Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 242

Rīgā 2021. gada 13. aprīlī (prot. Nr. 33 25. §)
Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība

1. Noteikumi nosaka augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu, kas mazina Covid-19 infekcijas izplatības radītās sekas reģionālā līmenī un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu (turpmāk – investīciju projekti), pieteikšanas nosacījumus valsts līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī investīciju projektu izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.

2. Investīciju projektiem pieejamais kopējais valsts budžeta finansējums ir ne vairāk kā 59 633 985 euro, no tiem 2021. gadā – ne vairāk kā 29 825 980 euro un 2022. gadā – ne vairāk kā 29 808 005 euro.

(MK 14.07.2021. noteikumu Nr. 509 redakcijā)

2.1 Investīciju projektiem centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmu būvniecībai pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes (turpmāk – izglītības iestāde) ēkā vai noteiktā tās daļā (korpusā) vai decentralizēto ventilācijas sistēmu ierīkošanai izglītības iestādes ēkas atsevišķās mācību telpās (turpmāk – ventilācijas investīciju projekti) pieejamais valsts budžeta finansējums ir 5 333 985 euro, no tiem 2021. gadā – ne vairāk kā 2 675 980 euro un 2022. gadā – ne vairāk kā 2 658 005 euro. Ventilācijas investīciju projekti nav attiecināmi uz pašvaldības dibinātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

(MK 14.07.2021. noteikumu Nr. 509 redakcijā)

3. Pašvaldības līdz 2021. gada 14. maijam iesniedz investīciju projektus (izņemot ventilācijas investīciju projektus) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ievērojot šādus nosacījumus:

3.1. investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

3.1.1. pašvaldību pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, ja valsts budžeta finansējums ir ne mazāk kā 500 000 euro un ne vairāk kā 3 000 000 euro vienam projektam;

3.1.2. Rīgas Austrumu maģistrāles posma izbūves otrajai kārtai, ja valsts budžeta finansējums ir ne vairāk kā 27 150 000 euro un ir saņemts pozitīvs Satiksmes ministrijas atzinums, kas apliecina projekta nepieciešamību un ilgtspēju;

3.2. investīciju projekta iesniedzējs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā minētajos gadījumos iesniedz pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmumu par investīciju projekta īstenošanu;

3.3. investīciju projekts Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē ir budžeta investīcijas;

3.4. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un ilgtspēja, tai skaitā investīciju projekta rezultātu ilgtspēja pēc administratīvi teritoriālās reformas, nodrošinot investīciju projektā atbalstītās infrastruktūras iekļaušanos jaunveidojamās pašvaldības kopējā pakalpojumu infrastruktūras tīklā;

3.5. plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā;

3.6. investīciju projektu (tai skaitā būvdarbus, ja attiecināms) paredzēts uzsākt līdz 2021. gada 31. decembrim un tas pilnībā īstenojams līdz 2024. gada 1. jūlijam, sasniedzot investīciju projekta mērķi un neradot nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem investīciju projektam turpmākajos gados. Piešķirto valsts budžeta līdzfinansējumu pašvaldības izlieto līdz 2023. gada 31. decembrim;

3.7. investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 50 % valsts budžeta finansējuma tiek izmantots līdz 2021. gada 31. decembrim;

3.8. pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 % apmērā no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma;

3.9. pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiek nodrošināts līdz valsts budžeta finansējuma izmaksai;

3.10. šo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minētajam valsts budžeta finansējuma mērķim pašvaldība var saņemt atbalstu investīciju projektiem par kopējo atbalsta summu ne vairāk kā 3 000 000 euro.

