Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Daugavpils pilsētas domes 2023. gada 14. decembra saistošos noteikumus Nr. 29 "Saistošie noteikumi par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Daugavpilī".
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 14

Daugavpilī 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 6, 11. §)
Saistošie noteikumi par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Daugavpils pilsētā
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 25. februāra lēmumu Nr. 103

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
44. panta 4. punktu un Ceļu satiksmes likuma
9. panta trešo daļu, 10. panta pirmās daļas 1.punktu
un 16. panta 6.2 daļas 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi, apstiprināti to kustības maršruti un nodrošināta specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī nosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus.

2. Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā pašvaldības noteiktajā maršrutā drīkst braukt šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi.

3. Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā izmantojamos specializētos tūristu transportlīdzekļus reģistrē un reģistru uztur Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūra "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra" (turpmāk – Aģentūra). Aģentūra veic specializēto tūristu transportlīdzekļu un to piekabju uzskaiti, fiksējot katra specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes tehniskos datus un datus par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju.

II. Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšanas un kustības maršruta apstiprināšanas kārtība

4. Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli un apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršrutu, persona, kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), iesniedz Aģentūrā pieteikumu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu, pievienojot:

4.1. dokumentu kopijas, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības;

4.2. transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

4.3. specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta vēlamo shēmu;

4.4. pakalpojuma sniedzēja izvēlētā sertificētā sauszemes transportlīdzekļa tehniskā eksperta atzinumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sertificētā sauszemes transportlīdzekļa tehniskā eksperta sertifikāta kopiju;

4.5. specializētā tūristu transportlīdzekļa vizualizācija – fotofiksāciju vai skici.

5. Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) Transporta komisija (turpmāk – Komisija) izskata pakalpojuma sniedzēja iesniegto specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta shēmu un pieņem lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta apstiprināšanu vai atteikumu apstiprināt maršrutu.

6. Lēmumā par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta apstiprināšanu norāda:

6.1. maršrutu un periodu, uz kādu maršruts ir apstiprināts;

6.2. specializētā tūristu transportlīdzekļa pieļaujamo braukšanas ātrumu;

6.3. nosacījumus, kurus jāievēro pakalpojumu sniedzējam.

7. Specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruts tiek apstiprināts uz laika periodu līdz divpadsmit mēnešiem. Lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta grozīšanu vai termiņa pagarināšanu pieņem Komisija, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja iesniegumu.

8. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu apstiprināt maršrutu, ja:

8.1. var tikt būtiski traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki;

8.2. var tikt apdraudēta satiksmes drošība;

8.3. maršruta apstiprināšana nav pieļaujama no pilsētbūvniecības, kultūras pieminekļu aizsardzības vai vides aizsardzības viedokļa.

9. Komisijai, konstatējot kādu no saistošo noteikumu 8.punktā minētajiem apstākļiem, ir tiesības mainīt iesniegto specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, pieaicinot pakalpojuma sniedzēju un Aģentūras pārstāvi.

10. Aģentūra, saņemot Komisijas lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta apstiprināšanu, pieņem lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli, ja nav iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar šo noteikumu 4. punkta nosacījumiem. Pēc specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanas pakalpojuma sniedzējs piecu dienu laikā iesniedz Aģentūrā spēkā esoša apdrošināšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

11. Aģentūra piešķir reģistrācijas numuru katram specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcējam un katrai piekabei atbilstoši šādiem principiem:

11.1. vilcēja numura pirmie seši simboli ir: "DAU-V-";

11.2. pēdējais vilcēja numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katram vilcējam, sākot no "1";

11.3. piekabes numura pirmie seši simboli ir: "DAU-P-";

11.4. pēdējais piekabes numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katrai piekabei, sākot no "1".

12. Reģistrācijas numuri jāuzkrāso vai jāuzlīmē uz specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes ārējās virsbūves divās vietās (priekšpusē un aizmugurē), ievērojot šādus nosacījumus:

12.1. numuri jāuzkrāso vai jāuzlīmē melnā krāsā; ja transportlīdzekļa virsbūve ir tumšā krāsā, tad numuri jāuzkrāso vai jāuzlīmē baltā krāsā;

12.2. uzkrāsotā vai uzlīmētā numura katra simbola augstums – 12 cm, katra simbola platums – 6 cm, attālums starp simboliem – 16 mm;

12.3. simboliem jāizmanto "Arial" fonts;

12.4. uzkrāsotajiem vai uzlīmētajiem numuriem jābūt skaidri saredzamiem.

