Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas pilsētas būvvaldes lēmums Nr. BV-21-6644-nd

Rīgā 2021. gada 19. martā

Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Ogu ielā, Dzirkaļu ielā un citviet Rīgā

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 17. panta ceturtā prim daļā noteikto un atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" (turpmāk - Adresācijas noteikumi) noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu.

Rīgas dome ar 20.01.2021. lēmuma Nr. 276 (prot. Nr. 9, 27. §) "Par Nogāzes ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536" 1. punktu nolēma piešķirt Nogāzes ielas nosaukumu atbilstoši ielas sarkanajām līnijām. Šī paša lēmuma 4. punktā ir noteikts Būvvaldei divu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas veikt tuvumā esošo adresācijas objektu adrešu maiņu.

Rīgas dome ar 20.01.2021. lēmuma Nr. 280 (prot. Nr. 9, 31. §) "Par Dārziņu 5. līnijas posma pārdēvēšanu par Ogu ielu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536" 1. punktu nolēma pārdēvēt Dārziņu 5. līnijas posmu no Dārziņu ielas līdz Dārznieku ielai par Ogu ielu atbilstoši ielas sarkanajām līnijām. Šī paša lēmuma 4. punktā ir noteikts Būvvaldei divu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas veikt Ogu ielas tuvumā esošo adresācijas objektu adrešu maiņu.

Rīgas dome ar 20.01.2021. lēmuma Nr. 281 (prot. Nr. 9, 32. §) "Par Asotes ielas posma pārdēvēšanu par Krustpils ielu, Krustpils ielas posma pārdēvēšanu par Dzirkaļu ielu un Asotes ielas novietnes precizēšanu, kā arī grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536" 1. punktu nolēma pārdēvēt Asotes ielas posmu no Krustpils ielas līdz Sila ielai par Krustpils ielu atbilstoši ielas sarkanajām līnijām, ar 2. punktu nolēma pārdēvēt Krustpils ielas posmu no Krustpils ielas līdz Sila ielai par Dzirkaļu ielu atbilstoši ielas sarkanajām līnijām, bet ar 3. punktu nolēma precizēt Asotes ielas novietni no zemes vienības (kadastra Nr. 01001212417) līdz Dzirkaļu ielai atbilstoši ielas sarkanajām līnijām. Šī paša lēmuma 6. punktā ir noteikts Būvvaldei divu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas veikt Dzirkaļu ielas, Krustpils ielas un Asotes ielu tuvumā esošo adresācijas objektu adrešu maiņu.

Rīgas dome ar 20.01.2021. lēmuma Nr. 284 (prot. Nr. 9, 35. §) "Par ielas nosaukuma "Guberņciems" likvidēšanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536" 1. punktu nolēma likvidēt ielas nosaukumu "Guberņciems". Šī paša lēmuma 4. punktā ir noteikts Būvvaldei divu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas veikt tuvumā esošo adresācijas objektu adrešu maiņu.

[1.] Būvvalde, izskatot Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas publiskos datus, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, dokumentus un adrešu piešķiršanas procesa tiesisko regulējumu,

konstatē:

[1.1.] Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta ceturtajā prim daļā ir noteikts, ka adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Adresācijas ieviešana, uzturēšana, pilnveidošana un pārskatīšana ir pašvaldībai noteikta pastāvīgi veicama funkcija, kas ir vērsta uz sabiedrības interesēm nodrošināt orientēšanos un konkrētu objektu identificēšanu administratīvās teritorijas ietvaros. Pašvaldībai nav noteiktas brīvas izvēles iespējas izvēlēties ieviest vai neieviest savā administratīvajā teritorijā vienotām prasībām atbilstošu adresācijas sistēmu. Adresācijas veidošanas obligātās prasības, kuras pašvaldībai ir jāievēro, ir noteiktas ar Adresācijas noteikumiem. Pašvaldībai ar normatīvajiem aktiem arī nav noteiktas tiesības izvēlēties, vai savas darbības ietvaros ievērot ārējā normatīvā akta prasības, vai neievērot.

