Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2021. gada 12. aprīlī

Par starptautisku dokumentu publicēšanu

Ārlietu ministrija nosūta publicēšanai šādus starptautiskus dokumentus:

1. 2021. gada 9. martā parakstīto Daudzpusēju nolīgumu M333, kas noslēgts saskaņā ar Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) 1.5.1. iedaļu, saistībā ar apliecībām par autovadītāja apmācību saskaņā ar ADR 8.2.2.8.2. punktu.

2. 2021. gada 9. martā parakstīto Daudzpusēju nolīgumu M334, kas noslēgts saskaņā ar Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) 1.5.1. iedaļu, saistībā ar drošības konsultanta sertifikātiem saskaņā ar ADR 1.8.3.7. punktu.

3. 2021. gada 9. martā parakstīto Daudzpusēju īpašo nolīgumu RID 1/2021, kas noslēgts saskaņā ar Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumu (RID) 1.5.1. iedaļu, saistībā ar drošības konsultantu sertifikātiem saskaņā ar RID 1.8.3.7. punktu.

4. Grozījumi pielikumā, kas pievienoti 1997. gada protokolam, ar ko groza 1973. gada starptautisko konvenciju par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada protokolu; MARPOL VI pielikuma grozījumi (Aizliegums pārvadāt neatbilstošu degvielu, kas paredzēta dzeniekārtas vai citas iekārtas darbināšanai uz kuģa). Grozījumi ir pieņemti Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Jūras vides aizsardzības komitejā 2018. gada 26. oktobrī ar Rezolūciju MEPC.305(73), un tie ir stājušies spēkā 2020. gada 1. martā.

5. Grozījumi pielikumā, kas pievienoti 1973. gada starptautiskajai konvencijai par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada protokolu; MARPOL I, II un V pielikuma grozījumi (elektroniskie reģistrācijas žurnāli). Grozījumi ir pieņemti Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Jūras vides aizsardzības komitejā 2019. gada 17. maijā ar Rezolūciju MEPC.314(74), un tie ir stājušies spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

6. Grozījumi pielikumā, kas pievienoti 1997. gada protokolam, ar ko groza 1973. gada starptautisko konvenciju par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada protokolu, MARPOL VI pielikuma grozījumi (ECA, kā arī prasītais EEDI ro-ro kravas kuģiem un ro-ro pasažieru kuģiem). Grozījumi ir pieņemti Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Jūras vides aizsardzības komitejā 2018. gada 13. aprīlī ar rezolūciju MEPC.301(72), un tie ir stājušies spēkā 2019. gada 1. septembrī;

7. Grozījumi 1972. gada starptautiskajos kuģu sadursmju novēršanas noteikumos. Grozījumi ir pieņemti Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) asamblejā 2007. gada 29. novembrī ar rezolūciju A.1004(25), un tie ir stājušies spēkā 2009. gada 1. decembrī.

8. 2004. gada Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību grozījumi, E-1. un E-5. noteikuma grozījumi (Papildu apskašu apstiprināšana balasta ūdens pārvaldības starptautiskajā apliecībā). Grozījumi ir pieņemti Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Jūras vides aizsardzības komitejā 2018. gada 13. aprīlī ar Rezolūciju MEPC.299(72), un tie ir stājušies spēkā 2019. gada 13. oktobrī.

9. 2004. gada Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību grozījumi, B-3. noteikuma grozījumi (Kuģu balasta ūdens pārvaldības īstenošanas grafiks). Grozījumi ir pieņemti Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Jūras vides aizsardzības komitejā 2018. gada 13. aprīlī ar Rezolūciju MEPC.297(72), un tie ir stājušies spēkā 2019. gada 13. oktobrī.

10. 2004. gada Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību grozījumi, A-1. un D-3. noteikuma grozījumi (Balasta ūdens pārvaldības sistēmu apstiprināšanas kodekss (BWMS kodekss)). Grozījumi ir pieņemti Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Jūras vides aizsardzības komitejā 2018. gada 13. aprīlī ar Rezolūciju MEPC.296(72), un tie ir stājušies spēkā 2019. gada 13. oktobrī.

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktora p.i. K. Līce

 

Multilateral Agreement M333
Under section 1.5.1 of ADR
concerning driver training certificates in accordance with 8.2.2.8.2 of ADR

(1) By derogation from the provisions of the first paragraph of 8.2.2.8.2 of ADR all driver training certificates the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 September 2021 remain valid until 30 September 2021. These certificates shall be renewed for five years if the driver furnishes proof of participation in refresher training in accordance with 8.2.2.5 of ADR and has passed an examination in accordance with 8.2.2.7 of ADR before 1 October 2021. The new period of validity shall begin with the original date of expiry of the document to be renewed.

(2) This agreement shall be valid until 1 October 2021 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

For the Competent Authority for ADR
in the Republic of Latvia

/Signed electronically/

Ilonda Stepanova
State Secretary
of the Ministry of Transport
of the Republic of Latvia

 

Daudzpusējs nolīgums M333,
kas noslēgts saskaņā ar Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) 1.5.1. iedaļu,
saistībā ar apliecībām par autovadītāja apmācību saskaņā ar ADR 8.2.2.8.2. punktu

1) Atkāpjoties no ADR 8.2.2.8.2. punkta pirmajā apakšpunktā izklāstītajiem noteikumiem, visas apliecības par autovadītāja apmācību, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgas līdz 2021. gada 30.septembrim. Šo apliecību derīguma termiņu pagarina uz pieciem gadiem, ja autovadītājs iesniedz pierādījumus par savu dalību atkārtotās apmācībās saskaņā ar ADR 8.2.2.5. punktu un ja viņš ir nokārtojis eksāmenu saskaņā ar ADR 8.2.2.7. punktu pirms 2021. gada 1.oktobra. Jaunais apliecības derīguma termiņš sākas līdz ar dokumenta, kura derīguma termiņš jāpagarina, sākotnējā derīguma termiņa beigu datumu.

2) Šis nolīgums ir spēkā līdz 2021. gada 1. oktobrim attiecībā uz pārvadājumiem to ADR Līgumslēdzēju pušu teritorijās, kuras ir parakstījušas šo nolīgumu. Ja to pirms minētā datuma atceļ kāds no parakstītājiem, tas paliek spēkā līdz iepriekš minētajam datumam tikai attiecībā uz pārvadājumiem to ADR Līgumslēdzēju pušu teritorijās, kuras ir parakstījušas šo nolīgumu un nav to atcēlušas.