13. Aģentūra lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu atceļ šādos gadījumos:

13.1. pakalpojuma sniedzējs pieteikumā Aģentūrai sniedzis nepatiesu informāciju;

13.2. specializētais tūristu transportlīdzeklis nav aprīkots atbilstoši šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;

13.3. attiecībā uz specializēto tūristu transportlīdzekli nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

13.4. uz pakalpojuma sniedzēja iesnieguma pamata;

13.5. pakalpojuma sniedzējs zaudē īpašuma vai turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli.

14. Komisija pieņem lēmumu par apstiprināta specializētā tūristu transportlīdzekļa kustību maršruta atcelšanu šādos gadījumos:

14.1. pakalpojuma sniedzējs pieteikumā Aģentūrai sniedzis nepatiesu informāciju;

14.2. specializētais tūristu transportlīdzeklis nav aprīkots atbilstoši noteiktajām prasībām;

14.3. attiecībā uz specializēto tūristu transportlīdzekli nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

14.4. pakalpojuma sniedzējs neievēro šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības vai citos normatīvajos aktos noteiktās ceļu satiksmes kārtības un drošības prasības;

14.5. ekspluatējot specializēto tūristu transportlīdzekli, tiek apdraudēta pasažieru vai citu personu dzīvība vai veselība;

14.6. pakalpojuma sniedzējs iesniedz Aģentūrai iesniegumu par atteikšanos no maršruta;

14.7. pakalpojuma sniedzējs zaudē īpašuma vai turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli.

III. Specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumi

15. Specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli nodrošina Aģentūra. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētu un aprīkotu specializēto tūristu transportlīdzekli ir atļauts izmantot pasažieru pārvadāšanai, ja tā tehniskais stāvoklis atbilst drošai pasažieru pārvadāšanai, ko apliecina katru gadu Aģentūrā iesniegts sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums saskaņā ar šo noteikumu 4.4. apakšpunktu.

16. Ja specializētā tūristu transportlīdzekļa izmantošanas laikā pakalpojuma sniedzējs saņem jaunu sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai vai tiek noslēgts jauns apdrošināšanas līgums par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, pakalpojuma sniedzējs 5 dienu laikā iesniedz Aģentūrā šo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

17. Specializētajā tūristu transportlīdzeklī pasažieriem redzamā vietā jābūt izvietotai maršruta shēmai, informācijai par pakalpojuma maksu, lietošanas drošības noteikumiem latviešu valodā un vismaz divās svešvalodās, kā arī pakalpojuma sniedzēja un specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītāja tālruņu numuriem.

18. Specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst pārsniegt lēmumā par maršruta apstiprināšanu noteikto braukšanas ātrumu un viņam ir pienākums ievērot transportlīdzekļa ietilpības normas.

19. Specializētajam tūristu transportlīdzeklim, kura pieļaujamais braukšanas ātrums saskaņā ar lēmumu par maršruta apstiprināšanu nepārsniedz 30 km/h, jābūt aprīkotam atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

20. Specializētā tūristu transportlīdzekļa sēdvietām jābūt aprīkotam vismaz ar divpunktu drošības jostām un specializētā tūristu transportlīdzekļa pasažieriem brauciena laikā jābūt piesprādzētiem. Specializētā tūristu transportlīdzeklī bērnus pārvadā atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

21. Pakalpojuma sniedzējs un specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību, un, ja ar specializēto tūristu transportlīdzekli tiek pārvadātas bērnu grupas, tam jābūt aprīkotam atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

22. Ja sakarā ar publiskiem pasākumiem, valsts amatpersonu vizītēm vai citu iemeslu dēļ uz noteiktu laiku tiek slēgta vai ierobežota satiksme kādā no maršruta posmiem, specializētais tūristu transportlīdzeklis šajā laikā ir tiesīgs braukt tikai tajā maršruta daļā, kurā satiksme ir atļauta, vai kuru iepriekš saskaņojusi Aģentūra un Komisija.

