Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 128

Rīgā 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 20 5. §)
Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu
un finanšu vadību
27. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus.

2. Valsts kase informācijas apriti organizē, izmantojot šādus e-pakalpojumus:

2.1. ePlāni – finansēšanas plānu sagatavošanai un asignējumu saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā;

2.2. eTāmes – valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmju sagatavošanai, precizēšanai un apstiprināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem valsts budžeta tāmju sagatavošanas un apstiprināšanas jomā;

2.3. eKase – maksājuma rīkojumu iesniegšanai un finanšu informācijas apritei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts kases nodrošināto maksājumu pakalpojumu sniegšanu;

2.4. ePārskati – pārskatu sagatavošanai, iesniegšanai un apkopošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem pārskatu sniegšanas jomā;

2.5. eAizņēmumi – aizņēmumu pieteikšanai un pārvaldībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem valsts aizdevumu plānošanas, izsniegšanas un apkalpošanas jomā.

II. Pieteikšanās e-pakalpojumiem

3. Lai uzsāktu šo noteikumu 2. punktā minēto e-pakalpojumu lietošanu, persona (turpmāk – klients) iesniedz pieteikumu, izmantojot Valsts kases tīmekļvietnē (https://www.kase.gov.lv) publicētās veidlapas vai Valsts kases e-pakalpojumu portālu (https://epakalpojumi.kase.gov.lv).

4. Klients par katru e-pakalpojuma lietotāju iesniedz datorrakstā aizpildītu šo noteikumu 3. un 15. punktā minēto pieteikumu elektroniska dokumenta formā. Katru elektronisko dokumentu paraksta atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Elektronisko dokumentu nosūta uz Valsts kases oficiālās elektroniskās adreses apakšadresātu – Klientu apkalpošana vai e-pasta adresi –ekase@kase.gov.lv, ja klientam nav pienākuma lietot oficiālo elektronisko adresi, izņemot pieteikumus, kuri iesniegti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu portālu.

5. Šo noteikumu 3. un 15. punktā minētos pieteikumus paraksta klientu pārstāvēttiesīgā persona, par kuras pilnvarām pārstāvēt klientu var pārliecināties publiskos reģistros, vai pilnvarotā persona, ja klients saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts kases nodrošināto maksājumu pakalpojumu sniegšanu izmanto Valsts kases nodrošinātos maksājumu pakalpojumus un ir apstiprinājis šādas pilnvaras.

6. Ja pieteikumā par šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā e-pakalpojuma lietošanu norādīts konts, kura rīkotājs nav pieteikumā norādītais klients, klients vienlaikus ar pieteikumu elektroniska dokumenta formā iesniedz konta rīkotāja atļauju piekļūt konta informācijai (nav attiecināms uz gadījumiem, ja citos normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt šādu informāciju), lietojot eKasi (pirmo reizi to iesniedz kopā ar pieteikumu).

III. Pieteikumu izpilde un kārtība, kādā nodrošina e-pakalpojuma lietošanu vai pārtraukšanu

7. Valsts kase pēc šo noteikumu 3. punktā minētā pieteikuma un, ja nepieciešams, šo noteikumu 6. punktā minētās atļaujas saņemšanas:

7.1. reģistrē lietotāju un nosaka izmantojamo elektroniskās identifikācijas līdzekli – Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja personas identifikācijas risinājuma (turpmāk – vienotās pieteikšanās modulis) elektroniskās identifikācijas līdzekļus vai valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" e-Identitātes apliecināšanas risinājuma atbalstītos elektroniskās identifikācijas līdzekļus, vai x509 autentifikācijas sertifikātu (turpmāk visi kopā – elektroniskās identifikācijas līdzekļi). Lietotāji, kuri pilnvaroti lietot:

7.1.1. šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto e-pakalpojumu ar pieejas režīmu, kas pilnvaro veikt maksājumu autorizēšanu (apstiprināšanu), par elektroniskās identifikācijas līdzekli nosaka valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" e-Identitātes apliecināšanas risinājuma atbalstītos elektroniskās identifikācijas līdzekļus (elektroniskā paraksta viedkarti, elektroniskā paraksta lietotni – eParaksts mobile vai personas apliecību);

7.1.2. šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto e-pakalpojumu ar pieeju tiešsaistes režīmā, par elektroniskās identifikācijas līdzekli nosaka x509 autentifikācijas sertifikātu;

7.2. triju darbdienu laikā piesaista lietotājam pieteikumā norādīto e-pakalpojumu.