(Grozīts ar MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 317; MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 734)

3.1 Pašvaldības līdz 2021. gada 7. jūnijam iesniedz ventilācijas investīciju projektus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ievērojot šādus nosacījumus:

3.1 1. ventilācijas investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā;

3.1 2. valsts budžeta finansējums ir ne mazāk kā 50 000 euro un ne vairāk kā 400 000 euro vienam ventilācijas investīciju projektam;

3.1 3. pašvaldība iesniedz ventilācijas investīciju projektu par katru izglītības iestādi atsevišķi;

3.1 4. ventilācijas investīciju projekta iesniedzējs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā minētajos gadījumos iesniedz pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmumu par ventilācijas investīciju projekta īstenošanu;

3.1 5. ventilācijas investīciju projekts Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē ir budžeta investīcijas;

3.1 6. ventilācijas investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami ventilācijas investīciju projekta mērķa sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un ilgtspēja, tai skaitā ventilācijas investīciju projekta rezultātu ilgtspēja pēc administratīvi teritoriālās reformas;

3.1 7. ventilācijas investīciju projektiem ir vismaz šāda gatavības pakāpe:

3.1 7.1. plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, ja ventilācijas investīciju projektā paredzēta centralizētās mehāniskās ventilācijas sistēmu būvniecība;

3.1 7.2. ir pašvaldības iepirkumu komisijas apstiprināts iepirkuma procedūras nolikums, ja ventilācijas investīciju projektā paredzēta apvienota centralizētās mehāniskās ventilācijas sistēmas projektēšana un būvniecība vai decentralizēto ventilācijas sistēmu ierīkošana;

3.18. ventilācijas investīciju projektu paredzēts uzsākt līdz 2021. gada 31. decembrim un tas pilnībā īstenojams līdz 2024. gada 1. jūlijam, sasniedzot ventilācijas investīciju projekta mērķi un neradot nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem turpmākajos gados. Piešķirto valsts budžeta līdzfinansējumu pašvaldības izlieto līdz 2023. gada 31. decembrim;

3.1 9. ventilācijas investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 40 % valsts budžeta finansējuma tiek izmantots līdz 2021. gada 31. decembrim;

3.1 10. pašvaldības budžeta līdzfinansējums ventilācijas investīciju projekta īstenošanai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 % apmērā no pašvaldības kopējām ventilācijas investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma;

3.1 11. pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiek nodrošināts līdz valsts budžeta finansējuma izmaksai;

3.1 12. ventilācijas investīciju projektā plānotie pasākumi nav finansēti un nav apstiprināta to finansēšana no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem vai citiem Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem, kā arī to īstenošanai nav atbalstīta aizdevuma piešķiršana un nav plānota pieteikšanās aizdevumam saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 12. panta trešās daļas 4. un 5. punktu.

(MK 18.05.2021. noteikumu Nr. 317 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 734)

4. Pašvaldība, iesniedzot investīciju projekta (izņemot ventilācijas investīciju projektu) pieteikumu, norāda šo noteikumu 1. pielikumā minēto informāciju un investīciju projekta īstenošanas, plānoto pasākumu un to izmaksu ekonomisko un ilgtspējas pamatojumu, tai skaitā:

4.1. investīciju projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai pēc administratīvi teritoriālās reformas, sniedzot izvērtējumu par objekta vai infrastruktūras iekļaušanos jaunveidojamās pašvaldības kopējā pakalpojumu infrastruktūras tīklā;

4.2. investīciju projekta uzturēšanas izmaksas trīs gadus pirms (ja ir esošs objekts) un ne mazāk kā 10 gadus pēc investīciju projekta īstenošanas.

(Grozīts ar MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 317)

4.1 Pašvaldība, iesniedzot ventilācijas investīciju projekta pieteikumu, norāda šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju un ventilācijas investīciju projekta īstenošanas, plānoto pasākumu un to izmaksu ekonomisko un ilgtspējas pamatojumu, tai skaitā pamato ventilācijas investīciju projekta rezultātu ilgtspēju pēc administratīvi teritoriālās reformas.

(MK 18.05.2021. noteikumu Nr. 317 redakcijā)

5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidota komisija (turpmāk – komisija) divu nedēļu laikā izvērtē iesniegto investīciju projektu (izņemot ventilācijas investīciju projektus) atbilstību šo noteikumu 3. punktā minētajiem nosacījumiem un šo noteikumu 4. punktā minētajai informācijai, kā arī, balstoties uz pašvaldības sniegto informāciju, izvērtē, vai atbalsts šiem projektiem ir vai nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Ja atbalsts pašvaldības investīciju projekta ietvaros ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts:

5.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē pašvaldību, kas iesniegusi investīciju projektu, par komercdarbības atbalsta kontroles normu piemērošanu atbalsta saderības nodrošināšanai ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu;

5.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā atbalsta sniedzējs nodrošina komercdarbības atbalsta regulējuma procesuālo nosacījumu ievērošanu, tai skaitā, ja nepieciešams, kopsavilkuma informācijas iesniegšanu Eiropas Komisijā, ja komercdarbības atbalsts tiek sniegts, piemērojot Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu.

