. savienība šo noteikumu pielikuma 16., 17. un 18. punktā minētos tehniskos palīglīdzekļus vājdzirdīgiem bērniem nodrošina, ja bērnam noteikta vājdzirdība vismaz pirmajā pakāpē – dzirdes zudums runas zonas frekvenču (500; 1000; 2000 Hz) zemākajā punktā vismaz 15 dB labāk dzirdošajā ausī;

17.4. šo noteikumu pielikuma 26. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli (mobilā tīkla telefons) un 27. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli (specializētās palīgprogrammas mobilajiem telefoniem teksta palielināšanai vai pārvēršanai skaņā) nodrošina bērniem, kuri ir sasnieguši septiņu gadu vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte redzes traucējumu dēļ, pilngadīgām personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ, bērniem, kuri ir sasnieguši septiņu gadu vecumu, un pilngadīgām personām, kurām ir oftalmologa izsniegts atzinums, kas apliecina, ka redzes asums labāk redzošajā acī ar maksimālu korekciju ir zemāks par 0,1.

18. Tehnisko palīglīdzekli steidzamības kārtā personas var saņemt šādā secībā:

18.1. persona ar pirmreizējiem funkcionēšanas traucējumiem, kas radušies slimības vai traumas rezultātā;

18.2. bērns;

18.3. bērna vecāks, adoptētājs, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja minētās personas aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam;

18.4. nodarbinātā persona un persona, kura apgūst izglītības programmu, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu vai saimnieciskās darbības veikšanai, vai izglītības ieguves procesā;

18.5. persona ar prognozējamu invaliditāti – individuālajā rehabilitācijas plānā paredzēto tehnisko palīglīdzekli, ja plānā ir paredzēts, ka personai jāsaņem tehniskais palīglīdzeklis steidzamības kārtā.

19. Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz biedrībā vai savienībā iesniegumu un ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinumu vai atbilstošas specialitātes ārstniecības personas atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību izsniegts ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas. Atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai var neiesniegt, ja persona pretendē uz tehnisko palīglīdzekli, kas paredzēts to funkcionēšanas traucējumu novēršanai vai mazināšanai, uz kuru pamata noteikta invaliditāte, un Invaliditātes informatīvajā sistēmā vai valsts komisijas sniegtajā informācijā par invaliditātes noteikšanu norādīts, ka personai ir redzes vai dzirdes funkcionēšanas traucējumi, vai arī biedrības vai savienības rīcībā ir dati, kas apliecina personas funkcionēšanas traucējuma veida un smaguma pakāpes atbilstību šo noteikumu 17.1. un 17.2. apakšpunktam.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 401 redakcijā)

20. Šo noteikumu 19. punktā minētajā iesniegumā norāda:

20.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

20.2. nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli;

20.3. likumiskā pārstāvja personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi), ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis, un pārstāvības veidu;

20.4. informāciju par vēlamo saziņas veidu ar biedrību vai savienību (ierodoties personīgi biedrībā vai savienībā, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, ja persona vai tās likumiskais pārstāvis piekritis saziņai, izmantojot elektronisko pastu).

21. Ja persona piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā, persona papildus šo noteikumu 19. un 20. punktā minētajai informācijai:

21.1. iesniedz izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par slimības vai traumas rezultātā konstatētajiem pirmreizējiem funkcionēšanas traucējumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību, kas izsniegts ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas, ja persona tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai piesakās atbilstoši šo noteikumu 18.1. apakšpunktam;

21.2. uzrāda dokumentu, kas apliecina, ka persona faktiski kopj un audzina bērnu līdz pusotra gada vecumam (piemēram, bērna dzimšanas apliecība, bāriņtiesas lēmums), ja persona tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai piesakās atbilstoši šo noteikumu 18.3. apakšpunktam;

21.3. iesniedz izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē, ja persona tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai piesakās atbilstoši šo noteikumu 18.4. apakšpunktam;

21.4. iesniedz darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja, kas izsniegts ne agrāk kā vienu mēnesi pirms pakalpojuma pieprasīšanas, ja persona tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai piesakās atbilstoši šo noteikumu 18.4. apakšpunktam;

21.5. norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja personai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams individuālā darba vai citas saimnieciskās darbības veikšanai, ja persona tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai piesakās atbilstoši šo noteikumu 18.4. apakšpunktam;

21.6. iesniedz individuālo rehabilitācijas plānu, ja personai ar prognozējamu invaliditāti tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamība noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā un persona tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai piesakās atbilstoši šo noteikumu 18.5. apakšpunktam.