8. Ja klientam uz vienu dienu ir nepieciešams veikt izmaiņas šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā e-pakalpojuma pieteikumā norādītajos maksājuma rīkojuma summas un (vai) dienas limita datos, klients, izmantojot Valsts kases tīmekļvietnē (https://www.kase.gov.lv) publicētās veidlapas vai Valsts kases e-pakalpojumu portālu (https://epakalpojumi.kase.gov.lv), iesniedz Valsts kasē pieteikumu par eKases limitu maiņu.

9. Valsts kase, saņemot šo noteikumu 8. punktā minēto pieteikumu, tajā norādītajā datumā veic atbilstošas izmaiņas lietotājam noteiktajos maksājuma rīkojuma summas un (vai) dienas limita datos, bet pēc pieteikumā norādītā termiņa beigām atjauno šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā e-pakalpojuma pieteikumā norādīto maksājuma rīkojuma summas un dienas limitu.

10. Valsts kase lietotāju identificē, izmantojot lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

11. Elektroniskās identifikācijas līdzekļi ir neizpaužama informācija, kura ir zināma tikai lietotājam, un lietotājs apņemas šo informāciju neizpaust trešajām personām, kā arī novērst trešo personu iespēju to uzzināt. Lietotājs veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu elektroniskās identifikācijas līdzekļu saglabāšanu slepenībā. Lietotāja vārdu drīkst izpaust tikai Valsts kases darbiniekam, kurš identificē lietotāju atbalsta servisa nodrošināšanai.

12. Ja šo noteikumu 11. punktā minētā neizpaužamā informācija ir kļuvusi zināma trešajai personai vai ir aizdomas, ka tā ir kļuvusi zināma trešajai personai, lietotājs par to nekavējoties informē Valsts kasi, izmantojot atbalsta servisa tālruņa numuru.

13. Valsts kase bloķē lietotāja piekļuvi e-pakalpojumiem:

13.1. ja Valsts kasei rodas aizdomas, ka elektroniskās identifikācijas līdzekļi ir kļuvuši zināmi trešajai personai vai ir pamats uzskatīt, ka elektroniskās identifikācijas līdzekļus izmanto nelikumīgi vai krāpnieciski;

13.2. tiklīdz lietotājs ir paziņojis Valsts kasei par jebkuru konfidencialitātes pārkāpumu attiecībā uz elektroniskās identifikācijas līdzekļiem. Kamēr Valsts kasei nav paziņots par konfidencialitātes pārkāpumu, Valsts kase neatbild par šādu nesankcionētu elektroniskās identifikācijas līdzekļu lietošanas sekām.

14. Lai piekļūtu e-pakalpojumiem, klients iesniedz jaunu pieteikumu šo noteikumu 3. punktā noteiktajā kārtībā, ja Valsts kase ir bloķējusi lietotāja piekļuvi e-pakalpojumiem šo noteikumu 12. punktā vai 13.1. vai 13.2. apakšpunktā minētajos gadījumos.

15. Klientam ir pienākums, izmantojot Valsts kases tīmekļvietnē (https://www.kase.gov.lv) publicēto veidlapu vai Valsts kases e-pakalpojumu portālu (https://epakalpojumi.kase.gov.lv), šo noteikumu 4. punktā noteiktajā kārtībā iesniegt pieteikumu par e-pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu par katru klienta lietotāju, kurš pārtrauc lietot e-pakalpojumus.

