Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ropažu novada domes 2022. gada 20. aprīļa saistošos noteikumus "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā".

Saistošie noteikumi Garkalnes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 23.04.2021.

Garkalnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

2011. gada 29. novembrī
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2011. gada 29. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 13, 39. §)

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu

Grozīti ar 26.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 50;
Grozīti ar 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 83;
Precizēti ar 30.03.2021. lēmumu (prot. Nr. 73, 26. §)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novada administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai, un kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

(Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

2. Noteikumi ir saistoši ikvienam atkritumu radītājam – juridiskai un fiziskai personai Garkalnes novada Administratīvajā teritorijā.

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties;

3.2. bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus;

3.3. sadzīves atkritumi – nešķiroti atkritumi un dalīti savākti atkritumi no mājsaimniecībām, tai skaitā papīrs un kartons, stikls, metāli, plastmasa, bioloģiskie atkritumi, koksne, tekstilmateriāli, iepakojums, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, bateriju un akumulatoru atkritumi, liela izmēra atkritumi, tostarp matrači un mēbeles, kā arī nešķiroti atkritumi un no citiem avotiem dalīti savākti atkritumi, kuru īpašības un sastāvs ir līdzīgs atkritumiem no mājsaimniecībām. Par sadzīves atkritumiem neuzskata atkritumus no ražošanas, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, septiskajām tvertnēm un notekūdeņu kanalizācijas tīkla un attīrīšanas, tai skaitā notekūdeņu dūņas, nolietotus transportlīdzekļus vai būvdarbos un būvju nojaukšanas procesā radušos atkritumus;

3.4. atkritumu valdītājs – ikviena fiziska vai juridiska persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: a) ir atkritumu radītāja, b) ir fiziska vai juridiska persona, kuras faktiskajā varā atrodas atkritumi;

3.5. atkritumu radītājs – ikviena fiziska vai juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības;

3.6. atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās bez enerģijas atgūšanas), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu uzturēšana pēc to slēgšanas, kā arī atkritumu tirdzniecība un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā;

3.7. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai šajā likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kartībā;

3.8. atkritumu savākšana – atkritumu savākšana, arī atkritumu iepriekšēja šķirošana un glabāšana, lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtam vai tādām iekārtam, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai;

3.9. atkritumu dalīta savākšana – atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai;

3.10. atkritumu pārstrāde – atkritumu reģenerācijas darbība, kura atkritumu materiālus pārstrādā produktos, materiālos vai vielās atbilstoši to sākotnējam vai citam izmantošanas veidam, ietverot organisko materiālu pārstrādi un izņemot atkritumos esošas enerģijas reģenerāciju un tādu materiālu izgatavošanu, kuri tiks izmantoti par kurināmo vai izrakto tilpju aizbēršanai;

3.11. atkritumu apglabāšana – jebkura cita ar atkritumiem veikta darbība, kas nav uzskatama par atkritumu reģenerāciju, arī tad, ja šīs darbības sekundārais rezultāts ir vielu vai enerģijas iegūšana;

3.12. bioloģiski noārdāmie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi, mājsaimniecību, biroju, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu (restorānu, ēdnīcu u.c.), vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas rūpniecības uzņēmumu atkritumi.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 83)

4. Pašvaldība informē visas fiziskās un juridiskās personas Garkalnes novada administratīvajā teritorijā par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu visā atkritumu apsaimniekošanas zonā. Informāciju var iegūt vēršoties Pašvaldības SIA "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS".

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 83)

5. Privātā īpašumā novietojamo konteineru laukumu izvietojumu nosaka attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, bet sabiedrisko konteineru laukumu atrašanās vietas nosaka pašvaldība.

6. Atkritumu savākšanas veidi Garkalnes novadā:

6.1. izmantojot atkritumu konteinerus (tai skaitā dalīto atkritumu konteinerus un bioloģiski noārdāmo atkritumu konteinerus);

6.2. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalītos atkritumu savākšanas punktos vai laukumos.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 83)

7. Garkalnes novadā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

8. Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kurā ietilpst arī Garkalnes novads, atkritumu apglabāšanas poligons "Getliņi" atrodas Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121.

(Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

II. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

9. Nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (sadzīves, bioloģiski noārdāmo, bīstamo, lielgabarīta, būvniecības atkritumu u.c.), nogādāšanu uz tam paredzētām vietām personīgi vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, kurš normatīvajos aktos noteiktā kartība ir ieguvis tiesības šo atkritumu apsaimniekošanai.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 83)

10. Atkritumu radītājam – juridiskai personai – tā darbības rezultātā radušos nešķirotos atkritumus pienākums ievietot tajos atkritumu konteineros, kas norādīti ar komersantu noslēgtajā līgumā.

11. Atkritumu radītājs un valdītājs nodod nešķirotus sadzīves atkritumus atkritumu apsaimniekotājam savākšanai ne retāk kā:

11.1. privātmājās, dvīņu un rindu mājās katrā sekcijā – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) reizes gadā, lietojot ne mazāku kā 0,24 m3 atkritumu konteineru;

11.2. daudzdzīvokļu mājās – 1 (vienu) reizi 2 (divās) nedēļās;

11.3. privātmājās, dvīņu un rindu mājās katrā sekcijā – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) reizes gadā, lietojot ne mazāku kā 0,12 m3 atkritumu konteineru, ar nosacījumu, ka atkritumu radītājs ir reģistrējies kā kompostētājs, atbilstoši noteikumu 17.4. apakšpunktā minētajai kārtībai, vai izmanto individuālo bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas konteineru un piedalās dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, izmantojot individuālo dalīti vākto atkritumu (papīra, plastmasas un metāla iepakojumam) konteineru.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 83)

12. Nodrošināt vietu, atkritumu daudzumam pietiekošai atkritumu savākšanai paredzēto konteineru skaita novietošanai.

13. Novietot mazgabarīta konteinerus (arī marķētus maisus) no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas dienās specializētajiem transportlīdzekļiem pieejama vietā tā, lai netraucētu gājēju un transportlīdzekļu kustību. Pēc atkritumu savākšanas konteineri jānovieto to pastāvīgajā atrašanās vietā.

14. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem.

15. Zemes īpašnieks, kura īpašumā tiek prettiesiski novietoti sadzīves, bīstamie un ražošanas atkritumi tam neparedzētā vietā, nodod tos atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai, sedz šo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un ir tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzību no šo atkritumu radītāja. Ja attiecīgo atkritumu radītājs ir noskaidrots, atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz šis attiecīgo atkritumu radītājs.

16. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus, ja:

16.1. kompostēšana tiek veikta sava īpašuma teritorijā speciāli tam paredzētā, rūpnieciski ražotā tvertnē vai konteinerā vai norobežotā vietā;

16.2. tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai. Ja kompetenta iestāde konstatē kādus normatīvo aktu pārkāpumus, kompostēšana tiek aizliegta līdz šo pārkāpumu novēršanai.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 83)

17. Atkritumu radītājs un valdītājs iesaistās citu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā, tajā skaitā dalītās atkritumu savākšanas sistēmā, dalītos sadzīves atkritumus (papīra, kartona, plastmasas, stikla un metāla iepakojums, bioloģiski noārdāmie atkritumi) savācot, uzkrājot un nododot apsaimniekošanai dalīti:

17.1. izmantojot atbilstoša marķējuma atkritumu konteinerus vai maisus, ko nodrošina atkritumu apsaimniekotājs;

17.2. nogādājot tos uz pašvaldības noteiktiem atkritumu savākšanas laukumiem un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem;

17.3. iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotajās akcijās un talkās;

17.4. kompostējot bioloģiski noārdāmos atkritumus savā īpašumā, reģistrējot kompostēšanas vietu, vēršoties ar rakstisku iesniegumu pie atkritumu apsaimniekotāja vai elektroniski aizpildot reģistrācijas pieteikumu apsaimniekotāja mājaslapā.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 83)

III. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

18. Par publiskā pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu ir atbildīgs tā organizators, kurš nodrošina:

18.1. pasākuma norises vietu ar konteineriem atkritumu savākšanai;

18.2. pasākuma norises vietas sakopšanu pēc pasākuma ar pašvaldību saskaņotā laikā;

18.2.1. organizētājam ir jāslēdz līgums ar apsaimniekotāju par atkritumu utilizāciju.

IV. Atkritumu apsaimniekošanas apmaksāšanas kārtība

19. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir segt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kartībā.

20. Atkritumu radītājs patstāvīgi norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju par tā radīto atkritumu savākšanu saskaņā ar noslēgto līgumu, maksājot atkritumu apsaimniekošanas maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ko ar savu lēmumu noteikusi Garkalnes novada Dome atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmajai daļai.

