Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 195

Rīgā 2021. gada 1. aprīlī (prot. Nr. 31 14. §)
Noteikumi par IDERA atļaujas iesniegšanu, pieņemšanu un atcelšanu un gaisa kuģu izslēgšanu no reģistra
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
13. panta ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. privātpersonas izdotas neatsaucamas pieprasījuma atļaujas gaisa kuģa izslēgšanai no Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra (turpmāk – reģistrs) un izvešanai (turpmāk – IDERA atļauja) iesniegšanas, pieņemšanas un atcelšanas kārtību;

1.2. prasības un kārtību, kādā no reģistra izslēdz IDERA atļaujā norādītos gaisa kuģus.

II. IDERA atļaujas iesniegšana un pieņemšana

2. Ieinteresētā persona iesniedz IDERA atļauju Civilās aviācijas aģentūrā (turpmāk – aģentūra). Aģentūra piecu darbdienu laikā izdara reģistrā ierakstu par IDERA atļaujas pieņemšanu, ja vienlaikus pastāv visi šie nosacījumi:

2.1. IDERA atļauja ir iesniegta rakstveidā un noformēta saskaņā ar 2001. gada 16. novembra Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu attiecībā uz gaisa kuģu iekārtām;

2.2. IDERA atļaujā nepārprotami identificēts reģistrā reģistrēts vai reģistrējams gaisa kuģis;

2.3. IDERA atļauju parakstījusi tam atbilstoši pilnvarota persona.

3. Aģentūra paziņo par IDERA atļaujas pieņemšanu un reģistrā izdarīto ierakstu personai, kura izsniegusi IDERA atļauju, personai, kuras labā IDERA atļauja izsniegta, un ieceltajai personai, ja ir saņemts jebkuras minētās personas lūgums.

4. Aģentūra atsaka IDERA atļaujas pieņemšanu un attiecīga ieraksta izdarīšanu reģistrā, ja tā attiecas uz reģistrā reģistrētu gaisa kuģi, kuram ir spēkā cita IDERA atļauja.

III. Ieceltā persona

5. Ieceltā persona ir juridiska vai fiziska persona, kuru atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajām prasībām persona, kuras labā IDERA atļauja izsniegta, iecelšanas pieteikumā norādījusi kā iecelto personu.

6. Aģentūra pieņem un piecu darbdienu laikā reģistrē iecelšanas pieteikumu, ja vienlaikus pastāv visi šie nosacījumi:

6.1. iecelšanas pieteikums ir iesniegts rakstveidā un tajā ir norādīta šo noteikumu 1. pielikumā minētā informācija;

6.2. iecelšanas pieteikumā nepārprotami identificēta reģistrējama vai reģistrēta IDERA atļauja;

6.3. attiecībā uz IDERA atļauju, par kuru iesniegts iecelšanas pieteikums, nav pieņemts neviens cits iecelšanas pieteikums;

6.4. iecelšanas pieteikumu parakstījusi tam atbilstoši pilnvarota persona.

7. Aģentūra paziņo personai, kuras labā IDERA atļauja izsniegta, un ieceltajai personai par iecelšanas pieteikuma reģistrāciju, ja ir saņemts jebkuras minētās personas lūgums.

IV. IDERA atļaujas vai ieceltās personas atcelšana

8. Aģentūra pieņem IDERA atļaujas vai ieceltās personas atcelšanas pieteikumu un piecu darbdienu laikā izdara reģistrā atzīmi par IDERA atļaujas vai ieceltās personas atcelšanu, ja vienlaikus pastāv visi šie nosacījumi:

8.1. pieteikums ir iesniegts rakstveidā, un tajā ir norādīta šo noteikumu 2. pielikumā minētā informācija;

8.2. pieteikumā nepārprotami identificēta gaisa kuģim reģistrā norādītā IDERA atļauja vai ieceltā persona;

8.3. pieteikumu parakstījusi tam atbilstoši pilnvarota persona.