(Grozīts ar MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 317)

5.1 Komisija divu nedēļu laikā izvērtē iesniegto ventilācijas investīciju projektu atbilstību šo noteikumu 3.punktā minētajiem nosacījumiem un šo noteikumu 4.1 punktā minētajai informācijai.

(MK 18.05.2021. noteikumu Nr. 317 redakcijā)

6. Ja par attiecīgo projektu nepieciešama papildu informācija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir tiesīga pieprasīt pašvaldībai iesniegt precizējumus vai papildu informāciju par investīciju projekta pieteikumu, norādot informācijas iesniegšanas termiņu.

7. Ja, izvērtējot investīciju projektus (izņemot ventilācijas investīciju projektus), komisija konstatē, ka atbalstāmo investīciju projektu pieprasītais valsts budžeta finansējuma apmērs ir lielāks par šajos noteikumos norādīto pieejamo valsts budžeta finansējumu, atbalstu piešķir prioritāri tiem projektiem, kuri nodrošina lielāku valsts budžeta finansējuma izmantošanu līdz 2021. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 317)

7.1 Ja, izvērtējot ventilācijas investīciju projektus, komisija konstatē, ka ventilācijas investīciju projektiem pieprasītais valsts budžeta finansējums ir lielāks par šo noteikumu 2.1 punktā minēto valsts budžeta finansējuma apjomu, atbalstu piešķir, ņemot vērā šādus nosacījumus un kārtību:

7.1 1. iesniegtos ventilācijas investīciju projektus sakārto dalījumā pa plānošanas reģioniem un Rīgas pilsētu, paredzot katram plānošanas reģionam un Rīgas pilsētai proporcionālu šo noteikumu 2.1 punktā minētā valsts budžeta finansējuma daļu. Plānošanas reģiona vai Rīgas pilsētas finansējuma atlikums tiek proporcionāli novirzīts pārējiem plānošanas reģioniem vai Rīgas pilsētai;

7.1 2. prioritāri tiek atbalstīti ventilācijas investīciju projekti šādā secībā: centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas būvniecība pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes ēkā, centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas būvniecība pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes ēkas daļā (korpusā) un decentralizēto ventilācijas sistēmu ierīkošana izglītības iestādes ēkas atsevišķās mācību telpās, kas attiecīgi sakārtotas atbilstoši vispārējās izglītības iestādes izglītojamo skaitam saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā publiskotajiem datiem uz 2020. gada 1. septembri (dilstošā secībā).

(MK 18.05.2021. noteikumu Nr. 317 redakcijā)

8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija divu nedēļu laikā pēc investīciju projektu izvērtēšanas iesniedz Ministru kabinetā atbalstāmo pašvaldību investīciju projektu sarakstu.

9. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra):

9.1. nedēļas laikā pēc tam, kad stājies spēkā Ministru kabineta rīkojums par atbalstāmiem pašvaldību investīciju projektiem, nosūta pašvaldībai uzaicinājumu noslēgt vienošanos par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai;

9.2. valsts budžeta finansējumu pašvaldībai izmaksā šādā secībā:

9.2.1. 2021. gadam plānoto finansējumu – divu nedēļu laikā pēc vienošanās noslēgšanas;

9.2.2. 2022. gada pirmajam ceturksnim plānoto finansējumu – mēneša laikā pēc 2021. gada pēdējā ceturkšņa pārskata saskaņošanas ar aģentūru;

9.2.3. 2022. gada otrajam ceturksnim plānoto finansējumu – mēneša laikā pēc 2022. gada pirmā ceturkšņa pārskata saskaņošanas ar aģentūru;

9.2.4. 2022. gada trešajam ceturksnim plānoto finansējumu – mēneša laikā pēc 2022. gada otrā ceturkšņa pārskata saskaņošanas ar aģentūru;

