Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ventspils pilsētas domes 2023. gada 14. decembra saistošos noteikumus Nr. 16 "Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 6

Ventspilī 2021. gada 18. februārī (prot. Nr. 2; 21. §)
Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 17.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

PRECIZĒTI
Ventspils pilsētas domes 2021. gada 25. marta sēdē
(prot. Nr. 5; 6. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas (turpmāk – Izglītības iestāde).

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 17.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

2. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. administrators – Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils Izglītības pārvalde" (turpmāk – Pārvalde) darbinieks, kurš veic pieteikumu par bērnu uzņemšanu Izglītības iestādes 1. klasē reģistrēšanu;

2.2. bērna likumiskais pārstāvis – bērna vecāki vai persona, kas realizē bērna aizgādību;

2.3. pieteikums – pieteikums par bērna uzņemšanu 1. klasē;

2.4. vietne – pieteikumu reģistrēšanai paredzēta vietne "1klase.ventspils.lv".

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 17.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

3. Pašvaldība līdz katra kalendārā gada 1.martam nosaka atveramo 1. klašu skaitu Izglītības iestādē.

II. Pieteikumu reģistrēšanas kārtība

4. Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu uzņemšanai 1. klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.

5. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pieteikumu bērna likumiskais pārstāvis var iesniegt vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk no 4. punktā minētā vecuma sasniegšanas, pieteikumam pievienojot ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

6. Pieteikumu pieņemšana, vērtējot tos pēc noteikumu 17. punktā noteiktās prioritārās secības, jaunajam mācību gadam notiek trīs pilnu kalendāro nedēļu periodā, sākot ar kārtējā kalendārā gada aprīļa pirmās darba dienas plkst. 7.00, ievērojot sekojošo:

6.1. sākot ar kārtējā kalendārā gada aprīļa pirmo darba dienu līdz astotajai darba dienai (ieskaitot), par tiem bērniem, kuru statuss atbilst šo noteikumu 17.1.1., 17.1.2. un 17.1.3. apakšpunktā, 17.2.1. un 17.2.2. apakšpunktā vai 17.3.1. un 17.3.2. apakšpunktā noteiktajam;

6.2. sākot kārtējā kalendārā gada aprīļa devīto darba dienu līdz trešās kalendārās nedēļas beigām, par tiem bērniem, kuru statuss atbilst šo noteikumu 17.1.4., 17.1.5., 17.1.6. un 17.1.7. apakšpunktā, 17.2.3., 17.2.4., 17.2.5. un 17.2.6.apakšpunktā vai 17.3.3., 17.3.4., 17.3.5. un 17.3.6. apakšpunktā noteiktajam.

7. Pēc noteikumu 6. punktā norādītā termiņa noteikumu 17. punktā noteiktā prioritārā secība netiek piemērota.

8. Pieteikumu var iesniegt klātienē Pārvaldē vai elektroniski vietnē līdz kalendārā gada 31. augustam. Saņemtie pieteikumi tiek reģistrēti vietnē hronoloģiskā secībā, ievērojot iesniegšanas datumu un pulksteņa laiku. Pēc kalendārā gada 31. augusta pieteikumu var iesniegt izvēlētajā Izglītības iestādē.

9. Pieteikumā bērna likumiskais pārstāvis var norādīt ne vairāk kā trīs Izglītības iestādes prioritārā secībā. Ja bērns pieteikts vairākās Izglītības iestādēs, pēc iekļaušanas pretendentu sarakstā vienā no Izglītības iestādēm ievērojot prioritāro secību, citās Izglītības iestādēs reģistrācija tiek anulēta.

10. Ja bērna likumiskais pārstāvis ir iesniedzis pieteikumu gan klātienē, gan elektroniski, Pārvalde ņem vērā to pieteikumu, kurš reģistrēts pirmais, vēlāk iesniegtais pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas, par to pieteicējam paziņojot rakstveidā.

III. Pieteikumu iesniegšana klātienē Pārvaldē

11. Lai iesniegtu pieteikumu klātienē Pārvaldē, bērna likumiskais pārstāvis administratoram uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja pieteikumu iesniedz persona, kura nav bērna likumiskais pārstāvis, pieteicējam jāuzrāda pilnvara, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt bērnu.

12. Administrators bērna likumiskā pārstāvja klātbūtnē reģistrē pieteikumu vietnē, izsniedzot par to rakstveida apliecinājumu.

13. Gadījumā, ja likumiskais pārstāvis neuzrāda kādu no noteikumu 11. punktā minētajiem dokumentiem, administrators pieteikumu nereģistrē.

