Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Gulbenes novada domes 2024. gada 28. marta saistošos noteikumus Nr. 5 "Gulbenes novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi".
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Gulbenē 2020. gada 26. novembrī (prot. Nr. 21, 56. p.)
Kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi
Redakcionāli precizējumi ar 28.01.2021. domes sēdes
lēmumu Nr. GND/2021/43 (prot. Nr. 1, 44. p.).

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. un 6. punktu un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības kapsētu kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kā arī administratīvo atbildību par Noteikumos paredzēto prasību pārkāpumu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst vizuāla kapavietas apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu sastādīšana;

2.2. aktēta kapavieta – noteiktā kārtībā par nekoptu atzīta kapavieta;

2.3. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas vai mirušos apbedī izveidotās kapavietās;

2.4. bezpiederīgais mirušais cilvēks – mirušais cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai citu personu, kuras organizē mirušā apbedīšanu;

2.5. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī izveidotās kapavietās, bet jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota;

2.6. kapavieta (tajā skaitā arī ģimenes vai dzimtas kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušā vai urnas ar mirušā pelniem apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai (kapu kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu sastādīšanai, soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai utt.);

2.7. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai piešķirta kapavieta un kura ir atbildīga par kapavietas uzturēšanu;

2.8. kapliča – ēka kapsētā mirušā novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei (organizēšanai);

2.9. kapsēta – īpaša teritorija, kas paredzēta mirušo apbedīšanai un ar to saistīto ceremoniālo ēku apbūvei;

2.10. kapsētas apsaimniekotājs – pašvaldības iestāde, kura pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu;

2.11. nekopta kapavieta – kapavieta, kura nav kopta kopš apbedīšanas brīža vai kura nav kopta vismaz trīs gadus pēc kārtas;

2.12. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

3. Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ir šādas kapsētas:

3.1. atvērtas kapsētas:

3.1.1. Druvienas kapi - Druvienas pagastā;

3.1.2. Galgauskas kapi – Galgauskas pagastā;

3.1.3. Kancēna kapi – Tirzas pagastā;

3.1.4. Lejasciema kapi – Lejasciema pagastā;

3.1.5. Litenes kapi – Litenes pagastā;

3.1.6. Mierakalna kapi – Jaungulbenes pagastā;

3.1.7. Pededzes kapi – Stradu pagastā;

3.1.8. Rankas kapi – Rankas pagastā;

3.1.9. Sila kapi – Lizuma pagastā;

3.1.10. Stāmerienas kapi – Stāmerienas pagastā;

3.1.11. Tanslavu kapi – Gulbenes pilsētas jaunie kapi Daukstu pagastā;

3.1.12. Ušuru kapi – Līgo pagastā;

3.2. daļēji slēgtas kapsētas:

3.2.1. Gulbenes Vecie kapi – Gulbenes pilsētā;

3.2.2. Velēnas kapi – Lizuma pagastā.

4. Kapsētas statusu nosaka ar Gulbenes novada domes lēmumu.

5. Gulbenes novadā kapsētas apsaimnieko attiecīgās pašvaldības pagasta pārvaldes, kā arī Gulbenes labiekārtošanas iestāde. Kapsētu īpašnieks uzdod kapsētu apsaimniekotājam veikt Gulbenes novada kapsētu teritorijā esošo atsevišķo kapavietu, pasaules karos, Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Latvijas karavīru, nacionālo partizānu, citu valstu karavīru brāļu kapu un kara upuru kapu apsaimniekošanu atbilstoši sarakstam, kas pievienots kapu apsaimniekošanas līgumam.

II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi

6. Kapsētas ir atvērtas katru dienu bez laika ierobežojuma.

7. Kapsētas apmeklētājs neatkarīgi no apmeklējuma mērķa kapsētās izturas atbilstoši vispārpieņemtām sabiedrības uzvedības normām, ievēro Noteikumu prasības un kapsētas apsaimniekotāja norādījumus.

