Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 36/2020

2020. gada 10. decembrī
Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kompensāciju izmaksu sabiedriskā transporta izdevumu segšanai Salaspils novada izglītojamiem
Apstiprināti
Salaspils novada domes sēdē
2020. gada 10. decembrī (prot. Nr. 26, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka izglītojamo kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī šo atvieglojumu apmēru un saņemšanas kārtību Salaspils novadā. Noteikumi attiecas uz izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Salaspils novada administratīvajā teritorijā.

2. Braukšanas maksas atvieglojumus ir tiesīgi saņemt:

2.1. Salaspils novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie;

2.2. Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie.

3. Izglītojamie ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumus par braucieniem izmantojot sabiedrisko transportu no deklarētās dzīvesvietas līdz tuvākajai vispārējās izglītības iestādei vai profesionālās ievirzes izglītības iestādei Salaspils novadā.

II. Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība

4. Izglītojamajiem tiek piešķirts viens no šādiem braukšanas maksas atvieglojumiem:

4.1. braukšanas karte autobusiem (turpmāk – Karte);

4.2. kompensāciju par izmantotajām biļetēm, ja izglītojamais dzīvo ārpus Salaspils pilsētas teritorijas un braucieniem izmanto vilcienu.

5. Kompensācijas saņemšanai viens no izglītojamā vecākiem vai likumiskais pārstāvis ne biežāk kā vienu reizi mēnesī iesniedz Salaspils novada pašvaldības iestādē "Salaspils novada Sociālais dienests" (turpmāk – Dienests) iesniegumu, kuram pievieno:

5.1. izziņu no izglītības iestādes par dienu skaitu, kurās izglītojamais apmeklējis izglītības iestādi;

5.2. izmantotās vilciena biļetes vai abonementa biļetes.

6. Kompensācija personai tiek piešķirta, pamatojoties uz Dienesta lēmumu, un tiek izmaksāta ar pārskaitījumu uz personas iesniegumā norādīto norēķinu kontu desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

7. Dienests personas iesniegumā sniegtās ziņas pārbauda Dienestam pieejamos valsts un pašvaldības reģistros.

8. Karti var iegādāties, samaksājot līdzfinansējumu 1,40 euro mēnesī. Karte ir derīga braukšanai jebkurā mēneša dienā mācību gada ietvaros ne vairāk kā 88 braucieniem mēnesī.

9. Kartes izglītojamiem izsniedz izglītības iestāde vienu reizi mācību gadā – septembrī. Līdzfinansējumu viens no izglītojamā vecākiem vai likumiskais pārstāvis maksā divas reizes gadā, pārskaitot uz Salaspils novada pašvaldības kontu 5,60 euro līdz 10. septembrim un 7,00 euro līdz 10. janvārim.

10. Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Salaspils pilsētas teritorijas, Karte tiek izsniegta bez maksas.

11. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes izsniedz Kartes tikai tiem savas iestādes izglītojamiem, kuri vienlaicīgi nav Salaspils novada vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības mācību iestādes izglītojamie.

12. Kartes nozaudēšanas gadījumā tā var tikt izsniegta atkārtoti. Izdevumus par atkārtotas Kartes izgatavošanu saskaņā ar kartes izgatavotāja noteikto maksu sedz izglītojamā vecāki vai likumiskais pārstāvis. Atkārtotu Karti izsniedz pēc naudas pārskaitījuma saņemšanas Salaspils novada pašvaldības kontā.

13. Ja izglītojamā dzīvesvieta Salaspils novada administratīvajā teritorijā tiek deklarēta mācību gada laikā, viņam ir tiesības saņemt Karti atlikušā mācību gada daļai.

14. Izglītojamajiem, kuriem nav pieejams sabiedriskais transports, nokļūšanu no dzīvesvietas līdz Salaspils novada teritorijā esošajai vispārizglītojošajai mācību iestādei un atpakaļ nodrošina ar pašvaldības transportu, kura maršrutu apstiprina pašvaldības izpilddirektors, nodrošinot, ka pašvaldības transporta pieturvieta izglītojamo uzņemšanai neatrodas tālāk par 3 km no izglītojamā dzīvesvietas. Ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas tuvāk par 3 km no izglītības iestādes vai sabiedriskā transporta pieturvietas, izglītojamā nokļūšanu līdz izglītības iestādei un atpakaļ nodrošina izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji.