14. Ārkārtējās situācijas laikā vai epidemioloģiskās drošības pasākumu ietvaros, Pārvaldes vadītājam ir tiesības noteikt ierobežojumus pieteikumu iesniegšanai klātienē Pārvaldē. Šādos gadījumos pieteikumu reģistrācija klātienē Pārvaldē tiek veikta pēc iepriekšēja pieraksta rindas kārtībā. Iepriekšējais pieraksts tiek uzsākts ne ātrāk kā vienu nedēļu pirms šo noteikumu 6.1. vai 6.2. apakšpunktā noteiktā termiņa. Informācija par minēto tiek publiskota Ventspils portālā www.ventspils.lv un Pārvaldes tīmekļa vietnē: vip.ventspils.lv.

IV. Pieteikumu iesniegšana elektroniski vietnē

15. Pieteikumu elektroniski bērna likumiskais pārstāvis iesniedz vietnē, autentificējoties sistēmā, izmantojot www.latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli. Ja pieteikumu iesniedz persona, kura nav bērna likumiskais pārstāvis, papildus pievieno pilnvaras, kas apliecina pieteicēja tiesības pārstāvēt bērnu, kopiju. Minētā dokumenta oriģināls uzrādāms klātienē Izglītības iestādē, ja bērns atbilstoši noteikumu 17. punktam ir iekļauts pretendentu sarakstā, vai pēc Pārvaldes pieprasījuma, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par bērna iekļaušanu pretendentu sarakstā.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 17.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

16. (Svītrots ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 17.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

V. Pieteikumu izskatīšanas kārtība

17. Pārvalde līdz katra kalendārā gada 30. aprīlim atbilstoši Izglītības iestādēs noteiktajam 1. klašu un izglītojamo skaitam veido 1. klašu pretendentu, par kuru uzņemšanu pieteikumi saņemti šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā, sarakstu, ievērojot šādu prioritāro secību:

17.1. 2021./2022. mācību gadam:

17.1.1. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuriem Izglītības iestādes 1.–8. klasē (pamatskolās), 1.–5. klasē (Ventspils Centra sākumskolā) vai 1.–11. klasē (vidusskolās) mācās brālis, māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns), ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš iepriekšējā kalendārā gada 31. decembra;

17.1.2. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuri Izglītības iestādē apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš iepriekšējā kalendārā gada 31. decembra;

17.1.3. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem Izglītības iestādes pedagogu, kuru darba slodze Izglītības iestādē atbilst vismaz vienai mēneša darba algas likmei, un darbinieku, kuri Izglītības iestādē tiek nodarbināti uz pilnu (normālo) darba laiku, bērnus, ja bērna un attiecīgā darbinieka dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā vismaz kopš iepriekšējā kalendārā gada 31. decembra;

17.1.4. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš iepriekšējā kalendārā gada 31. decembra;

17.1.5. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

17.1.6. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

17.1.7. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem Izglītības iestādes 1.–8. klasē (pamatskolās), 1.–5. klasē (Ventspils Centra sākumskolā) vai 1.–11. klasē (vidusskolās) mācās brālis, māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns);

17.2. 2022./2023.mācību gadam:

17.2.1. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuriem Izglītības iestādes 1.–8. klasē (pamatskolās), 1.–5. klasē (Ventspils Centra sākumskolā) vai 1.–11. klasē (vidusskolās) mācās brālis, māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns), ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu kalendāro gadu pirms pieteikuma iesniegšanas brīža;

17.2.2. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem Izglītības iestādes pedagogu, kuru darba slodze Izglītības iestādē atbilst vismaz vienai mēneša darba algas likmei, un darbinieku, kuri Izglītības iestādē tiek nodarbināti uz pilnu (normālo) darba laiku, bērnus, ja bērna un attiecīgā darbinieka dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu kalendāro gadu pirms pieteikuma iesniegšanas brīža;

17.2.3. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu kalendāro gadu pirms pieteikuma iesniegšanas brīža;

17.2.4. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

17.2.5. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

17.2.6. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem Izglītības iestādes 1.–8. klasē (pamatskolās), 1.–5. klasē (Ventspils Centra sākumskolā) vai 1.–11. klasē (vidusskolās) mācās brālis, māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns).

17.3. sākot ar 2023./2024.mācību gadu un turpmāk:

17.3.1. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuriem Izglītības iestādes 1.–8. klasē (pamatskolās), 1.–5. klasē (Ventspils Centra sākumskolā) vai 1.–11. klasē (vidusskolās) mācās brālis, māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns), ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz divus kalendāros gadus pirms pieteikuma iesniegšanas brīža;

17.3.2. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem Izglītības iestādes pedagogu, kuru darba slodze Izglītības iestādē atbilst vismaz vienai mēneša darba algas likmei, iestādes darbinieku, kuri Izglītības iestādē tiek nodarbināti uz pilnu (normālo) darba laiku, kā arī ārstniecības reģistrā reģistrētu ārstu, kuri nodarbināti ārstniecības iestādēs, kas sniedz stacionāro un ambulatoro neatliekamo palīdzību Pašvaldībā, bērnus, ja bērna un attiecīgā darbinieka dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz divus kalendāros gadus pirms pieteikuma iesniegšanas brīža;

17.3.3. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz divus kalendāros gadus pirms pieteikuma iesniegšanas brīža;

17.3.4. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

17.3.5. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

17.3.6. pieteikumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem Izglītības iestādes 1.–8. klasē (pamatskolās), 1.–5. klasē (Ventspils Centra sākumskolā) vai 1.–11. klasē (vidusskolās) mācās brālis, māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns).