Vienotas adresācijas sistēmas ieviešanas mērķis visā valsts teritorijā ir saistīts ar paredzamu, vienotiem principiem atbilstošas numerācijas ieviešanu. Likumdevējs, nosakot pašvaldībai pienākumu ieviest pašvaldības teritorijā adresācijas sistēmu, ir noteicis adresēšanas principus, kas ir obligāti pildāmi. Adrešu numuru sasaiste ar ielas nosaukumiem, no kuriem netiek nodrošināta piekļuve adresācijas objektam, pilsētas teritorijā nedrīkst pastāvēt. Likumdevējs, nosakot adresācijas sistēmas pamatprincipus un adrešu numuru piešķiršanas kārtību, kā arī adreses pierakstīšanas kārtību, ir paredzējis sistēmu, kas to realizējot dod valsts iedzīvotājiem viennozīmīgu iespēju orientēties un paredzēt apvidū atpazīstamajiem adresācijas objektiem tiem piešķiramos adreses numurus un to secību, kas savukārt nodrošina iespēju personām, kas lieto adreses un pēc tām orientējās pilsētvidē, intuitīvi nojaust pareizu virzienu, lai atrastu sevi interesējošo adresācijas objektu. Vienveidīgas adresācijas ieviešana ir būtiska, lai nodrošinātu sabiedrības intereses orientēties pilsētvidē, meklējot adresācijas objektus. Adresācijas sistēmas ietvaros nav noteikti vai paredzēti izņēmumi, kad īpašniekam vai kādai personai būtu dotas tiesības noteikt adresācijas objektu adreses. Sabiedrības intereses ir vērtējamas augstāk par atsevišķa indivīda interesēm un gadījumā, kad šīs intereses ir pretrunā, tad, piemērojot tiesību normas, ir jāsasniedz tiesisks risinājums, kurš atbilst tiesību normas jēgai un būtībai sabiedrības interesēs.

[1.2.] Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 9. punktu pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst Adresācijas noteikumos minētajām prasībām.

[2.] Būvvalde, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju un konstatētos faktus, pieejamos dokumentus saistībā ar adreses piešķiršanas procesa tiesisko regulējumu un lietas faktiskos apstākļus,

secina:

[2.1.] Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta ceturto prim daļu pašvaldības lēmumu par adrešu piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu var izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā.

Interpretējot Adresācijas noteikumu 9. punktu gan gramatiski, gan atbilstoši tā jēgai un būtībai ir secināms, ka atbilstoši Adresācijas noteikumu 9. punktā noteiktajam Būvvaldei ir pienākums mainīt adreses adresācijas objektiem, ja to adreses neatbilsts normatīvo aktu prasībām. Adresācijas noteikumi nosaka adrešu piešķiršanas kārtību, kas Būvvaldei ir saistoša un ir jāizpilda.

Adresācijas noteikumu 3. punktā ir noteikts, ka adrese ir noteiktā secībā sakārtotu nosaukumu un numuru - adreses elementu - kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē adrešu reģistrā. Ņemot vērā hierarhisko adresācijas sistēmas uzbūvi, ir jāņem vērā, ka, izdarot izmaiņas hierarhiski augstākā adresācijas objektā, izmaiņas ir jāizdara arī attiecīgajiem hierarhiski zemākajiem adresācijas objektiem, kurus skar izdarītās izmaiņas.

[2.2.] Adresācijas noteikumu 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka, 2.9. apakšpunktā noteikts, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, un 2.10. apakšpunktā noteikts, ka adresācijas objekts ir telpu grupa.

[2.3.] Adresācijas noteikumu 8. punktā ir noteikts, ka adresācijas sistēmai piemēro šādus pamatprincipus:

- administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties (8.1. apakšpunkts);

- katram adresācijas objektam (funkcionāli saistītam objektu kopumam) piešķir vienu adresi; (8.2. apakšpunkts);

- adresācijas objekta nosaukumu veido atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu informācijas jomā (8.3. apakšpunkts);

- viena adreses elementa garums nepārsniedz 40 rakstzīmes (8.4. apakšpunkts);

- ciema, viensētas, ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu savienojumu, kas satur fiziskas personas vārdu un uzvārdu un informāciju par saimnieciskās darbības formu (8.5. apakšpunkts);

- adresācijas objektu numuros izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu cipariem (8.6. apakšpunkts).

