Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Valkā 2021. gada 28. janvārī
Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas – atbalsts Valkas novada iedzīvotājiem
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2021. gada 28. janvāra lēmumu (prot. Nr. 2, 4. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu – atbalsta Valkas novada iedzīvotājiem veidu, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Jaundzimušā pabalsts. Tiesības pieprasīt jaundzimušā pabalstu ir bērnu vecākiem (aizbildnim) par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Valkas novadā un iepriekš nav saņemts jaundzimušā pabalsts no citas pašvaldības.

3. Šajos saistošajos noteikumos noteiktā jaundzimušā pabalsta apmērs ir:

3.1. 300 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir abi vecāki un abi vecāki bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Valkas novadā un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta);

3.2. 150 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir abi vecāki un viens no vecākiem bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Valkas novadā un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta);

3.3. 300 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir viens vecāks, kurš bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Valkas novadā un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta).

4. Tiesības pieprasīt jaundzimušā pabalstu par katru bērnu ir 12 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Bērnam jābūt deklarētam Valkas novadā bez pārtraukuma līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim.

5. Materiālo pabalstu izmaksā šādā kārtībā:

5.1. 50 % apmērā no šo saistošo noteikumu 3. punktā minētā pabalsta viena mēneša laikā no pabalsta piešķiršanas brīža.

5.2. 50 % apmērā no šo saistošo noteikumu 3. punktā minētā pabalsta viena mēneša laikā no brīža, kad bērns ir sasniedzis viena gada vecumu.

6. Tiesības saņemt materiālo pabalstu ir tikai vienam no bērna vecākiem, kura dzīvesvietā bērns ir deklarēts. Ja bērns ir deklarēts atsevišķā dzīves vietā, tiesības uz materiālo pabalstu ir tam no vecākiem, kas ir deklarēts Valkas novadā. Ja abi bērna vecāki ir vienlīdz tiesīgi saņemt materiālo pabalstu, vecāki vienojas par materiālā pabalsta saņemšanu.

7. Jaundzimušā pabalsta saņemšanai vienam no bērna vecākiem jāiesniedz iesniegums Valkas novada sociālajā dienestā ar lūgumu piešķirt jaundzimušā pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu, norādot iesnieguma iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietu, kredītiestādes konta numuru (ja pabalstu vēlas saņemt kredītiestādes pārskaitījuma veidā) un bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, ja Sociālā dienesta programmā nav pieejama šāda informācija.

8. Ja bērns tiek reģistrēts Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā, šo saistošo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu var iesniegt arī Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā tūlīt pēc bērna reģistrācijas un dzīvesvietas deklarēšanas.

9. Apbedīšanas pabalsts. Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu gadījumā, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Valkas novadā. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc miršanas apliecības izsniegšanas datuma.

10. Apbedīšanas pabalsta saņemšanai, personai, kura uzņemas apbedīšanu, jāiesniedz iesniegums Valkas novada Sociālajā dienestā ar lūgumu piešķirt apbedīšanas pabalstu sakarā ar personas nāvi, norādot iesnieguma iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietu, kredītiestādes konta numuru (ja pabalstu vēlas saņemt kredītiestādes pārskaitījuma veidā) un mirušās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī jāuzrāda miršanas apliecība, ja Sociālā dienesta SOPA programmā nav pieejama šāda informācija.

11. Apbedīšanas pabalsta apmērs ir līdz 360 euro, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai.

12. Apbedīšanas pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā valsts apbedīšanas pabalsta apmēru, ja par mirušo personu ir bijušas tiesības saņemt minēto pabalstu.

13. Gadījumā, ja mirušai personai ir pirmās pakāpes radinieki, tiek izvērtēti saņemto apbedīšanas pabalstu (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, darbavieta, arodbiedrība u.c.) kopējais apmērs.

14. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Valkas novadā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

15. Ēdināšanas pabalsts izglītības iestādē. Pabalsts tiek piešķirts bērnam bez ģimenes materiālā stāvokļa izvērtēšanas pēc bāriņtiesas, izglītības iestāžu, mediķu vai sociālā darbinieka pamatota atzinuma uz laiku līdz 3 mēnešiem. Pabalsta apmērs ir pakalpojumu sniedzēja un pašvaldības līgumā noteiktā maksa par bērnu ēdināšanu. Ēdināšanas pabalstu ir tiesības saņemt izglītības iestādē bērnam, ja bērns:

15.1. apmeklē Valkas novada pirmsskolas izglītības iestādes;

15.2. iegūst izglītību Valkas novada vispārējās izglītības iestādēs;

15.3. iegūst izglītību cita novada izglītības iestādēs, ja pašvaldības izglītības iestādēs nevar nodrošināt bērnam nepieciešamo speciālo izglītības programmu un ēdināšanu nenodrošina valsts;

15.4. iegūst izglītību profesionālās vidējās izglītības iestādēs vai augstskolā dienas nodaļā un nestrādā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam (ieskaitot).

16. Ēdināšanas pabalstu izglītības iestādē ieskaita tā pakalpojuma sniedzēja kontā, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts līgums par bērnu ēdināšanu.