22. Bērns, kas uzņemts rindā tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai steidzamības kārtā, bet kļuvis pilngadīgs, tehnisko palīglīdzekli saņem steidzamības kārtā, ja rindā iestājies vismaz sešus mēnešus līdz pilngadības sasniegšanai.

23. Lai saņemtu:

23.1. šo noteikumu pielikuma 15., 16., 17. vai 18. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli, persona papildus šo noteikumu 19. un 21. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz audiogrammu, kuras derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas (ja informācija par dzirdes funkcionēšanas traucējumiem nav saņemta no valsts komisijas);

23.2. šo noteikumu pielikuma 2. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli (glikometrs ar runas funkciju), persona papildus šo noteikumu 19. punktā minētajam iesniegumam un 21. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz endokrinologa atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību;

23.3. šo noteikumu pielikuma 26. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli (mobilā tīkla telefons), persona (izņemot personu ar I un II invaliditātes grupu, kurai Invaliditātes informatīvajā sistēmā vai valsts komisijas sniegtajā informācijā par invaliditātes noteikšanu norādīts, ka personai ir redzes vai dzirdes funkcionēšanas traucējumi) papildus šo noteikumu 19. punktā minētajam iesniegumam un 21. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai oftalmologa atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību, ja tā nav pieprasījusi vai nelieto šo noteikumu pielikuma 27. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli (specializētās palīgprogrammas mobilajiem telefoniem teksta palielināšanai vai pārvēršanai skaņā) un ir sasniegusi septiņu gadu vecumu;

23.4. šo noteikumu pielikuma 27. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli (specializētās palīgprogrammas mobilajiem telefoniem teksta palielināšanai vai pārvēršanai skaņā), persona (izņemot personu ar I un II invaliditātes grupu, kurai Invaliditātes informatīvajā sistēmā vai valsts komisijas sniegtajā informācijā par invaliditātes noteikšanu norādīts, ka personai ir redzes vai dzirdes funkcionēšanas traucējumi) papildus šo noteikumu 19. punktā minētajam iesniegumam un 21. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai oftalmologa atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību, ja tā nav pieprasījusi vai nelieto šo noteikumu pielikuma 26. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli (mobilā tīkla telefons) un ir sasniegusi septiņu gadu vecumu;

23.5. šo noteikumu pielikuma 31. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli (signalizēšanas ierīces ar vibrāciju un/vai gaismas signālu bērnu un kopjamu personu uzraudzībai), persona papildus šo noteikumu 19. un 21. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinumu par pastāvīgas uzraudzības un kopšanas nepieciešamību, ja šo noteikumu 19. punktā minētajā atzinumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai šī informācija nav norādīta;

23.6. šo noteikumu pielikuma 34. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli (taktils datora displejs), persona papildus šo noteikumu 19. un 21. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz biedrības sociālā darbinieka apliecinājumu par taktilā datora displeja lietošanas prasmi.

(Grozīts ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 401)

24. Lai saņemtu šo noteikumu pielikuma 20. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli (FM radiofrekvenču pārraides sistēma – raidītājs un uztvērējs), 25. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli (diktofons) vai 33. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli (rakstu zīmju lasīšanas aparāts), persona papildus šo noteikumu 19. un 21. punktā minētajiem dokumentiem:

24.1. iesniedz izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu šajā iestādē;

24.2. iesniedz darba devēja apliecinājumu, kura derīguma termiņš ir viens mēnesis no izsniegšanas dienas, par personas nodarbinātību pie attiecīgā darba devēja;

24.3. norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams individuālā darba vai citas saimnieciskās darbības veikšanai.

25. Šo noteikumu 5. punktā minēto tehnisko palīglīdzekli (acu protēzes) izsniedz ārpus rindas, ja šo noteikumu 19. punktā minētajā atzinumā vai 21.1. apakšpunktā minētajā izrakstā ir norādīts, ka tehniskais palīglīdzeklis personai nepieciešams nekavējoties.