8. Kapsētās aizliegts:

8.1. ievest suņus bez pavadas;

8.2. apglabāt dzīvniekus;

8.3. pārvietoties ar motorizētajiem transportlīdzekļiem, izņemot:

8.3.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas apsaimniekotāja atļauja;

8.3.2. operatīvo dienestu transportlīdzekļiem un kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem transportlīdzekļiem;

8.4. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām u.tml.;

8.5. piesārņot kapsētas teritoriju un izmest atkritumus šim nolūkam neparedzētajās vietās;

8.6. izmest līdzatnestos sadzīves atkritumus;

8.7. traucēt kapsētas apmeklētājus un apbedīšanas ceremoniju norisi;

8.8. traucēt kapsētas apsaimniekotāja darbu;

8.9. bojāt apstādījumus, kapliču, ūdens ņemšanas vietas un citu kapsētas aprīkojumu;

8.10. ārpus kapavietas stādīt kokus, krūmus, dzīvžogus;

8.11. rakt smiltis un zemi kapsētas teritorijā;

8.12. patvaļīgi aizņemt kapavietas vai paplašināt esošās kapavietas;

8.13. bez saskaņošanas ar kapsētas apsaimniekotāju mainīt ierādītās kapavietas platību vai kapavietas reljefu;

8.14. novietot soliņus ārpus kapavietas robežām;

8.15. ārpus kapavietas robežām ierīkot kapavietas kopšanas inventāra (plastmasas pudeļu, trauku, maisu, grābekļu utt.) glabātuves;

8.16. postīt kapsētas aprīkojumu;

8.17. veikt apbedījumu bez kapsētas apsaimniekotāja saskaņošanas;

8.18. pārvietot kapsētas apsaimniekotāja izvietotās brīdinājuma zīmes.

9. Kapsētas apbedīšanai ir slēgtas svētdienās, pirmdienās, valsts svētku dienās un mirušo atceres dienās. Izņēmuma gadījumos šajās dienās var veikt apbedīšanu, saņemot kapsētas apsaimniekotāja saskaņojumu.

10. Kapsētās ir šādas mirušo atceres dienas – Kapu svētki un Svecīšu vakars.

III. Kapsētas apsaimniekotāja tiesības un pienākumi

11. Kapsētas apsaimniekotājs veic:

11.1. kapliču, saimniecības ēku (telpu), iekšējo ceļu un celiņu, ūdens ņemamo vietu, koplietošanas laukumu, sētu, solu uzturēšanu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju labiekārtošanu un atkritumu izvešanu;

11.2. kapsētas paplašināšanu atbilstoši apstiprinātam projektam;

11.3. kapsētas arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām;

11.4. kapsētu sektoru un rindu plānošanu, noteikšanu un ierādīšanu dabā;

11.5. kapsētas topogrāfisko un kapavietu vēsturisko inventarizāciju;

11.6. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību;

11.7. sanitāro un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.

12. Kapsētas apsaimniekotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par lietvedības kārtošanu par katra mirušā apbedīšanu. Apbedīšanas un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumenti ir mirušo reģistrācijas grāmata un elektroniskā kapavietu uzskaites sistēma.

13. Kapsētas apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu klāsts un maksa par tiem ir noteikta atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim.

14. Kapsētas apsaimniekotājs Noteikumos paredzētos pienākumus veic pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros.

15. Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības Noteikumos paredzētajos gadījumos nolīdzināt nekoptu kapavietu, kā arī atbrīvot kapavietas uzturētāja patvaļīgi aizņemto kapsētas teritorijas daļu no stādījumiem, norobežojumiem un kapavietas aprīkojuma.

IV. Kapavietas piešķiršanas kārtība

16. Jaunu kapavietu piešķir mirušā vai urnas ar mirušā pelniem apbedīšanai, ja iesniedzējam nav iepriekš piešķirta kapavieta ar iespēju veikt tajā apbedījumu. Attiecīgās kapavietas lielums noteikts 1. pielikumā.

17. Jaunas kapavietas piešķiršanai vai apbedījuma veikšanai jau piešķirtā kapavietā persona iesniedz kapsētas apsaimniekotājam:

17.1. rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu vai apbedījuma veikšanu;

17.2. kompetentas iestādes izsniegta dokumenta, kurš apliecina personas miršanas faktu, apliecinātu kopiju (uzrādot oriģinālu);

17.3. urnas ar mirušā pelniem apbedīšanas gadījumā - dokumenta, kas apliecina kremēšanas faktu, kopiju (uzrādot oriģinālu).

18. Viena persona var lūgt piešķirt vienvietīgu kapavietu vai ģimenes kapavietu, kurā ir ne vairāk par 4 kapavietām.

19. Pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kapsētas apsaimniekotājs ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pieņem attiecīgi lēmumu par kapavietas piešķiršanu vai lēmumu par apbedījuma veikšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas kapsētas apsaimniekotājs ierāda kapavietu un saskaņo iespējamo mirušā apbedīšanas laiku.