[2.4.] Adresācijas noteikumu 12. punkts nosaka, ja apbūvei paredzētai zemes vienībai adrese ir piešķirta:

- pirmajai ēkai, kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētas zemes vienības, un ar to funkcionāli saistītajām ēkām saglabā zemes vienībai piešķirto adresi (12.1. apakšpunkts);

- katrai nākamajai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām, kuras būvēs vai ir uzbūvētas uz apbūvei paredzētas zemes vienības, izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir jaunu adresi (12.2. apakšpunkts).

[2.5.] Adresācijas noteikumu 13. punkts nosaka, ja uz apbūvei paredzētas zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķirt atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai ēkas ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā).

[2.6.] Adresācijas noteikumu 14. punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izbūvei vai gadījumā, ja brauktuvei noteikts ceļa statuss, apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi var nepiešķirt, bet ēkai kopā ar zemes vienību saglabā vai piešķir nosaukumu. Divu mēnešu laikā pēc ielu izveides un nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par iepriekš piešķirto adrešu maiņu, apbūvei paredzētas zemes vienības vai ēkas nosaukumu aizstājot ar numuru un piesaistot to ielas nosaukumam.

Saskaņā ar Rīgas domes 20.0.2021. lēmuma Nr. 280 (prot. Nr. 9, 31. §) "Par Dārziņu 5. līnijas posma pārdēvēšanu par Ogu ielu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536" un Rīgas dome ar 20.01.2021. lēmuma Nr. 281 (prot. Nr. 9, 32. §) "Par Asotes ielas posma pārdēvēšanu par Krustpils ielu, Krustpils ielas posma pārdēvēšanu par Dzirkaļu ielu un Asotes ielas novietnes precizēšanu, kā arī grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536" veiktajām izmaiņām ielu nosaukumos, vairākiem adresācijas objektiem nepieciešama adreses maiņa atbilstoši Adresācijas noteikumu prasībām.

[2.7.] Adresācijas noteikumu 19. punktā noteikts, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju.

[2.8.] Adresācijas noteikumu 17.1. apakšpunktā noteikts, ka pilsētās zemes vienību un ēku numurus piešķir no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra numurus, labajā pusē - pāra numurus.

[2.9.] Adresācijas noteikumu 30. punktā noteikts, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu. Ja beidz pastāvēt telpu grupa, telpu grupas adresi dzēš no adrešu reģistra bez lēmuma pieņemšanas par adreses likvidēšanu. Telpu grupu adreses likvidē arī Valsts zemes dienests neievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta ceturtajā prim daļā noteikto adrešu likvidēšanas kārtību pamatojoties uz adresācijas noteikumos noteikto.

[2.10.] Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams mainīt ēku un zemes vienību adreses adresācijas objektiem, kuri neatbilst Adresācijas noteikumu 19. punkta prasībām, un piešķirt adreses objektiem, kuriem adreses nav bijušas piešķirtas, bet tās ir piešķiramas atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.8. un 2.9. apakšpunkta un 13. punkta prasībām.

[2.11.] Ņemot vērā, ka adrese ir noteiktajā secībā sakārtotu nosaukumu un numuru - adreses elementu - kopa, tad Būvvaldei, veicot hierarhiski augstāka adresācijas objekta ēkas adreses maiņu, vienlaicīgi arī jāprecizē hierarhiski zemāku adresācijas objektu adrešu pieraksts atbilstoši mainītajam ēkas numuram, saglabājot telpu grupu esošo numerāciju.