9. Aģentūra paziņo personai, kura izsniegusi IDERA atļauju, personai, kuras labā IDERA atļauja izsniegta, un ieceltajai personai par IDERA atļaujas vai ieceltās personas atcelšanas pieteikumu, ja ir saņemts jebkuras minētās personas lūgums.

10. IDERA atļaujas spēkā esību neietekmē ar to saistīts pieteikums ieceltās personas atcelšanai.

V. IDERA atļaujā noteikto tiesību īstenošana

11. Ieinteresētā persona iesniedz un aģentūra pieņem pieprasījumu izslēgšanai no reģistra un izvešanai un piecu darbdienu laikā izslēdz gaisa kuģi no reģistra un veic visas tās kompetencē esošās darbības gaisa kuģa, ar gaisa kuģi saistīto dzinēju un gaisa kuģa priekšmetu izvešanas sekmēšanai, ja vienlaikus pastāv visi šie nosacījumi:

11.1. pieprasījums izslēgšanai no reģistra un izvešanai ir iesniegts rakstveidā un noformēts atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām;

11.2. pieprasījumā izslēgšanai no reģistra un izvešanai nepārprotami identificēta IDERA atļauja, par kuru ir izdarīts ieraksts reģistrā;

11.3. pieprasījumu izslēgšanai no reģistra un izvešanai parakstījusi tam atbilstoši pilnvarota persona, kura apliecina, ka visas pēc prioritātes nodibinātās intereses, kas prevalē pār tās personas interesēm, kuras labā atļauja izsniegta, ir atbrīvotas vai arī visas personas, kuru labā tādas intereses ir nodibinātas, ir piekritušas šī gaisa kuģa izslēgšanai no reģistra, kā arī gaisa kuģa un ar gaisa kuģi saistīto dzinēju izvešanai (ja piemērojams);

11.4. ieinteresētā persona ir iesniegusi aģentūrā dokumentu, kas apliecina samaksu par gaisa kuģa izslēgšanu no reģistra saskaņā ar aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.

12. Ja aģentūra saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu ir saņēmusi pieteikumu un veikusi reģistrā atzīmi par IDERA atļaujas vai ieceltās personas atcelšanu, aģentūra atsaka ar atcelto IDERA atļauju saistītā gaisa kuģa izslēgšanu no reģistra un izvešanu vai nepilda attiecīgās ieceltās personas lūgumu.

13. Šo noteikumu 11. punktā minēto darbību veikšanai aģentūrai nav nepieciešama tās personas piekrišana, kura iesniegusi pieteikumu gaisa kuģa reģistrācijai, kreditora vai jebkuras citas personas piekrišana vai apstiprinājums, jebkāda tiesas, komercķīlu reģistra vai cita reģistra turētāja vai iestādes piekrišana, nolēmums vai rīkojums, kā arī nav nepieciešams vērtēt jebkādus ārējos apstākļus vai piemērot jebkādus papildu nosacījumus.

14. Pieprasījums izslēgšanai no reģistra un izvešanai tiek pieņemts un izpildīts saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu arī tad, ja uz gaisa kuģa uzstādītā dzinēja ražotāja sērijas numurs minētā pieprasījuma iesniegšanas brīdī neatbilst IDERA atļaujā minētajam. Aģentūra veic šo noteikumu 11. punktā minētās darbības neatkarīgi no tā, vai gaisa kuģis un tam paredzētais dzinējs atrodas tās personas valdījumā, kuras labā IDERA atļauja izsniegta, vai ieceltās personas valdījumā, un neatkarīgi no tā, vai minētais dzinējs ir uzstādīts uz gaisa kuģa.

15. Pēc gaisa kuģa izslēgšanas no reģistra aģentūra izsniedz personai, kuras labā IDERA atļauja izsniegta, apliecinājumu par gaisa kuģa izslēgšanu no reģistra atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 14. marta noteikumu Nr. 200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrāciju un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz gaisa kuģiem" 6. pielikumam un nosūta attiecīgu paziņojumu gaisa kuģa ekspluatantam.