20. Daļēji slēgtā kapsētā mirušo apbedī, ja piešķirtajā kapavietā ir brīva vieta vai tajā var veikt virsapbedījumu.

21. Gulbenes Vecajos kapos, ja izveidotā kapavietā nav brīvas vietas un nevar veikt virsapbedījumu, kapavietas uzturētājam piešķir jaunu kapavietu, ja mirušais kapavietas uzturētājam ir laulātais, augšupējais vai lejupējais radinieks, brālis vai māsa.

V. Kapavietas kopšana un uzturēšana

22. Kapavietai vai ģimenes kapavietai var būt tikai viens kapavietas uzturētājs.

23. Par kapavietas uzturētāju var kļūt persona, kura savu saistību ar mirušo var pierādīt, pamatojoties uz vismaz vienu norādīto nosacījumu:

23.1. uzrādot savstarpēju radniecību apliecinošus dokumentus;

23.2. uzrādot miršanas apliecību vai dokumentus, kas liecina par mirušās personas apbedīšanu kapavietā;

23.3. izmantojot ziņas no kapsētas apsaimniekotāja arhīva datiem par agrākiem apbedījumiem kapavietā.

24. Kapavietas uzturētāja pienākums ir viena gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to pastāvīgi kopt. Labiekārtojot kapavietu, kapavietas uzturētājs informē kapsētas apsaimniekotāju par kapavietas labiekārtošanai izmantojamiem materiāliem, par pieminekļu, piemiņas plākšņu, kapakmeņu un cita kapavietas inventāra uzstādīšanas, kā arī kapavietas labiekārtošanas darbu veikšanas laiku.

25. Ja gada laikā no apbedījuma veikšanas kapavietas uzturētājs nav veicis kapavietas brīvās platības labiekārtošanu vai kopšanu, kapsētas apsaimniekotājs rakstiski brīdina kapavietas uzturētāju, paredzot tam sešu mēnešu termiņu labiekārtošanas vai kopšanas darbu veikšanai.

26. Ja sešu mēnešu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas kapavietas uzturētājs nav veicis kapavietas brīvās platības labiekārtošanu vai kopšanu, kapsētas apsaimniekotājs, pieņemot attiecīgu lēmumu, to var piešķirt citai personai.

27. Kapavietas aprīkojumu uzstāda, nebojājot blakus esošās kapavietas. Ja kapsētas apsaimniekotājs konstatē, ka kapavietas aprīkojums bojā blakus esošās kapavietas, kapavietas uzturētāju rakstiski brīdina, norādot termiņu konstatēto bojājumu novēršanai.

28. Kapavietas uzturētājs var kopt vai labiekārtot kapavietu pats vai arī, saskaņojot ar kapsētas apsaimniekotāju, noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu un uzturēšanu ar citu personu.

29. Kapavietas uzturētājam aizliegts:

29.1. patvaļīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas;

29.2. stādīt kapavietā kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai un kuru garums pēc to izaugšanas pārsniedz 2 m;

29.3. stādīt kapavietā krūmājus, kuru augstums pārsniedz 0,7 m vai kuri traucē blakus esošās kapavietas kopšanu, vai kuru zari šķērso kapavietas robežas;

29.4. bez atļaujas izcirst kokus, kuru diametrs lielāks par 12 cm;

29.5. uzstādīt kapavietā pieminekļus, piemiņas plāksnes, kapakmeņus un citu kapavietas inventāru bez saskaņošanas ar kapsētas apsaimniekotāju;

29.6. uzstādīt kapavietas apmales, kuru augstums pārsniedz 0,2 m;

29.7. patvaļīgi pārvietot grunti kapsētā;

29.8. kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus starp kapavietu rindām.

30. Kapavietas uzturētājam ir tiesības:

30.1. atteikties no piešķirtās kapavietas kapsētā un kapavietas uzturētāja statusa;

30.2. nodot kapavietas uzturētāja saistības citai personai, iesniedzot attiecīgu iesniegumu kapsētas apsaimniekotājam, vienlaikus pievienojot dokumentu, kas apliecina pilnvarotās personas piekrišanu uzņemties kapavietas uzturētāja saistības;

30.3. tikt apbedītam viņa uzturētajā kapavietā (ja iespējams).

