Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 29. septembra saistošos noteikumus "Par kārtību Ādažu novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2020/27

Carnikavā 2020. gada 25. novembrī
Par kārtību, kādā izmantojama sporta un atpūtas centra "Zibeņi" teritorija
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2020. gada 25. novembra lēmumu
(prot. Nr. 25, 32. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 2. un 4. punktu,
Meža likuma 38.3panta 1. daļas punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izmantojama sporta un aktīvās atpūtas centra "Zibeņi" (turpmāk – komplekss) teritorijas daļa, kas atrodas Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumu mērķis ir organizēt kompleksā sabiedrības atpūtas, sporta, izglītošanas, audzināšanas un saimniecisko darbību tā, lai nodrošinātu tajā esošo dabas, kultūrvēsturisko un rekreatīvo vērtību saglabāšanu.

3. Komplekss ietver Zibeņu parka teritoriju un tam piegulošās teritorijas. Kompleksa kopējā zemes platība ir 22,68 ha, kas visa atrodas Carnikava novada administratīvajā teritorijā (kadastra Nr. 8052 005 1449).

4. Ievērojot šo noteikumu prasības un ierobežojumus, kompleksa meži un ūdeņi ir publiski lietojami apmeklētājiem.

5. Kompleksa teritorijas labiekārtojumu veido šāda infrastruktūra un aprīkojums:

5.1. ceļu sistēma ar autostāvvietām;

5.2. apgaismojums;

5.3. sporta, tūrisma, atpūtas un izziņas infrastruktūra:

5.3.1. ģērbtuve, sausās tualetes u.c.;

5.3.2. gājēju taku, celiņu, velo, slēpošanas un suņu pajūgu trašu sistēma;

5.3.3. dažādi laukumi un būves;

5.3.4. vides objekti, sporta ierīces, velo novietnes, malkas novietnes, mantu pakaramie, galdi un soli, atkritumu tvertnes u.c. mazās arhitektūras formas;

5.3.5. informācijas stendi un punkti, aizlieguma zīmes, norādes, teritorijas, trašu u.c. marķējuma zīmes.

6. Būtiskākais kompleksa labiekārtojums dabā tiek atzīmēts ar marķējuma zīmēm un norādīts izvietotajos informācijas stendos un mājaslapā www.carnikava.lv. Kompleksa labiekārtojums var mainīties, detalizēta aktuālā informācija pieejama www.carnikava.lv.

7. Trases primāri tiek izmantotas labiekārtojuma infrastruktūrā (punkts Nr. 5) norādītajam mērķim. Suņu pajūgu izbraucieniem tiek izmantotas tikai norādītās un dabā ar marķējuma zīmēm atzīmētās trasēs, izņemot atsevišķus gadījumus (piemēram, konkrēti pasākumi, sacensības), kas tiek īpaši saskaņoti ar Carnikavas novada Sporta stratēģijas nodaļu un Carnikava novada pašvaldības aģentūru "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra).

8. Kompleksa apsaimniekošanu organizē Aģentūra.

II. Kompleksa teritorijas izmantošanas un aizsardzības kārtība

9. Kompleksā aizliegts:

9.1. plūkt, zāģēt vai bojāt jebkādus augus un kokus, izņēmums ir ogu, sēņu un riekstu vākšana;

9.2. kāpt pāri norobežojuma barjerām;

9.3. iebraukt kompleksa teritorijā aiz norobežojuma barjerām vai aizliedzošajām ceļa zīmēm ar automašīnu, motociklu, kvadriciklu, motorolleru vai mopēdu bez caurlaides (izņemot marķētu operatīvo, speciālo transportu (saimniecisko darbību veikšanai)), kā arī jāt ar zirgu vai vest viņu pavadā;

9.4. vest pastaigā suni bez pavadas, kā arī aizliegts ievest suņus sporta laukumos, slēpošanas trasē, izņemot atpūtas vietu apmeklētājiem ar dzīvniekiem;

9.5. nesakopt pēc mājdzīvniekiem;

9.6. nevērīgi apieties ar uguni un kurināt uguni tam neparedzētās vietās;

9.7. smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus;

9.8. lietot sporta vai citu aprīkojumu bez iepriekšējas pārliecināšanās par aprīkojuma drošumu.

10. Kompleksā bez saskaņošanas ar Aģentūru aizliegts:

10.1. celt teltis un citas pagaidu rakstura celtnes;

10.2. aizšķērsot vai citādi traucēt kustību kompleksa teritorijā;

10.3. lietot metālu vai minerālu detektoru vai citas ierīces, kas paredzētas objektu meklēšanai zem zemes virsmas.

11. Suņu un citu mājdzīvnieku īpašnieki, ierodoties kompleksa teritorijā, uzņemas pilnu atbildību par sava mājdzīvnieka rīcību un tās kontroli.

12. Apmeklējuma gaitā radušies atkritumi jāizmet tam paredzētās vietās.

III. Slēpošanas trases izmantošanas noteikumi

13. Aizliegts izmantot slēpošanas trasi suņu pajūgu braucieniem, kā arī citiem pārvietošanās veidiem, kam slēpošanas trase nav paredzēta.