16. Šo noteikumu 3. punktā minētajā kārtībā iesniegtais pieteikums ir spēkā trīs gadus no tā reģistrēšanas dienas Valsts kasē vai līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu šo noteikumu 3. punktā minēto pieteikumu vai pieteikumu par e-pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu. Valsts kasei ir tiesības anulēt šo noteikumu 3. punktā minētajā kārtībā iesniegto pieteikumu, nesaņemot no klienta šo noteikumu 15. punktā minētajā kārtībā parakstītu pieteikumu par e-pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu, ja klients ir reorganizēts, likvidēts vai nav spēkā nosacījumi e-pakalpojuma lietošanai.

IV. E-pakalpojumu lietošana

17. Klients, lietojot e-pakalpojumu, ir atbildīgs par:

17.1. pieteikumā norādīto ziņu patiesumu, precizitāti, izmaiņu iesniegšanu noteiktajā laikā un to pilnību;

17.2. šajos noteikumos minēto saistību izpildi, kā arī par to, ka lietotājs ievēro šos noteikumus;

17.3. lietotāju iepazīstināšanu ar šajos noteikumos un Valsts kases tīmekļvietnē (https://www.kase.gov.lv) publicētajos metodiskajos materiālos minēto e-pakalpojumu lietošanas kārtību;

17.4. šo noteikumu 10. punktā noteiktajā kārtībā identificētā lietotāja autorizētajā maksājuma rīkojumā, pieteikumā vai pieprasījumā norādīto datu precizitāti, pilnību un atbilstību prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos (arī tad, ja to nav veicis lietotājs);

17.5. ePārskatos ievadīto pārskatu precizitāti, pilnību un atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos grāmatvedības un pārskatu jomā;

17.6. ePlānos ievadīto finansēšanas plānu datu precizitāti, pilnību un atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā, un eTāmēs ievadīto datu precizitāti, pilnību un atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos valsts budžeta tāmju sagatavošanas un apstiprināšanas jomā;

17.7. jebkādu lietotāja prettiesisku darbību, ļaunu nolūku vai neuzmanību, uzņemoties arī nejaušības risku.

18. Lietotājam ir pienākums ne retāk kā reizi nedēļā iepazīties ar klientam adresētajiem ziņojumiem e-pakalpojumā.

19. Šo noteikumu izpratnē jebkura ar e-pakalpojuma starpniecību iesniegtā informācija (maksājuma rīkojums, pieteikums vai pieprasījums, pārskats, finansēšanas plāns, tāme), ko sniedzis šo noteikumu 10. punktā noteiktajā kārtībā identificēts lietotājs, ir patiesa un saistoša klientam, lietotājam un Valsts kasei (attiecībā uz aizņēmuma pieprasījumu – Finanšu ministrijai).

20. Izpildei iesniegtā maksājuma rīkojuma, pieteikuma vai pieprasījuma autorizācija un pārskata, finansēšanas plāna un tāmes apstiprināšana un parakstīšana e-pakalpojumā ir pietiekams apliecinājums Valsts kasei (attiecībā uz aizņēmuma pieprasījumu – Finanšu ministrijai), lai tā izpildītu šādu rīkojumu, pieteikumu, pieprasījumu vai pieņemtu pārskatu, finansēšanas plānu vai tāmi, un ir uzskatāma par līdzvērtīgu pilnvarotās personas pašrocīgi parakstītam dokumentam.

21. Šo noteikumu izpratnē informācija, ko Valsts kase autentificētam lietotājam sniedz e-pakalpojumā, nav uzskatāma par neizpaužamu ziņu izpaušanu vai konfidencialitātes pārkāpumu.

22. Visi paziņojumi un informācija, kas atspoguļota e-pakalpojumā vai nosūtīta, lietojot e-pakalpojumu, ir saistoša klientam, lietotājam un Valsts kasei.

