Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 86

Rīgā 2021. gada 4. februārī (prot. Nr. 12 46. §)
Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka nosacījumus atbalsta piešķiršanai komersantiem, kuri organizē pastāvīgu publisku mākslas, izklaides un atpūtas pasākumu norisi un kuru darbību ietekmējuši Covid-19 izplatības dēļ valstī noteiktie ierobežojumi (turpmāk – programma).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. atbalsts – apgrozāmo līdzekļu aizdevums un grants pasākuma īstenošanai, kas tiek piešķirts atbalsta saņēmējam, kurš organizē pasākumu vai sniedz savus pakalpojumus pasākuma organizatoram konkrētā pasākuma īstenošanai;

2.2. atbalsta saņēmējs – šo noteikumu 7. punktā minētais komersants;

2.3. atbalsta līgums – komersanta un akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") noslēgtais līgums par aizdevuma un granta piešķiršanu šo noteikumu ietvaros;

2.4. pasākums – mākslas, izklaides vai atpūtas pasākums vai pasākumu cikls. Pasākums vai pasākumu cikls var būt jau noorganizēts, bet nenoticis, kā arī tāds, kura organizēšana vēl nav uzsākta.

3. Atbalstu šo noteikumu ietvaros piešķir sabiedrība "Altum".

4.  Sabiedrībai "Altum" pieejamais valsts budžeta finansējums programmas īstenošanai ir līdz 6 000 000 euro. Sabiedrība "Altum" programmas darbības laikā var izmantot atmaksāto finansējumu jaunu projektu apstiprināšanai. Finansējumu izmanto sabiedrības "Altum" izdevumu segšanai, kā arī aizdevumu un grantu izsniegšanai. Sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai izmanto aizdevumu programmas ietvaros atmaksāto finansējumu – klientu maksājumus no aizdevumiem un programmas finansējumu.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

5. Atbalsts šo noteikumu ietvaros netiek piešķirts finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. redakcijas K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības").

6. Kultūras ministrija un sabiedrība "Altum" slēdz līgumu par programmas finansēšanu, ieviešanu, sadarbību, uzraudzību un informācijas apmaiņu.

II. Nosacījumi atbalsta saņēmējiem

7. Atbalstu var saņemt Latvijā reģistrēts komersants:

7.1. kurš atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai, kas noteikta Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā;

7.2. kura kopējais apgrozījums 2019. gadā ir vismaz 40 000 euro;

7.3. kurš savu pamatdarbību vai blakus darbību veic kādā no šīm nozarēm:

7.3.1. NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" grupa 74.9 "Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi";

7.3.2. NACE 2. red. N sadaļas "Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība" grupa 77.39 "Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings";

7.3.3. NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" grupa 90 "Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības";

7.3.4. NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" grupa 91 "Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība";

7.3.5. NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" grupa 93 "Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība";

7.4. kurš ir ekonomiski dzīvotspējīgs un kuram atbalsts nepieciešams, lai mazinātu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz tā saimniecisko darbību vai finanšu stāvokli.

8. Atbalstu nepiešķir šo noteikumu 7. punktā minētajam komersantam, ja tas ir:

8.1. vidējais saimnieciskās darbības veicējs, kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;

8.2. sīkais (mikro) vai mazais saimnieciskās darbības veicējs, kurš vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:

8.2.1. tas jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;

8.2.2. tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai ir atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.

9. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

III. Atbalsta nosacījumi

10. Atbalsts tiek piešķirts:

10.1. apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, lai mazinātu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz šo noteikumu 1. punktā minēto atbalsta saņēmēju finanšu stāvokli;

10.2. ja atbalsta saņēmējs apliecina, ka pasākums tiks īstenots 24 mēnešu laikā no datuma, kad sabiedrība "Altum" pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu;

10.3. pasākumam, kura kopējās izmaksas pārsniedz 15 000 euro.

(Grozīts ar MK 13.04.2021. noteikumiem Nr. 241; MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 93)

11. Maksimālais atbalsta apmērs viena pasākuma īstenošanai ir 300 000 euro.

(Grozīts ar MK 13.04.2021. noteikumiem Nr. 241)

12. Atbalstu var saņemt vairāki viena pasākuma īstenošanā iesaistītie atbalsta saņēmēji, ievērojot šo noteikumu 17. punkta nosacījumus un ņemot vērā, ka tie nevar saņemt atbalstu par vienām un tām pašām pasākuma īstenošanas izmaksām.

