Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Garkalnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 83

2021. gada 26. janvārī
Grozījumi Garkalnes novada domes 2011. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novadā"
APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes 26.01.2021.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 68, 7. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Garkalnes novada domes 2011. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novadā" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novada administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai, un kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu".

2. Izteikt saistošo noteikumu 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. sadzīves atkritumi – nešķiroti atkritumi un dalīti savākti atkritumi no mājsaimniecībām, tai skaitā papīrs un kartons, stikls, metāli, plastmasa, bioloģiskie atkritumi, koksne, tekstilmateriāli, iepakojums, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, bateriju un akumulatoru atkritumi, liela izmēra atkritumi, tostarp matrači un mēbeles, kā arī nešķiroti atkritumi un no citiem avotiem dalīti savākti atkritumi, kuru īpašības un sastāvs ir līdzīgs atkritumiem no mājsaimniecībām. Par sadzīves atkritumiem neuzskata atkritumus no ražošanas, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, septiskajām tvertnēm un notekūdeņu kanalizācijas tīkla un attīrīšanas, tai skaitā notekūdeņu dūņas, nolietotus transportlīdzekļus vai būvdarbos un būvju nojaukšanas procesā radušos atkritumus;"

3. Izteikt saistošo noteikumu 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6. atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās bez enerģijas atgūšanas), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu uzturēšana pēc to slēgšanas, kā arī atkritumu tirdzniecība un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā;"

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.12. bioloģiski noārdāmie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi, mājsaimniecību, biroju, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu (restorānu, ēdnīcu u.c.), vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas rūpniecības uzņēmumu atkritumi."

5. Aizstāt saistošo noteikumu 4. punktā vārdus "Garkalnes komunālservisā" ar vārdiem "Pašvaldības SIA "Garkalnes komunālserviss"".

6. Izteikt saistošo noteikumu 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. izmantojot atkritumu konteinerus (tai skaitā dalīto atkritumu konteinerus un bioloģiski noārdāmo atkritumu konteinerus);"

7. Izteikt saistošo noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kurā ietilpst arī Garkalnes novads, atkritumu apglabāšanas poligons "Getliņi", atrodas – Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121."

8. Papildināt saistošo noteikumu 9. punktu aiz vārda "sadzīves" ar vārdiem "bioloģiski noārdāmo".

9. Izteikt saistošo noteikumu 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. privātmājās, dvīņu un rindu mājās katrā sekcijā – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) reizes gadā, lietojot ne mazāku kā 0,24 m3 atkritumu konteineru;"

10. Izteikt saistošo noteikumu 11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2. daudzdzīvokļu mājās – 1 (vienu) reizi 2 (divās) nedēļās;"

11. Papildināt saistošos noteikumus ar 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. privātmājās, dvīņu un rindu mājās katrā sekcijā – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) reizes gadā, lietojot ne mazāku kā 0,12 m3 atkritumu konteineru, ar nosacījumu, ka atkritumu radītājs ir reģistrējies kā kompostētājs, atbilstoši noteikumu 17.4. apakšpunkta minētajai kārtībai, vai izmanto individuālo bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas konteineru un piedalās dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, izmantojot individuālo dalīti vākto atkritumu (papīra, plastmasas un metāla iepakojumam) konteineru."

12. Izteikt saistošo noteikumu 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1. kompostēšana tiek veikta sava īpašuma teritorijā speciāli tam paredzētā, rūpnieciski ražotā tvertnē vai konteinerā vai norobežotā vietā;"

13. Izteikt saistošo noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Atkritumu radītājs un valdītājs iesaistās citu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā, tajā skaitā dalītās atkritumu savākšanas sistēmā, dalītos sadzīves atkritumus (papīra, kartona, plastmasas, stikla un metāla iepakojums, bioloģiski noārdāmie atkritumi) savācot, uzkrājot un nododot apsaimniekošanai dalīti:

17.1. izmantojot atbilstoša marķējuma atkritumu konteinerus vai maisus, ko nodrošina atkritumu apsaimniekotājs;

17.2. nogādājot tos uz pašvaldības noteiktiem atkritumu savākšanas laukumiem un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem;

17.3. iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotajās akcijās un talkās;

17.4. kompostējot bioloģiski noārdāmos atkritumus savā īpašumā, reģistrējot kompostēšanas vietu, vēršoties ar rakstisku iesniegumu pie atkritumu apsaimniekotāja vai elektroniski aizpildot reģistrācijas pieteikumu apsaimniekotāja mājaslapā."

14. Papildināt saistošos noteikumus ar 20.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1. Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksu, izmantojot individuālus konteinerus un big-bag maisus, veido Garkalnes novada domes lēmumā apstiprinātā maksa par bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu".

15. Papildināt saistošos noteikumus ar 20.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2. Par šķirotu, otrreiz izmantojamu un pārstrādājamu atkritumu novietošanu šķiroto atkritumu dalītās savākšanas punktos, laukumos, maksa no atkritumu radītājiem un valdītājiem netiek iekasēta."