23. Valsts kase veic pasākumus, lai nepieļautu, ka personas, kurām nav pilnvarojuma, lieto e-pakalpojumu vai piekļūst klienta vai lietotāja datiem. Valsts kase nodrošina e-pakalpojumu risinājumu, kas aizsargā lietotāja ievadīto informāciju pret nesankcionētu piekļuvi, un tādu tehnoloģisku risinājumu, kas droši aizsargā informāciju tās pārraides laikā sakaru tīklos.

24. Lai uzlabotu un pilnveidotu e-pakalpojumus, Valsts kase veic papildinājumus un izmaiņas un informē par tām lietotājus, ievietojot atbilstošu paziņojumu e-pakalpojumā vai nosūtot informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi. Plānojot datu apmaiņas formāta izmaiņas vai e-pakalpojumu funkcionalitātes izmaiņas, kas var ietekmēt lietotāju spēju lietot e-pakalpojumu, Valsts kase ne vēlāk kā 90 dienas pirms plānotās izmaiņu ekspluatācijas uzsākšanas dienas informē lietotājus par plānotajām izmaiņām un ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms izmaiņu ekspluatācijas uzsākšanas informē par dienu, kad tās tiks nodotas ekspluatācijā.

V. Fizisko personu datu apstrāde

25. Valsts kase atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – regula 2016/679), ir e-pakalpojumu sniegšanā un informācijas aprites nodrošināšanā izmantoto fizisko personu datu pārzinis.

26. Pārziņa veiktās personas datu apstrādes nolūks ir e-pakalpojumu nodrošināšana, pamatojoties uz juridisku pienākumu.

27. Atbilstoši šo noteikumu 26. punktā minētajam nolūkam pārzinis vāc šādus personas datus:

27.1. personas vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa numurs;

27.2. tehniskās piekļuves informācija;

27.3. lietotāja balss zvanu ierakstu dati.

28. Šo noteikumu 27.1. un 27.2. apakšpunktā minēto personas datu glabāšanas termiņš ir pieci gadi no lietotāja bloķēšanas dienas, bet šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto balss zvanu ierakstu datu glabāšanas termiņš ir 18 mēneši no ieraksta izdarīšanas brīža.

29. Maksājuma rīkojumu un finanšu informācijas apritē regulas  2016/679 izpratnē Valsts kase ir apstrādātājs, kas izpilda klienta kā pārziņa iesniegto un saņemto fizisko personu datu apstrādi tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai.

30. Atbilstoši regulai 2016/679 Valsts kase kā pārzinis reģistrē e-pakalpojumā veiktās lietotāja darbības, ieraksta lietotāja balss zvanus un, ja nepieciešams, izmanto šos ierakstus lietotāja veikto darbību pamatošanai un pierādīšanai.

VI. Informācijas aprite e-pakalpojumu tehnisku problēmu situācijā

31. Ja kāds šo noteikumu 2. punktā minētais e-pakalpojums tehnisku iemeslu dēļ ilgāk par sešām stundām pilnībā vai daļēji nespēj nodrošināt elektronisku informācijas apriti, klients, iepriekš vienojoties ar Valsts kasi, informācijas apriti veic vienā no šādiem veidiem:

31.1. maksājuma rīkojumus iesniedz elektroniska dokumenta formā, tai skaitā kā maksājumu datni Valsts kases noteiktajā formātā kopā ar maksājuma rīkojumu kopsavilkumu (sagatavotu uz klienta veidlapas), ko ar drošu elektronisko parakstu parakstījis iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona, kuras pilnvaras ir apstiprinātas parakstu paraugu kartītē. Elektronisko dokumentu nosūta uz Valsts kases oficiālās elektroniskās adreses apakšadresātu – Klientu apkalpošana vai e-pasta adresi – ekase@kase.gov.lv;