26. Pamatojoties uz saņemto informāciju, biedrība vai savienība pārbauda iesniegtos dokumentus, reģistrē personu datubāzē un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

26.1. par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai šo noteikumu 40. punktā minētās kompensācijas apmēru un izmaksas kārtību;

26.2. par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu un personas uzņemšanu rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

26.3. par atteikumu piešķirt tehnisko palīglīdzekli, ja:

26.3.1. iesniegtie dokumenti arī pēc precizējošas informācijas saņemšanas neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

26.3.2. nav pagājis šo noteikumu pielikumā norādītais laiks, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

26.3.3. personas statuss neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā minētajiem nosacījumiem;

26.3.4. persona jau lieto vai pieprasījusi vairākus tehniskos palīglīdzekļus ar tādu pašu praktisko lietojumu;

26.3.5. persona atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai personas dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē un viņai nepieciešami šo noteikumu pielikuma 1. punktā minētie tehniskie palīglīdzekļi (asinsspiediena mērītājs ar runas funkciju), 2. punktā minētie tehniskie palīglīdzekļi (glikometrs ar runas funkciju), 3. punktā minētie tehniskie palīglīdzekļi (ķermeņa termometrs ar runas funkciju), 4. punktā minētie tehniskie palīglīdzekļi (ķermeņa svari ar runas funkciju) un 8. punktā minētie tehniskie palīglīdzekļi (pārtikas svari ar runas funkciju).

27. Personu var atkārtoti uzņemt rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, ja:

27.1. ir beidzies šo noteikumu pielikumā noteiktais termiņš, pēc kura personu var atkārtoti uzņemt rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

27.2. ir mainījies personas funkcionēšanas traucējumu veids vai smaguma pakāpe, tāpēc iepriekš izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir kļuvis nepiemērots lietošanai;

27.3. veiktajā tehniskajā ekspertīzē konstatēts, ka tehniskais palīglīdzeklis nolietojuma dēļ ir kļuvis lietošanai nederīgs;

27.4. tehniskais palīglīdzeklis pazaudēts, nozagts vai trešās personas tīši bojāts un persona iesniedz pamatotu informāciju, ka notikušajā nav vainojama.

28. Ja persona atkārtoti pieprasījusi tehnisko palīglīdzekli šo noteikumu 27. punktā minētajos gadījumos, persona vai viņas likumiskais pārstāvis atbilstoši funkcionēšanas traucējuma veidam iesniedz savienībā vai biedrībā attiecīgos šo noteikumu 19., 21., 23., 24. un 25. punktā minētos dokumentus. Šo noteikumu 19. un 23. punktā minētos dokumentus var neiesniegt, ja:

28.1. persona atbilst šo noteikumu 17.2. un 17.3. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

28.2. no tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas brīža pagājuši ne vairāk kā trīs mēneši.

29. Ja pieņemts lēmums par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai ir pienākusi personas rinda tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, biedrība vai savienība pārbauda, vai personas statuss atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā minētajiem nosacījumiem un nosūta personai uzaicinājumu saņemt tehnisko palīglīdzekli. Uzaicinājumā:

29.1. norāda tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēju un vietu, kur personai jāierodas saņemt tehnisko palīglīdzekli vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu;

29.2. informē personu par vienreizējās iemaksas summu, ja tiek saņemti tehniskie palīglīdzekļi par valsts budžeta līdzekļiem, un samaksas kārtību (iemaksājot to pakalpojumu sniedzēja kasē vai kontā), kas noteikta normatīvajos aktos par tehniskajiem palīglīdzekļiem (turpmāk – vienreizējā iemaksa), vai šo noteikumu 40. punktā minētās kompensācijas saņemšanas kārtību.

30. Ja mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas persona vai tās likumiskais pārstāvis, nebrīdinot par neierašanās iemesliem, neierodas saņemt tehnisko palīglīdzekli vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu, biedrība vai savienība personai nosūta atkārtotu uzaicinājumu.

31. Biedrība vai savienība izslēdz personu no attiecīgā veida tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas rindas, ja:

31.1. persona iesniedz iesniegumu par to, ka atsakās no tehniskā palīglīdzekļa;

31.2. personas statuss neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā minētajiem nosacījumiem;

31.3. divu nedēļu laikā pēc atkārtota uzaicinājuma nosūtīšanas persona vai tās likumiskais pārstāvis, nebrīdinot par neierašanās iemesliem, neierodas saņemt tehnisko palīglīdzekli vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu.