ADR jautājumos kompetentās institūcijas
Latvijas Republikā vārdā

/Parakstīts elektroniski/

Ilonda Stepanova
Latvijas Republikas
Satiksmes ministrijas
valsts sekretāre


 

Multilateral Agreement M334
Under section 1.5.1 of ADR
concerning safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADR

(1) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of ADR all certificates of training as safety adviser for the transport of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 September 2021 remain valid until 30 September 2021. The validity of these certificates shall be extended from the date of their original date of expiry for five years if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of ADR before 1 October 2021.

(2) This agreement shall be valid until 1 October 2021 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

For the Competent Authority for ADR
in the Republic of Latvia

/Signed electronically/

Ilonda Stepanova
State Secretary
of the Ministry of Transport
of the Republic of Latvia

 

Daudzpusējs nolīgums M334,
kas noslēgts saskaņā ar Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) 1.5.1. iedaļu,
saistībā ar drošības konsultanta sertifikātiem saskaņā ar ADR 1.8.3.7. punktu

1) Atkāpjoties no ADR 1.8.3.16.1. punktā izklāstītajiem noteikumiem, visi bīstamo kravu pārvadāšanas drošības konsultanta profesionālās kvalifikācijas sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgi līdz 2021. gada 30. septembrim. Šo sertifikātu derīguma termiņu pagarina uz pieciem gadiem, sākot no to sākotnējā derīguma termiņa beigu datuma, ja to turētāji ir nokārtojuši eksāmenu saskaņā ar ADR 1.8.3.16.2. punktu pirms 2021. gada 1. oktobra.

2) Šis nolīgums ir spēkā līdz 2021. gada 1. oktobrim attiecībā uz pārvadājumiem to ADR Līgumslēdzēju pušu teritorijās, kuras ir parakstījušas šo nolīgumu. Ja to pirms minētā datuma atceļ kāds no parakstītājiem, tas paliek spēkā līdz iepriekš minētajam datumam tikai attiecībā uz pārvadājumiem to ADR Līgumslēdzēju pušu teritorijās, kuras ir parakstījušas šo nolīgumu un nav to atcēlušas.

ADR jautājumos kompetentās institūcijas
Latvijas Republikā vārdā

/Parakstīts elektroniski/

Ilonda Stepanova
Latvijas Republikas
Satiksmes ministrijas
valsts sekretāre


 

Multilateral Special Agreement RID 1/2021
under section 1.5.1 of RID
concerning safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of RID

(1) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of RID all certificates of training as safety adviser for the transport of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 September 2021 remain valid until 30 September 2021. The validity of these certificates shall be extended from the date of their original date of expiry for five years, if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of RID before 1 October 2021.

(2) This agreement shall be valid until 1 October 2021 for carriage on the territories of the RID Contracting States signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those RID Contracting States signatory to this Agreement which have not revoked it.

For the Competent Authority for ADR
in the Republic of Latvia

/Signed electronically/

Ilonda Stepanova
State Secretary
of the Ministry of Transport
of the Republic of Latvia

 

Daudzpusējs īpašais nolīgums RID 1/2021,
kas noslēgts saskaņā ar Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumu (RID) 1.5.1. iedaļu,
saistībā ar drošības konsultantu sertifikātiem saskaņā ar RID 1.8.3.7. punktu

1) Atkāpjoties no RID 1.8.3.16.1. punktā izklāstītajiem noteikumiem, visi bīstamo kravu pārvadāšanas drošības konsultanta profesionālās kvalifikācijas sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgi līdz 2021. gada 30. septembrim. Šo sertifikātu derīguma termiņu pagarina uz pieciem gadiem, sākot no to sākotnējā derīguma termiņa beigu datuma, ja to turētāji ir nokārtojuši eksāmenu saskaņā ar RID 1.8.3.16.2. punktu pirms 2021. gada 1. oktobra.

2) Šis nolīgums ir spēkā līdz 2021. gada 1. oktobrim attiecībā uz pārvadājumiem to RID Līgumslēdzējvalstu teritorijās, kuras ir parakstījušas šo nolīgumu. Ja to pirms minētā datuma atceļ kāds no parakstītājiem, tas paliek spēkā līdz iepriekš minētajam datumam tikai attiecībā uz pārvadājumiem to RID Līgumslēdzējvalstu teritorijās, kuras ir parakstījušas šo nolīgumu un nav to atcēlušas.

RID jautājumos kompetentās institūcijas
Latvijas Republikā vārdā

/Parakstīts elektroniski/

Ilonda Stepanova
Latvijas Republikas
Satiksmes ministrijas
valsts sekretāre


 

REZOLŪCIJA MEPC.305(73)
(pieņemta 2018. gada 26. oktobrī)
GROZĪJUMI PIELIKUMĀ, KAS PIEVIENOTS 1997. GADA PROTOKOLAM,
AR KO GROZA 1973. GADA STARPTAUTISKO KONVENCIJU PAR PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANU NO KUĢIEM, KAS GROZĪTA AR 1978. GADA PROTOKOLU

MARPOL VI pielikuma grozījumi
(Aizliegums pārvadāt neatbilstošu degvielu, kas paredzēta dzeniekārtas
vai citas iekārtas darbināšanai uz kuģa)

JŪRAS VIDES AIZSARDZĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES uz Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 38. panta a) punktu, kas attiecas uz Jūras vides aizsardzības komitejas funkcijām, kuras tai ir piešķirtas ar starptautiskajām konvencijām par jūras piesārņojuma no kuģiem novēršanu un kontroli;

IEVĒROJOT 16. pantu 1973. gada Starptautiskajā konvencijā par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada un 1997. gada protokolu (MARPOL), kurā noteikta grozījumu procedūra un Organizācijas attiecīgajai iestādei tiek uzlikts pienākums izskatīt grozījumus, kurus pieņem Puses;

IZSKATOT savā septiņdesmit trešajā sesijā grozījumus, kas ierosināti MARPOL VI pielikumā un kas attiecas uz aizliegumu pārvadāt neatbilstošu degvielu, kura paredzēta dzeniekārtas vai citas iekārtas darbināšanai uz kuģa,

1. PIEŅEM saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta d) apakšpunktu MARPOL VI pielikuma grozījumus, kas ir izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā;

2. NOSAKA saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta f) apakšpunkta iii) punktu, ka grozījumus uzskata par pieņemtiem 2019. gada 1. septembrī, ja līdz šim datumam vismaz viena trešdaļa Pušu vai tās Puses, kuru kopējais tirdzniecības flotes apjoms ir vismaz 50 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības, nav paziņojušas Organizācijai, ka iebilst pret šiem grozījumiem;

3. AICINA Puses ņemt vērā to, ka saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta g) apakšpunkta ii) punktu minētie grozījumi stāsies spēkā 2020. gada 1. martā, ja tie tiks pieņemti saskaņā ar iepriekšminēto 2. punktu;

4. LŪDZ ģenerālsekretāram saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta e) apakšpunktu nosūtīt šīs rezolūcijas un tās pielikumā iekļauto grozījumu teksta apliecinātas kopijas visām MARPOL Pusēm;

5. TURKLĀT LŪDZ ģenerālsekretāram šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas nosūtīt arī tiem Organizācijas biedriem, kas nav MARPOL Puses.