13. Maksimālais aizdevuma apmērs vienam atbalsta saņēmējam un ar to saistīto personu grupai tiek noteiks, pamatojoties uz šo noteikumu 17. punktā minētā piešķirtā granta apmēru, ievērojot, ka pasākuma īstenošanai piešķirtā aizdevuma un granta kopējais apmērs nevar pārsniegt 100 %.

14. Atbalsta saņēmējs šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt vairākas reizes par dažādu pasākumu īstenošanu, ja atbalsta piešķiršanas brīdī piešķiramā un iepriekš saņemto grantu un aizdevumu neatmaksātā kopsumma vienam atbalsta saņēmējam un ar to saistīto personu grupai, kas piešķirta šo noteikumu ietvaros, nepārsniedz 900 000 euro un tiek ievēroti šo noteikumu 24. punktā minētie nosacījumi.

15. Aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz 30 mēnešus, ievērojot atbalsta saņēmēja darbības un apgrozāmo līdzekļu aprites ciklu.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 93 redakcijā)

16. Aizdevuma atmaksas uzsākšanu var atlikt līdz 24 mēnešiem.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 93 redakcijā)

17. Viena pasākuma īstenošanai maksimālais granta apmērs nepārsniedz 40 % no kopējā piešķirtā atbalsta apmēra pasākuma īstenošanai arī tad, ja atbalstu saņem vairāki viena pasākuma īstenošanā iesaistītie atbalsta saņēmēji. Viena pasākuma īstenošanai maksimālais granta apmērs ir līdz 120 000 euro.

18. Atbalstu granta veidā sniedz, kompensējot šādas pasākuma izmaksas:

18.1. pasākuma mākslinieciskās sagatavošanas izmaksas un atlīdzība izpildītājiem (piemēram, māksliniekiem, scenogrāfiem, režisoriem);

18.2. tehniskā nodrošinājuma izmaksas (piemēram, skatuvei, gaismām, telpām).

19. Sabiedrība "Altum" grantu izsniedz vairākos maksājumos saskaņā ar šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajā līgumā noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas parāda pasākuma īstenošanas progresu.

20. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta saņēmējs iesniedz sabiedrībā "Altum":

20.1. atbalsta pieteikumu;

20.2. informāciju un apliecinājumu par iepriekš saņemtā un plānotā ierobežota apjoma atbalsta apmēru, kas izsniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums), tā piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēja nosaukumu, normatīvos aktus, saskaņā ar kuriem ierobežota apjoma atbalsts ir piešķirts vai plānots to piešķirt, atbalsta instrumentu un, ja attiecināms, atmaksātā ierobežota apjoma atbalsta apmēru;

20.3. ja atbalsta pieteikums tiek iesniegts saskaņā ar šo noteikumu 12. punktā minētajiem nosacījumiem – apliecinājumu, ka atbalsta pieteikumā nav iekļautas tādas pasākuma īstenošanas izmaksu pozīcijas, par kurām atbalstam ir pieteicies vai plāno pieteikties cits atbalsta saņēmējs;

20.4. citu sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē norādīto informāciju.

21. Sabiedrība "Altum" piešķir atbalstu, pamatojoties uz atbalsta saņēmēja iesniegtajiem šo noteikumu 20. punktā minētajiem dokumentiem, finansējot tikai tādas darbības, kuras sabiedrība "Altum" ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja ilgtspēju, nepieciešamo finansējuma apjomu, nodrošinājumu, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus.

22. Ja sabiedrība "Altum" viena pasākuma īstenošanai piešķir atbalstu vairākiem atbalsta saņēmējiem saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu, tā vienlaikus pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu visiem pasākuma īstenošanā iesaistītajiem atbalsta saņēmējiem, lai nodrošinātu, ka atbalsts piešķirts, ievērojot šo noteikumu 11., 13., 14. un 17. punktā minētos izmaksu ierobežojumus.

23. Šo noteikumu ietvaros sniegtā atbalsta apmērs ir vienāds ar atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta nominālo apmēru.