32. Personu var atjaunot rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, ja pakalpojuma saņemšanai noteiktajā laikā persona ārstējas stacionārā, dienas stacionārā vai ambulatori un to apliecina ārstniecības personas izsniegts izraksts no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes vai persona saņem veselības aprūpes pakalpojumu mājās konkrētu medicīnisku indikāciju dēļ (piemēram, persona ir izrakstīta no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās) un to apliecina ārstniecības personas izsniegts izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes.

33. Pirms tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanas savienība:

33.1. ja nepieciešams, veic personas funkcionēšanas novērtēšanu – audiometriju un valodas audiometrisko izmeklēšanu – un precizē personai nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veidu un modeli;

33.2. pieņem lēmumu par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt tehnisko palīglīdzekli, ja šo noteikumu 33.1. apakšpunktā minētajā audiometriskajā izmeklēšanā konstatēts, ka personas funkcionēšanas traucējumu pakāpe neatbilst šo noteikumu 17.2. vai 17.3. apakšpunktā minētajām prasībām.

34. Ja pieņemts lēmums par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu, biedrība vai savienība sagatavo un ar personu noslēdz rakstisku līgumu par tehniskā palīglīdzekļa izgatavošanu, pielāgošanu un izsniegšanu. Līgumā norāda sniedzamā pakalpojuma apjomu, tehniskā palīglīdzekļa veidu, vērtību, garantijas un remonta nosacījumus, kā arī lietošanas termiņu. Ja ir zināms, ka tehniskā palīglīdzekļa saņēmējs nevarēs ierasties, lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, līgumā norāda arī tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, būs tiesīga saņemt izgatavoto vai pielāgoto tehnisko palīglīdzekli.

35. Izsniedzot tehnisko palīglīdzekli, biedrība vai savienība:

35.1. pārbauda, vai personai nav piemērojams atbrīvojums no vienreizējās iemaksas veikšanas un vai persona ir veikusi vienreizējo iemaksu, ja tāda jāveic;

35.2. sastāda nodošanas un pieņemšanas aktu par tehniskā palīglīdzekļa nodošanu personai, ko paraksta tehniskā palīglīdzekļa saņēmējs vai viņa pilnvarota persona un biedrības vai savienības pilnvarota persona;

35.3. informē personu par tehniskā palīglīdzekļa lietošanu, kā arī izsniedz personai tehniskā palīglīdzekļa lietošanas un tehniskās apkopes instrukciju.

36. Ieņēmumus no vienreizējās iemaksas biedrība vai savienība ir tiesīga izmantot tikai tehnisko palīglīdzekļu iegādei, apkopei un ar tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu saistīto pakalpojumu sniegšanai.

37. Ja personai viena veida funkcionēšanas traucējumu mazināšanai nepieciešams izgatavot tehnisko palīglīdzekli, kas sastāv no vairākām sistēmā savienojamām daļām, persona vienreizējo iemaksu veic kā par vienu tehnisko palīglīdzekli.

38. Ja personai vienlaikus nepieciešami divi šo noteikumu pielikuma 5. punktā minētie tehniskie palīglīdzekļi (acu protēzes), persona vienreizējo iemaksu veic kā par vienu tehnisko palīglīdzekli.

39. Ja persona vēlas saņemt šo noteikumu pielikumā minētu tehnisko palīglīdzekli, bet tam ir paaugstināta funkcionalitāte vai tas ir īpaši aprīkots, persona to var iegādāties par saviem līdzekļiem. Šādā gadījumā no valsts budžeta līdzekļiem personai tiek segta šo noteikumu pielikumā iekļautā tehniskā palīglīdzekļa apakšgrupas analoga zemākā cena (turpmāk – kompensācija), bet starpību persona sedz no saviem līdzekļiem.

40. Lai saņemtu kompensāciju:

40.1. persona iesniegumā pieprasa paaugstinātas funkcionalitātes tehnisko palīglīdzekli, norādot vēlamā tehniskā palīglīdzekļa pilnu nosaukumu un pievienojot tehniskā palīglīdzekļa izgatavotāja izsniegtu dokumentu, vai iesniegumā norāda tehniskos parametrus apliecinošu dokumentu elektroniskajā vidē;

40.2. persona iesniedz tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēja rakstveida atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa parametru atbilstību paaugstinātai funkcionalitātei;

40.3. biedrība vai savienība, pamatojoties uz šo noteikumu 40.1. un 40.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem, 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu paaugstinātas funkcionalitātes tehniskā palīglīdzekļa iegādes izdevumu segšanai vai par atteikumu piešķirt kompensāciju, ja iesniegtie dokumenti neatbilst šajos noteikumos minētajiem kompensācijas piešķiršanas nosacījumiem;