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 17.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

18. Bērni, par kuru uzņemšanu 1. klasē pieteikumi saņemti pēc noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā noteiktā termiņa vai kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā vēl neaprit septiņi gadi, var tikt iekļauti pretendentu sarakstā pieteikumu reģistrēšanas secībā, neievērojot noteikumu 17. punktā noteikto prioritāro secību, ja Izglītības iestādes 1. klasē ir brīvas vietas.

19. Pārvalde, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10. maijam rakstveidā paziņo bērna likumiskajam pārstāvim par bērna iekļaušanu Izglītības iestādes nākamā mācību gada 1. klases pretendentu sarakstā, ņemot vērā noteikumu 17. punktā noteikto prioritāro secību, vai par atteikumu. Citos gadījumos Pārvalde sniedz atbildi uz pieteikumu viena mēneša laikā no tā iesniegšanas brīža.

20. Pēc Pārvaldes paziņojuma par bērna iekļaušanu Izglītības iestādes nākamā mācību gada 1. klases pretendentu sarakstā, bērna likumiskais pārstāvis 10 darba dienu laikā rakstveidā vai elektroniski, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, var paziņot par pieteikuma atsaukšanu.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 17.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

21. Ja bērna likumiskais pārstāvis 10 darba dienu laikā no paziņojuma brīža Pārvaldei ir paziņojis par pieteikuma atsaukšanu, pieteikums tiek anulēts, un Pārvalde nosūta nākamā pretendenta likumiskajam pārstāvim, kurš iesniedzis pieteikumu, paziņojumu par bērna iekļaušanu Izglītības iestādes 1. klases pretendentu sarakstā.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 17.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

21.1 Ja bērna likumiskais pārstāvis 10 darba dienu laikā no Pārvaldes paziņojuma par bērna iekļaušanu Izglītības iestādes nākamā mācību gada 1. klases pretendentu sarakstā nav paziņojis par pieteikuma atsaukšanu, uzskatāms, ka likumiskais pārstāvis piekrīt bērna uzņemšanai Izglītības iestādes 1. klasē.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 17.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

212. Līdz katra kalendārā gada 30. aprīlim ārpus kārtas 1. klases pretendentu sarakstā var iekļaut:

212.1. bērnu bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu;

212.2. vispārizglītojošo Izglītības iestāžu atbalsta personāla un pedagoga, kurš ir uzaicināts nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Izglītības iestādi Pašvaldības noteiktajos prioritārajos mācību priekšmetos, bērnu, pamatojoties uz Izglītības pārvaldes izvērtējumu par attiecīgā speciālista nepieciešamību Pašvaldībā;

212.3. ārstniecības personu reģistrā reģistrēta ārsta, kurš ir uzaicināts nodibināt darba tiesiskās attiecības ārstniecības iestādē, kura sniedz diennakts neatliekamo stacionāro palīdzību, stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Pašvaldībā, bērnu, pamatojoties uz ārstniecības iestādes izvērtējumu par attiecīgā speciālista nepieciešamību Pašvaldībā.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

21.3 Iesniegumi par šo noteikumu 212. punktā minētajiem bērniem, lēmuma pieņemšanai iesniedzami klātienē Pārvaldē vai elektroniski vietnē, ievērojot noteikumos noteikto pieteikumu reģistrēšanas kārtību un 212. punktā noteikto termiņu.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

22. Gadījumā, ja pieteikto bērnu nav iespējams nodrošināt ar vietu 1. klasē pieteikumā norādītajā Izglītības iestādē, Pārvalde, konsultējoties ar bērna likumisko pārstāvi, koordinē vietas piešķiršanu citā bērna dzīvesvietai tuvākajā Izglītības iestādē, kurā ir brīvas vietas.

23. Pārvaldes vadītāja lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības izpilddirektoram Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 17.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils pilsētas domes 2015. gada 9. oktobra saistošos noteikumus Nr. 7 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 213. nr., 2016, 252. nr., 2020, 250. nr.).

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 18.02.2021.Stājas spēkā: 31.03.2021.Zaudē spēku: 05.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 30.03.2021. OP numurs: 2021/62.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322032
{"selected":{"value":"21.01.2023","content":"<font class='s-1'>21.01.2023.-04.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.01.2023","iso_value":"2023\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2023.-04.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2022","iso_value":"2022\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2022.-20.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2021","iso_value":"2021\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2021.-17.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.01.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"