Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Garkalnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 86

2021. gada 30. martā
Par Garkalnes novada domes vienreizēju pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām
APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2021. gada 30. marta lēmumu (prot. Nr. 73, 22. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 6. punkts, 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts vienreizējs pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām (turpmāk – pabalsts), tā apmēru un saņēmēju mērķa grupas.

2. Pabalsta mērķis ir palielināt veselības aprūpes pieejamību saistošo noteikumu 3. punktā norādītajām iedzīvotāju kategorijām, sedzot izdevumus par:

2.1. pacientu iemaksām;

2.2. pacientu līdzmaksājumiem;

2.3. veselības aprūpes pakalpojumiem;

2.4. zobārstniecības pakalpojumiem;

2.5. medikamentu un medicīnas preču iegādi.

2.6. optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi (brilles, kontaktlēcas). 

3. Pabalstu ir tiesīgas saņemt personas (turpmāk – personas), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Garkalnes novada administratīvajā teritorijā vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms iesnieguma par pabalsta piešķiršanu iesniegšanas brīža, ja tās: 

3.1. saņem Latvijas Republikas valsts vecuma pensiju saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 11. panta pirmās, ceturtās un sestās daļas nosacījumiem;

3.2. sasniegušas likumā noteikto vecumu Latvijas Republikas valsts vecuma pensijas piešķiršanai un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju;

3.3. saņem izdienas pensiju, kuras izmaksu veic Kultūras ministrija, Aizsardzības ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vai valsts drošības iestāde un saskaņā ar valsts datu reģistros norādīto informāciju tās vienīgie ienākumi pēdējo trīs kalendāro mēnešu laikā bija izdienas pensija.

4. Pabalstu piešķir bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

5. Pabalsta apmērs vienai personai ir 100 eurokalendārajā gadā atbilstoši iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem.  

II. Pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība

6. Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Garkalnes novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests), uzrāda personas apliecinošu dokumentu (likumiskais pārstāvis papildus uzrāda pārstāvības pamatu), kā arī iesniedz iesniegumu (pielikums) un kārtējā kalendārajā gadā ārstniecības iestāžu, aptieku, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietu izsniegtos izdevumu apliecinošus dokumentus (elektronisko kases aparātu čekus, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu oriģinālus, kuros norādīts personas, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts – vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa). Iesniegumu pabalsta saņemšanai iesniedz Garkalnes novada domē pašrocīgi parakstītu vai nosūta uz Garkalnes novada domes oficiālo e-pasta adresi: dome@garkalne.lv ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu vai iesniedz elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

7. Sociālais dienests veic personas datu apstrādi pašvaldības un valsts datu reģistros ar mērķi nodrošināt vienreizēja pabalsta piešķiršanu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, par to informējot personu.

8. Pabalsts ir vienreizējs, un iesniegumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu kopā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem var iesniegt līdz 2021. gada 31. decembrim.

9. Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts 1 (viena) mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas brīža uz iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu vai Garkalnes novada domes kasē, Brīvības gatvē 455, Rīga, Garkalnes novada domes darba laikā.

10. Pabalsts netiek piešķirts, ja:

10.1. persona neatbilst 3. punktā noteiktajai mērķa grupai;

10.2. iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, kuros nav norādīta 6. punktā noteikta informācija;

10.3. izdevumus apliecinošie dokumenti netiek iesniegti 8. punktā noteiktajā termiņā;

10.4. persona saņem institucionālu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai tā atrodas ieslodzījumā;

10.5. persona iesniegumu par pabalsta piešķiršanu iesniedz atkārtoti par attiecīgu kalendāru gadu.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

11. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Garkalnes novada domē.

12. Garkalnes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta noteiktajā kārtībā.

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs E. Treibergs
Pielikums
Garkalnes novada domes
2021. gada 30. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 86
"Par Garkalnes novada domes vienreizēju pabalstu veselības aprūpes
pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām"

Garkalnes novada domes
Sociālajam dienestam

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt vienreizēju pabalstu veselības aprūpes pieejamības pali elināšanai
pensijas vecuma personai

Personas vai tā likumiska pārstāvja vārds, uzvārds 
personas kods 
deklarētās dzīvesvietas adrese 
tālr. Nr., e-adrese: 

Iesniegumam pievienoju (ārstniecības iestāžu, aptieku, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietu izsniegto izdevumu apliecinoši dokumenti):

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Informācija par personas datu apstrādi:

Iesniegumā norādītie personas dati tiks apstrādāti Garkalnes novada domes noteiktā mērķa īstenošanai: vienreizēja pabalsta piešķiršanai izglītojamajam attālinātā mācību procesa atbalstam. Datu apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts. Personas datu pārzinis ir Garkalnes novada dome, reģ. Nr. 90000024313 juridiskā adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024, kontaktinformācija: dome@garkalne.lv, 67800918. Personas datus apstrādās Garkalnes novada domes Administratīvās vadības daļa, Brīvības gatve 455, Rīgā LV-1024.

Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesību realizāciju var iegūt vēršoties pie pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, pārziņa mājaslapas www.garkalne.lv sadaļā "Garkalnes novada pašvaldības privātuma politika" vai vēršoties pie pārziņa datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pastu datuaizsardzība@garkalne.lv.

   
Datums Personas vai tā likumiska pārstāvja paraksts

Informācijai Garkalnes novada domes Sociālais dienesta vadītāja tālr. 67800931, mājaslapa www.garkalne.lv.

Paskaidrojuma raksts
Garkalnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 86 "Par Garkalnes novada domes vienreizēju pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsLikuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punkts nosaka, ka pašvaldībām ir jānodrošina veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem, savukārt 43. panta trešās daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām, tā apmēru un saņēmēju mērķa grupas.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi paredz palielināt veselības aprūpes pieejamību pensijas vecuma personām atbilstoši saistošo noteikumu nosacījumiem.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar Garkalnes novada domes rīcībā esošo informāciju, 100 euro pabalsta piešķiršana attiecināma aptuveni uz 1200 Garkalnes novada deklarētajām pensijas vecuma personām. Lai 2021. gadā nodrošinātu šī pabalsta izmaksu no pašvaldības budžeta būs nepieciešams finansējums aptuveni 120 000 euro apmērā.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrāmPabalsta administrēšanu nodrošinās Garkalnes novada domes Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav.
Garkalnes novada domes priekšsēdētājs E. Treibergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Garkalnes novada domes vienreizēju pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Garkalnes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 86Pieņemts: 30.03.2021.Stājas spēkā: 15.04.2021.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 14.04.2021. OP numurs: 2021/71.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322416
15.04.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"