Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr. 213

Rīgā 2021. gada 1. aprīlī (prot. Nr. 31 19. §)
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 58.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 58.0. versijā projekta "Eksporta un e-komercijas procesi e-muitā" (turpmāk – projekts) aprakstu un projekta izmaksas 3 100 000 euro apmērā.

(MK 28.11.2023. rīkojuma Nr. 805 redakcijā)

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Valsts ieņēmumu dienestu iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Valsts ieņēmumu dienestu par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto mērķu un rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 310 000 euro gadā, un Valsts ieņēmumu dienestam pieprasīt papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 28.11.2023. rīkojuma Nr. 805 redakcijā)

6. Atbalstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 58.0. versijā iekļautā projekta konsolidēto aprakstu (kopsavilkumu).

(MK 28.11.2023. rīkojuma Nr. 805 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2021. gada 1. aprīļa
 rīkojumu Nr. 213)

(Projekts MK 28.11.2023. rīkojuma Nr. 805 redakcijā)

Eksporta un e-komercijas procesi e-muitā

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) projekta "Eksporta un e-komercijas procesi e-muitā" (turpmāk – projekts) uzdevums ir atvieglot tirdzniecību Eiropas Savienības (turpmāk – ES) uzņēmējiem, nodrošināt eksporta muitas procedūru datu atbilstību Pasaules Muitas organizācijas standartiem un ieviest ES līmeņa vienkāršojumus, kā arī pilnveidot sistēmas, kas atbalsta e-komercijas procesus.

Projekta īstenošanas rezultātā, ieviešot Automatizēto eksporta sistēmu (turpmāk – AES), kas ir tehniskais atbalsts eksporta procedūru kārtošanai elektroniskā vidē, tiks nodrošināta attiecīgu VID pamatdarbības procesu un ar to saistīto VID sniegto e-pakalpojumu nepārtrauktība un pilnveidošana. Tiks pilnveidoti VID procesi un e-pakalpojums saistībā ar e-komercijas prasību ieviešanu muitas jomā, kas paredz pievienotās vērtības nodokļa apmaksu no viena centa un saistīto muitas formalitāšu kārtošanu, jo sagaidāms būtisks iedzīvotāju īpatsvara pieaugums, kuri izmantos e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts institūcijām, ņemot vērā šādos ES normatīvajos aktos noteiktās prasības, ka komunikācija ar muitas dienestiem ir iespējama tikai elektroniskā veidā:

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu;

- Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā Regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem;

- Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas Regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu;

- Komisijas 2021. gada 8. marta Īstenošanas regula (ES) 2021/414 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 paredzēto informācijas apmaiņas un glabāšanas elektronisko sistēmu izstrādes, uzturēšanas un izmantošanas tehniskajiem noteikumiem;

- Komisijas 2019. gada 13. decembra Īstenošanas Lēmums (ES) 2019/2151, ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu.

Projekta mērķi

1. Nodrošināt Latvijas uzņēmēju līdzdalību ES ārējā tirdzniecībā, ieviešot AES nacionālo komponenti un integrējot to ar citu ES dalībvalstu sistēmām preču eksporta pamatplūsmas apstrādei.

2. Nodrošināt ar e-komerciju saistīto muitas procesu savstarpējo integrāciju, tai skaitā uzlabojot lietojamību.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. AES nacionālās komponentes pamatfunkcionalitātes izstrāde.

Atbilstoši jaunajām ES normatīvo aktu prasībām un Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) izstrādātajām sistēmu specifikācijām tiks izstrādāta jauna Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) apakšsistēma AES, kas aizstās esošo EMDAS Eksporta kontroles sistēmu:

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu;

- Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā Regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem;

- Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas Regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu;

- Komisijas 2021. gada 8. marta Īstenošanas regula (ES) 2021/414 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 paredzēto informācijas apmaiņas un glabāšanas elektronisko sistēmu izstrādes, uzturēšanas un izmantošanas tehniskajiem noteikumiem;

- Komisijas 2019. gada 13. decembra Īstenošanas Lēmums (ES) 2019/2151, ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu.