14. Sniegotajā laikā slēpošanas trasē jāievēro šādi nosacījumi:

14.1. pa slēpošanas trasi jāpārvietojas tikai ar slēpēm;

14.2. jāievēro slēpošanas trases slēpošanas virziens;

14.3. jāsaudzē izveidotās slēpošanas sliedes, nepieciešamības gadījumā bez slēpēm atļauts pārvietoties tikai pa slēpošanas trases ārpusi;

14.4. aizliegts izmantot slēpošanas trasi pastaigām (ar suni, ragavām, bērnu ratiņiem), riteņbraukšanai.

IV. Aģentūras pienākumi un kompetence

15. Aģentūrai ir pienākums:

15.1. apsaimniekot kompleksu:

15.1.1. nodrošinot teritorijas sakopšanu (atkritumu savākšanu, atkritumu urnu iztukšošanu u.tml.);

15.1.2. uzturot tehniskā kārtībā infrastruktūru un aprīkojumu.

15.2. kompleksa teritorijā izvietot informatīvus stendus, un Sporta stratēģijas nodaļas sagatavoto informāciju par kompleksa izmantošanu un aizliegumiem.

16. Aģentūras kompetencē ir:

16.1. ierobežot kompleksa teritorijas izmantošanu, nosakot ierobežojumus taku izmantošanai, atsevišķu teritoriju izmantošanai pasākumu un sacensību laikā u.tml.;

16.2. nesaskaņot pasākumus, sacensības, saimniecisko darbību un citas aktivitātes, ja tas apdraud kompleksa vērtības, neiekļaujas vai bojā ainavu, traucē citiem apmeklētājiem u.tml.;

16.3. veikt apbūvi, labiekārtojuma izveidi.

V. Publisku pasākumu organizēšana kompleksa teritorijā

17. Publisku pasākumu organizēšanu kompleksa teritorijā pārrauga un koordinē Sporta stratēģijas nodaļa. Tehnisko atbalstu sniedz Aģentūra.

18. Kompleksā atļauts rīkot tikai tādus publiskus pasākumus, kuru saturs atbilst kompleksa darbības mērķiem.

VI. Saimnieciskās darbības veikšana kompleksa teritorijā

19. Kompleksa apmeklētāju vajadzību nodrošināšanai un pakalpojumu klāsta dažādošanai kompleksa teritorijā ir atļauta saimnieciskā darbība.

20. Tirdzniecības atļauju saimnieciskās darbības veikšanai, saskaņo ar pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. Saimnieciskās darbības veicējam ir jāievēro visas kompleksa izmantošanas noteikumu prasības.

VII. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

21. Par noteikumu pārkāpumiem piemēro šādu administratīvo atbildību:

21.1. par 9. punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:

– fiziskajām personām līdz 20 naudas soda vienībām;

– juridiskajām personām no 20 līdz 140 naudas soda vienībām.

21.2. par 10.punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu

– fiziskām personām līdz 20 naudas soda vienībām;

– juridiskām personām no 50 līdz 200 naudas soda vienībām.

21.3. par 13. punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu.

22. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas.

23. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2020. gada 25. novembrī
Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/27 "Par kārtību, kādā izmantojama aktīvās atpūtas centra "Zibeņi" teritorija"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1. Lai īstenotu Carnikavas novada pašvaldības "Aktīvās atpūtas centra "Zibeņi"" attīstībai noteiktās funkcijas – nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, kā arī sekmēt un organizēt kompleksa infrastruktūras un labiekārtojuma attīstību, pielāgojot kompleksa teritoriju tūrisma, sporta, veselības veicināšanas un atpūtas aktivitāšu norisēm – nepieciešams noteikt kompleksa izmantošanas un aizsardzības kārtību.

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 2019. gada 24. aprīļa pilnvarojums Nr. 3.4-11e/964/2019 "Par pilnvarojumu valsts meža zemes atsavināšanai Carnikavas novadā, parka ierīkošanai".

2. Īss projekta satura izklāsts1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā izmantojama aktīvās atpūtas centra "Zibeņi" teritorija, kas atrodas Carnikava novada administratīvajā teritorijā. Saistošajos noteikumos noteikta kompleksa teritorijas izmantošanas un aizsardzības kārtība, kā arī publisku pasākumu organizēšanas un saimnieciskās darbības veikšanas kārtība kompleksa teritorijā.

2. Saistošie noteikumi precizēti ņemot vērā VARAM sniegtos atzinumus.

3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz Domes budžetuIr paredzama ietekme uz Domes budžetu.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidiUzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošo noteikumu projekts neskars.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu piemērošanas procedūrā privātpersonas var vērsties aģentūrā un Carnikava novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā sabiedrības līdzdalība nav izmantota.
Carnikava novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā izmantojama sporta un atpūtas centra "Zibeņi" teritorija Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2020/27Pieņemts: 25.11.2020.Stājas spēkā: 05.02.2021.Zaudē spēku: 12.05.2022.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 333, 04.02.2021.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
320804
05.02.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"