16. Aģentūra un citas institūcijas atbilstoši to kompetencei sadarbojas ar pilnvaroto personu, lai nodrošinātu pilnvarotajai personai IDERA atļaujā noteiktās tiesības.

17. Pēc izslēgšanas no reģistra un izvešanas pieprasījuma pieņemšanas un šo noteikumu 15. punktā minēto darbību veikšanas persona, kuras labā IDERA atļauja izsniegta, laikus nodrošina, lai tiktu veiktas šādas darbības:

17.1. no gaisa kuģa noņemta vai aizsegta Latvijas Republikas nacionālā zīme un reģistrācijas zīme;

17.2. aģentūrai atdots gaisa kuģa reģistrācijas apliecības oriģināls un lidojumderīguma apliecības oriģināls;

17.3. noņemts gaisa kuģa S režīma atbildētāja kods tā, lai tas vairs nenorādītu, ka šis gaisa kuģis ir reģistrēts Latvijas Republikā.

18. Gaisa kuģi atļauts izslēgt no reģistra un izvest arī tad, ja nav veiktas šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3. apakšpunktā minētās darbības.

19. Pēc gaisa kuģa izslēgšanas no reģistra un šo noteikumu 15. punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas gaisa kuģa ekspluatantam gaisa kuģi nedrīkst ekspluatēt.

20. Pieprasījums izslēgšanai no reģistra un izvešanai tiek pieņemts un reģistrēts šo noteikumu 11. un 12. punktā noteiktajā kārtībā arī tad, ja uz gaisa kuģa uzstādītā dzinēja ražotāja sērijas numurs minētā pieprasījuma iesniegšanas brīdī neatbilst IDERA atļaujā minētajam.

21. Gaisa kuģi, attiecībā uz kuru reģistrā izdarīts ieraksts par IDERA atļaujas pieņemšanu, nevar izslēgt no reģistra, pamatojoties uz tādas personas lūgumu, kura nav izsniegusi IDERA atļauju vai kuras labā IDERA atļauja nav izsniegta, vai kura nav ieceltā persona, izņemot gadījumu, ja attiecīgā IDERA atļauja tiek atcelta.

22. Šo noteikumu izpildē paredzētos pieprasījumus, pieteikumus un IDERA atļaujas ieinteresētās personas noformē rakstveidā divos eksemplāros vai elektroniski, ja dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, un iesniedz aģentūrai valsts valodā vai valodā, ko aģentūra atzīst par pieņemamu un lieto starptautiskās civilās aviācijas jomā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 1. aprīļa
noteikumiem Nr. 195
IECELŠANAS PIETEIKUMS

20__. gada ___. _____________

Valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra"

Par iecelto personu saistībā ar 20__. gada ___. ____________________ IDERA atļauju, ko par gaisa kuģi (ražotāja sērijas numurs ___________, modeļa numurs ____________, reģistrācijas zīme _____________) iesniedzis īpašnieks/ekspluatants (vajadzīgo pasvītrot) ___________________________

Šo dokumentu parakstījusī persona ir persona, kuras labā IDERA atļauja izsniegta (šim un pārējiem IDERA atļaujā minētajiem jēdzieniem ir tajā piešķirtā nozīme).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 195 "Noteikumi par IDERA atļaujas iesniegšanu, pieņemšanu un atcelšanu un gaisa kuģu izslēgšanu no reģistra" III nodaļu nekavējoties un līdz brīdim, kamēr ieceltā persona tiek atcelta atbilstoši minēto noteikumu IV nodaļai, šo dokumentu parakstījusī persona ieceļ

  
(juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs, fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods vai pases dati)

noteikumu V nodaļā minēto darbību veikšanai.

