Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 213

Rīgā 2021. gada 1. aprīlī (prot. Nr. 31 19. §)

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 58.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 58.0. versijā projekta "Eksporta un e-komercijas procesi e-muitā" (turpmāk - projekts) aprakstu un projekta izmaksas 1 700 000 euro apmērā.

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Valsts ieņēmumu dienestu iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk - 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Valsts ieņēmumu dienestu par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto mērķu un rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 119 000 euro gadā, un Valsts ieņēmumu dienestam pieprasīt papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 

(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2021. gada 1. aprīļa
rīkojumu Nr. 213)

Eksporta un e-komercijas procesi e-muitā Projekta apraksts (kopsavilkums)

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) projekta "Eksporta un e-komercijas procesi e-muitā" (turpmāk - projekts) uzdevums ir atvieglot tirdzniecību Eiropas Savienības (turpmāk - ES) uzņēmējiem, nodrošināt eksporta muitas procedūru datu atbilstību Pasaules Muitas organizācijas standartiem un ieviest ES līmeņa vienkāršojumus, kā arī pilnveidot sistēmas, kas atbalsta e-komercijas procesus.

Projekta īstenošanas rezultātā, ieviešot Automatizēto eksporta sistēmu (turpmāk - AES), kas ir tehniskais atbalsts eksporta procedūru kārtošanai elektroniskā vidē, tiks nodrošināta attiecīgu VID pamatdarbības procesu un ar to saistīto VID sniegto e-pakalpojumu nepārtrauktība un pilnveidošana. Tiks pilnveidoti VID procesi un e-pakalpojums saistībā ar e-komercijas prasību ieviešanu muitas jomā, kas paredz pievienotās vērtības nodokļa apmaksu no viena centa un saistīto muitas formalitāšu kārtošanu, jo sagaidāms būtisks iedzīvotāju īpatsvara pieaugums, kuri izmantos e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts institūcijām, ņemot vērā, ka saskaņā ar ES normatīvajos aktos noteiktajām prasībām komunikācija ar muitas dienestiem ir iespējama tikai elektroniskā veidā.

Projekta mērķi

1. Nodrošināt Latvijas uzņēmēju līdzdalību ES ārējā tirdzniecībā, ieviešot AES nacionālo komponenti un integrējot to ar citu ES dalībvalstu sistēmām preču eksporta pamatplūsmas apstrādei.

2. Nodrošināt ar e-komerciju saistīto muitas procesu savstarpējo integrāciju, tai skaitā uzlabojot lietojamību.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. AES nacionālās komponentes pamatfunkcionalitātes izstrāde.

Atbilstoši jaunajām ES normatīvo aktu prasībām un Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) izstrādātajām sistēmu specifikācijām tiks izstrādāta jauna Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk - EMDAS) apakšsistēma AES, kas aizstās esošo EMDAS Eksporta kontroles sistēmu. Nacionālā AES tiks integrēta kopējā ES sistēmā un nodrošinās datu apmaiņu, uzsākot un noslēdzot eksportu dažādās ES dalībvalstīs. Projekta ietvaros tiks izstrādāta AES pamatfunkcionalitāte, kas nodrošinās komersanta lietotāja grafisko saskarni eksporta deklarāciju aizpildīšanai un iesniegšanai muitas sistēmā un muitas darbinieka grafisko saskarni iesniegto eksporta deklarāciju apstrādes procesam, kā arī sasaistes ar citām VID informācijas sistēmām (turpmāk - IS), kas nepieciešamas eksporta procedūru noformēšanai, lai nodrošinātu atbalsta funkcijas.

2. Ar AES pamatfunkcionalitāti saistīto informācijas sistēmu izmaiņu izstrāde.

Tiks veiktas izmaiņas esošajās saistītajās VID IS (Integrētajā riska informācijas sistēmā, Integrētajā tarifa vadības sistēmā, Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā), kas nodrošinās atbalsta funkcijas eksporta procedūru noformēšanai, tai skaitā automatizēto riska analīzi un preču izvešanas ierobežojumu un aizliegumu ievērošanas kontroli, klasifikatoru saņemšanai, obligāto datu nodošanai EK, kā arī kontroli par akcīzes preču izvešanu atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā.

3. Ar e-komerciju saistīto muitas procesu pilnveidošana.

Nodrošinot ar e-komerciju saistīto procesu integrāciju muitas sistēmās, projekta ietvaros tiks pilnveidots ar pasta sūtījumu saistīto muitas deklarāciju iesniegšanas un apstrādes process, atvieglojot klientiem deklarāciju aizpildīšanu un noformēto deklarāciju meklēšanu, veicot grafiskās saskarnes lietojamības uzlabojumus, kā arī nodrošinot dažādu EMDAS apakšsistēmu savstarpējo integrāciju kontroles uzlabošanai.

Projekta rezultāta rādītāji

Nr.

p. k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām

1.

AES pieejamība

%

0

99,6

99,6

2.

AES izmantošanas no dažādu veidu ierīcēm (tai skaitā no mobilām ierīcēm) nodrošināšana

%

0

100

100

3.

