Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 66

Rīgā 2021. gada 28. janvārī (prot. Nr. 10 21. §)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada
perioda vadības likuma 15. panta 12. punktu un
Reģionālās attīstības likuma 25. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" (turpmāk – programma) neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" (turpmāk – grantu shēma):

1.1. mērķi un pieejamo finansējumu;

1.2. projektu atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.3. prasības projektu iesniegumu iesniedzējiem un projektu partneriem;

1.4. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.5. projekta līguma vienpusēja uzteikuma kārtību;

1.6. komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumus.

2. Grantu shēmas mērķis ir veicināt nodarbinātību Latgales reģionā, atbalstot šo noteikumu 13. punktā minētos komersantus jaunu ideju īstenošanā.

3. Grantu shēmas ietvaros kopējais pieejamais programmas līdzfinansējums ir 540 000 euro. Programmas līdzfinansējuma atbalsta intensitāte grantu shēmas pirmajā un otrajā kārtā nepārsniedz 55 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un programmas līdzfinansējuma atbalsta intensitāte grantu shēmas trešajā kārtā nepārsniedz 75 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 406 redakcijā)

4. Latgales plānošanas reģions organizē grantu shēmu trijās kārtās. Šo noteikumu izpratnē Latgales plānošanas reģions ir grantu shēmas apsaimniekotājs.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 406 redakcijā)

II. Projektu atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumi

5. Grantu shēmas ietvaros atbalsta projektu, kas atbilst šo noteikumu pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un kurā īsteno jaunu ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā.

6. Šo noteikumu izpratnē jauna darba vieta ir:

6.1. ar darbinieku noslēgts darba līgums, kurā noteikts normālais darba laiks, un par šādu darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vismaz vienu gadu pēc darba vietas izveides;

6.2. divas un vairāk darba vietas sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits atbilst kalendāra gada normālajam darba laikam un par tām ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

7. Šo noteikumu izpratnē jauna ideja ir:

7.1. jaunu produktu vai pakalpojumu radīšana;

7.2. esošu produktu uzlabošana, ražošanas jaudas būtiska palielināšana vai ražošanas procesu būtiska maiņa;

7.3. esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošana.

8. Jaunu ideju īstenošanā ir atbalstāmas šādas darbības:

8.1. ieguldījumi, kuri plānoti produktu ražošanā:

8.1.1. ražošanas jaudas pieaugumam;

8.1.2. produkcijas daudzveidošanai ar produktiem, kuri esošās komercdarbības ietvaros iepriekš nav ražoti;

8.1.3. ražošanas procesu būtiskai maiņai;

8.2. ieguldījumi, kuri plānoti pakalpojumu sniegšanā:

8.2.1. efektivitātes pieaugumam;

8.2.2. pakalpojumu daudzveidošanai ar pakalpojumiem, kuri esošās komercdarbības ietvaros iepriekš nav sniegti;

8.3. darbinieku produktivitātes kāpināšana.

9. Ievērojot šo noteikumu 3. punktā minēto atbalsta intensitāti, viena atbalstāmā projekta minimāli pieļaujamais programmas līdzfinansējums ir 5 000 euro, grantu shēmas pirmajā un otrajā kārtā maksimāli pieļaujamais programmas līdzfinansējums ir 10 000 euro un grantu shēmas trešajā kārtā maksimāli pieļaujamais programmas līdzfinansējums ir 20 000 euro.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 406 redakcijā; sk. 25. punktu)

10. Projekta ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

10.1. jaunu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas pilnā apmērā, ja līdzfinansējuma saņēmējs:

10.1.1. patur attiecīgo pamatlīdzekli savā īpašumā un norāda grāmatvedības uzskaitē vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas un šajā laikposmā turpina to izmantot, veicinot projekta mērķu sasniegšanu;

10.1.2. apdrošina attiecīgo pamatlīdzekli pret zaudējumiem (piemēram, ugunsgrēku, zādzību, citiem parasti apdrošināmiem riskiem) projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

10.1.3. paredz atbilstošus resursus attiecīgā pamatlīdzekļa tehniskajai apkopei vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas. Resursiem jābūt pietiekamiem, lai pamatlīdzeklis varētu darboties pilnā apjomā, nodrošinot ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu;

10.2. projekta laikā iegādāto programmnodrošinājumu un pamatlīdzekļu nolietojuma daļa, kas atbilst projekta izmaksu attiecināmības periodam un faktiskā lietojuma apjomam;

10.3. patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

10.4. maksa par darbinieku dalību mācībās projekta mērķu sasniegšanai, nepārsniedzot 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un ja par to sekmīgu apguvi tiek saņemts sertifikāts vai apliecinājums;

10.5. zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības pakalpojumu izmaksas vai iekšējā audita struktūrvienības izmaksas, ja piesaistīts partneris, kas nav reģistrēts Latvijas Republikā.