31. Kapavietas uzturēšanas tiesības izbeidzas un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja:

31.1. kapavieta ir atbrīvota saistībā ar pārapbedīšanu;

31.2. trīs gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies neviens kapavietas uzturētāja saistību pārņēmējs;

31.3. kapavieta trīs gadus pēc kārtas ir atzīta par nekoptu atbilstoši Noteikumu paredzētajam regulējumam;

31.4. kapavietas uzturētājs rakstveidā atsakās no piešķirtās kapavietas un kapavietas uzturētāja statusa, atbrīvo kapavietu no kapavietas aprīkojuma (pieminekļiem, apmalēm, soliņiem utt.) vai atsakās no tā, un trīs mēnešu laikā no atteikšanās brīža kapsētas apsaimniekotājs nav saņēmis jaunu iesniegumu par kapavietas piešķiršanu.

32. Kapavietas uzturētāja nāves gadījumā kapavietu tā apbedīšanai var piešķirt kapavietas uzturētāja laulātajam vai radiniekam, vai arī kapavietā iepriekš apbedītā mirušā laulātajam vai radiniekam, vai arī personai, kura veic kapavietas uzturētāja apbedīšanu.

VI. Apbedīšanas kārtība

33. Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētājs vai cita persona, vai viņu izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, par to informējot kapsētas apsaimniekotāju ne vēlāk kā 48 stundas pirms apbedīšanas. Precīzu apbedīšanas laiku saskaņo ar kapsētas apsaimniekotāju.

34. Apbedīšanu veic ne agrāk kā 24 stundas pēc mirušā nāves iestāšanās brīža.

35. Mirušo apbedīšanai gulda zārkā, kremācijas gadījumā – urnā.

36. Mirušo apbedī kapā, kura garums ir ne mazāks kā 2 m, platums – 1 m, dziļums – 1,5 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmērus var attiecīgi mainīt, izņemot kapa dziļumu.

37. Urnu ar mirušā pelniem apbedī kapā ne mazāk kā 1 m dziļumā.

38. Veicot virsapbedījumu, kapa dziļums ir ne mazāks kā 1 m līdz zārka vākam.

39. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1 m līdz kokam un 0,3 m līdz piemineklim.

40. Urnu ar mirušā pelniem apbedī kapsētā iepriekš piešķirtā kapavietā vai jaunā kapavietā. Ir pieļaujama vienlaikus vairāku urnu apbedīšana vienā kapavietā.

41. Virsapbedījumu, veicot mirušā apbedīšanu zārkā, var izdarīt 20 gadus pēc apbedījuma veikšanas. Atsevišķos gadījumos, saņemot kompetento iestāžu saskaņojumu, šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem.

42. Mirušo var pārapbedīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas dienas, saņemot rakstisku kapsētas apsaimniekotāja atļauju.

43. Mirušā ekshumāciju organizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas apsaimniekotāju.

VII. Kapličas izmantošana

44. Kapliču mirušā novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei iznomā kapsētas apsaimniekotājs.

45. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā nepārsniedz laiku, ko noteicis kapsētas apsaimniekotājs. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.

VIII. Nekoptas kapavietas aktēšana

46. Reizi gadā kapsētas apsaimniekotājs apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar brīdinājuma zīmi. Brīdinājuma zīmi nostiprina nekoptās kapavietas laukumā vismaz 0.5 m augstumā, augšējo daļu iekrāsojot viegli pamanāmā dzeltenā krāsā. Brīdinājuma zīmes paraugu un informāciju, kur nepieciešams vērsties, redzot šādu zīmi kapavietā, izvieto uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā vai kapličas. Brīdinājuma zīmes paraugs pievienots 2. pielikumā.

47. Sastādot aktu par nekopto kapavietu, kapsētas apsaimniekotājs organizē informācijas par nekoptās kapavietas ievietošanu pašvaldības informatīvajā izdevumā "Gulbenes Novada Ziņas", uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv, norādot kapsētu, kurā atrodas nekoptā kapavieta, sektoru, rindu, vietu, kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību izbeigšanu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai sakopt kapavietu un ierasties pie kapsētu apsaimniekotāja.

48. Ja trīs gadu laikā ir sastādīti trīs akti par nekopto kapavietu un kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā akta sagatavošanas trīs mēnešu laikā nav sakopusi kapavietu un nav ieradusies pie kapsētas apsaimniekotāja, kapavietu uzskata par aktētu. Šajā gadījumā kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības kapavietu nolīdzināt un piešķirt to virsapbedījumam.