Persona, kuras labā IDERA atļauja izsniegta   
 (amats, vārds, uzvārds) (paraksts*)
Saskaņots un iesniegts 
 (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs T. Linkaits
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 1. aprīļa
noteikumiem Nr. 195
IDERA ATĻAUJAS/IECELTĀS PERSONAS ATCELŠANAS PIETEIKUMS

20__. gada ___. _____________

Valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra"

Par 20__. gada ___. ____________________ IDERA atļaujas, ko par gaisa kuģi (ražotāja sērijas numurs ___________, modeļa numurs ____________, reģistrācijas zīme _____________) iesniedzis īpašnieks/ekspluatants (vajadzīgo pasvītrot) ______________________________/ieceltās personas (vajadzīgo pasvītrot) atcelšanu

Šo dokumentu parakstījusī persona ir persona, kuras labā IDERA atļauja izsniegta/ieceltā persona (vajadzīgo pasvītrot) (šim un pārējiem IDERA atļaujā minētajiem jēdzieniem ir tajā piešķirtā nozīme).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 195 "Noteikumi par IDERA atļaujas iesniegšanu, pieņemšanu un atcelšanu un gaisa kuģu izslēgšanu no reģistra" IV nodaļu šo dokumentu parakstījusī persona nekavējoties atceļ atļauju/iecelto personu (vajadzīgo pasvītrot).

Persona, kuras labā IDERA atļauja izsniegta/ ieceltā persona, ja ieceltā persona paraksta pieteikumu par sevis atcelšanu no ieceltās personas statusa   
 (nosaukums)
Saskaņots un iesniegts 
 (datums*)
   
(amats, vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs T. Linkaits
3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 1. aprīļa
noteikumiem Nr. 195
PIEPRASĪJUMS IZSLĒGŠANAI NO REĢISTRA UN IZVEŠANAI

20__. gada ___. _____________

Valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra"

Par 20__. gada ___. ____________________ IDERA atļauju, ko par gaisa kuģi (ražotāja sērijas numurs ___________, modeļa numurs ____________, reģistrācijas zīme _____________) iesniedzis īpašnieks/ekspluatants (vajadzīgo pasvītrot) ___________________________

Saistītie dzinēji (ja piemērojams):

ražotāja sērijas numurs __________, modeļa numurs ___________

Šo dokumentu parakstījusī persona ir persona, kuras labā IDERA atļauja izsniegta/ieceltā persona (vajadzīgo pasvītrot) (šim un pārējiem IDERA atļaujā minētajiem jēdzieniem ir tajā piešķirtā nozīme).

Šo dokumentu parakstījusī persona apliecina, ka visas pēc prioritātes nodibinātās intereses, kas prevalē pār tās personas interesēm, kuras labā atļauja izsniegta, ir atbrīvotas vai arī visas personas, kuru labā tādas intereses ir nodibinātas, ir piekritušas šī gaisa kuģa izslēgšanai no reģistra, kā arī gaisa kuģa un ar gaisa kuģi saistīto dzinēju izvešanai (ja piemērojams).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 195 "Noteikumi par IDERA atļaujas iesniegšanu, pieņemšanu un atcelšanu un gaisa kuģu izslēgšanu no reģistra" 11., 12., 13., 14. un 15. punktu šo dokumentu parakstījusī persona lūdz pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā veikt šādas darbības (atzīmēt vajadzīgo):

1) izslēgt gaisa kuģi no reģistra un par to nekavējoties paziņot __________________________ (valsts, kurā gaisa kuģi plānots reģistrēt) iestādēm;

2) valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra" un citām kompetentajām Latvijas Republikas iestādēm, kuru kompetencē ir gaisa kuģa un saistītā dzinēja izvešana no Latvijas Republikas, sadarboties gaisa kuģa izvešanā.

Persona, kuras labā IDERA atļauja izsniegta/ ieceltā persona   
 (nosaukums)
Saskaņots un iesniegts 
 (datums*)
   
(amats, vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par IDERA atļaujas iesniegšanu, pieņemšanu un atcelšanu un gaisa kuģu izslēgšanu no .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 195Pieņemts: 01.04.2021.Stājas spēkā: 08.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 07.04.2021. OP numurs: 2021/66.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322166
08.04.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"