Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 12

Jūrmalā 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 3, 21. p.)
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka vienreizēja pabalsta izglītojamajiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai (turpmāk – pabalsts) apmēru, tā piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalsts paredzēts izglītojamajam Covid-19 izplatības laikā attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.

3. Tiesības saņemt pabalstu ir katram izglītojamajam, kurš laika periodā no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. maijam iegūst izglītību 1.–12. klasē vai vidējo profesionālo izglītību un kura pamata dzīvesvieta 2021. gada 1. janvārī ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 100 euro katram izglītojamajam, kurš atbilst šo saistošo noteikumu 3. punktā noteiktajam.

5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu pieņem Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (turpmāk – Labklājības pārvalde) pēc Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes saņemtā saskaņojuma.

6. Labklājības pārvalde pabalstu piešķir un izmaksā vienam no izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem vai izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību.

7. Lai saņemtu pabalstu, izglītojamā likumiskais pārstāvis vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), iesniedz kādā no Jūrmalas pilsētas domes apkalpošanas centriem pašrocīgi parakstītu iesniegumu (pielikums) pabalsta saņemšanai, nosūta uz Jūrmalas pilsētas domes oficiālo e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu (pielikums) vai iesniedz elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

8. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde un Labklājības pārvalde pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto informāciju, izmantojot valsts datu reģistros pieejamās ziņas un iegūst nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām.

9. Pabalstu ir tiesības pieprasīt līdz 2021. gada 31. decembrim. Pabalstu piešķir un izmaksā viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas. Pabalstu ieskaita pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

10. Labklājības pārvaldes lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis
Pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2021. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 12
(prot. Nr. 3, 21. p.)

Jūrmalas pilsētas domes
Labklājības pārvaldei

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt Jūrmalas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajam attālinātā mācību procesa atbalstam.

Pabalsta pieprasītāja

Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Deklarētās dzīvesvietas adrese 
Tālruņa numurs 
e-pasta adrese 

Izglītojamais

Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Deklarētās dzīvesvietas adrese 

Izglītības iestādes nosaukums, kurā izglītojamais iegūst/ieguva izglītību laika periodā no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. maijam ________________________________________________

Pabalstu lūdzu pārskaitīt uz norādīto bankas kontu.

Bankas konta Nr.:

                     

Piekrītu Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes lēmumu par pabalstu saņemt uz iesniegumā norādīto e-pastu (atzīmēt, ja pabalsta pieprasītājs piekrīt).

Informācija par personas datu apstrādi:

Iesniegumā norādītie personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa īstenošanai: vienreizēja pabalsta piešķiršanai izglītojamajam attālinātā mācību procesa atbalstam. Datu apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts. Personas datu pārzinis ir Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, kontaktinformācija: pasts@jurmala.lv, 67093816, 67093843. Personas datus apstrādās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde, Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmalā.

Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesību realizāciju var iegūt vēršoties pie pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, pārziņa mājaslapas www.jurmala.lv sadaļā "Personas datu aizsardzība" vai vēršoties pie pārziņa datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pastu personasdati@jurmala.lv.

20 . gada .   
       

(Pabalsta pieprasītāja paraksts)

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts1.1. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu Dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

1.2. Saistošo noteikumu "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam" (turpmāk – saistošie noteikumi) izstrādes mērķis sniegt vienreizēju atbalstu ģimenēm, kurās izglītojamie 2020./2021. mācību gadā iegūst izglītību 1.–12. klasē vai vidējo profesionālo izglītību, un kuriem pamata dzīvesvieta 2021. gada 1. janvārī ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsSituācija pasaulē, Eiropā un Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatību nepārtraukti mainās, attiecīgi attīstās arī valdības rastie risinājumi, kā rezultātā mainīgs ir arī izglītības process izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību attālinātajā mācību procesā no 1.–12. klasei un profesionālajās vidējās izglītības iestādēs. Jau kopš 2020. gada 6. novembra izglītojamie, sākot ar 7. klasi mācās attālināti, 2020./2021. mācību gada 2. semestrī tiem pievienojās arī 1.–6. klašu izglītojamie. Jūrmalas pilsētā 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem, kas atspoguļo situāciju ar Covid-19 saslimšanu pēdējās 14 dienās laika periodā no 2021. gada 29. janvāra līdz 17. februārim pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem ir 658. Tas ir augsts rādītājs, kas liecina arī par to, ka atgriešanās mācībās klātienē tuvākajā laikā ir mazticama.

Pabalsts paredzēts izglītojamajam Covid-19 izplatības laikā attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.

Gan vecākam, gan izglītojamajam jānodrošina attālinātais mācību process, tā pilnvērtīgai nodrošināšanai ģimenēm trūkst līdzekļu, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību vidi attālinātās mācīšanās turpināšanai, piemēram, ja ģimenē ir vairāki izglītojamie. Tāpat vecākiem ir dažādi citi izdevumi, tajā skaitā papildu izdevumi pārtikas iegādei, komunālajiem maksājumiem u.c. izdevumiem, jo ikdienā ģimenes locekļi pārsvarā uzturas mājās. Līdz ar to, Jūrmalas pilsētas dome īstenojot brīvprātīgo iniciatīvu izpildi pieņem saistošos noteikumus, nosakot vienreizēja pabalsta izglītojamajiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai 100 euro apmērā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datiem jaunā iniciatīva par 100 euro pabalsta piešķiršanu attiecināma uz 5 666 Jūrmalas pilsētā deklarētajiem izglītojamajiem. Lai 2021. gadā nodrošinātu šī pabalsta izmaksu no pašvaldības budžeta būs nepieciešams finansējums 566 600 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Lai saņemtu pabalstu, izglītojamā likumiskajam pārstāvim vai izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību būs nepieciešams iesniegt Jūrmalas pilsētas domes, kādā no apkalpošanas centriem iesniegumu pabalsta saņemšanai.

5.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu pieņems Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

5.3. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs pašvaldības funkcijas vai institucionālo struktūru. Ietekme uz cilvēkresursiem būs tik tālu, cik pabalsta piešķiršanas procesā būs nepieciešams pārbaudīt informāciju izmantojot valsts datu reģistros pieejamās ziņas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas, jo saistošo noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 25.02.2021.Stājas spēkā: 10.03.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 09.03.2021. OP numurs: 2021/47.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
321548
10.03.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)