31.2. pieteikumus par klasifikācijas kodu labošanu un pieteikumus par darījumu pārgrāmatošanu iesniedz elektroniska dokumenta formā, tai skaitā kā maksājumu datni Valsts kases noteiktajā formātā kopā ar pieteikumu kopsavilkumu (sagatavotu uz klienta veidlapas), ko ar drošu elektronisko parakstu parakstījis iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona, kuras pilnvaras ir apstiprinātas parakstu paraugu kartītē. Elektronisko dokumentu nosūta uz Valsts kases oficiālās elektroniskās adreses apakšadresātu – Klientu apkalpošana vai e-pasta adresi – ekase@kase.gov.lv;

31.3. citu informāciju, kas minēta normatīvajos aktos par Valsts kases nodrošināto maksājumu pakalpojumu sniegšanu, nosūta uz Valsts kases oficiālās elektroniskās adreses apakšadresātu – Klientu apkalpošana vai e-pasta adresi – ekase@kase.gov.lv;

31.4. pārskatus, kuros ietverti finanšu uzskaites dati, iesniedz elektroniska dokumenta formā ar datni Valsts kases noteiktajā datu apmaiņas formātā, ko ar drošu elektronisko parakstu parakstījis klienta vadītājs vai pilnvarotā persona. Elektronisko dokumentu nosūta uz Valsts kases oficiālās elektroniskās adreses apakšadresātu – Klientu apkalpošana vai e-pasta adresi – ekase@kase.gov.lv;

31.5. finansēšanas plānus, tāmes, eAizņēmumu pieprasījumus un pieteikumus iesniedz elektroniska dokumenta formā, ko ar drošu elektronisko parakstu parakstījis klienta vadītājs vai pilnvarotā persona. Elektronisko dokumentu nosūta uz Valsts kases oficiālās elektroniskās adreses apakšadresātu – Klientu apkalpošana vai e-pasta adresi – ekase@kase.gov.lv.

32. Ja radušās šo noteikumu 31. punktā minētās tehniskās problēmas vai finanšu līdzekļu zaudējuma risks, Valsts kase var apturēt piekļuvi e-pakalpojumam līdz turpmākam paziņojumam. Ja kāds e-pakalpojums nav pieejams tehnisku iemeslu dēļ, Valsts kase ievieto atbilstošu paziņojumu e-pakalpojumā vai nosūta informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi.

33. Šo noteikumu 31.131.1. apakšpunktā minētajā maksājuma rīkojumu kopsavilkumā norāda šādu informāciju:

33.1. iestādes rekvizīti (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs);

33.2. konta numurs, no kura tiks veikts maksājums;

33.3. izpildei iesniegtās datnes nosaukums;

33.4. maksājumu skaits datnē;

33.5. kopējā maksājumu summa datnē.

VII. Noslēguma jautājumi

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 10. septembra noteikumus Nr. 430 "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 188. nr.).

35. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai iesniegtie pieteikumi ir spēkā līdz attiecīgā pieteikuma derīguma termiņa beigām vai līdz dienai, kad Valsts kase saņem šo noteikumu 3. vai 15. punktā minētos pieteikumus.

36. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai lietotāji tiem izsniegto elektroniskās identifikācijas līdzekli – kodu kalkulatoru – lieto līdz tā derīguma termiņa beigām vai līdz brīdim, kad Valsts kase atsakās no kodu kalkulatoru nodrošināšanas autentifikācijai e-pakalpojumos, par to elektroniski informējot lietotāju. Kodu kalkulatoru lietošanu līdz to darbības apturēšanai reglamentē Valsts kases tīmekļvietnē (https://www.kase.gov.lv) publicētie metodiskie norādījumi.

37. Šo noteikumu 3. punktā minēto pieteikumu iesniegšanu e-pakalpojumu portālā (https://epakalpojumi.kase.gov.lv) klients uzsāk ar dienu, kad Valsts kase to tehniski nodrošina.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs E. Rinkēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 128Pieņemts: 25.02.2021.Stājas spēkā: 02.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 01.03.2021. OP numurs: 2021/41.3
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
321299
02.03.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)