Būvvalde atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.10. apakšpunkta un 3. punkta prasībām veikt telpu grupas adreses pieraksta precizēšanu Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datos, ievērojot ēkas mainīto adresi, telpu grupas adresi nemaina. Lai ēkā mainītu telpu grupu adreses, atbilstoši adresācijas noteikumu 24. punkta prasībām, sākot telpu grupu numerāciju ar adreses numuru "1", īpašniekam ir jāvēršas Būvvaldē un jāiesniedz telpu grupu adrešu maiņai nepieciešamā informācija.

[2.12.] Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmā daļa nosaka, ka, lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā, bet Administratīvā procesa likuma 62. panta otrās daļas 3. punkts nosaka, ka personas viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja no gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai nav adekvāta.

Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas iestāde nekavējoties izvērtē lietas apstākļus un izdod administratīvo aktu, ar kuru pilnībā vai daļēji atteikts izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata vai tā nav lietderīga.

Novērtējot lietas faktiskos apstākļus ir secināms, ka ir vairāki adresācijas objekti, kam vienīgā tuvākā iela ir kāda no jaunizveidotajām ielām vai precizētajām ielām, līdz ar to adrešu piešķiršana adresācijas objektiem šo ielu tuvumā ir iespējama tikai no šīm ielām. Īpašnieku viedokļu noskaidrošana saistībā ar adrešu maiņu nav lietderīga, jo īpašnieku sniegtie viedokļi nevar ietekmēt adrešu maiņu, jo tā ir veicama saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteiktām normām. Ņemot vērā to, ka īpašnieku viedokļi nevar ietekmēt pieņemamo lēmumu, tad īpašnieku viedokļu noskaidrošana šajā lietā nav adekvāta.

[2.13.] Ievērojot tiesiskos aspektus, kas regulē adreses piešķiršanu, kā arī ievērojot lietderības apsvērumus saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. panta otro daļu un 66. pantu, ir secināms, ka Būvvaldei ir jāpieņem lēmums par adreses maiņu divu mēneši laikā. Administratīvā procesa likuma 66. pantā ir noteikts lietderības apsvērumu saturs, kas Būvvaldei ir jāizvērtē pirms administratīvā akta izdošanas:

Adrešu maiņa ir nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto adrešu veidošanas kārtību, kas noteikta, lai radītu iespējas ātri, viennozīmīgi valsts teritorijā identificēt adresācijas objektu apvidū. Adreses maiņa, piešķiršana, likvidēšana ir tiesiski pamatota un pieņemot šo lēmumu tiks sasniegts tiesisks mērķis.

Adrešu maiņa atbilstoši Adresācijas noteikumiem ir iespējama vienīgi izdodot administratīvo aktu, līdz ar ko administratīvā akta izdošana ir piemērota, lai nodrošinātu adresācijas objektu identificēšanu apvidū, ievērojot adresācijas sistēmas prasības.

Administratīvais akts par adreses maiņu būtiski neierobežo Administratīvā procesa dalībnieku tiesības un tiesiskās intereses, jo vienīgais tiesiskais pienākums, kas izriet saistībā ar administratīvo aktu par adreses maiņu ir jaunās adreses lietošana, kas nav vērtējama kā tiesību ierobežojums, bet gan kā pienākums, lai nodrošinātu saziņas un atrašanas iespējas.

Normatīvo aktu prasības nenosaka citu veidu, kā piešķiramas vai maināmas adreses, kā vien izdodot administratīvo aktu, līdz ar ko nepastāv citu iespēju, kā būtu nodrošināma adresācijas objekta adreses maiņa.

Adresācijas noteikumiem atbilstošu adrešu piešķiršana adresācijas objektiem valsts teritorijā nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības būtiskās intereses, kas saistītas ar personas sasniedzamību, orientēšanos apvidū un adresācijas objektu identificēšanu. Salīdzinot sabiedrības un valsts pārvaldes intereses ar privātpersonai uzlikto pienākumu lietot piešķirto adresi, ir secināms, ka privātpersonas tiesiskās intereses netiek aizskartas vai kā savādāk ierobežotas, jo persona jau lieto adresi un tai jauns tiesisks pienākums netiek noteikts.