40.4. persona triju mēnešu laikā pēc biedrības vai savienības lēmuma saņemšanas par tehniskā palīglīdzekļa iegādes izdevumu segšanu iesniedz biedrībā vai savienībā tehniskā palīglīdzekļa iegādi un ar to saistītos izdevumus apliecinoša dokumenta kopiju un uzrāda oriģinālu. Ja persona noteiktajā termiņā neiesniedz minētā dokumenta kopiju, biedrība vai savienība nosūta personai šo noteikumu 30. punktā minēto uzaicinājumu.

(Grozīts ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 401)

IV. Surdotulka pakalpojuma sniegšana un saņemšana

41. Savienība personai ar dzirdes invaliditāti nodrošina surdotulka pakalpojumu līdz 960 stundām individuāli vai izglītojamo grupā viena mācību gada laikā (nodarbībās, konsultācijās, semināros, eksāmenos un citos ar izglītības programmas apguvi saistītajos pasākumos) profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs, nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 401 redakcijā)

42. Savienība personai ar dzirdes invaliditāti nodrošina surdotulka pakalpojumu līdz 120 stundām gadā saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām, nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru. Informāciju par personai pieejamo surdotulka pakalpojuma maksimālo stundu skaitu kārtējā gadā atbilstoši valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēram savienība līdz kārtējā gada 15. janvārim ievieto savā tīmekļvietnē.

43. Savienība nodrošina, ka surdotulka pakalpojumu sniedz personas, kuras:

43.1. ieguvušas profesionālo augstāko izglītību tulkošanas jomā un saņēmušas savienības izsniegtu sertifikātu par zīmju valodas prasmes atbilstību surdotulka pakalpojuma sniegšanai;

43.2. nokārtojušas savienības organizēto atestāciju un saņēmušas savienības izsniegtu sertifikātu zīmju valodas tulka pakalpojuma veikšanai.

44. Lai saņemtu surdotulka pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis savienībai iesniedz iesniegumu par surdotulka pakalpojuma piešķiršanu.

45. Šo noteikumu 44. punktā minētajā iesniegumā norāda:

45.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi (ja ir);

45.2. likumiskā pārstāvja personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi), ja iesniegumu iesniedz likumiskais pārstāvis, un pārstāvības veidu;

45.3. informāciju par vēlamo saziņas veidu ar savienību (ierodoties savienībā personīgi, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, ja persona vai tās likumiskais pārstāvis piekritis saziņai, izmantojot elektronisko pastu);

45.4. vēlamo izglītības iestādi un izglītības programmu, ja surdotulks nepieciešams izglītības programmas apguvei;

45.5. vēlamo pakalpojuma saņemšanas termiņu.

46. Ja informācija nav iegūstama no Invaliditātes informatīvās  sistēmas vai savienības rīcībā nav informācijas par personu, persona pēc savienības pieprasījuma iesniedz otolaringologa vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinumu, ka personai dzirdes funkcionēšanas traucējumi atbilst vismaz trešajai pakāpei – dzirdes zudums runas zonas frekvenču zemākajā punktā vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 401 redakcijā)

47. Savienība izskata šo noteikumu 44. punktā minēto iesniegumu un tam pievienoto šo noteikumu 46. punktā minēto atzinumu, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām, kā arī pārbauda personas atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Invaliditātes likumā minētajiem nosacījumiem surdotulka pakalpojuma saņemšanai.

48. Savienība pārbauda, vai personai ir tiesības saņemt surdotulka pakalpojumu, reģistrē personu datubāzē un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

48.1. par surdotulka pakalpojuma piešķiršanu. Lēmumā norāda surdotulka pakalpojuma ilgumu (mēnesis, vairāki mēneši, līdz kārtējā gada beigām, katru gadu, līdz noteiktās invaliditātes termiņa beigām atbilstoši personas individuālo vajadzību izvērtējumam);

48.2. par uzņemšanu rindā un pakalpojuma piešķiršanu, ja personu neapmierina piedāvātā izglītības iestāde vai izglītības programma. Šādā gadījumā persona tiek informēta par rindas kārtību un iespējām saņemt pakalpojumu pēc noteikta laika;

48.3. par uzņemšanu rindā un pakalpojuma piešķiršanu, ja dokumenti atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, bet pakalpojuma sniedzējam nav valsts budžeta finansējuma pakalpojuma sniegšanai;

48.4. par atteikumu piešķirt surdotulka pakalpojumu, ja persona neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā vai Invaliditātes likumā minētajiem nosacījumiem.