IX. Bezpiederīgo un nezināmo mirušo personu apbedīšanas kārtība

49. Kapsētā var veidot speciālu sektoru bezpiederīgo un nezināmo personu apbedīšanai.

50. Bezpiederīgo un nezināmo personu apbedīšanu atbilstoši Noteikumu prasībām organizē Gulbenes novada socālais dienests, piesaistot attiecīgu apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju.

51. Bezpiederīgo un nezināmo personu kapavietu saglabā 20 gadus. Pēc minētā termiņa notecēšanas kapavietu nolīdzina un, ja nav pieteicies kapavietas uzturētājs, kapsētas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par virsapbedījuma veikšanu minētajā kapavietā.

52. Ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas ir pieteicies radinieks vai jebkura cita persona, kura vēlas mirušo pārapbedīt vai arī, neveicot pārapbedīšanu, labiekārtot un kopt šo kapavietu, viņiem ir pienākums atlīdzināt pašvaldībai izdevumus, kas radušies, organizējot mirušā apbedīšanu, kā arī uzņemties kapavietas uzturētāja saistības.

X. Amatnieka un kapavietas uzturētāja profesionālā darbība kapsētā

53. Persona, kura savu darbību saskaņojusi ar kapsētas apsaimniekotāju, ir tiesīga sniegt amatnieka pakalpojumus kapsētā pēc kapavietas uzturētāja pasūtījuma.

54. Veicot darbus, mehānismus un materiālus novieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā. Pabeidzot darbus vai beidzoties darba dienai, darbavietu sakārto, atkritumus nogādājot kapsētas atkritumu savākšanas vietā vai izvedot (izved nojauktos kapu pieminekļi, apmaļu paliekas utt.).

55. Darbu veikšanai nepieciešamo transportu izmanto tikai tajos celiņos, kuri atbilst attiecīgā transporta līdzekļa izmēriem.

XI. Administratīvā atbildība un Noteikumu izpildes kontrole

56. Kontroli par Noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošina kapsētas apsaimniekotājs un Gulbenes novada pašvaldības policija.

57. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu II, V un X nodaļā minēto prasību pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Gulbenes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Gulbenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

58. Par Noteikumu II, V un X nodaļā minēto prasību neievērošanu, ja sods nav paredzēts citos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz desmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no desmit līdz divdesmit naudas soda vienībām.

59. Administratīvais sods neatbrīvo Noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma novēršanas kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

XII. Noslēguma jautājums

60. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2009. gada 28. decembra saistošos noteikumus Nr. 23 "Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
1. pielikums
Gulbenes novada domes
2020. gada 26. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"
Kapsētā ierādāmo kapavietu izmēri
KapavietaPlatums, mGarums, mLaukums, m2
Kapavietas zārkiem
Vienvietīga

1.5

3.0

4.5

Divvietīga

2.5

3.0

7,5

Trīsvietīga

4.0

3.0

12

Četrvietīga

5

3

15

Kapavietas urnām

Viena kapavieta četru urnu apglabāšanai

1

3.0

3.0

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
2. pielikums
Gulbenes novada domes
2020. gada 26. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"
Brīdinājuma zīmes paraugs

Brīdinājuma zīme ir mietiņš ar dzeltenā krāsā nokrāsotu augšējo daļu, kurā norāda aktēšanas gadu (GGGG – attiecīgais aktēšanas gads).

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
Gulbenes novada domes 2020. gada 26. novembra saistošo noteikumu Nr. 26 "Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsKapsētu apsaimniekošanas jautājumus Gulbenes novadā pašlaik reglamentē Gulbenes novada domes 2009. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 23 "Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi", kuru sākotnējā redakcija tika sagatavota pirms 11 gadiem. Ievērojot, ka kapsētu apsaimniekošanas jautājumu aktualizēšanai, precizēšanai, kā arī noformēšanai atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām nepieciešams veikt apjomīgus grozījumus, Juridiskā nodaļa sadarbībā ar Gulbenes labiekārtošanas iestādi ir sagatavojusi saistošo noteikumu projektu "Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi".

Ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. un 184. punkta prasības, saistošo noteikumu grozījumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu saistošo noteikumu projektu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts "Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" nosaka Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo kapsētu kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kā arī administratīvo atbildību par noteiktu saistošajos noteikumos paredzēto prasību pārkāpumu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts "Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Gulbenes labiekārtošanas iestāde, kā arī attiecīgās Gulbenes novada pagasta pārvaldes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas konsultācijas.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 26.11.2020.Stājas spēkā: 04.02.2021.Zaudē spēku: 08.06.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 03.02.2021. OP numurs: 2021/23.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
320713
04.02.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"