 

PIELIKUMS
MARPOL
VI PIELIKUMA GROZĪJUMI
(Aizliegums pārvadāt neatbilstošu degvielu, kas paredzēta dzeniekārtas
vai citas iekārtas darbināšanai uz kuģa)

VI PIELIKUMS
NOTEIKUMI PAR GAISA PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANU NO KUĢIEM

14. noteikums

Sēra oksīdi (SOX) un cietās daļiņas

Galvenās prasības

1. Šā noteikuma 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"1. Sēra saturs degvielā, kas tiek izmantota vai pārvadāta izmantošanai uz kuģa, nedrīkst pārsniegt 0,50 % m/m."

Prasības emisijas kontroles zonās

2. Šā noteikuma 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"3. Šajā noteikumā emisijas kontroles zona ir jebkurš jūras rajons, tostarp ostas teritorija, ko Organizācija izraudzījusies saskaņā ar šā pielikuma III papildinājumā noteiktajiem kritērijiem un procedūrām. Saskaņā ar šo noteikumu emisijas kontroles zonas ir:

3.1. Baltijas jūras rajons, kā definēts šīs konvencijas I pielikuma 1.11.2. noteikumā;

3.2. Ziemeļjūras rajons, kā definēts šīs konvencijas V pielikuma 1.14.6. noteikumā;

3.3. Ziemeļamerikas emisijas kontroles zona, kuras koordinātas ir noteiktas šā pielikuma VII papildinājumā, un

3.4. Savienoto Valstu Karību jūras emisijas kontroles zona, kuras koordinātas ir noteiktas šā pielikuma VII papildinājumā."

3. Šā noteikuma 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"4. Ja kuģis kuģo emisijas kontroles zonā, sēra saturs degvielā, kas tiek izmantota uz šī kuģa, nedrīkst pārsniegt 0,10 % m/m."

4. Svītro apakšvirsrakstu "Pārskatīšanas noteikums", kā arī 8., 9. un 10. punktu.

 

I papildinājums

Starptautiskā gaisa piesārņojuma novēršanas (IAPP) apliecības veidlapa (8. noteikums)

Starptautiskā gaisa piesārņojuma novēršanas apliecības (IAPP apliecība) papildinājums

5. Šā papildinājuma 2.3.1. un 2.3.2. punkts tiek aizstāts ar šādu tekstu un tiek pievienots jauns 2.3.3. punkts:

"2.3.1. Ja kuģis kuģo ārpus 14.3. noteikumā noteiktajām emisijas kontroles zonām, tad kuģis izmanto:

1. degvielu, kurā sēra saturs atbilstoši norādītajam degvielas piegādes pavaddokumentā nepārsniedz robežlielumu 0,50 % m/m, un/vai

……………………………….

2. līdzvērtīgu tehnoloģiju, kas, kā uzskaitīts 2.6. punktā, ir apstiprināta saskaņā ar 4.1. noteikumu un kas SOX emisijas samazināšanā ir tikpat efektīva kā degviela, kuras sēra satura robežlielums ir 0,50 % m/m.

……………………………….

2.3.2. Ja kuģis kuģo kādā no 14.3. noteikumā noteiktajām emisijas kontroles zonām, tad kuģis izmanto:

1. degvielu, kurā sēra saturs atbilstoši norādītajam degvielas piegādes pavaddokumentā nepārsniedz robežlielumu 0,10% m/m, un/vai

……………………………….

2. līdzvērtīgu tehnoloģiju, kas, kā uzskaitīts 2.6. punktā, ir apstiprināta saskaņā ar 4.1. noteikumu un kas SOX emisijas samazināšanā ir tikpat efektīva kā degviela, kuras sēra satura robežlielums ir 0,10% m/m.

……………………………….

2.3.3. Kuģim, kam nav līdzvērtīgas tehnoloģijas, kura, kā uzskaitīts 2.6. punktā, ir apstiprināta saskaņā ar 4.1. noteikumu, sēra saturs degvielā, kas tiek pārvadāta izmantošanai uz kuģa, nedrīkst pārsniegt degvielas piegādes pavaddokumentā norādītos 0,50 % m/m."

……………………………….


 

REZOLŪCIJA MEPC.314(74)
(pieņemta 2019. gada 17. maijā)
GROZĪJUMI PIELIKUMĀ, KAS PIEVIENOTS 1973. GADA STARPTAUTISKAJAI KONVENCIJAI PAR PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANU NO KUĢIEM, KAS GROZĪTA AR 1978. GADA PROTOKOLU

MARPOL I, II un V pielikuma grozījumi
(Elektroniskie reģistrācijas žurnāli)

JŪRAS VIDES AIZSARDZĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES uz Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 38. panta a) punktu, kas attiecas uz Jūras vides aizsardzības komitejas funkcijām, kuras tai ir piešķirtas ar starptautiskajām konvencijām par jūras piesārņojuma no kuģiem novēršanu un kontroli;

ATSAUCOTIES ARĪ uz 1973. gada Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada protokolu (MARPOL), 16. pantu, kurā noteikta grozījumu procedūra un Organizācijas attiecīgajai iestādei tiek uzlikts pienākums izskatīt un pieņemt minētās konvencijas grozījumus;

IZSKATOT savā septiņdesmit ceturtajā sesijā grozījumus, kas ierosināti MARPOL I, II un V pielikumā, kas attiecas uz elektroniskajiem reģistrācijas žurnāliem un kas tika izplatīti saskaņā ar MARPOL 16. panta 2) punkta a) apakšpunktu,

1. PIEŅEM saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta d) apakšpunktu MARPOL I, II un V pielikuma grozījumus, kas ir izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā;

2. NOSAKA saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta f) apakšpunkta iii) punktu, ka grozījumus uzskata par pieņemtiem 2020. gada 1. aprīlī, ja līdz šim datumam vismaz viena trešdaļa Pušu vai tās Puses, kuru kopējais tirdzniecības flotes apjoms ir vismaz 50 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības, nav paziņojušas Organizācijai, ka iebilst pret šiem grozījumiem;

3. AICINA Puses ņemt vērā to, ka saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta g) apakšpunkta ii) punktu minētie grozījumi stāsies spēkā 2020. gada 1. oktobrī, ja tie tiks pieņemti saskaņā ar iepriekšminēto 2. punktu;

4. LŪDZ ģenerālsekretāram saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta e) apakšpunktu nosūtīt šīs rezolūcijas un tās pielikumā iekļauto grozījumu teksta apliecinātas kopijas visām MARPOL Pusēm;

5. LŪDZ ģenerālsekretāram šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas nosūtīt arī tiem Organizācijas biedriem, kas nav MARPOL Puses.