23.1 Pēc pasākuma norises atbalsta saņēmējs sabiedrībā "Altum" iesniedz pārskatu par pasākuma īstenošanu. Pārskatā sniedz informāciju par ieņēmumiem un izdevumiem, pasākuma norises laiku, apmeklētāju skaitu un citiem ar pasākuma īstenošanu saistītiem jautājumiem. Ja pasākums nav noticis valstī noteikto Covid-19 izplatības ierobežojumu dēļ, papildus šajā punktā minētajai informācijai atbalsta saņēmējs sniedz informāciju par iemesliem, kāpēc pasākums nav noticis.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

24. Atbalstu sabiedrība "Altum" piešķir, ievērojot, ka Pagaidu regulējuma ietvaros piešķiramā ierobežota apjoma atbalsta apmērs vienam atbalsta saņēmējam un ar to saistīto personu grupai nepārsniedz 2 300 000 euro (pirms 2022. gada 30. jūnija atbalsta saņēmēja atmaksātais ierobežota apjoma atbalsts netiek ņemts vērā šajā punktā noteiktajā ierobežota apjoma atbalsta apmērā).

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 93 redakcijā)

25. Par atbalsta piešķiršanas datumu uzskatāms sabiedrības "Altum" un atbalsta saņēmēja atbalsta līguma noslēgšanas datums.

26. Ja ir pārkāpti šajos noteikumos minētie komercdarbības atbalsta saņemšanas nosacījumi, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu atbalsta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 93 redakcijā)

26.1 Atbalsts granta veidā tiek uzskatīts par pamatoti izlietotu, ja atbalsta saņēmējs pēc pasākuma norises ir iesniedzis sabiedrībā "Altum" šo noteikumu 23.1 punktā minēto pārskatu. Grants uzskatāms par pamatoti izlietotu arī tad, ja pasākums nav noticis valstī noteikto Covid-19 izplatības ierobežojumu dēļ vai tas noticis pēc šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minētā termiņa, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim un atbalsta saņēmējs iesniedzis sabiedrībā "Altum" šo noteikumu 23.1 punktā minēto pārskatu.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

26.2 Ja atbalsta saņēmējs nespēj izpildīt atbalsta līgumā paredzētās saistības, bet naudas plūsma vai saimniecības attīstības plāns apliecina atbalsta saņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu nākotnē, sabiedrība "Altum" ir tiesīga restrukturizēt aizdevumu, pagarinot šo noteikumu 15. punktā minēto termiņu līdz četriem gadiem, kā arī mainot maksājumu kārtību (apmēru) un struktūru (periodiskumu).

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 93 redakcijā)

27. Saskaņā ar šiem noteikumiem sniegto atbalstu par tām pašām pasākuma īstenošanas izmaksām nedrīkst apvienot ar citu finansējumu jebkādu citu valsts atbalsta projektu vai programmu ietvaros.

28. Sabiedrība "Altum" nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Pagaidu regulējuma 88. punktā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām, ievērojot normatīvos aktus par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

29. Sabiedrība "Altum" nodrošina šo noteikumu ietvaros sniegtā atbalsta un informācijas uzskaiti. Minēto informāciju sabiedrība "Altum" glabā 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

29.1 Sabiedrība "Altum" publicē savā tīmekļvietnē to atbalsta saņēmēju sarakstu, kuri šo noteikumu ietvaros ir saņēmuši atbalstu, un piešķirtā atbalsta apmēru.

(MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

30. Atbalsta saņēmējs ar šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu saistītos dokumentus glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

31. (Svītrots ar MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 93)

31.1 Finanšu ministrija, pamatojoties uz sabiedrības "Altum" sniegto informāciju, līdz 2022. gada 30. jūnijam informē Eiropas Komisiju par pasākumu, kas tiek īstenots saskaņā ar Pagaidu regulējumu, kā arī iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 93 redakcijā)

32. (Svītrots ar MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 93)

32.1 Atbalstu piešķir līdz 2022. gada 30. jūnijam.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 93 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

33. Noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

34. Kultūras ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministrs N. Puntulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 86Pieņemts: 04.02.2021.Stājas spēkā: 11.05.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 09.02.2021. OP numurs: 2021/27.13
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
320816
{"selected":{"value":"14.05.2022","content":"<font class='s-1'>14.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.05.2022","iso_value":"2022\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2022","iso_value":"2022\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2022.-13.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2021","iso_value":"2021\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2021.-28.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2021","iso_value":"2021\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2021.-20.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.05.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)