49. Savienība pieprasa personai vai tās likumiskajam pārstāvim iesniegt piecu darbdienu laikā papildu dokumentus lēmuma pieņemšanai, ja personas iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 45. un 46. punktā minētajām prasībām.

50. Lai nodrošinātu surdotulka pakalpojuma pieejamību vairākos valsts reģionos, savienība var izvēlēties profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes, kurās iespējams saņemt pakalpojumu.

51. Sniedzot šo noteikumu 41. un 42. punktā minēto surdotulka pakalpojumu, to vienlaikus nodrošina divi tulki:

51.1. ja tulkošanas ilgums pārsniedz divas stundas;

51.2. ja tas tiek nodrošināts personai ar multifunkcionāliem traucējumiem.

52. Minimālais surdotulka pakalpojuma ilgums saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām vienā reizē ir:

52.1. viena stunda tulkošanai izbraukumos (ceļā pavadītais laiks tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku arī gadījumā, ja persona, nebrīdinot surdotulku, nav ieradusies saņemt surdotulka pakalpojumu);

52.2. 15 minūtes tulkošanai, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus;

52.3. 15 minūtes rakstveida tulkošanai.

53. Prioritāri surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām sniedz personām, kurām tas nepieciešams:

53.1. ārkārtējās situācijās (dabas stihiju, ugunsgrēku un citu līdzīgu iepriekš neparedzētu apstākļu gadījumā);

53.2. veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai;

53.3. darbā iekārtošanās vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītu jautājumu kārtošanai;

53.4. tālākizglītībai, ja personai nav tiesību saņemt šo noteikumu 40. punktā paredzēto surdotulka pakalpojumu.

54. Savienība slēdz ar personu rakstisku līgumu par surdotulka pakalpojuma nodrošināšanu. Līgumā norāda surdotulka pakalpojuma sniegšanas kārtību, savienības un pakalpojuma saņēmēja tiesības, pienākumus, atbildību, līguma izbeigšanas nosacījumus un citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar surdotulka pakalpojuma sniegšanu.

55. Ja šo noteikumu 54. punktā minētais līgums tiek slēgts par saskarsmes nodrošināšanu ar fiziskām un juridiskām personām, līgumā papildus norāda surdotulka pakalpojuma sniegšanas vietu un laiku, kārtību, kādā veicamas izmaiņas vietas un laika plānošanā, kā arī kārtību, kādā sedz surdotulka izdevumus, kas saistīti ar ceļā pavadīto laiku līdz nokļūšanai pakalpojuma sniegšanas vietā, un transporta izdevumus.

56. Ja šo noteikumu 54. punktā minētais līgums tiek slēgts surdotulka pakalpojumu izglītības programmu apgūšanai, līgumā papildus norāda:

56.1. izglītības iestādi, kurā tiek sniegts pakalpojums;

56.2. pakalpojuma sniegšanas veidu (individuāli vai izglītojamo grupā);

56.3. pakalpojuma sniegšanas sākumu un ilgumu;

56.4. ar izglītības programmas apguvi saistītos pasākumus, kuru laikā tiek nodrošināts surdotulka pakalpojums.

57. Ja surdotulka pakalpojums nepieciešams profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmas apguvei, savienība, sazinoties ar izglītības iestādi, mācību gada laikā pārliecinās, ka pakalpojuma saņēmējs ir uzsācis un turpina mācības.

58. Surdotulka pakalpojuma saņēmējs informē savienību par izmaiņām, kas var ietekmēt surdotulka pakalpojuma saņemšanu.

59. Surdotulka pakalpojuma sniegšana uz laiku tiek pārtraukta, ja pakalpojuma saņēmējs atrodas institūcijā, kur šāds pakalpojums tiek nodrošināts par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.

60. Savienība pieņem lēmumu izbeigt surdotulka pakalpojuma sniegšanu, ja pakalpojuma saņēmējs:

60.1. iesniedz pakalpojuma sniedzējam iesniegumu par atteikšanos no surdotulka pakalpojuma;

60.2. ir pabeidzis izglītības programmas apgūšanu attiecīgajā izglītības iestādē;

60.3. ir izslēgts no izglītības iestādes;

60.4. nav tiesīgs saņemt surdotulka pakalpojumu.