 

PIELIKUMS
MARPOL I, II UN V PIELIKUMA GROZĪJUMI
(Elektroniskie reģistrācijas žurnāli)

MARPOL I PIELIKUMS
NOTEIKUMI PAR PIESĀRŅOJUMA AR NAFTU NOVĒRŠANU

1. noteikums. Definīcijas

1. Tiek pievienots šāds jauns 39. punkts:

"39. Elektroniskais reģistrācijas žurnāls ir administrācijas apstiprināta ierīce vai sistēma, kas paredzēta izkraušanas, pārkraušanas un citu operāciju elektroniskai reģistrēšanai, kā tas ir prasīts šajā pielikumā, un kas aizvieto žurnālu papīra formātā."

17. noteikums. Naftas operāciju žurnāla I daļa. Operācijas mašīntelpā

2. Šā noteikuma 1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Naftas operāciju žurnāls vai nu kā daļa no kuģa žurnāla, kā elektronisks reģistrācijas žurnāls, ko apstiprina administrācija, ņemot vērā Organizācijas* izstrādātās pamatnostādnes, vai citā formā, tiek veidots, izmantojot veidlapu, kas pievienota šā pielikuma III papildinājumā."

3. Šā noteikuma 4. punkta otrajā teikumā pēc vārdiem "katru aizpildīto lappusi" pievieno vārdus "vai elektronisko ierakstu grupu".

36. noteikums. Naftas operāciju žurnāla II daļa. Kravas/balasta operācijas

4. Šā noteikuma 1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Naftas operāciju žurnāla II daļa vai nu kā daļa no kuģa žurnāla, kā elektronisks reģistrācijas žurnāls, ko apstiprina administrācija, ņemot vērā Organizācijas* izstrādātās pamatnostādnes, vai citā formā, tiek veidota, izmantojot veidlapu, kas pievienota šā pielikuma III papildinājumā."

5. Šā noteikuma 5. punkta otrajā teikumā pēc vārdiem "katru aizpildīto lappusi" pievieno vārdus "vai elektronisko ierakstu grupu".


"* Skatīt ar rezolūciju MEPC.312(74) pieņemtās pamatnostādnes par elektronisko reģistrācijas žurnālu izmantošanu saskaņā ar MARPOL." 

 

MARPOL II PIELIKUMS
PIESĀRŅOJUMA AR KAITĪGĀM ŠĶIDRĀM VIELĀM, KAS TIEK PĀRVADĀTAS KĀ LEJAMKRAVAS, KONTROLES NOTEIKUMI

1. noteikums. Definīcijas

6. Pievieno šādu jaunu 22. punktu:

"22. Elektroniskais reģistrācijas žurnāls ir administrācijas apstiprināta ierīce vai sistēma, kas paredzēta izkraušanas, pārkraušanas un citu operāciju elektroniskai reģistrēšanai, kā tas ir prasīts šajā pielikumā, un kas aizvieto žurnālu papīra formātā."

15. noteikums. Kravas operāciju žurnāls

7. Šā noteikuma 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"Katram kuģim, uz kuru attiecas šis pielikums tiek nodrošināts kravas operāciju žurnāls vai nu kā daļa no kuģa žurnāla, kā elektronisks reģistrācijas žurnāls, ko apstiprina administrācija, ņemot vērā Organizācijas* izstrādātās pamatnostādnes, vai citā formā, izmantojot veidlapu, kas pievienota šā pielikuma II papildinājumā."

8. Šā noteikuma 4. punkta pirmajā teikumā pēc vārdiem "katru lappusi" pievieno vārdus "vai elektronisko ierakstu grupu".

 

MARPOL V PIELIKUMS
NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ KUĢU ATKRITUMU IZRAISĪTĀ PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANU

1. noteikums. Definīcijas

9. Pievieno šādu jaunu 19. punktu:

"19. Elektroniskais reģistrācijas žurnāls ir administrācijas apstiprināta ierīce vai sistēma, kas paredzēta izkraušanas, pārkraušanas un citu operāciju elektroniskai reģistrēšanai, kā tas ir prasīts šajā pielikumā, un kas aizvieto žurnālu papīra formātā."

10. noteikums. Informatīvās norādes, atkritumu apsaimniekošanas plāni un atkritumu uzskaite

10. Šā noteikuma 3. punkta ievaddaļas otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Atkritumu reģistrācijas žurnāls vai nu kā daļa no kuģa žurnāla, kā elektronisks reģistrācijas žurnāls, ko apstiprina administrācija, ņemot vērā Organizācijas* izstrādātās pamatnostādnes, vai citā formā, tiek veidots, izmantojot veidlapu, kas pievienota šā pielikuma III papildinājumā."

11. Šā noteikuma 3.1. punkta otrajā teikumā pēc vārdiem "visas aizpildītās .. lappuses" pievieno vārdus "vai elektronisko ierakstu grupas".

***


"* Skatīt ar rezolūciju MEPC.312(74) pieņemtās pamatnostādnes par elektronisko reģistrācijas žurnālu izmantošanu saskaņā ar MARPOL." 

