Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 129

Rīgā 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 20 30. §)
Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
34. panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. publikāciju skaita un to kvalitātes, citējamības, patentu skaita, kā arī citus ar pētniecisko, zinātnisko, studiju vai mākslinieciskās jaunrades organizatorisko darbu saistītos kritērijus (turpmāk – kritēriji);

1.2. termiņu un kārtību, kādā nozares profesoru padome novērtē profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātus.

2. Nozares profesoru padome novērtē profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātus, pamatojoties uz dokumentiem, to atvasinājumiem un dokumentētu informāciju, kas apliecina atbilstību šo noteikumu 3. un 4. punktā minētajiem kritērijiem, par pēdējiem sešiem gadiem, izņemot šo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minēto Hirša indeksa minimumu. Atbilstību Hirša indeksam var novērtēt neierobežotā laikposmā (bez pašcitēšanas) ar nosacījumu, ka vismaz viena no šo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minētajām publikācijām ir publicēta pēdējo sešu gadu laikā.

3. Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora:

3.1. zinātnisko kvalifikāciju novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

3.1.1. anonīmi recenzēto zinātnisko publikāciju zinātniskajos žurnālos vai konferenču ziņojumu izdevumos, kuri indeksēti datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection vai iekļauti datubāzē ERIH+, minimālais skaits un SCOPUS vai Web of Science Core Collection datubāzē attiecīgajā Latvijas zinātnes nozarē norādītā Hirša indeksa minimums vai recenzēto zinātnisko monogrāfiju minimālais skaits atbilst šo noteikumu pielikumam;

3.1.2. uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs (profesoram – vismaz piecās konferencēs, asociētajam profesoram – vismaz trijās konferencēs);

3.1.3. pētniecības un attīstības projektu zinātniskā vadība vai zinātniskā līdzdalība to īstenošanā (profesors kā zinātniskais vadītājs vai kas veic vadošā pētnieka pienākumus vismaz vienā pētniecības un attīstības projektā, asociētais profesors, kas vadošā pētnieka vai pētnieka pienākumus veic vismaz viena pētniecības un attīstības projekta īstenošanā);

3.1.4. piešķirtas Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības;

3.1.5. promocijas darbu recenzēšana (profesoram – vismaz divi recenzēti promocijas darbi, asociētajam profesoram – vismaz viens recenzēts promocijas darbs);

3.1.6. iegūtas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas, piemēram, ar izgudrojumu patentu (ieskaitot papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju, preču zīmi, dizainparaugu, autortiesībām vai blakustiesībām, augu šķirni, kā arī šo īpašumu tiesību atsavināšana vai licencēšana un tehnoloģiju tiesību nodošana, lai tirgū ieviestu jaunu produktu vai pakalpojumu, ņemot vērā ražošanu un pārdošanu, kas nepieciešama komerciālu panākumu sasniegšanai (komercializācija);

3.1.7. zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā;

3.1.8. zinātniskās kvalifikācijas celšana ārvalstu augstskolās un zinātniskajās institūcijās;

3.1.9. citi kritēriji, ja augstskola tādus ir noteikusi;

3.2. pedagoģisko kvalifikāciju novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

3.2.1. doktorantu darbu vadība un aizstāvēto promocijas darbu skaits (profesoram – promocijas darba vadītājs vismaz vienam promocijas darbam, par kuru ir piešķirts zinātnes doktora grāds, asociētajam profesoram – promocijas darba vadītājs vismaz vienam promocijas darbam);

3.2.2. maģistra darbu vadība un aizstāvēto maģistra darbu skaits;

3.2.3. nodarbību vadība doktora studiju programmā, izņemot ārvalstu studentus;

3.2.4. nodarbību vadība maģistra studiju programmā, izņemot ārvalstu studentus;

3.2.5. nodarbību vadība ārvalstu studentiem Latvijā;

3.2.6. nodarbību vadība ārvalstu augstskolās;

3.2.7. sagatavotie mācību līdzekļi, tai skaitā mācību līdzekļu nodošana publicēšanai;

3.2.8. pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšana Latvijas un ārvalstu augstskolās vai zinātniskajās institūcijās;

3.2.9. citi kritēriji, ja augstskola tādus ir noteikusi;

3.3. mākslinieciskās jaunrades darba rezultātus novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

3.3.1. mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu atbilstība starptautiskai izcilībai atbilstošajā mākslinieciskās jaunrades jomā;

3.3.2. mākslinieciskās jaunrades darba rezultātiem ir ievērojama nozīme nacionālajā kultūrā un mākslā;

3.3.3. mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti demonstrē starptautisku sadarbību vai iesaisti sabiedrībai nozīmīgu problēmu un jautājumu risināšanā vai aktualizācijā;

3.3.4. mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atspoguļo spēju piedalīties, vadīt vai īstenot starptautiskus vai starptautiski finansētus mākslinieciskās jaunrades projektus;

3.3.5. mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti veicina mākslas un kultūras, mākslas izglītības vai pētniecības, tai skaitā mākslinieciskās pētniecības, norises, to popularitāti un atpazīstamību sabiedrībā;

3.3.6. citi kritēriji, ja augstskola tādus ir noteikusi.

4. Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto organizatorisko darbu novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

4.1. nozares profesoru padomes, promocijas padomes, augstskolas vai zinātniskās institūcijas zinātnes padomes vai tās struktūrvienības zinātniskās padomes vadība vai līdzdalība tās darbībā;

4.2. pētniecības un attīstības projektu vadība (profesors – projekta vadītājs vai projekta koordinators vismaz vienam pētniecības un attīstības projektam, asociētais profesors – projekta vadītājs, projekta koordinators vai projekta vadītāja asistents vismaz vienam pētniecības un attīstības projektam);

4.3. starptautisko konferenču organizācijas komitejas vadība vai līdzdalība starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā;

4.4. zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā vai anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, zinātnisko rakstu recenzēšana izdevumos, kuri indeksēti datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection vai iekļauti datubāzē ERIH+;

4.5. starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadība vai līdzdalība to darbībā;

4.6. nacionāla un starptautiska mēroga zinātnisko, akadēmisko vai mākslinieciskās jaunrades konkursu, festivālu un citu līdzvērtīgu pasākumu organizācijas komitejas vadība vai līdzdalība nacionāla un starptautiska mēroga zinātnisko, akadēmisko vai mākslinieciskās jaunrades konkursu, festivālu un citu līdzvērtīgu pasākumu organizēšanā;

4.7. citi kritēriji, ja augstskola tādus ir noteikusi.

5. Nozares profesoru padome atbilstoši šo noteikumu 7. punktam novērtē:

5.1. profesora amata pretendenta vai amatā esoša profesora, tai skaitā mākslas specialitātē, ja pretendentam ir doktora zinātniskais grāds:

5.1.1. zinātniskās kvalifikācijas atbilstību visiem šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un pozitīvam novērtējumam vismaz četros no šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. un 3.1.8. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

5.1.2. pedagoģiskās kvalifikācijas atbilstību visiem šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un pozitīvam novērtējumam vismaz četros no šo noteikumu 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7. un 3.2.8. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

5.1.3. ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto organizatorisko darbu atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem un pozitīvam novērtējumam vismaz trijos no šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

5.2. asociētā profesora amata pretendenta vai amatā esoša asociētā profesora, tai skaitā mākslas specialitātē, ja pretendentam ir doktora zinātniskais grāds:

5.2.1. zinātniskās kvalifikācijas atbilstību visiem šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un pozitīvam novērtējumam vismaz trijos no šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. un 3.1.8. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

5.2.2. pedagoģiskās kvalifikācijas atbilstību visiem šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un pozitīvam novērtējumam vismaz trijos no šo noteikumu 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7. un 3.2.8. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

5.2.3. ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto organizatorisko darbu atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem un pozitīvam novērtējumam vismaz divos no šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6 apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

5.3. asociētā profesora amata pretendenta, kurš atbilst Augstskolu likuma 30. panta trešajā daļā noteiktajām prasībām:

5.3.1. pedagoģiskās kvalifikācijas atbilstību visiem šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un pozitīvam novērtējumam vismaz divos no šo noteikumu 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7. un 3.2.8. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

5.3.2. ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto organizatorisko darbu atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem un pozitīvam novērtējumam vismaz divos no šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

5.4. profesora amata pretendenta mākslas specialitātē vai amatā esoša profesora mākslas specialitātē, ja pretendentam ir profesionālais doktora grāds vai pretendents atbilst augstskolā noteiktajām prasībām par akadēmiskajiem amatiem:

5.4.1. pedagoģiskās kvalifikācijas atbilstību visiem šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un pozitīvam novērtējumam vismaz četros no šo noteikumu 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7. un 3.2.8. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

5.4.2. mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu atbilstību šo noteikumu 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. un 3.3.5. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un augstskolā noteiktajām prasībām par akadēmiskajiem amatiem;

5.4.3. ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto organizatorisko darbu atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem un pozitīvam novērtējumam vismaz divos no šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

5.5. asociētā profesora amata pretendenta mākslas specialitātē vai amatā esoša asociētā profesora mākslas specialitātē, ja pretendentam ir profesionālais doktora grāds vai pretendents atbilst augstskolā noteiktajām prasībām par akadēmiskajiem amatiem:

5.5.1. pedagoģiskās kvalifikācijas atbilstību visiem šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un pozitīvam novērtējumam vismaz trijos no šo noteikumu 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7. un 3.2.8. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

5.5.2. mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu atbilstību vismaz četriem no šo noteikumu 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. un 3.3.5. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un augstskolā noteiktajām prasībām par akadēmiskajiem amatiem;

5.5.3. ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto organizatorisko darbu atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem un pozitīvam novērtējumam vismaz divos no šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

6. Divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts augstskolas iesniegums par profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora atbilstības novērtēšanu zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu kritērijiem, nozares profesoru padome augstskolas noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par profesora vai asociētā profesora amata pretendenta ievēlēšanu amatā vai amatā esoša profesora vai asociētā profesora darbības rezultātu atbilstību šo noteikumu 5. punktā minētajam zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtējumam atbilstoši šo noteikumu 7. punktam.