9.2.5. 2022. gada ceturtajam ceturksnim plānoto finansējumu – mēneša laikā pēc 2022. gada trešā ceturkšņa pārskata saskaņošanas ar aģentūru;

9.3. reizi ceturksnī apkopo un izvērtē pašvaldību iesniegtos pārskatus par investīciju projektu īstenošanu, izņemot pārskatus par ventilācijas investīciju projektiem, kurus izvērtē Izglītības un zinātnes ministrija, un informē aģentūru par to saskaņošanu. Ja aģentūra vai Izglītības un zinātnes ministrija konstatē, ka pašvaldība investīciju projektam piešķirto finansējumu nav izmantojusi atbilstoši paredzētajam mērķim un šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem vai šo noteikumu 3.6. vai 3.8. apakšpunktā minētajā termiņā, aģentūra nosūta pašvaldībai pieprasījumu atmaksāt neatbilstoši izmantoto valsts budžeta finansējumu vai līdz noteiktajam termiņam neizmantoto valsts budžeta finansējumu saskaņā ar aģentūras noteikto maksājumu grafiku;

9.4. reizi ceturksnī iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pārskatu par investīciju projektu īstenošanu un valsts budžeta finansējuma izmantošanu;

9.5. nodrošina pašvaldību investīciju projektu uzraudzību šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā mērķa īstenošanai, bet Izglītības un zinātnes ministrija – šo noteikumu 3.punktā minētā mērķa īstenošanai atbilstoši vienošanās noteikumos iekļautajai informācijai par piemērojamā komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumu ievērošanu, tai skaitā, ja nepieciešams, nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu kopā ar procentiem.

(Grozīts ar MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 317; MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 444)

10. Pašvaldības:

10.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā uzaicinājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 16. jūlijam paraksta vienošanos par valsts budžeta finansējuma saņemšanu;

10.2. lai saņemtu valsts budžeta finansējumu, līdz 2021. gada 1. augustam noslēdz investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu līgumus;

10.3. divu nedēļu laikā pēc kārtējā ceturkšņa beigām iesniedz aģentūrai pārskatu par investīciju projektu, tai skaitā norāda izmantoto valsts budžeta finansējumu un plānotā valsts budžeta finansējuma izmantošanu;

10.4. atmaksā piešķirto valsts budžeta finansējumu aģentūrai, ja aģentūra atbilstoši šo noteikumu 9.3. vai 9.5. apakšpunktam iesniegusi attiecīgu pieprasījumu.

11. Pašvaldības, kuras šo noteikumu 10.1. apakšpunktā norādītajā termiņā nav parakstījušas vienošanos par valsts budžeta finansējuma saņemšanu, var to parakstīt līdz 2021. gada 1. septembrim.

(MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

12. Pašvaldības, kuras šo noteikumu 10.2. apakšpunktā norādītajā termiņā nav noslēgušas investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu līgumus, var lūgt Valsts reģionālās attīstības aģentūru, pamatojot objektīvu nepieciešamību, pagarināt investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu līgumu noslēgšanas termiņu līdz diviem mēnešiem.

(MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

13. Pašvaldības, kuras šo noteikumu 3.7. apakšpunktā un 3.9. apakšpunktā norādītajā termiņā nav izmantojušas valsts budžeta finansējumu noteiktajā apmērā, var lūgt Valsts reģionālās attīstības aģentūru, pamatojot objektīvu nepieciešamību, pārskatīt valsts budžeta finansējuma sadalījumu 2021. un 2022. gadā.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 884 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 242

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 317)