 

6. PIELIKUMS

REZOLŪCIJA MEPC.301(72)
(pieņemta 2018. gada 13. aprīlī)
GROZĪJUMI PIELIKUMĀ, KAS PIEVIENOTS 1997. GADA PROTOKOLAM,
AR KO GROZA 1973. GADA STARPTAUTISKO KONVENCIJU PAR PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANU NO KUĢIEM, KAS GROZĪTA AR 1978. GADA PROTOKOLU

MARPOL VI pielikuma grozījumi
(ECA, kā arī prasītais EEDI ro-ro kravas kuģiem un ro-ro pasažieru kuģiem)

JŪRAS VIDES AIZSARDZĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES uz Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 38. panta a) punktu, kas attiecas uz Jūras vides aizsardzības komitejas funkcijām, kuras tai ir piešķirtas ar starptautiskajām konvencijām par jūras piesārņojuma no kuģiem novēršanu un kontroli;

IEVĒROJOT 16. pantu 1973. gada Starptautiskajā konvencijā par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada un 1997. gada protokolu (MARPOL), kurā noteikta grozījumu procedūra un Organizācijas attiecīgajai iestādei tiek uzdots izskatīt Konvencijas grozījumus, kurus pieņem Puses;

IZSKATĪJUSI savā septiņdesmit otrajā sesijā grozījumus, kas ierosināti MARPOL II pielikumā un kas attiecas uz ECA, kā arī uz prasīto EEDI ro-ro kravas kuģiem un ro-ro pasažieru kuģiem,

1. PIEŅEM saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta d) apakšpunktu MARPOL VI pielikuma grozījumus, kas ir izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā;

2. NOSAKA saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta f) apakšpunkta iii) punktu, ka grozījumi tiek uzskatīti par pieņemtiem 2019. gada 1. martā, ja līdz šim datumam vismaz viena trešdaļa Pušu vai tās Puses, kuru kopējais tirdzniecības flotes apjoms ir vismaz 50 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības, nav paziņojušas Organizācijai, ka iebilst pret grozījumiem;

3. AICINA Puses ņemt vērā to, ka saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta g) apakšpunkta ii) punktu minētie grozījumi stāsies spēkā 2019. gada 1. septembrī, ja tie tiks pieņemti saskaņā ar iepriekšminēto 2. punktu;

4. TĀLĀK AICINA Puses, cik drīz vien iespējams, izvērtēt iepriekš minēto MARPOL VI pielikuma 21. noteikuma grozījumu piemērošanu attiecībā uz jaunajiem parametriem, kas nepieciešami EEDI atsauces vērtību aprēķināšanai kuģiem, kas kuģo ar attiecīgās Puses karogu, pirms šie grozījumi ir stājušies spēkā;

5. LŪDZ ģenerālsekretāram saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta e) apakšpunktu nosūtīt šīs rezolūcijas un tās pielikumā iekļauto grozījumu teksta apliecinātas kopijas visām MARPOL Pusēm;

6. TURKLĀT LŪDZ ģenerālsekretāram šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas nosūtīt arī tiem Organizācijas biedriem, kas nav MARPOL Puses.

 

PIELIKUMS
MARPOL VI PIELIKUMA GROZĪJUMI
(ECA, kā arī prasītais EEDI ro-ro kravas kuģiem un ro-ro pasažieru kuģiem)

13. noteikums. Slāpekļa oksīdi (NOX)

1. Šā noteikuma 5.3. punktā vārdus "emisijas kontroles zonas, kas izveidota saskaņā ar šā noteikuma 6. punktu" aizstāj ar vārdiem "NOX III līmeņa emisijas kontroles zonas".

21. noteikums. Prasītais EEDI

2. Šā noteikuma 3. punkta 2. tabulas "Parametri atsauces vērtību noteikšanai dažādiem kuģu tipiem" 2.34. un 2.35. rindas ro-ro kravas kuģiem un ro-ro pasažieru kuģiem, tiek aizstātas ar šādu tekstu:

2.34. Ro-ro kravas kuģis 1405,15 Kuģa DWT 0,498
1686,17* Kuģa DWT, kur DWT ≤ 17 000*

17 000, kur DWT > 17 000*

2.35. Ro-ro pasažieru kuģis 752,16 Kuģa DWT 0,381
902,59* Kuģa DWT, kur DWT ≤ 10 000*

10 000, kur DWT > 10 000*

* Izmantot, sākot ar otro fāzi.

***


 

REZOLŪCIJA A.1004(25)
(pieņemta 2007. gada 29. novembrī)
GROZĪJUMI 1972. GADA STARPTAUTISKAJOS KUĢU SADURSMJU NOVĒRŠANAS NOTEIKUMOS

ASAMBLEJA,

ATSAUCOTIES uz 1972. gada Konvencijas par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem (turpmāk tekstā - "Konvencija") VI pantu par noteikumu grozījumiem;

IZSKATĪJUSI 1972. gada Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas noteikumu grozījumus, ko Kuģošanas drošības komiteja pieņēmusi savā astoņdesmit otrajā sesijā un paziņojusi visām līgumslēdzējām pusēm saskaņā ar Konvencijas VI panta 2. punktu, un arī Kuģošanas drošības komitejas ieteikumus attiecībā uz šo grozījumu stāšanos spēkā,

1. PIEŅEM saskaņā ar Konvencijas VI panta 3. punktu grozījumus, kas izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā;

2. NOLEMJ saskaņā ar Konvencijas VI panta 4. punktu, ka grozījumi stāsies spēkā 2009. gada 1. decembrī, ja līdz 2008. gada 1. jūnijam vairāk nekā viena trešdaļa no visām Konvencijas līgumslēdzējām pusēm nebūs paziņojušas iebildumus pret šiem grozījumiem;

3. LŪDZ ģenerālsekretāram saskaņā ar Konvencijas VI panta 3. punktu paziņot šos grozījumus visām Konvencijas līgumslēdzējām pusēm, lai saņemtu piekrišanu;

4. AICINA Konvencijas Līgumslēdzējas puses saskaņā ar Konvencijas VI panta 4. punkta noteikumiem iesniegt iebildumus ne vēlāk kā līdz 2008. gada 1. jūnijam, pēc kura saskaņā ar šo rezolūciju grozījumi tiks uzskatīti par spēkā esošiem.

 

PIELIKUMS
GROZĪTO 1972. GADA STARPTAUTISKO KUĢU SADURSMJU NOVĒRŠANAS NOTEIKUMU GROZĪJUMI

IV pielikums
Briesmu signāli

1. Šie signāli, izmantoti vai parādīti kopā vai atsevišķi, norāda, uz briesmām un palīdzības nepieciešamību:

a) ieroča šāvieni vai citi sprāgstoši signāli ar apmēram 1 minūtes starplaikiem;

b) nepārtraukts skaņas signāls, ko rada, izmantojot jebkādu miglas signāla raidīšanas ierīci;

c) raķetes vai šāviņi, kas gaisā deg ar sarkanu liesmu un ko izšauj pa vienam ar nelieliem intervāliem;

d) signāls ··· − − − ··· (SOS) pēc Morzes ābeces, kas pārraidīts, izmantojot jebkādu signalizēšanas metodi;

e) izmantojot radiotelefonu, pārraidīts izrunāts vārds "MAYDAY";

f) Starptautiskā signālu kodeksa briesmu signāls - NC;

