Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2020/20

Carnikavā 2020. gada 22. jūlijā
Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2020. gada 22. jūlija lēmumu
(prot. Nr. 16, 13. §)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2020. gada 25. novembra lēmumu
(prot. Nr. 25, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu
un Ceļu satiksmes likuma
9. panta trešo daļu, 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
16. panta 62 daļas 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi, apstiprināti to kustības maršruti un nodrošināta specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī nosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus.

2. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā pašvaldības noteiktajā maršrutā drīkst braukt saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi.

3. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā izmantojamos specializētos tūristu transportlīdzekļus reģistrē Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra), kas veic specializēto tūristu transportlīdzekļu un to piekabju uzskaiti, fiksējot katra specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes tehniskos datus un datus par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju.

II. Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšanas kārtība

4. Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli personai, kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), jāiesniedz Aģentūrā:

4.1. rakstveida pieteikums (pielikums Nr. 1);

4.2. dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības vai transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) apliecinājums par īpašuma vai turējuma tiesībām;

4.3. transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ja ir šādi dokumenti.

5. Aģentūra pieņem lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu, izsniedzot tā īpašniekam atbilstošu reģistrācijas dokumentu, vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli, ja nav iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar saistošo noteikumu 4. punkta nosacījumiem.

6. Reģistrācijas apliecība tiek izsniegta uz laiku, kas nepārsniedz:

6.1. divpadsmit mēnešus no brīža, kad izsniegts sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par atļauju izmantot specializēto tūristu transportlīdzekli pasažieru pārvadāšanai;

6.2. termiņu, uz kuru specializētais tūristu transportlīdzeklis nodots turējumā Pakalpojuma sniedzējam.

7. Ja Pakalpojuma sniedzējs Aģentūrā iesniedz pieteikumu ar lūgumu pagarināt izsniegtās reģistrācijas apliecības darbības termiņu un tam klāt pievieno 4.4. punktā minēto dokumentu. Aģentūra, ievērojot 6. punktā minēto, ir tiesīga pagarināt izsniegtās reģistrācijas apliecības darbības termiņu līdz divpadsmit mēnešiem.

8. Aģentūra piešķir reģistrācijas numuru katram specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcējam un katrai piekabei atbilstoši šādiem principiem:

8.1. vilcēja numura pirmie seši simboli ir: "STT-V-";

8.2. pēdējais vilcēja numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katram vilcējam, sākot no "1";

8.3. piekabes numura pirmie seši simboli ir: "STT-P-";

8.4. pēdējais piekabes numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katrai piekabei, sākot no "1".

9. Numuri jāuzkrāso uz specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes ārējās virsbūves divās vietās, ievērojot šādus nosacījumus:

9.1. numuri jāuzkrāso ar melnu krāsu; ja transportlīdzekļa virsbūve ir tumšā krāsā, tad numuri jāuzkrāso ar baltu krāsu;

9.2. uzkrāsojamā numurā katra simbola augstums – 12 cm, katra simbola platums – 6 cm, attālums starp simboliem – 16 mm;

9.3. simboliem jāizmanto "Arial" fonts;

9.4. uzkrāsotajiem numuriem jābūt skaidri saredzamiem.

III. Specializēto tūristu transportlīdzekļu maršruta apstiprināšanas kārtība

10. Lai apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, Pakalpojuma sniedzējam, jāiesniedz Aģentūrā:

10.1. rakstveida pieteikums (pielikums Nr. 2);

10.2. specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma.

11. Aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu apstiprināt maršrutu, ja:

11.1. var tikt būtiski traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki;

11.2. var tikt apdraudēta satiksmes drošība;

11.3. nav iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar saistošo noteikumu 10.punkta nosacījumiem.

12. Maršruts tiek apstiprināts uz laika periodu līdz divpadsmit mēnešiem.

IV. Lēmuma par apstiprināto specializēto tūristu transportlīdzekļu maršrutu atcelšanas kārtība

13. Lēmumu par apstiprināta specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta atcelšanu var pieņemt šādos gadījumos:

13.1. pakalpojuma sniedzējs pieteikumā Aģentūrai sniedzis nepatiesu informāciju;

13.2. specializētais tūristu transportlīdzeklis nav aprīkots atbilstoši noteiktajām prasībām;

13.3. pakalpojuma sniedzējs pārkāpj šos saistošos noteikumus;

13.4. ekspluatējot specializēto tūristu transportlīdzekli, tiek apdraudēta pasažieru vai citu personu dzīvība vai veselība;

13.5. specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājam nav Ceļu satiksmes likumā noteiktajām prasībām atbilstošas vadītāja apliecības kategorijas, kas dod tiesības vadīt specializēto tūristu transportlīdzekli;

13.6. pakalpojuma sniedzējs iesniedz Aģentūrai iesniegumu par atteikšanos no maršruta;

13.7. pakalpojuma sniedzējs zaudē īpašuma vai turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli.

V. Specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumi

14. Šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētu un aprīkotu specializēto tūristu transportlīdzekli ir atļauts izmantot pasažieru pārvadāšanai, ja tā tehniskais stāvoklis atbilst drošai pasažieru pārvadāšanai, ko apliecina ne vēlāk kā pirms 12 mēnešiem izsniegts sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums.