V. Noslēguma jautājumi

61. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumus Nr. 1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203. nr.; 2012, 203. nr.; 2014, 169. nr.).

62. Personām, kurām darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2. apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem" ietvaros īstenotā un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros uzsākta suņa pavadoņa pakalpojuma sniegšana, projekta ilgtspējas nodrošināšanai biedrība sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursa ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina suņa pavadoņa pakalpojuma saņēmēju īpašumā esošo triju suņu pavadoņu uzturēšanas izdevumu segšanu atbilstoši biedrības un suņa pavadoņa pakalpojuma saņēmēju noslēgtajiem līgumiem par suņa pavadoņa pakalpojuma sniegšanu.

63. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. maijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 20. aprīļa
noteikumiem Nr. 250
Tehniskie palīglīdzekļi – tiflotehnika un surdotehnika
Nr. 
p. k.
Vispārēja iepirkumu klasifikatora (CPV) kodsISO kods/
identifikācijas numurs
Tehnisko palīglīdzekļu grupa un apakšgrupaNodošanas veids (patapinājumā vai īpašumā)Laiks, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (gadi)Piezīmes
  04Personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļi
1.33196200-204 24 09Asinsspiediena mērītāji ar runas funkcijuĪpašumā3Neredzīgām un vājredzīgām personām
2.33196200-204 24 12Glikometri ar runas funkcijuĪpašumā5Neredzīgām un vājredzīgām personām
3.38412000-604 24 24Ķermeņa termometri ar runas funkcijuĪpašumā2Neredzīgām un vājredzīgām personām
4.38311000-804 24 27Ķermeņa svari ar runas funkcijuĪpašumā5Neredzīgām un vājredzīgām personām
  06Ortozes un protēzes
5.33184600-906 30 21Acu protēzesĪpašumā2Individuāli pielāgots tehniskais palīglīdzeklis neredzīgām un vājredzīgām personām
  12Personīgās pārvietošanās palīglīdzekļi
6.39295400-012 39 03Taktilie jeb baltie spieķi (nesalokāmi)Īpašumā1Neredzīgām un vājredzīgām personām
7.39295400-012 39 03Taktilie jeb baltie spieķi (salokāmi)Īpašumā1Neredzīgām un vājredzīgām personām
  15Mājsaimniecības palīglīdzekļi
8.38311000-815 03 03Pārtikas svari ar runas funkcijuĪpašumā5Neredzīgām un vājredzīgām personām
9.33196200-215 03 03Šķidruma līmeņa noteicēji ar skaņas funkcijuĪpašumā2Neredzīgām un vājredzīgām personām
  22Saziņas un signalizēšanas palīglīdzekļi
10.38624000-522 03 03Gaismas (absorbcijas) filtriĪpašumā2Vājredzīgām personām
11.38624000-5

22 03 09

Palielināmie stikli ar gaismas avotu vai bez tāĪpašumā2Vājredzīgām personām
12.38600000-122 03 12Binokulārās vai teleskopiskās brillesĪpašumā5Vājredzīgām personām
13.38600000-122 03 12