g) signāls, kas sastāv no kvadrāta formas karoga, virs vai zem kura ir bumba vai bumbai līdzīgs priekšmets;

h) liesmas uz kuģošanas līdzekļa (no degošas darvas mucas, naftas mucas u. tml.);

i) sarkanā krāsā degoša raķete ar izpletni vai rokas signāllāpa;

j) dūmu signāls - oranži dūmi;

k) lēna un atkārtota sāņus izstieptu roku pacelšana un nolaišana;

l) briesmu signāls, ko pārraida, izmantojot ciparu selektīvo izsaukumu (DSC):

i) UĪV (VHF) 70. kanālā vai

ii) VV/ĪV (MF/HF) 2187,5 kHz, 8414,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12 577 kHz vai 16 804,5 kHz frekvencē;

m) trauksmes signāls no kuģa uz krastu, ko pārraida kuģa-zemes stacija ar kuģa Inmarsat vai citu mobilo satelītu pakalpojumu sniedzēju;

n) signāli, ko pārraida avārijas vietu norādošā radiobāka;

o) noteikti signāli, ko pārraida radiosakaru sistēmas, ieskaitot glābšanas līdzekļa radiolokācijas atbildētāju.

2. Jebkuru no iepriekš minētajiem signāliem drīkst izmantot vai parādīt tikai, lai paziņotu par briesmām un palīdzības nepieciešamību; aizliegts izmantot signālus, ko var sajaukt ar jebkuru no iepriekš minētajiem signāliem.

3. Jāpievērš uzmanība atbilstošajām nodaļām Starptautiskajā signālu kodeksā un Starptautiskās aeronavigācijas un jūras meklēšanas un glābšanas rokasgrāmatas III sējumā, kā arī šiem signāliem:

a) oranžam auduma gabalam ar melnu kvadrātu un riņķi vai citu atbilstošu simbolu (identificēšanai no gaisa);

b) krāsainajam marķierim.


 

REZOLŪCIJA MEPC.299(72)
(pieņemta 2018. gada 13. aprīlī)
2004. GADA STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS PAR KUĢU BALASTA ŪDENS UN NOSĒDUMU KONTROLI UN PĀRVALDĪBU GROZĪJUMI

E-1. un E-5. noteikuma grozījumi
(Papildu apskašu apstiprināšana balasta ūdens pārvaldības starptautiskajā apliecībā)

JŪRAS VIDES AIZSARDZĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES uz Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 38. panta a) punktu, kas attiecas uz Jūras vides aizsardzības komitejas funkcijām, kuras tai ir piešķirtas ar starptautiskajām konvencijām par kuģu izraisītā jūras piesārņojuma novēršanu un kontroli;

ŅEMOT VĒRĀ 2004. gada Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību (BWM konvencijas) 19. pantu, kurā aprakstīta grozījumu procedūra un saskaņā ar kuru Organizācijas Jūras vides aizsardzības komitejai tiek uzdots izskatīt Konvencijas grozījumus, lai dalībvalstis varētu tos pieņemt;

savā septiņdesmit otrajā sesijā IZSKATĪJUSI ierosinātos BWM konvencijas E‑1. un E‑5. noteikuma grozījumus par papildu apskašu apstiprināšanu balasta ūdens pārvaldības starptautiskajā apliecībā,

1. PIEŅEM saskaņā ar BWM konvencijas 19. panta 2. punkta c) apakšpunktu grozījumus, kas veikti E-1. un E-5. noteikumā un kuru teksts ir izklāstīts šīs rezolūcijas pielikumā;

2. NOSAKA saskaņā ar BWM konvencijas 19. panta 2. punkta e) apakšpunkta ii) daļu, ka grozījumus uzskata par pieņemtiem 2019. gada 13. aprīlī, ja vien pirms šī datuma vairāk kā viena trešdaļa dalībvalstu nepaziņo ģenerālsekretāram, ka grozījumiem nepiekrīt;

3. AICINA dalībvalstis ņemt vērā to, ka saskaņā ar BWM konvencijas 19. panta 2) punkta f) apakšpunkta ii) daļu minētie grozījumi stājas spēkā 2019. gada 13. oktobrī pēc tam, kad tie ir pieņemti saskaņā ar iepriekšminēto 2. punktu;

4. TURKLĀT AICINA dalībvalstis apsvērt iepriekš minēto BWM konvencijas grozījumu, cik iespējams, drīzu piemērošanu kuģiem, kam ir tiesības kuģot ar dalībvalsts karogu;

5. LŪDZ ģenerālsekretāru BWM konvencijas 19. panta 2. punkta d) apakšpunkta vajadzībām nosūtīt šīs rezolūcijas apliecinātas kopijas un pielikumā iekļauto grozījumu tekstu visām BWM konvencijas dalībvalstīm;

6. TURKLĀT LŪDZ ģenerālsekretāru šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas nosūtīt tiem Organizācijas locekļiem, kas nav BWM konvencijas dalībvalstis;

7. TURKLĀT LŪDZ ģenerālsekretāru sagatavot apliecinātu BWM konvencijas konsolidēto tekstu.

 

PIELIKUMS
BWM KONVENCIJAS PIELIKUMA GROZĪJUMI
(Papildu apskašu apstiprināšana balasta ūdens pārvaldības starptautiskajā apliecībā)

E iedaļa. Apskates un sertificēšanas prasības balasta ūdens pārvaldībai

E-1. noteikums. Apskates

1. 1.5. punktā svītro pēdējo teikumu: "Tādas apskates apstiprina apliecībā, kas izdota saskaņā ar E-2. vai E-3. noteikumu."

E-5. noteikums. Apliecības termiņš un spēkā esamība

2. 8. punkta ievaddaļā vārdus "ikgadējā apskate" aizstāj ar "ikgadējā vai starpperioda apskate".

3. 8.3. punktā vārdus "ikgadējas apskates" aizstāj ar "ikgadējas vai starpperioda apskates".