20.1. Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksu, izmantojot individuālus konteinerus un big-bag maisus, veido Garkalnes novada domes lēmumā apstiprinātā maksa par bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu.

20.2. Par šķirotu, otrreiz izmantojamu un pārstrādājamu atkritumu novietošanu šķiroto atkritumu dalītās savākšanas punktos, laukumos, maksa no atkritumu radītājiem un valdītājiem netiek iekasēta.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 83)

V. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi

21. Slēgt ar katra nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju, vai lietotāju līgumu par atkritumu savākšanu, kurā ir norādīts atkritumu izvešanas apjoms un periodiskums, nodrošinot ikvienu atkritumu radītāju Garkalnes novadā, ar kuru ir noslēgts līgums, ar sadzīves atkritumu savākšanas konteineriem. Līguma termiņš, nevar būt garāks par līguma termiņu, kas noslēgts starp atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību.

22. Slēgt līgumu ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu.

23. Iesaistīties reģionālo un pašvaldības izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas plānu realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanā.

24. Marķēt atkritumu konteinerus, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu un kontaktinformāciju.

25. Racionāli izstrādāt maršrutus gan dalīto, gan nešķiroto atkritumu savākšanai, lai samazinātu transporta slodzi ceļiem un videi.

26. Ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju administratīvajiem pārkāpumiem šo saistošo noteikumu neievērošanas gadījumā.

27. 30 dienas iepriekš informēt atkritumu valdītāju par prasību izmaiņām saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu.

28. Pēc pašvaldības pieprasījuma reizi gadā iesniegt pārskatus par:

28.1. izvesto nešķiroto atkritumu daudzumu no atkritumu valdītāju objektiem, norādot personu ar kuru slēgts līgums, kā arī apkalpošanas reižu skaitu;

28.2. savāktajiem atkritumu veidiem un to daudzumu.

29. Apsaimniekotāja pienākumos neietilpst meklēt sadzīves atkritumos pazudušus priekšmetus vai atļaut to darīt nepiederošām personām.

29.1. Veidot kompostētāju reģistru, nodrošinot iespēju atkritumu radītājam elektroniski reģistrēt savā īpašumā esošu bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 83)

VI. Dalīto sadzīves atkritumu apsaimniekošana

30. Pašvaldības teritorijā sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus (papīra un kartona, plastmasas un metāla iepakojumu, stikla iepakojumu un bioloģiski noārdāmos atkritumus) un ievieto tos atbilstošos dalīto atkritumu konteineros.

(Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 83 redakcijā)

31. Dalītajiem atkritumiem (papīra un kartona, plastmasas un metāla iepakojumam) jābūt tīriem, bez citu atkritumu veidu atlikumiem un sapresētam.

31.1. Bioloģiski noārdāmiem atkritumiem ir jābūt bez citu atkritumu piejaukuma, nav pieļaujama termiski neapstrādātas gaļas un zivju, jebkuras kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, šķidrumu, koksnes skaidu, celmu, koku stumbru un zaru (ar diametru virs 7 cm), augsnes, kūdras, smilts, grunts ievietošana bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineros un laukumos.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 83)

32. Atkritumu apsaimniekotājs visā pašvaldības teritorijā uz atkritumu konteineriem nodrošina šādu informāciju:

32.1. dalīto atkritumu veidu;

32.2. atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu un tālruņa numuru.

33. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalītu, pārstrādei derīgu, atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo konteineru krāsojumu vai apzīmējumu.

34. Atkritumu apsaimniekotājs informē atkritumu radītājus par dalīto atkritumu savākšanas punktu un laukumu atrašanās vietām.

35. Atkritumu apsaimniekotājs nogādā dalītu, pārstrādei derīgu atkritumu veidu uz otrreizējas šķirošanas, pārstrādes vai realizācijas vietu.

VII. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana

36. Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs.

37. Sadzīves bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:

37.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

37.2. uzglabā bīstamos atkritumus ne ilgāk par 1 mēnesi tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

37.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ja normatīvajos aktos nav paredzēta cita kārtība.

38. Dalīti tiek savākti šādi sadzīves bīstamo atkritumu veidi:

38.1. sadzīves bīstamie atkritumi t.sk. videi kaitīgās preces, kā neizjauktās elektropreces, dienasgaismas lampas, akumulatori – dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā vai atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju veidā;

38.2. baterijas – dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā vai ievietot publiskajās vietās pieejamos konteineros (elektropreču tirgotavās, lielveikalos un citur);

38.3. medikamenti un to atlikumi – medicīnas iestādēs.

39. Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu jāslēdz līgums ar specializēto atkritumu apsaimniekotāju. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veic bīstamo atkritumu apsaimniekotājs, kurš atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta 5. daļai ir saņēmis attiecīgu atļauju.

40. Pašvaldībai sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju vismaz vienu reizi gadā akcijas veidā jānodrošina videi kaitīgo preču (neizjauktas elektropreces, dienasgaismas lampas, akumulatori, baterijas, riepas u.c.) savākšana no iedzīvotājiem.

VIII. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana

41. Būvniecības atkritumi jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, tos aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi. Būvniecības atkritumu izvešanai jāizmanto atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai būvniecības atkritumu pārvadātāju, kas saņēmis atbilstošu Valsts Vides dienesta atļauju, pakalpojumi, vai arī tie patstāvīgi jānogādā uz īpaši iekārtotu būvniecības atkritumu savākšanas laukumu.

42. Atkritumu radītājiem aizliegts ievietot sadzīves atkritumu konteineros lielgabarīta un būvniecības atkritumus, kā arī tos novietot citās neatļautās vietās.

43. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un transportlīdzekļu kustībai.

44. Izraktā zeme ir jāizmanto vai jāizved tā, lai nenotiktu tās sajaukšanās ar būvgružiem vai citiem sadzīves atkritumiem. Ja iespējams, tā jāizlieto būvlaukuma labiekārtošanai.

IX. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā

45. Garkalnes novadā ir aizliegts:

45.1. sadzīves atkritumu radītajam izmest atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas;

45.2. novietot atkritumus jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tajā skaitā nomest pie konteineriem, uz ielām, mežos, ūdeņos, u.c. vai ievietot citiem atkritumu radītājiem paredzētos konteineros;

45.3. ievietot nešķirotus atkritumus konteineros, kas paredzēti dalīto atkritumu savākšanai;

45.4. ievietot nešķiroto atkritumu konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma apkalpošanai.

45.5. sadzīves atkritumus dedzināt;

45.6. ierakt atkritumus zemē;

45.7. bioloģiski noārdāmos atkritumus dedzināt;

45.8. ievietot sadzīves atkritumu konteineros, urnās un atkritumu maisos degošus, kvēlojošus atkritumus (t.sk. karstus pelnus), viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidros atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, zemi, bioloģiski noārdāmos atkritumus (tajā skaitā zaļos un dārza atkritumus).

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 83)

46. Aizliegts piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus, citas koplietošanas telpas, pagalmus un mājām piegulošās teritorijas.

47. Aizliegts novadīt šķidros atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.

48. Aizliegts jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus.

49. Atkritumu radītājiem aizliegts ievietot atkritumu valdītāja konteineros lielgabarīta un būvniecības atkritumus, kā arī tos novietot citās neatļautās vietās.

50. Aizliegts novietot būvniecības atkritumus ārpus teritorijas, kurā notiek būvdarbi.

51. Atkritumu radītājiem aizliegts sajaukt dažādu veidu bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem. Nav pieļaujama sadzīves bīstamo atkritumu (elektropreču, akumulatoru u.c.) ievietošana sadzīves atkritumu konteinerā vai novietošana pie tiem.

X. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu

52. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.

53. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām no 2 naudas soda vienībām līdz 20 naudas soda vienībām, juridiskām personām no 35 naudas soda vienībām līdz 140 naudas soda vienībām.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 50)

54. Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai Administratīvajā komisijā veic Garkalnes novada pašvaldības policijas amatpersonas.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 50)

55. Ieņēmumi no naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti Garkalnes novada pašvaldības pamatbudžetā.

56. Naudas soda samaksa pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpuma sekas un segt materiālos zaudējumus.

XI. Noslēguma jautājumi

57. Dome saistošos noteikumus publicē vietējā laikrakstā.

58. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to pilna teksta publicēšanas laikrakstā.

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs M. G. Bauze-Krastiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Garkalnes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 29.11.2011.Stājas spēkā: 16.01.2012.Zaudē spēku: 08.07.2022.Publicēts: Garkalnes Novada Vēstis, 114, 15.01.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
322573
{"selected":{"value":"23.04.2021","content":"<font class='s-1'>23.04.2021.-07.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"23.04.2021","iso_value":"2021\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2021.-07.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
23.04.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"