Ar komersanta grafisko saskarni nodrošināti vidējie un mazie eksportētāji

skaits

0

~500

~500

Projekta iznākuma rādītāji

Nr.

p. k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1.

Nodrošināti/pilnveidoti VID pamatdarbības procesi

skaits

5

2.

Nodrošināti/pilnveidoti VID e-pakalpojumi

skaits

4

3.

Izstrādātas/pilnveidotas VID informācijas sistēmas

skaits

4

4.

Izveidota datu apmaiņa ar citu ES dalībvalstu sistēmām

skaits

1

5.

Publicētas atvērto datu kopas

skaits

3

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 1 700 000 euro.

Projektu plānots īstenot no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Pēc projekta īstenošanas ikgadējās uzturēšanas izmaksas tiek plānotas 7 % apmērā no izstrādes izmaksām un ir 119 000 euro.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa1 rezultāta rādītājos

Laikposmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. janvārim VID tika īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansētais projekts "Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas ieviešana, pilnveidošana un uzturēšana" (Nr. 3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001), automatizējot muitošanas procesu atbilstoši ES un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, īstenojot informācijas apmaiņu starp komersantiem un muitas iestādēm, Latvijas un citu ES dalībvalstu muitas iestādēm, kā arī starp Latvijas muitas iestādēm un citām valsts institūcijām, kas iesaistītas preču muitošanas un kontroles procesā, tādējādi uzsākot virzību uz elektronisku jeb bezpapīru muitas vidi. Projekta īstenošanas gaitā tika izstrādāta EMDAS un jauni e-pakalpojumi portālā www.latvija.lv.

Turpinot muitas sistēmu attīstību atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām, laikposmā no 2017. gada 25. aprīļa līdz 2020. gada 24. aprīlim tika īstenots ERAF finansētais projekts "E-muita (1. kārta)" (Nr. 2.2.1.1/17/I/003). Tā aktivitātes turpināja iepriekšējā plānošanas periodā uzsākto virzību uz elektronisku jeb bezpapīru muitas vidi. Minētā projekta īstenoto aktivitāšu rezultātā tika pilnveidoti 18 VID darbības pamatprocesi, nodrošinot atsevišķu muitas procesu automatizāciju, pilnveidoti 38 muitas e-pakalpojumi, kā arī izveidots viens jauns e-pakalpojums. Tādējādi tiek veicināts to iedzīvotāju un komersantu īpatsvara pieaugums, kuri izmanto e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts institūcijām, ņemot vērā, ka saskaņā ar ES un nacionālajiem normatīvajiem aktiem muitas deklarāciju un citu muitas dokumentu iesniegšana un apstrāde notiek tikai elektroniski, izmantojot tam paredzētās informācijas sistēmas.

Projekts sekmēs Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 7.1.1. apakšpunktā minētā iznākuma rādītāja un 7.2.1. un 7.2.2. apakšpunktā minēto rezultāta rādītāju sasniegšanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, ieviešot jaunu AES, kas ir tehniskais atbalsts eksporta procedūru kārtošanai elektroniskā vidē, tiks nodrošināta četru VID darbības procesu un ar to saistīto VID sniegto e-pakalpojumu nepārtrauktība un pilnveidošana, kā arī tiks pilnveidots viens VID process saistībā ar e-komercijas prasību ieviešanu muitas jomā. Attīstoties e-komercijai, sagaidāms to iedzīvotāju īpatsvara pieaugums, kuri izmanto e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts institūcijām, ņemot vērā to, ka saskaņā ar ES normatīvajos aktos noteiktajām prasībām komunikācija ar muitas dienestiem ir iespējama tikai elektroniskā veidā.

Veicot projekta naudas plūsmas un sociālekonomiskā indikatīvā lietderīguma aprēķinu projekta dzīves ciklā (15 gadi), veidojas pozitīva naudas plūsma. Projekta investīciju izmaksas triju gadu laikā ir plānotas 1 700 000 euro apmērā, savukārt aprēķinātās provizoriskās darbības izmaksas projekta dzīves cikla laikā ir 1 428 000 euro. Līdz ar to projekta dzīves ciklā darbības izmaksas ir 3 128 000 euro.

Veicot projekta sociālekonomisko ieguvumu analīzi un aprēķinu, nediskontētā ieguvumu summa projekta dzīves cikla laikā kopā ir 70 200 000 euro.

Veicot projekta naudas plūsmas diskontēšanu ar diskonta likmi 5 %, projekta dzīves cikla laikā kopējās izmaksas ir 2 553 387 euro, savukārt projekta sociālekonomiskie ieguvumi projekta dzīves cikla laikā kopā ir 47 029 498 euro.

Tādējādi ieguvumi no projekta īstenošanas ir lielāki par projekta investīciju un darbības izmaksām projekta dzīves cikla laikā.


1 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību".

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 213Pieņemts: 01.04.2021.Stājas spēkā: 01.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 07.04.2021. OP numurs: 2021/66.20
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322184
01.04.2021
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)