4. Pašreizējo 9.1. punktu svītro un pašreizējo 9.2.-9.4. punktu attiecīgi pārnumurē par 9.1.-9.3. punktu.

***


 

REZOLŪCIJA MEPC.297(72)
(pieņemta 2018. gada 13. aprīlī)
2004. GADA STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS PAR KUĢU BALASTA ŪDENS UN NOSĒDUMU KONTROLI UN PĀRVALDĪBU GROZĪJUMI

B-3. noteikuma grozījumi
(Kuģu balasta ūdens pārvaldības īstenošanas grafiks)

JŪRAS VIDES AIZSARDZĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES uz Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 38. panta a) punktu, kas attiecas uz Jūras vides aizsardzības komitejas funkcijām, kuras tai ir piešķirtas ar starptautiskajām konvencijām par kuģu izraisītā jūras piesārņojuma novēršanu un kontroli;

ŅEMOT VĒRĀ 2004. gada Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību (BWM konvencija) 19. pantu, kurā aprakstīta grozījumu procedūra un saskaņā ar kuru Organizācijas Jūras vides aizsardzības komitejai tiek uzdots izskatīt Konvencijas grozījumus, lai dalībvalstis varētu tos pieņemt;

savā septiņdesmit otrajā sesijā IZSKATĪJUSI ierosinātos BWM konvencijas B-3. noteikuma grozījumus par kuģu balasta ūdens pārvaldības īstenošanas grafiku;

ATSAUCOTIES uz rezolūciju MEPC.287(71), ar kuru tā nolēma, ka pēc tam, kad ir stājusies spēkā BWM konvencija, dalībvalstīm nekavējoties ir jāīsteno grozītais B-3. noteikums, aizstājot īstenošanas grafiku, kuru ieteikts izmantot saskaņā ar rezolūciju A.1088(28) par BWM konvencijas piemērošanu, un neievērojot grafiku, kas norādīts B-3. noteikumā, lai no brīža, kad stājas spēkā BWM konvencija, līdz brīdim, kad stājas spēkā grozītais B‑3. noteikums, neizveidotos režīms, kad spēkā ir divi līgumi,

1. PIEŅEM saskaņā ar BWM konvencijas 19. panta 2. punkta c) apakšpunktu grozījumus, kas veikti B-3. noteikumā un kuru teksts ir izklāstīts šīs rezolūcijas pielikumā;

2. NOSAKA saskaņā ar BWM konvencijas 19. panta 2. punkta e) apakšpunkta ii) daļu, ka grozījumus uzskata par pieņemtiem 2019. gada 13. aprīlī, ja vien pirms šī datuma vairāk kā viena trešdaļa dalībvalstu nepaziņo ģenerālsekretāram, ka grozījumiem nepiekrīt;

3. AICINA dalībvalstis ņemt vērā to, ka saskaņā ar BWM konvencijas 19. panta 2) punkta f) apakšpunkta ii) daļu minētie grozījumi stājas spēkā 2019. gada 13. oktobrī pēc tam, kad tie ir pieņemti saskaņā ar iepriekšminēto 2. punktu;

4. LŪDZ ģenerālsekretāru BWM konvencijas 19. panta 2. punkta d) apakšpunkta vajadzībām nosūtīt šīs rezolūcijas apliecinātas kopijas un pielikumā iekļauto grozījumu tekstu visām BWM konvencijas dalībvalstīm;

5. TURKLĀT LŪDZ ģenerālsekretāru šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas nosūtīt tiem Organizācijas locekļiem, kas nav BWM konvencijas dalībvalstis;

6. TURKLĀT LŪDZ ģenerālsekretāru sagatavot apliecinātu BWM konvencijas konsolidēto tekstu.

 

PIELIKUMS
BWM KONVENCIJAS PIELIKUMA GROZĪJUMI
(Kuģu balasta ūdens pārvaldības īstenošanas grafiks)

B iedaļa. Pārvaldības un kontroles prasības kuģiem

B-3. noteikums. Kuģu balasta ūdens pārvaldība

1. B-3. noteikuma pašreizējo tekstu aizstāj ar tekstu šādā redakcijā:

"1. Kuģim, kas būvēts pirms 2009. gada:

1.1. ar balasta ūdens ietilpību no 1500 līdz 5000 kubikmetriem, ieskaitot, veic balasta ūdens pārvaldību, kas atbilst vismaz D-1. vai D-2. noteikumā aprakstītajam standartam, līdz kārtējai apskatei, kas aprakstīta 10. punktā, un pēc apskates tā atbilst vismaz D-2. noteikumā aprakstītajam standartam;

1.2. ar balasta ūdens ietilpību mazāku par 1500 vai lielāku par 5000 kubikmetriem veic balasta ūdens pārvaldību, kas vismaz atbilst D-1. vai D-2. noteikumā aprakstītajam standartam, līdz kārtējai apskatei, kas aprakstīta 10. punktā, un pēc apskates tā atbilst vismaz D-2. noteikumā aprakstītajam standartam.

2. Kuģim, kas būvēts 2009. gadā vai pēc tā un pirms 2017. gada 8. septembra un kura balasta ūdens ietilpība ir mazāka par 5000 kubikmetriem, veic balasta ūdens pārvaldību, kas vismaz atbilst D-2. noteikumā aprakstītajam standartam, no datuma, kad veikta 10. punktā aprakstītā kārtējā apskate.

3. Kuģim, kas būvēts 2009. gadā vai pēc tā, bet pirms 2012. gada, un kura balasta ūdens ietilpība ir 5000 kubikmetru vai vairāk, veic balasta ūdens pārvaldību saskaņā ar 1.2. punktu.

4. Kuģim, kas būvēts 2012. gadā vai pēc tā un pirms 2017. gada 8. septembra un kura balasta ūdens ietilpība ir 5000 kubikmetru vai vairāk, veic balasta ūdens pārvaldību, kas vismaz atbilst D-2. noteikumā aprakstītajam standartam, no datuma, kad veikta 10. punktā aprakstītā kārtējā apskate.

5. Kuģim, kas būvēts 2017. gada 8. septembrī vai pēc minētā datuma, veic balasta ūdens pārvaldību, kas vismaz atbilst D-2. noteikumā aprakstītajam standartam.

6. Šā noteikuma prasības nepiemēro kuģiem, kas izgāž balasta ūdeni pieņemšanas iekārtā, kura izstrādāta, ņemot vērā Organizācijas tādām iekārtām izstrādātās vadlīnijas.

7. Kā alternatīvas 1.-5. punktā un 8. punktā aprakstītajām prasībām var pieņemt arī citas balasta ūdens pārvaldības metodes ar nosacījumu, ka tādas metodes nodrošina vismaz tādu pašu aizsardzības līmeni videi, cilvēka veselībai, īpašumam vai resursiem un principā ir Komitejas apstiprinātas.

8. Kuģim, kas būvēts pirms 2017. gada 8. septembra un kam nav veicama 10. punktā aprakstītā kārtējā apskate, veic balasta ūdens pārvaldību, kas vismaz atbilst D-2. noteikumā aprakstītajam standartam, no datuma, ko noteikusi Administrācija, bet ne vēlāk kā no 2024. gada 8. septembra.