23. Pasažieru pārvadāšana ārpus apstiprinātā maršruta nav atļauta, izņemot gadījumus, kad tie ir vienreizēja rakstura pasūtījumu braucieni, kuru organizēšanas laiks un maršruts iepriekš saskaņots ar Aģentūru un Komisiju.

IV. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

24. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Domes Administratīvā komisija.

25. Par šo noteikumu 2., 12., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23. punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai līdz 200 naudas soda vienībām.

V. Noslēguma jautājumi

26. Šo noteikumu izpildi kontrolē Aģentūra, Komisija un Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atbilstoši to kompetencei.

27. Aģentūras un Komisijas lēmumus vai faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Domē.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs
Pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 25. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 14

Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūrai
"Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra"

PIETEIKUMS

specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanai un kustību maršruta apstiprināšanai

20__.gada ______. _____________

 ,
(fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums) 
 ,
(fiziskai personai – personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas numurs) 
 ,
(fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese; juridiskai personai – juridiskā adrese;
tālruņa numurs, e-pasta adrese)
 

lūdzu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli____________________(tips) Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā:

Transportlīdzekļa parametriDzinēja tipsIzgatavošanas datumsMotora jaudaPasažieru sēdvietu skaitsRažotāja noteiktais maksimālais ātrumsKrāsa
garumsplatums
   
Maršruta aprakstsPlānotais maksimālais braukšanas ātrums maršrutāPeriods, kādā plānots braukt noteiktajā maršrutā
   

Transportlīdzekļa īpašnieks:_____________________________________;

Transportlīdzekļa turētājs: ______________________________________;

Pielikumā:

dokumentu kopijas, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības;

transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta vēlamā shēma;

pakalpojuma sniedzēja izvēlētā sertificētā sauszemes transportlīdzekļa tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sertificētā sauszemes transportlīdzekļa tehniskā eksperta sertifikāta kopiju;

specializētā tūristu transportlīdzekļa vizualizācija – fotofiksācija vai skice;

spēkā esoša apdrošināšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Pieteikuma iesniedzējs: 
 (vārds, uzvārds un amats, paraksts)
Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 14 "Saistošie noteikumi par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Daugavpils pilsētā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 9. panta trešo daļu, specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus, transportlīdzekļa tipu un kustības maršrutu, izvērtējot tā sabiedriskās nepieciešamības un drošības kritērijus, nosaka attiecīgā pašvaldība; 10. panta pirmās daļas 1. punkts – specializētos tūristu transportlīdzekļus reģistrē vietējās pašvaldības to noteiktajā kārtībā; 16. panta 6.2 daļas 1. punktu – specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli nodrošina pašvaldības. Pašvaldības dome izdod noteikumus, kuros nosaka attiecīgās kontroles institūcijas, to kompetenci un tehniskā stāvokļa kontroles īstenošanas kārtību.

Līdz ar to, lai Daugavpils pilsētā būtu iespējams sniegt specializēto tūristu transportlīdzekļu pakalpojumus, ir izstrādāti saistošie noteikumi "Saistošie noteikumi par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Daugavpils pilsētā".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi, apstiprināti to kustības maršruti un nodrošināta specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī nosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi izstrādāti, lai Daugavpils pilsētā sekmētu uzņēmējdarbību un paplašinātu tūristiem piedāvājamo pakalpojuma klāstu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmLēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu vai par atteikumu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli pieņems Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūra "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra" (turpmāk – Aģentūra).

Domes Transporta komisija (turpmāk – Komisija) pieņems lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta apstiprināšanu, grozīšanu vai atteikumu apstiprināt maršrutu.

Noteikumu izpildi kontrolēs Aģentūra, Komisija un Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atbilstoši to kompetencei.

Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veiks Daugavpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskatīs Domes Administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notika ar atbildīgajiem speciālistiem.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Daugavpils pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 25.02.2021.Stājas spēkā: 01.04.2021.Zaudē spēku: 17.02.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 31.03.2021. OP numurs: 2021/63.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322065
01.04.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"