17. Ja pašvaldībai nav noslēgts līgums ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, ēdināšanas pabalsts izglītības iestādē vienu reizi mēnesī tiek ieskaitīts tā bērna kontā, kuram piešķirts pabalsts, ja bērns iegūst izglītību profesionālās vidējās izglītības iestādē. Pabalstu aprēķina – mācību dienu skaitu reizinot ar 1,60 euro.

171. Pabalsts 100 gadu dzīves jubilejā. Pabalsts tiek piešķirts Valkas novadā dzīvesvietu deklarējušajām personām 100 gadu dzīves jubilejā. Pabalstu izsniedz skaidrā naudā vai ar kredītiestādes pārskaitījumu."

(Valkas novada domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

18. Aizgādņa pabalsts. Tiesības pieprasīt aizgādņa pabalstu ir personai, kuru Valkas novada bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju (turpmāk – aizgādnis).

19. Valkas novada bāriņtiesa, ieceļot aizgādni, rakstveidā informē šo personu par tiesībām saņemt aizgādņa pabalstu.

20. Aizgādņa pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošo personu mēnesī ir:

20.1. 30,00 euro, ja aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē;

20.2. 15,00 euro, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

21. Aizgādņa pabalsts saņemšanai, aizgādnim jāiesniedz iesniegums Valkas novada sociālajā dienestā norādot iesnieguma iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietu, kredītiestādes konta numuru (ja pabalstu vēlas saņemt kredītiestādes pārskaitījuma veidā) un aizgādnībā esošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī jāuzrāda Bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu, ja Sociālā dienesta rīcībā nav šādas informācijas.

22. Saistošo noteikumu 21. punktā minēto iesniegumu, var iesniegt arī Valkas novada bāriņtiesā tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas par aizgādnības nodibināšanu.

23. Pabalsts jāpieprasa 12 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas (pieņemts lēmums par personas iecelšanu par aizgādni). Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.

24. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam atbilstoši šo saistošo noteikumu 20. punktā noteiktā pabalsta apmēram.

25. Aizgādnis, kuram piešķirts pabalsts, nekavējoties informē Sociālo dienestu un bāriņtiesu gadījumos, kad aizgādnībā esoša persona:

25.1. mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Valkas novada administratīvās teritorijas vai Latvijas Republikas teritorijas;

25.2. ievietota specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē;

25.3. atgriezusies ģimenē no specializētā sociālās aprūpes centra vai ilgstošas atrašanās ārstniecības iestādē;

25.4. mirusi.

26. Ja aizgādnis šo saistošo noteikumu 25. punktā minētos nosacījumus nav pildījis, bet ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums pārmaksāto pabalsta summu Valkas novada domei atmaksāt labprātīgi. Ja aizgādnis to neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

27. Aizgādnim līdz kārtējā gada 1. februārim jāiesniedz bāriņtiesā norēķins par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību.

28. Ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1. februārim nav iesniedzis bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību, bāriņtiesas atbildīgais darbinieks par to nekavējoties informē Sociālo dienestu, un pabalsta izmaksas tiek aizturētas.

29. Pabalsta izmaksu aizgādnim atjauno pēc bāriņtiesas informācijas sniegšanas Sociālajam dienestam par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. Ja norēķina par aizgādnības pārvaldību iesniegšana tiek kavēta ilgāk par trim mēnešiem, pabalsta izmaksa tiek atsākta tikai no norēķina iesniegšanas dienas, anulējot aizturēto pabalstu summu.

30. Ja aizgādnis laikus nav saņēmis piešķirto pabalstu bāriņtiesas vai Sociālā dienesta vainas dēļ, to izmaksā aizgādnim bez termiņa ierobežojuma.

31. Pabalsta izmaksu Sociālais dienests pārtrauc vai izbeidz:

31.1. ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa:

31.1.1. atcelšanu no pienākumu pildīšanas;

31.1.2. atstādināšanu uz laiku no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

31.1.3. atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

31.2. mirusi aizgādnībā esošā persona;

31.3. miris aizgādnis.

32. Bāriņtiesa nekavējoties informē Sociālo dienestu par šo saistošo noteikumu 31. punktā minētā lēmuma pieņemšanu.

33. Saistošajos noteikumos minētos pabalstus, pēc sociālā dienesta sniegtās informācijas, vienu reizi mēnesī, izmaksā Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļa ar pārskaitījumu uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes kontu vai skaidrā naudā kasē vai arī veic samaksu par pakalpojumu pēc rēķina piestādīšanas pakalpojuma sniedzējam līdz mēneša 25. datumam.

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2013. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 46 "Par aizgādņa pabalstu".

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2012. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 9 "Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem".

Valkas novada domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas – atbalsts Valkas novada iedzīvotājiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valkas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 28.01.2021.Stājas spēkā: 01.04.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Valkas Novada Vēstis, 124(2), 31.03.2021.
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
322494
{"selected":{"value":"16.04.2021","content":"<font class='s-1'>16.04.2021.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.04.2021","iso_value":"2021\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2021.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2021","iso_value":"2021\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-15.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.04.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)