Nacionālā AES tiks integrēta kopējā ES sistēmā un nodrošinās datu apmaiņu, uzsākot un noslēdzot eksportu dažādās ES dalībvalstīs. Projekta ietvaros tiks izstrādāta AES pamatfunkcionalitāte, kas nodrošinās komersanta lietotāja grafisko saskarni eksporta deklarāciju aizpildīšanai un iesniegšanai muitas sistēmā un muitas darbinieka grafisko saskarni iesniegto eksporta deklarāciju apstrādes procesam, kā arī sasaistes ar citām VID informācijas sistēmām (turpmāk – IS), kas nepieciešamas eksporta procedūru noformēšanai, lai nodrošinātu atbalsta funkcijas.

2. Ar AES pamatfunkcionalitāti saistīto informācijas sistēmu izmaiņu izstrāde.

Tiks veiktas izmaiņas esošajās saistītajās VID IS (Integrētajā riska informācijas sistēmā, Integrētajā tarifa vadības sistēmā, Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā, Datu noliktavas sistēmā), kas nodrošinās atbalsta funkcijas eksporta procedūru noformēšanai, tai skaitā automatizēto riska analīzi un preču izvešanas ierobežojumu un aizliegumu ievērošanas kontroli, klasifikatoru saņemšanai, obligāto datu nodošanai EK, kā arī kontroli par akcīzes preču izvešanu atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā.

3. Ar e-komerciju saistīto muitas procesu pilnveidošana.

Nodrošinot ar e-komerciju saistīto procesu integrāciju muitas sistēmās, projekta ietvaros tiks pilnveidots ar pasta sūtījumu saistīto muitas deklarāciju iesniegšanas un apstrādes process, atvieglojot klientiem deklarāciju aizpildīšanu un noformēto deklarāciju meklēšanu, veicot grafiskās saskarnes lietojamības uzlabojumus, kā arī nodrošinot dažādu EMDAS apakšsistēmu savstarpējo integrāciju kontroles uzlabošanai.

Projekta rezultāta rādītāji

Nr. p. k.

 

Rezultāta rādītājsMērvienībaSākotnējā vērtībaSasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigāmSasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām
1.AES pieejamība%099,699,6
2.AES izmantošanas nodrošināšana no dažādu veidu ierīcēm (tai skaitā no mobilām ierīcēm)%0100100
3.Ar komersanta grafisko saskarni nodrošināti vidējie un mazie eksportētājiskaits0~ 500~ 500

Projekta iznākuma rādītāji

Nr. p. k.

 

Iznākuma rādītājsMērvienībaSasniedzamā vērtība projekta beigās
1.Nodrošināti/pilnveidoti VID pamatdarbības procesiskaits8
2.Nodrošināti/pilnveidoti VID e-pakalpojumiskaits4
3.Izstrādātas/pilnveidotas VID informācijas sistēmasskaits5
4.Izveidota datu apmaiņa ar citu ES dalībvalstu sistēmāmskaits1
5.Publicētas atvērto datu kopasskaits3

Projekta kopējais plānotais finansējuma apmērs ir 3 100 000 euro.

Projektu plānots īstenot no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Pēc projekta īstenošanas ikgadējās uzturēšanas izmaksas tiek plānotas 10 % apmērā no izstrādes izmaksām un ir 310 000 euro.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa1 rezultāta rādītājos

Laikposmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. janvārim VID tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansētais projekts "Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas ieviešana, pilnveidošana un uzturēšana" (Nr. 3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001), automatizējot muitošanas procesu atbilstoši ES un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, īstenojot informācijas apmaiņu starp komersantiem un muitas iestādēm, Latvijas un citu ES dalībvalstu muitas iestādēm, kā arī starp Latvijas muitas iestādēm un citām valsts institūcijām, kas iesaistītas preču muitošanas un kontroles procesā, tādējādi uzsākot virzību uz elektronisku jeb bezpapīru muitas vidi. Projekta īstenošanas gaitā tika izstrādāta EMDAS un jauni e-pakalpojumi portālā www.latvija.lv.