7. Profesora amata pretendenta vai amatā esoša profesora amata pretendenta un asociētā profesora amata pretendenta vai amatā esoša asociētā profesora amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu un ar zinātnisko un pedagoģisko darbību vai māksliniecisko jaunradi saistīta organizatoriskā darba rezultātu atbilstību šo noteikumu 3. un 4. punktā minētajiem kritērijiem katrs nozares profesoru padomes loceklis novērtē, to pamatojot, ar vienu no šādiem vērtējumiem: "izcili", "ļoti labi", "labi", "apmierinoši", kas ir pozitīvs novērtējums, vai "neapmierinoši" – negatīvs novērtējums. Nozares profesoru padomes novērtējumu un tā pamatojumu norāda šo noteikumu 6. punktā minētajā lēmumā.

8. Šo noteikumu 6. punktā minēto lēmumu nozares profesoru padome pieņem saskaņā ar augstskolas noteikto kārtību par nozares profesoru padomes darbību.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 25. februāra
noteikumiem Nr. 129
Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās publikācijas, zinātniskās monogrāfijas un to minimālais skaits

Zinātnes nozares*

Zinātnisko publikāciju un zinātnisko monogrāfiju kritēriji zinātniskās kvalifikācijas novērtēšanai

Profesora amata pretendents vai amatā esošs profesors

Asociētā profesora amata pretendents vai amatā esošs asociētais profesors

zinātnisko publikāciju skaits

Hirša indekss

zinātnisko publikāciju skaits

Hirša indekss

1. Dabaszinātnes:

1.1. matemātika;

1.2. datorzinātne un informātika;

1.3. fizika un astronomija;

1.4. ķīmija;

1.5. zemes zinātnes; fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes;

1.6. bioloģija;

1.7. citas dabaszinātnes

Anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, kas indeksēts datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection

5

3

4

2

vai

 

recenzēta zinātniskā monogrāfija

un

anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, kas indeksēts datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection

1

1 vai nodota publicēšanai

3

3

2

2

2. Inženierzinātnes un tehnoloģiju zinātnes:

2.1. būvniecības un transporta inženierzinātnes;

2.2. elektrotehnika, elektronika; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;

2.3. mašīnbūve un mehānika;

2.4. ķīmijas inženierzinātne;

2.5. materiālzinātne;

2.6. medicīniskā inženierija;

2.7. vides inženierija un enerģētika;

2.8. vides biotehnoloģija;

2.9. rūpnieciskā biotehnoloģija;

2.10. nanotehnoloģija;

2.11. citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, kas indeksēts datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection

5

3

4

2

vai

 

recenzēta zinātniskā monogrāfija

un

anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, kas indeksēts datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection

1

1 vai nodota publicēšanai

3

3

4

2

3. Medicīnas un veselības zinātnes:

3.1. medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija;

3.2. klīniskā medicīna;

3.3. veselības un sporta zinātnes;

3.4. medicīniskā biotehnoloģija;

3.5. citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze

Anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, kas indeksēts

datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection

5

3

4

2

vai

 

recenzēta zinātniskā monogrāfija

un

anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, kas indeksēts datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection

1

1 vai nodota publicēšanai

3

3

4

2

4. Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes:

4.1. lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne;

4.2. dzīvnieku un piena lopkopības zinātne;

4.3. veterinārmedicīnas zinātne;

4.4. lauksaimniecības biotehnoloģija;

4.5. citas lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozares

Anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, kas indeksēts datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection

4

1

3

1

vai

 

recenzēta zinātniskā monogrāfija

un

anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, kas indeksēts datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection

1

1 vai nodota publicēšanai

2

1

1

1

5. Sociālās zinātnes:

5.1. psiholoģija;

5.2. ekonomika un uzņēmējdarbība;

5.3. izglītības zinātnes;

5.4. socioloģija un sociālais darbs;

5.5. tiesību zinātne;

5.6. politikas zinātne;

5.7. sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija;

5.8. plašsaziņas līdzekļi un komunikācija;

5.9. citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, kas indeksēts datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection vai iekļauts datubāzē ERIH+

4

1

3

1

vai

 

recenzēta zinātniskā monogrāfija

un

anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, kas indeksēts datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection vai iekļauts datubāzē ERIH+

1

1 vai nodota publicēšanai

2

1

1

6. Humanitārās un mākslas zinātnes:

6.1. vēsture un arheoloģija;

6.2. valodniecība un literatūrzinātne;

6.3. filozofija, ētika un reliģija;

6.4. mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra;

6.5. citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

Anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, kas indeksēts datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection vai iekļauts datubāzē ERIH+

3

2

vai

 

recenzēta zinātniskā monogrāfija

1

1 vai nodota publicēšanai

* Piezīme. Zinātnes nozares klasifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumiem Nr. 49 "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm".

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 129Pieņemts: 25.02.2021.Stājas spēkā: 02.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 01.03.2021. OP numurs: 2021/41.4
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
321300
02.03.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)