Informācija par pašvaldības investīciju projektu, kas atbilst administratīvi teritoriālajai reformai un uzlabo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem
1.Projekta nosaukums 
2.Investīciju projekta mērķis 
3.Atbilstība pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam (norāda tīmekļvietni, kur pieejams aktuālais investīciju plāns) 
4.Investīciju projekta kopējās* plānotās izmaksas, tai skaitā: 
4.1.valsts budžeta finansējuma kopējais apmērs atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.1. apakšpunktam, tai skaitā: 
2021. gadam 
2022. gadam 
4.2.pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.8. apakšpunktam, tai skaitā: 
2021. gadam 
2022. gadam 
5.Investīciju projekta uzsākšanas un pabeigšanas mēnesis, gads 
6.Investīciju projekta tehniskā gatavība (būvprojekta gatavība, ja tāds ir nepieciešams, vai cits dokumentu kopums, kas apliecina projekta gatavību, tai skaitā attiecināmos gadījumos norāda Būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numuru) 
7.Investīciju projektam valsts budžeta investīcijas tiek plānotas kā izdevumi pamatkapitāla veidošanai (atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.3. apakšpunktam) 
8.Investīciju projekta īstenošanas, plānoto pasākumu un to izmaksu ekonomiskais un ilgtspējas pamatojums, iekļaujot Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 4. punktā norādīto informāciju 
9.Informācija, vai projektā paredzēts komercdarbības atbalsts 
10.Informācija par pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmumu (ja tāds ir nepieciešams atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.2. apakšpunktam) 
11.Investīciju projektam pievienots Satiksmes ministrijas atzinums par projekta nepieciešamību un ilgtspēju (ja attiecināms atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.1.2. apakšpunktam) 
12.Investīciju projekta kontaktpersona (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs) 

Piezīme. *Ja pašvaldības investīciju projektā tiek plānoti būvdarbi atbilstoši Būvniecības likuma 1. pantam, būvdarbu izmaksās neiekļauj būvuzraudzību un autoruzraudzību.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 242
Informācija par pašvaldības investīciju projektu pašvaldības dibinātas izglītības iestādes ventilācijas sistēmu izbūvei

(Pielikums MK 18.05.2021. noteikumu Nr. 317 redakcijā)

1.Ventilācijas investīciju projekta nosaukums 
2.Ventilācijas investīciju projekta mērķis 
3.Ventilācijas investīciju projekta sasniedzamie rezultāti (tostarp skaidrojums par centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas būvniecību visā izglītības iestādes ēkā vai atsevišķā izglītības iestādes ēkas daļā (korpusā) vai skaidrojums par decentralizēto ventilācijas sistēmu ierīkošanu izglītības iestādes ēkas atsevišķās mācību telpās) 
4.Pamatojums izvēlētajam ventilācijas sistēmu būvniecības vai ierīkošanas risinājumam 
5.Atbilstība pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam (norāda tīmekļvietni, kur pieejams aktuālais investīciju plāns) 
6.Ventilācijas investīciju projekta kopējās* plānotās izmaksas, tai skaitā: 

6.1.

 

valsts budžeta finansējuma kopējais apmērs atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.2. apakšpunktam, tai skaitā: 
2021. gadam 
2022. gadam 

6.2.

 

pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.10. apakšpunktam, tai skaitā: 
2021. gadam 
2022. gadam 
7.Ventilācijas investīciju projekta uzsākšanas un pabeigšanas mēnesis, gads 
8.Ventilācijas investīciju projekta tehniskā gatavība atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.1 7. apakšpunktam 
9.Ventilācijas investīciju projektam valsts budžeta investīcijas tiek plānotas kā izdevumi pamatkapitāla veidošanai atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.5. apakšpunktam 
10.Ventilācijas investīciju projekta īstenošanas, plānoto pasākumu un to izmaksu ekonomiskais un ilgtspējas pamatojums atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 4.1 punktam 
11.Pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums (ja tāds ir nepieciešams atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 3.1 4. apakšpunktam) 
12.Ventilācijas investīciju projekta kontaktpersona (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs) 
Piezīme. * Ja pašvaldības ventilācijas investīciju projektā tiek plānoti būvdarbi atbilstoši Būvniecības likuma 1. pantam, būvdarbu izmaksās neiekļauj būvuzraudzību un autoruzraudzību.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 242Pieņemts: 13.04.2021.Stājas spēkā: 17.04.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 73, 16.04.2021. OP numurs: 2021/73.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322491
{"selected":{"value":"14.12.2023","content":"<font class='s-1'>14.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.12.2023","iso_value":"2023\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2023","iso_value":"2023\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2023.-13.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2021","iso_value":"2021\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2021.-11.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.08.2021","iso_value":"2021\/08\/28","content":"<font class='s-1'>28.08.2021.-23.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2021","iso_value":"2021\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2021.-27.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2021","iso_value":"2021\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2021.-16.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2021","iso_value":"2021\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2021.-20.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.12.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"