9. Kuģim, uz ko attiecas 2., 4. vai 8. punkts, līdz brīdim, no kura tam būs jāatbilst D‑2. noteikuma prasībām, jāatbilst vai nu D-1., vai D-2. noteikuma prasībām.

10. Neatkarīgi no E-1. noteikuma 1.2. punkta prasībām kārtējā apskate, kas norādīta 1.1., 1.2., 2. un 4. punktā, ir:

10.1. pirmā kārtējā apskate, ko noteikusi Komiteja1, 2017. gada 8. septembrī vai pēc minētā datuma, ja:

10.1.1. šī apskate ir pabeigta 2019. gada 8. septembrī vai pēc minētā datuma, vai

10.1.2. kārtējā apskate ir pabeigta 2014. gada 8. septembrī vai pēc minētā datuma, bet pirms 2017. gada 8. septembra;

10.2. otrā kārtējā apskate, ko noteikusi Komiteja1, 2017. gada 8. septembrī vai pēc minētā datuma, ja pirmā kārtējā apskate, kas tiek veikta 2017. gada 8. septembrī vai pēc minētā datuma, ir pabeigta pirms 2019. gada 8. septembra, ja nav izpildīti 10.1.2. punkta nosacījumi."

***


1 Sniegta atsauce uz rezolūciju MEPC.298(72).

 

REZOLŪCIJA MEPC.296(72)
(pieņemta 2018. gada 13. aprīlī)
2004. GADA STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS PAR KUĢU BALASTA ŪDENS UN NOSĒDUMU KONTROLI UN PĀRVALDĪBU GROZĪJUMI

A-1. un D-3. noteikuma grozījumi
(Balasta ūdens pārvaldības sistēmu apstiprināšanas kodekss (BWMS kodekss))

JŪRAS VIDES AIZSARDZĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES uz Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 38. panta a) punktu, kas attiecas uz Jūras vides aizsardzības komitejas funkcijām, kuras tai ir piešķirtas ar starptautiskajām konvencijām par kuģu izraisītā jūras piesārņojuma novēršanu un kontroli;

ŅEMOT VĒRĀ 2004. gada Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību (BWM konvencija) 19. pantu, kurā aprakstīta grozījumu procedūra un saskaņā ar kuru Organizācijas Jūras vides aizsardzības komitejai tiek uzdots izskatīt Konvencijas grozījumus, lai dalībvalstis varētu tos pieņemt;

ŅEMOT VĒRĀ ARĪ rezolūciju MEPC.300(72), ar kuru tā ir pieņēmusi Balasta ūdens pārvaldības sistēmu apstiprināšanas kodeksu (BWMS kodekss);

savā septiņdesmit otrajā sesijā IZSKATĪJUSI ierosinātos BWM konvencijas A‑1. un D‑3. noteikuma grozījumus, kas nosaka, ka BWMS kodeksa noteikumi ir obligāti,

1. PIEŅEM saskaņā ar BWM konvencijas 19. panta 2. punkta c) apakšpunktu grozījumus, kas veikti A-1. un D-3. noteikumā un kuru teksts ir izklāstīts šīs rezolūcijas pielikumā;

2. NOSAKA saskaņā ar BWM konvencijas 19. panta 2. punkta e) apakšpunkta ii) daļu, ka grozījumus uzskata par pieņemtiem 2019. gada 13. aprīlī, ja vien pirms šī datuma vairāk kā viena trešdaļa dalībvalstu nepaziņo ģenerālsekretāram, ka grozījumiem nepiekrīt;

3. AICINA dalībvalstis ņemt vērā to, ka saskaņā ar BWM konvencijas 19. panta 2) punkta f) apakšpunkta ii) daļu minētie grozījumi stājas spēkā 2019. gada 13. oktobrī pēc tam, kad tie ir pieņemti saskaņā ar iepriekšminēto 2. punktu;

4. LŪDZ ģenerālsekretāru BWM konvencijas 19. panta 2. punkta d) apakšpunkta vajadzībām nosūtīt šīs rezolūcijas apliecinātas kopijas un pielikumā iekļauto grozījumu tekstu visām BWM konvencijas dalībvalstīm;

5. TURKLĀT LŪDZ ģenerālsekretāru šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas nosūtīt tiem Organizācijas locekļiem, kas nav BWM konvencijas dalībvalstis;

6. TURKLĀT LŪDZ ģenerālsekretāru sagatavot apliecinātu BWM konvencijas konsolidēto tekstu.

 

PIELIKUMS
BWM KONVENCIJAS PIELIKUMA GROZĪJUMI
(BWMS kodekss)

A iedaļa. Vispārējie noteikumi

A-1. noteikums. Definīcijas

1. Pievieno jaunu 8. punktu šādā redakcijā:

"8. "BWMS kodekss" ir ar rezolūciju MEPC.300(72) pieņemtais Balasta ūdens pārvaldības sistēmu apstiprināšanas kodekss ar grozījumiem, ko Organizācija var būt izdarījusi, ar nosacījumu, ka šādi grozījumi tiek pieņemti un stājas spēkā saskaņā ar šīs Konvencijas 19. pantu, kas attiecas uz grozījumu procedūrām, kas ir piemērojamas šim pielikumam."

D iedaļa. Balasta ūdens pārvaldības standarti

D-3. noteikums. Balasta ūdens pārvaldības sistēmu apstiprināšanas prasības

2. 1. punktu aizstāj ar šādu redakciju:

"1. Izņemot 2. punktā paredzēto, balasta ūdens pārvaldības sistēmas, ko izmanto šīs Konvencijas izpildei, Administrācija apstiprina šādi:

1.1. balasta ūdens pārvaldības sistēmas, kas uzstādītas1 2020. gada 28. oktobrī vai pēc minētā datuma, apstiprina saskaņā ar BWMS kodeksu (kurā var būt izdarīti grozījumi);

1.2. balasta ūdens pārvaldības sistēmas, kas uzstādītas pirms 2020. gada 28. oktobra, apstiprina, ņemot vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas2 vai BWMS kodeksu (kurā var būt izdarīti grozījumi)."

***


1 Sk. BWM konvencijas I papildinājuma (Balasta ūdens pārvaldības starptautiskās apliecības veidlapa) Vienotā skaidrojuma 2. punktu, kas attiecas uz "uzstādīšanas datumu", kas norādīts BWM.2/Circ.66.

2 Attiecīgos gadījumos sk. rezolūcijas MEPC.125(53), MEPC.174(58) vai MEPC.279(70).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starptautisku dokumentu publicēšanu Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Pieņemts: 12.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 13.04.2021. OP numurs: 2021/70.24
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
322376
2537
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)