Turpinot muitas sistēmu attīstību atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām, laikposmā no 2017. gada 25. aprīļa līdz 2020. gada 24. aprīlim tika īstenots ERAF finansētais projekts "E-muita (1. kārta)" (Nr. 2.2.1.1/17/I/003). Tā aktivitātes turpināja iepriekšējā plānošanas periodā uzsākto virzību uz elektronisku jeb bezpapīru muitas vidi. Minētā projekta īstenoto aktivitāšu rezultātā tika pilnveidoti 18 VID darbības pamatprocesi, nodrošinot atsevišķu muitas procesu automatizāciju, pilnveidoti 38 muitas e-pakalpojumi, kā arī izveidots viens jauns e-pakalpojums. Tādējādi tiek veicināts to iedzīvotāju un komersantu īpatsvara pieaugums, kuri izmanto e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts institūcijām, ņemot vērā, ka saskaņā ar ES un nacionālajiem normatīvajiem aktiem muitas deklarāciju un citu muitas dokumentu iesniegšana un apstrāde notiek tikai elektroniski, izmantojot tam paredzētās informācijas sistēmas.

Projekts sekmēs Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 7.1.1. apakšpunktā minētā iznākuma rādītāja un 7.2.1. un 7.2.2. apakšpunktā minēto rezultāta rādītāju sasniegšanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, ieviešot jaunu AES, kas ir tehniskais atbalsts eksporta procedūru kārtošanai elektroniskā vidē, tiks nodrošināta septiņu VID darbības procesu un ar to saistīto VID sniegto e-pakalpojumu nepārtrauktība un pilnveidošana, kā arī tiks pilnveidots viens VID process saistībā ar e-komercijas prasību ieviešanu muitas jomā. Attīstoties e-komercijai, sagaidāms to iedzīvotāju īpatsvara pieaugums, kuri izmanto e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts institūcijām, ņemot vērā to, ka saskaņā ar ES normatīvajos aktos noteiktajām prasībām komunikācija ar muitas dienestiem ir iespējama tikai elektroniskā veidā.

Veicot projekta naudas plūsmas un sociālekonomiskā indikatīvā lietderīguma aprēķinu projekta dzīves ciklā (15 gadi), veidojas pozitīva naudas plūsma. Projekta investīciju izmaksas triju gadu laikā ir plānotas 3 100 000 euro apmērā, savukārt aprēķinātās provizoriskās darbības izmaksas projekta dzīves cikla laikā ir 3 720 000 euro. Līdz ar to projekta dzīves ciklā darbības izmaksas ir 6 820 000 euro.

Veicot projekta sociālekonomisko ieguvumu analīzi un aprēķinu, nediskontētā ieguvumu summa projekta dzīves cikla laikā kopā ir 70 200 000 euro.

Veicot projekta naudas plūsmas diskontēšanu ar diskonta likmi 5 %, projekta dzīves cikla laikā kopējās izmaksas ir 5 356 809 euro, savukārt projekta sociālekonomiskie ieguvumi projekta dzīves cikla laikā kopā ir 47 029 498 euro.

Tādējādi ieguvumi no projekta īstenošanas ir lielāki par projekta investīciju un darbības izmaksām projekta dzīves cikla laikā.


1 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību".
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 213Pieņemts: 01.04.2021.Stājas spēkā: 01.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 07.04.2021. OP numurs: 2021/66.20
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322184
{"selected":{"value":"28.11.2023","content":"<font class='s-1'>28.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.11.2023","iso_value":"2023\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2023","iso_value":"2023\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2023.-27.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2021","iso_value":"2021\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-17.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.11.2023
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"