[2.14.] Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.

Tādējādi, ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs vai ja to pieprasa normatīvo aktu prasības, bet attiecībā uz zemesgrāmatu apliecībām īpašuma unikālais identifikators ir kadastra numurs, un tas nemainās un adrešu maiņa neietekmē īpašuma piederības jautājumus.

Būvvalde informē, ka pēc lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu vai precizēšanu tiks sniegta informācija Valsts zemes dienestam adrešu reģistrācijai Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, kā arī informāciju par aktuālajām adresēm citas valsts informācijas sistēmas un reģistri saņem automātiski no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas. Lielā daļā gadījumu izmaiņas adresēs ir izsekojamas bez personas starpniecības, taču gadījumos, kad ir pastāvējusi adrešu atkārtošanās, jeb vairāki adresācijas objekti ir lietojuši vienu adresi, bet adreses maiņas gadījumā katram adresācijas objektam ir piešķirta sava, unikāla adrese, ne vienmēr tehnisku risinājumu dēļ ir iespējama nodrošināt automātisku informācijas nodošanu gala lietotājam pareizā veidā un šādos gadījumos adrešu lietotājiem ir ieteicams pārliecināties vai adrešu informācija personu rīcībai ir aktuāla. Tāpat arī izmaiņas hierarhiski dažāda līmeņa adresēs nevar tikt nodotas automātiski, gadījumā ja viendzīvokļa ēkā ir lietots dzīvokļa adreses numurs, tad pēc adrešu maiņas automātiski nav nodrošināma korekta adrešu datu pāreja, jo viendzīvokļa ēkām telpu grupu adreses nepiešķir un iedzīvotājiem ir jālieto ēkas adrese (Adresācijas noteikumu 26. punkts).

Personas pašas ir atbildīgas par pareizu adrešu lietošanu. Šī lēmuma publicēšanā oficiālajā Latvijas Republikas laikrakstā nodrošina visu ar šo adrešu saistīto personu apziņošanu par notikušajām izmaiņām un personas (arī personas, kuras nav adresācijas objektu īpašnieki) nevar aizbildināties ar nezināšanu par izmaiņām adresācijā, taču personām pašām ir arī jāveic darbības, lai attiecībā uz viņiem tiktu lietota pareiza adrešu informācija. Personām pašām ir jāpaziņo informācija par mainīto adresi visiem ar ko tiek uzturēta personiskā vai lietišķā sarakste vai arī ir nodibinātas un pastām saistības. Tāpat arī, lai sekmētu, pēc iespējas nekļūdīgu pasta sūtījumu nogādi, ēkām apvidū pēc iespējas ātrāk ir jāuzstāda ēkas adreses numura zīmes.

Ja komersanta juridiskā adrese tiek mainīta, tad komersantam par adreses maiņu ir jāinformē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kurš adrešu informācijas aktualizēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā veic bez maksas.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta mainītajās adresēs, būtu lietderīgi pārliecināties par deklarētās adreses maiņas faktu. Deklarētās dzīvesvietas adreses pārbaudi var veikt, vēršoties Rīgas pilsētas Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļās vai elektroniski izmantojot e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā", "Manā īpašumā deklarētās personas", kas pieejams interneta vietnē www.latvija.lv. Plašāka informācija pieejama interneta vietnē www.pmlp.gov.lv un https://pasvaldiba.riga.lv.