16. Papildināt saistošos noteikumus ar 29.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1. Veidot kompostētāju reģistru, nodrošinot iespēju atkritumu radītājam elektroniski reģistrēt savā īpašumā esošu bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu."

17. Izteikt saistošo noteikumu 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Pašvaldības teritorijā sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus (papīra un kartona, plastmasas un metāla iepakojumu, stikla iepakojumu un bioloģiski noārdāmos atkritumus) un ievieto tos atbilstošos dalīto atkritumu konteineros."

18. Izteikt saistošo noteikumu 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Dalītajiem atkritumiem (papīra un kartona, plastmasas un metāla iepakojumam) jābūt tīriem, bez citu atkritumu veidu atlikumiem un sapresētam."

19. Papildināt saistošos noteikumus ar 31.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.1. Bioloģiski noārdāmiem atkritumiem ir jābūt bez citu atkritumu piejaukuma, nav pieļaujama termiski neapstrādātas gaļas un zivju, jebkuras kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, šķidrumu, koksnes skaidu, celmu, koku stumbru un zaru (ar diametru virs 7 cm), augsnes, kūdras, smilts, grunts ievietošana bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineros un laukumos."

20. Izteikt saistošo noteikumu 45.7. punktu šādā redakcijā:

"45.7. bioloģiski noārdāmos atkritumus dedzināt;"

21. Papildināt saistošos noteikumus ar 45.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.8. ievietot sadzīves atkritumu konteineros, urnās un atkritumu maisos degošus, kvēlojošus atkritumus (t.sk. karstus pelnus), viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidros atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, zemi, bioloģiski noārdāmos atkritumus (tajā skaitā zaļos un dārza atkritumus)."

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs A. Zīriņš
Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 83 "Grozījumi Garkalnes novada domes 2011. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novadā""
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura

izklāsts

Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 184 "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju" 2.11. apakšpunkts nosaka, ka pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, izveido dalītas savākšanas sistēmu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem līdz 2020. gada 31. decembrim, ja sadzīves atkritumu poligonā, kurā tiek apglabāti pašvaldības administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves, tai skaitā bioloģiski noārdāmie atkritumi, tiek nodrošināta vai ne vēlāk kā 2022. gadā tiks uzsākta bioloģiski noārdāmo atkritumu reģenerācija vai pārstrāde atbilstoši sadzīves atkritumu poligona darbībai izsniegtajai atļaujai piesārņojošās darbības veikšanai.

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz:

1) bioloģiski noārdāmo atkritumu nogādāšanu uz tam paredzētām vietām;

2) atkritumu radītājam iesaistīties dalītās atkritumu savākšanas sistēmā, dalītos sadzīves atkritumus savācot, uzkrājot un nododot apsaimniekošanai dalīti:

– izmantojot atbilstoša marķējuma atkritumu konteinerus vai maisus, ko nodrošina atkritumu apsaimniekotājs;

– nogādājot tos uz pašvaldības noteiktiem atkritumu savākšanas laukumiem un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem;

– kompostējot bioloģiski noārdāmos atkritumus savā īpašumā, reģistrējot kompostēšanas vietu pie atkritumu apsaimniekotāja;

– iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotajās akcijās un talkās;

3) bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksu veido Garkalnes novada Domes lēmumā apstiprinātā maksa par bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu;

4) par šķirotu, otrreiz izmantojamu un pārstrādājamu atkritumu novietošanu šķiroto atkritumu dalītās savākšanas punktos, laukumos, maksa no atkritumu radītājiem un valdītājiem netiek iekasēta;

5) atkritumu apsaimniekotājs veido kompostētāju reģistru, nodrošinot iespēju atkritumu radītājam elektroniski reģistrēt savā īpašumā esošu bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsGrozījumi Saistošajos noteikumos nepieciešami, lai pašvaldība Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā nodrošinātu dalīti vākto sadzīves atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu ieviešanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIetekmi uz pašvaldības budžetu nav iespējams paredzēt.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāAr grozījumiem saistošajos noteikumos papildus noteikta dalīti vākto sadzīves atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas kārtība.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Pašvaldības SIA "Garkalnes Komunālserviss".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu grozījumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas Garkalnes novada domes izveidotajā darba grupā, kurā piedalījušies Garkalnes novada domes deputāti, Pašvaldības SIA "Garkalnes Komunālserviss" pārstāvis un pašvaldības administrācijas struktūrvienību pārstāvji.
Garkalnes novada domes priekšsēdētājs A. Zīriņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Garkalnes novada domes 2011. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par sadzīves .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Garkalnes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 83Pieņemts: 26.01.2021.Stājas spēkā: 23.04.2021.Zaudē spēku: 08.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 22.04.2021. OP numurs: 2021/77.21
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322604
23.04.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)