15. Pašvaldības transportu izglītojamajiem, ja tajā ir brīvas vietas, var izmantot viens no vecākiem vai vecāku pilnvarota persona bērna nogādāšanai līdz Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei, ja ir saņemta pašvaldības izpilddirektora rakstiska atļauja.

III. Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršana atsevišķām izglītojamo kategorijām

16. Vienam no izglītojamā vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja izglītojamajam atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam tiek rekomendēts apgūt speciālo pamatizglītības vai vispārējās izglītības programmu, kuras apguve nav iespējama Salaspils novada administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestādēs, tiek kompensēti izdevumi par sabiedriskā transporta biļetēm nokļūšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ.

17. Kompensāciju par sabiedriskā transporta biļetēm nepiešķir, ja pašvaldība var nodrošināt transportu izglītojamā nokļūšanai līdz izglītības iestādei un atpakaļ, neatkarīgi no tā, vai izglītojamais izmanto šo iespēju.

18. Pašvaldība kompensē sabiedriskā transporta biļešu izdevumus izglītojamā nokļūšanai līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja uz izglītojamo neattiecas Ministru kabineta noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi attiecībā uz iestādi, kura īsteno rekomendēto izglītības programmu.

19.1. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.2. izziņu no izglītības iestādes par dienu skaitu, kurās izglītojamais apmeklējis izglītības iestādi;

19.3. izmantotās starppilsētu autobusu vai vilciena biļetes braucienam uz izglītības iestādi un atpakaļ.

IV. Pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

20. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Salaspils novada domē, bet domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā lēmumā noteiktajā termiņā.

V. Noslēguma jautājumi

21. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

22. Gadījumā, ja tiek konstatēts fakts par nepatiesu ziņu sniegšanu (braukšanas biežums, attālums, biļetes cena u.c.), Dienests pieņem lēmumu par braukšanas izdevumu kompensācijas pārrēķinu atbilstoši faktiskajai situācijai, pārmaksātās summas piedziņu un izmaksu pārtraukšanu uz turpmākajiem 6 mēnešiem.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars
Saistošo noteikumu Nr. 36/2020 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kompensāciju izmaksu sabiedriskā transporta izdevumu segšanai Salaspils novada izglītojamiem"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešā daļa.
2. Īss projekta satura izklāstsLai uzlabotu saistošo noteikumu regulējumu un vienlaikus pārskatītu atsevišķu braukšanas maksas atvieglojumu apmēru, kā arī atvieglojumu piešķiršanas nosacījumus, tika atzīts par nepieciešamu veikt grozījumus Salaspils novada domes 2011. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11/2011 "Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā".

Izvērtējot saistošajos noteikumos nepieciešamo grozījumu saturu un apjomu, tika secināts, ka ir lietderīgi veidot divu jaunu saistošo noteikumu projektus – atsevišķi attiecībā uz braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamiem un atsevišķi citām pasažieru kategorijām. Līdz ar to ir izstrādāti divi saistošo noteikumu projekti, kas aizstās līdzšinējos saistošos noteikumus.

Projektā, līdzīgi kā līdz šim, paredzēts izglītojamajiem piešķirt vienu no diviem braukšanas maksas atvieglojumiem – braukšanas karti autobusiem vai kompensāciju par izmantotajām biļetēm, ja izglītojamais dzīvo ārpus Salaspils pilsētas teritorijas un braucieniem izmanto vilcienu. Projektā koncentrētētāk un precīzāk ir regulēta braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuProjektam nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā. Precīzāk reglamentējot braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu izglītojamiem, projekts saglabās sākotnēji noteikto pozitīvo ietekmi uz iedzīvotāju sociāli ekonomiskais stāvokli.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmTiks samazināts administratīvais slogs Sociālajam dienestam vairs nerēķinot vidējo degvielas patēriņu transporta pārvadājumiem, kas līdz šim tika izmantoti izglītojamo pārvadāšanai uz specializēto izglītības iestādi un atpakaļ, kā arī vienkāršota iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība braukšanas maksas kompensācijas saņemšanai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav veiktas.
Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kompensāciju izmaksu sabiedriskā transporta izdevumu segšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Salaspils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 36/2020Pieņemts: 10.12.2020.Stājas spēkā: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 02.02.2021. OP numurs: 2021/22.26
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
320653
01.01.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"