Ēku iedzīvotājiem ir nepieciešams pārbaudīt un precizēt reģistrēto informāciju par deklarētajām dzīvesvietu adresēm (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6. un 7. pants). Personām, kuru deklarētās dzīvesvietu adreses bijušas ēkās ar vienādām adresēm, būtu lietderīgi veikt nepieciešamās darbības, lai Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē būtu nodrošināta aktuāla informācija par pareizām iedzīvotāju dzīvesvietu deklarētajām adresēm. Būvvalde papildus paskaidro, ka informāciju par iedzīvotāju deklarētajām adresēm ir tiesiska precizēt vienīgi pati persona, kuru tas skar, jo nevienai no valsts pārvaldes iestādēm nav noteiktas tiesības mainīt informāciju par iedzīvotāju deklarētajām adresēm. Pareiza informācija par adresi ir būtiska, lai nodrošinātu saziņu ar iedzīvotāju un dati varētu tikt izmantoti arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanā. Ja persona nav mainījusi dzīvesvietu, bet ēkai ir mainīta adrese atkārtota dzīvesvietas deklarēšana nav jāveic, bet jāprecizē Iedzīvotāju reģistra dati atbilstoši mainītajai adresei.

Deklarētās dzīvesvietas adreses pārbaudi var veikt, vēršoties Rīgas pilsētas Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļās vai elektroniski izmantojot e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā", "Manā īpašumā deklarētās personas", kas pieejams interneta vietnē www.latvija.lv. Plašāka informācija pieejama interneta vietnēs www.pmlp.gov.lv un https://pasvaldiba.riga.lv.

Personām ir iespēja veikt deklarētās dzīvesvietas adreses precizēšanu, kad saglabājas pirmreizējās deklarācijas datums, vai arī atkārtoti deklarēt savu dzīvesvietu

Būvvalde atbilstoši pieprasījumam var izsniegt bezmaksas izziņu, kas apliecina adreses maiņas faktu.

[3.] Būvvalde, ievērojot minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta ceturto prim daļu, Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 62. panta otrās daļas 3. punktu un 63. panta pirmās daļas 3. punktu, 65. panta otro daļu un 66. pantu, Adresācijas noteikumu 2.8., 2.9., 2.10. un 8.1., 8.2., 8.4., 8.6. apakšpunktu, 9., 12., 13. un 14. punktu, 17.1. apakšpunktu, 19., 28., 29., 30., 34. un 39. punktu,

nolemj:

[3.1.] mainīt Adresācijas noteikumu 14. un 19. punktam neatbilstošas esošās adreses, piešķirot jaunas adreses:

Nr.p.k. Esošā adrese Klasifikatora kods Piešķiramā adrese Kadastra apzīmējums
3.1.1. Dārziņu 5. līnija 9 103358001  Ogu iela 1 01001256462001
3.1.2. Dārziņu 5. līnija 9 103358001  Ogu iela 1 01001256462
3.1.3. Dārziņu 5. līnija 11 106295662 Ogu iela 5 01001256476
3.1.4. Dārziņu 5. līnija 11 106295662 Ogu iela 5 01001250094182
3.1.5. Krustpils iela 57B 103408903 Asotes iela 5 01001212417
3.1.6. Krustpils iela 57 101917974 Asotes iela 1 01001210845
3.1.7. Asotes iela 2 105925063 Asotes iela 14 01001214197
3.1.8. Asotes iela 2 105925063 Asotes iela 14 01001212575009
3.1.9. Asotes iela 2 105925063 Asotes iela 14 01001212575010
3.1.10. Asotes iela 2 105925063 Asotes iela 14 01001212575011
3.1.11. Asotes iela 2 105925063 Asotes iela 14 01001212575012
3.1.12. Asotes iela 2 105925063 Asotes iela 14 01001212575013
3.1.13. Asotes iela 2 105925063 Asotes iela 14 01001212575014
3.1.14. Asotes iela 2 105925063 Asotes iela 14 01001212575016
3.1.15. Asotes iela 2 105925063 Asotes iela 14 01001212575017
3.1.16. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 10 01001211336005
3.1.17. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769001
3.1.18. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769002
3.1.19. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769003
3.1.20. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769004
3.1.21. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769005
3.1.22. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769006
3.1.23. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769007
3.1.24. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769008
3.1.25. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769009
3.1.26. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769010
3.1.27. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769011
3.1.28. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769012
3.1.29. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769013
3.1.30. Asotes iela 2A 101845633 Asotes iela 12 01001212769
3.1.31. Krustpils iela 59 101845600 Asotes iela 4 01001211336001
3.1.32. Krustpils iela 59 101845600 Asotes iela 4 01001211336002
3.1.33. Krustpils iela 59 101845600 Asotes iela 4 01001211336003
3.1.34. Krustpils iela 59 101845600 Asotes iela 4 01001211336004
3.1.35. Krustpils iela 59A 101845617 Dzirkaļu iela 3 01001211336
3.1.36. Krustpils iela 59A 101845617 Dzirkaļu iela 3 01001211336010
3.1.37. Krustpils iela 59A 101845617 Dzirkaļu iela 3 01001211336011
3.1.38. Krustpils iela 63B 101918002 Dzirkaļu iela 21 01001212575001
3.1.39. Krustpils iela 63B 101918002 Dzirkaļu iela 21 01001212575004
3.1.40. Krustpils iela 63B 101918002 Dzirkaļu iela 21 01001214156001
3.1.41. Krustpils iela 63B 101918002 Dzirkaļu iela 21 01001214156
3.1.42. Krustpils iela 83H 105529861 Dzirkaļu iela 31 01001214125
3.1.43. Krustpils iela 83B 106856711 Dzirkaļu iela 33 01001212085
3.1.44. Krustpils iela 83C 103362130 Dzirkaļu iela 35 01001212084
3.1.45. Krustpils iela 83C 103362130 Dzirkaļu iela 35 01001212084001
3.1.46. Krustpils iela 83C 103362130 Dzirkaļu iela 35 01001212084002
3.1.47. Krustpils iela 83C 103362130 Dzirkaļu iela 35 01001212084003
3.1.48. Krustpils iela 83C 103362130 Dzirkaļu iela 35 01001212084004
3.1.49. Krustpils iela 83C 103362130 Dzirkaļu iela 35 01001212084005
3.1.50. Krustpils iela 87A 105059737 Dzirkaļu iela 39 01001211290001
3.1.51. Krustpils iela 87A 105059737 Dzirkaļu iela 39 01001211290
3.1.52. Krustpils iela 87 101845826 Dzirkaļu iela 41 01001211186
3.1.53. Krustpils iela 87 101845826 Dzirkaļu iela 41 01001211186001
3.1.54. Krustpils iela 87 101845826 Dzirkaļu iela 41 01001211186002
3.1.55. Krustpils iela 87 101845826 Dzirkaļu iela 41 01001211186003
3.1.56. Krustpils iela 87 101845826 Dzirkaļu iela 41 01001211186005
3.1.57. Krustpils iela 115A 105790733 Dzirkaļu iela 51 01001212442
3.1.58. Krustpils iela 73 k-4 101918076 Dzirkaļu iela 18 01001211333005
3.1.59. Krustpils iela 73A 103411637 Dzirkaļu iela 20 01001211333009
3.1.60. Krustpils iela 75 k-3 101845713 Dzirkaļu iela 22 01001211333007
3.1.61. Krustpils iela 75 k-5 101918084 Dzirkaļu iela 24 01001211333006
3.1.62. Krustpils iela 75 k-5 101918084 Dzirkaļu iela 24 k-1 01001211333008
3.1.63. Krustpils iela 75A 106707975 Dzirkaļu iela 26 01001211271
3.1.64. Krustpils iela 77 k-2 101845754  Dzirkaļu iela 30 01001212411001
3.1.65. Krustpils iela 77 k-2 101845754  Dzirkaļu iela 30 01001212411
3.1.66. Krustpils iela 75 k-7 101845738 Dzirkaļu iela 32 01001212409001
3.1.67. Krustpils iela 75 k-7 101845738 Dzirkaļu iela 32 01001212409
3.1.68. Granīta iela 3 k-5 106226790 Dzirkaļu iela 44 01001212749003
3.1.69. Granīta iela 3 k-5 106226790 Dzirkaļu iela 44 01001212749005
3.1.70. Granīta iela 3D 106012411 Dzirkaļu iela 44 01001212749002
3.1.71. Krustpils iela 103A 106569064 Dzirkaļu iela 50 01001212597
3.1.72. Rasas iela 20A 106822310 Rasas iela 20 01000782286
3.1.73. Rasas iela 20 101974438 Rasas iela 20A 01000780644
3.1.74. Rasas iela 20 101974438 Rasas iela 20A 01000780644001
3.1.75. Rasas iela 20 101974438 Rasas iela 20B 01000780644002
3.1.76. Rasas iela 20 101974438 Rasas iela 20C 01000780644003
3.1.77. Prūšu iela 1E 106823691 Prūšu iela 1F 01000780330003
3.1.78. Puķu iela 2A 101135114 Tirgus iela 3 01000580028002
3.1.79. Puķu iela 2A 101135114 Tirgus iela 3 01000580028
3.1.80. Puķu iela 2B 105721708 Tirgus iela 5 01000580028003
3.1.81. Puķu iela 2 101135075 Tirgus iela 7 01000580028001
3.1.82. Eduarda Smiļģa iela 1 k-1 102818892 Tirgus iela 4 01000580031006
3.1.83. Eduarda Smiļģa iela 1 k-2 105646266 Tirgus iela 6 01000580031005
3.1.84. Eduarda Smiļģa iela 3 k-2 106596733 Tirgus iela 8 01000580030003
3.1.85. Alksnāja iela 8 101814728 Vecpilsētas iela 9B 01000030111002
3.1.86. Ceraukstes iela 36 106516986 Nogāzes iela 1 01001190415