15. Specializētajā tūristu transportlīdzeklī pasažieriem redzamā vietā jābūt izvietotai maršruta shēmai, informācijai par pakalpojuma maksu, kā arī lietošanas drošības noteikumiem latviešu valodā un vismaz divās svešvalodās.

16. Specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst pārsniegt lēmumā par maršruta apstiprināšanu noteikto braukšanas ātrumu, un viņam ir pienākums ievērot transportlīdzekļa ietilpības normas.

17. Specializētajam tūristu transportlīdzeklim, kura pieļaujamais braukšanas ātrums saskaņā ar lēmumu par maršruta apstiprināšanu nepārsniedz 30 km/h, jābūt aprīkotam atbilstoši attiecīgo jomu reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumiem.

18. Pakalpojuma sniedzējs un specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību, un, ja ar specializēto tūristu transportlīdzekli tiek pārvadātas bērnu grupas, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam atbilstoši attiecīgo jomu reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumiem.

19. Ja sakarā ar publiskiem pasākumiem, valsts amatpersonu vizītēm vai citu iemeslu dēļ uz noteiktu laiku tiek slēgta vai ierobežota satiksme kādā no maršruta posmiem, specializētais tūristu transportlīdzeklis šajā laikā ir tiesīgs braukt tikai tajā maršruta daļā, kurā satiksme ir atļauta.

20. Pasažieru pārvadāšana ārpus apstiprinātā maršruta nav atļauta, izņemot gadījumus, kad tie ir vienreizēja rakstura pasūtījumu braucieni, kuru organizēšanas laiks un maršruts iepriekš saskaņots ar Aģentūru.

VI. Administratīvā atbildība

21. Par Noteikumu 2., 9., 14., 15., 16., 17., 18., 19. un 20. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 57 naudas soda vienībām.

22. Noteikumu izpildi kontrolē Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

VII. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzība

23. Aģentūras izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Carnikavas novada domes izpilddirektoram.

24. Carnikavas novada domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājums

25. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2010/2 "Saistošie noteikumi par specializētā tūristu transportlīdzekļa izmantošanu un reģistrācijas nosacījumiem Carnikavas novadā".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2020. gada 25. novembrī
1. pielikums
Carnikavas novada domes
saistošiem noteikumiem Nr. SN/2020/20

Pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss"

Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanai

1. Pieteikuma iesniedzējs

 
(komersanta nosaukums vai personas vārds, uzvārds)

2. Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kods

            

3. Komersanta juridiskā adrese vai personas deklarētās dzīvesvietas adrese

 
 

4. Tālrunis _____________, e-pasts _______________________________

Lūdzu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli:

Transportlīdzekļa parametri

Dzinēja tips

Izgatavošanas datums

Motora jauda

Pasažieru sēdvietu skaits

Ražotāja noteiktais maksimālais ātrums

Krāsa

garums

platums

      
        
 
Transportlīdzekļa īpašnieks 
Transportlīdzekļa turētājs 

Pielikumā pievienotie dokumenti:

1) sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai;

2) dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma (līzinga līguma gadījumā) tiesības, kopijas (uzrādot oriģinālus);

3) transportlīdzekļa tehniskos rādītājus raksturojoši dokumenti.

20____.gada ____. ______________________

    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

 

2. pielikums
Carnikavas novada domes
saistošiem noteikumiem Nr. SN/2020/20

Pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss"

Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanai

1. Pieteikuma iesniedzējs

 
(komersanta nosaukums vai personas vārds, uzvārds)

2. Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kods

            

3. Komersanta juridiskā adrese vai personas deklarētās dzīvesvietas adrese

 
 

4. Tālrunis _____________, e-pasts _______________________________

Lūdzu apstiprināt specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu:

Maršruta apraksts

Plānotais maksimālais braukšanas ātrums maršrutā

Periods, kādā plānots braukt noteiktajā maršrutā

   

Pielikumā pievienotie dokumenti:

1) sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, ja pēdējā specializētā tūristu transportlīdzekļa apskate ir veikta un sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums ir sniegts vairāk kā 12 mēnešus pirms pieteikuma specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanai iesniegšanas Aģentūrā;

2) dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas pieteikumā ietvertā informācija par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju (līzinga līguma gadījumā) atšķiras no pakalpojuma sniedzēja datiem;

3) specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma.

20____.gada ____. ______________________

    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes 2020. gada 22. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/20 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Carnikavas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsNepieciešams precizēt Carnikavas novada domes 2020. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2020/20 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Carnikavas novadā".
2. Īss projekta satura izklāstsPrecizējumi veikti pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 27. augusta atzinumā Nr. 1-18/7724 izteiktiem iebildumiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNetiek prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSekmēs uzņēmējdarbību un paplašinās tūristiem piedāvājamo pakalpojuma klāstu Carnikavas novadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā privātpersona vai juridiskā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada Pašvaldības policija un Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts tiks publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids – saskaņā ar pašvaldības nolikumu: priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: dome@carnikava.lv, pa pastu vai personīgi: Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā) un izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā mailto: www.carnikava.lv.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Carnikavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2020/20Pieņemts: 22.07.2020.Stājas spēkā: 05.02.2021.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Carnikavas novada vēstis, 333, 04.02.2021.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
320803
05.02.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)