Monokulāri

Īpašumā5Vājredzīgām personām
14.38624000-522 03 18Elektroniski palielinošie palīglīdzekļiĪpašumā5Vājredzīgām personām
15.32343000-922 06 06Valkājami dzirdes palīglīdzekļi (komunikatori)Īpašumā3Vājdzirdīgām personām
16.33185000-022 06 15Aizauss dzirdes aparāti ar kaula vadāmības stīpuĪpašumā5Vājdzirdīgām personām
17.33185000-022 06 15Aizauss dzirdes aparātiĪpašumā5Vājdzirdīgām personām
18.33185000-022 06 15Kabatas dzirdes aparātiĪpašumā5Vājdzirdīgām personām
19.32343100-022 18 27Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiemĪpašumā5Vājdzirdīgām personām, kuras lieto dzirdes aparātu un nav saņēmušas šā pielikuma 20. punktā minēto FM radiofrekvenču pārraides sistēmu
20.32344200-822 18 24FM radiofrekvenču pārraides sistēmas (raidītājs un uztvērējs)Īpašumā5Vājdzirdīgām personām, kuras lieto dzirdes aparātu un kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam
21.33196200-222 12 09Braila raksta rāmji (komplektā grifele)Īpašumā2Neredzīgām un vājredzīgām personām
22.33196200-222 12 15Braila rakstāmmašīnasĪpašumā5Neredzīgām un vājredzīgām personām
23.32332000-922 18 03AtskaņotājiĪpašumā3Neredzīgām un vājredzīgām personām
24.32332000-922 18 03Skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas ierīce (Daisy)Īpašumā5Neredzīgām un vājredzīgām personām
25.32332000-922 18 03DiktofoniĪpašumā3Neredzīgām un vājredzīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam
26.32250000-022 24 06Mobilā tīkla telefoniĪpašumā5Neredzīgām un vājredzīgām personām no septiņu gadu vecuma
27.48000000-022 24 24Specializētas palīgprogrammas mobilajiem tālruņiem teksta palielināšanai vai pārvēršanai skaņāsĪpašumā5Neredzīgām un vājredzīgām personām no septiņu gadu vecuma
28.32510000-122 33 06Digitālās vizuālās saziņas ierīcesĪpašumā3Nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām no septiņu gadu vecuma, kuras izmanto šajos noteikumos minētos sociālās rehabilitācijas vai surdotulka pakalpojumus
29.32522000-822 24 03Tālruņi ar pastiprinātājuĪpašumā5Vājdzirdīgām personām no septiņu gadu vecuma
30.31521310-022 27 04Signalizēšanas ierīces ar vibrāciju un/vai gaismas signāluĪpašumā5Nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām no septiņu gadu vecuma
31.31521310-022 27 04Signalizēšanas ierīces ar vibrāciju un/vai gaismas signālu bērnu un kopjamu personu uzraudzībai ("videoauklītes")Īpašumā5Nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām, kuru aprūpē un uzraudzībā ir bērns līdz pusotra gada vecumam, vai personām, kuru aprūpē un uzraudzībā ir persona, kurai ir nepieciešama kopšana un šo nepieciešamību apliecina VDEĀVK lēmums par īpašas kopšanas nepieciešamību vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinums par pastāvīgas uzraudzības un kopšanas nepieciešamību
32.39254100-822 27 12Laikrāži (rokas un galda ar runas funkciju, braila, vājredzīgo)Īpašumā2Neredzīgām un vājredzīgām personām
33.38520000-622 30 21Rakstu zīmju lasīšanas aparātsĪpašumā5Neredzīgām un vājredzīgām personām no septiņu gadu vecuma, kas mācās vai strādā
34.33196200-222 39 05Taktils datora displejsĪpašumā7Neredzīgām personām ar sociālā darbinieka izsniegtu apliecinājumu par braila raksta prasmi
35.39254110-122 27 12Laikrāži ar vibrāciju un/vai gaismas signāluĪpašumā5Nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām no septiņu gadu vecuma
36.31625100-422 27 21Vides avārijas signalizācijas sistēmasĪpašumā5Nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām no septiņu gadu vecuma
37.30216110-022 30 21Pildspalvas ar runas funkciju teksta nolasīšanai no speciālām uzlīmēm (komplektā pildspalva un uzlīmes teksta attēlošanai)Īpašumā5Neredzīgām un vājredzīgām personām. Ja nepieciešams, persona pērk papildu uzlīmes par saviem līdzekļiem
38.48000000-822 39 12Specializētās datorprogrammas teksta palielināšanai un/vai pārvēršanai skaņāĪpašumā5Neredzīgām un vājredzīgām personām
39.48000000-822 39 07Datoru displeji ar skaņuĪpašumā5Neredzīgām un vājredzīgām personām
  27Palīglīdzekļi vides uzlabošanai un novērtēšanai
40.33196200-227 06 21Termometri klimatisko apstākļu mērīšanai ar runas funkcijuĪpašumā3Neredzīgām un vājredzīgām personām
41.33196200-227 06 24Krāsu noteicēji ar runas funkcijuĪpašumā5Neredzīgām un vājredzīgām personām
Labklājības ministre R. Petraviča
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 250Pieņemts: 20.04.2021.Stājas spēkā: 01.05.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 22.04.2021. OP numurs: 2021/77.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
322623
{"selected":{"value":"08.07.2022","content":"<font class='s-1'>08.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.07.2022","iso_value":"2022\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2021","iso_value":"2021\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-07.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.07.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"