[3.2.] piešķirt adresācijas objektiem šādas adreses saskaņā ar Adresācijas noteikumu 2.8. un 2.9. apakšpunktu, 9. un 14. punktu:

Nr.p.k. Piešķiramā adrese Kadastra apzīmējums Adresācijas objekts
3.2.1. Dzirkaļu iela 37 01001210651 zemes vienība
3.2.2. Dzirkaļu iela 32 01001212601 zemes vienība
3.2.3. Dzirkaļu iela 40 01001212773 zemes vienība
3.2.4. Brīvības gatve 429 k-21 01000912193 zemes vienība
3.2.5. Brīvības gatve 429A 01000910439 zemes vienība

[3.3.] likvidēt adresācijas objektiem šādas adreses saskaņā ar Adresācijas noteikumu 30. punktu:

Nr.p.k. Likvidējamā adrese Klasifikatora kods Kadastra apzīmējums
3.3.1. Dārziņu 5. līnija 11 106295662 0100 125 0094 184
3.3.2. Guberņciems 7 101833491  
3.3.3. Guberņciems 7G 105640054  
3.3.4. Guberņciems 7H 105640062  
3.3.5. Guberņciems 7I 105640070  

[3.4.] precizēt mainīto ēku telpu grupu adrešu pierakstu atbilstoši mainītajai ēkas adresei, saglabājot uz lēmuma pieņemšanas brīdi Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupas adreses numuru.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajai daļai šis administratīvais akts stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam. Ar paziņošanu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" uzskatāms, ka vispārīgais administratīvais akts ir kļuvis zināms administratīvā akta adresātiem. Ar šādu paziņošanu netiek pārkāptas ieinteresēto tiesības uzzināt administratīvo aktu, un šāda paziņošana lielā ieinteresēto personu skaita dēļ ir uzskatāma par saprātīgu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77. pantu un 79. panta pirmo daļu šo administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Amatu ielā 4, Rīgā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Būvvaldē Amatu ielā 4, Rīgā.

Būvvalde informē, ka ēkas numerācijas zīme jāuzstāda atbilstoši Rīgas domes 22.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 62 "Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā".

Pilsētvides dizaina pārvaldes
Adresācijas nodaļas vadītājs U. Freimantāls

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Ogu ielā, Dzirkaļu ielā un citviet Rīgā Izdevējs: Rīgas pilsētas būvvalde Veids: lēmums Numurs: BV-21-6644-ndPieņemts: 19.03.2021.Stājas spēkā: 22.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 22.03.2021. OP numurs: 2021/56.17
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
321829
22.03.2021
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"