11. Projekta ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās līdzfinansējuma saņēmējam vai projekta partnerim un tās atbilst šādiem nosacījumiem:

11.1. tās ir radušās projekta izmaksu attiecināmības periodā – līdz 2024. gada 30. aprīlim. Izmaksas, par kurām rēķins izrakstīts izmaksu attiecināmības perioda pēdējā mēnesī, arī tiek uzskatītas par attiecināmajām izmaksām, ja maksājums ir veikts 30 dienu laikā pēc izmaksu attiecināmības perioda beigu datuma;

11.2. tās ir samērīgas un nepieciešamas projekta īstenošanai un mērķa sasniegšanai, kā arī tās ir iekļautas apstiprinātā projekta iesnieguma budžetā;

11.3. tās ir veiktas, ievērojot izmaksu lietderības, ekonomiskuma un efektivitātes principus;

11.4. tās ir veiktas, ievērojot publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu un nodrošina pārredzamu, nediskriminējošu, beznosacījumu un konkurenci nodrošinošu procedūru;

11.5. ir nodrošināta atsevišķa grāmatvedības uzskaite par līdzfinansējuma izlietojumu projektā, nodalot projekta ietvaros veiktās izmaksas no pārējām izmaksām;

11.6. tās ir norādītas projekta pārskatā un ir pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

12. Projekta ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

12.1. parāda procenti, aizdevuma apkalpošanas maksa, nokavējuma nauda;

12.2. maksa par finanšu transakcijām un citas finansiālas izmaksas, izņemot tās izmaksas, kas saistītas ar pārskatiem, kurus pieprasa Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai vadošā iestāde vai kuri noteikti piemērojamos tiesību aktos, un līgumā par projekta īstenošanu noteikto finanšu pakalpojumu izmaksas;

12.3. uzkrājumi zaudējumu segšanai vai iespējamo saistību izpildei;

12.4. zaudējumi, kas radušies valūtas kursa svārstību dēļ;

12.5. atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis;

12.6. izmaksas, ko sedz no citiem avotiem;

12.7. naudas sodi, līgumsodi un tiesvedības izdevumi, izņemot gadījumu, ja tiesāšanās ir nepieciešama projekta mērķu sasniegšanai un ir ar to saistīta;

12.8. pārmērīgi vai nepamatoti izdevumi;

12.9. visi maksājumi (tai skaitā avansa maksājumi) un izdevumi par faktiski veiktajām piegādēm, izpildītajiem darbiem un pakalpojumiem, kas veikti ārpus projekta līgumā noteiktā izdevumu attiecināmības perioda, ievērojot šo noteikumu 11.1. apakšpunktu;

12.10. projekta sagatavošanas izmaksas;

12.11. personāla darba izmaksas – atalgojums, kā arī citi darba ņēmēja labā veicamie obligātie maksājumi, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

12.12. komandējumu un darba braucienu izmaksas;

12.13. nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

12.14. transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

12.15. esošo pamatlīdzekļu aizvietošanas izmaksas;

12.16. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 10.3. un 10.4. apakšpunktā minētos izmaksu ierobežojumus;

12.17. citas izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 10. punktā.

III. Prasības projektu iesniegumu iesniedzējiem un projektu partneriem un projekta līguma vienpusēja uzteikuma kārtība

13. Projekta iesnieguma iesniedzējs ir jebkura fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un saimniecisko darbību veic Latgales reģionā, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kas komercdarbību veic juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā, kura atrodas Latgales reģionā, ja atbalsta pretendents atbilst mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma statusam atbilstoši šādiem nosacījumiem:

13.1. mikrouzņēmums ir dibināts Latvijā un darbinieku skaits projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī un projekta īstenošanas laikā nav lielāks par pieciem, un tā apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 euro;

13.2. mazais uzņēmums ir dibināts Latvijā un darbinieku skaits projekta iesniegšanas brīdī un projekta īstenošanas laikā nav lielāks par 20, un tā apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 1 000 000 euro;

13.3. mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma pamatkapitālā ir vismaz 75 procenti privātā kapitāla daļu.

13.1 Grantu shēmas trešajā kārtā projekta iesnieguma iesniedzējs ir jebkura fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un saimniecisko darbību veic Latgales reģionā, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kas komercdarbību veic juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā, kura atrodas Latgales reģionā, ja projekta iesnieguma iesniedzējs ir dibināts Latvijā un darbinieku skaits projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī nav lielāks par 50, tā apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 5 000 000 euro un tā pamatkapitālā ir vismaz 75 procenti privātā kapitāla daļu.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 406 redakcijā; sk. 25. punktu)

14. Nosakot projekta iesnieguma iesniedzēja darbinieku skaitu un apgrozījuma apmēru, ņem vērā arī projekta iesnieguma iesniedzēja saistītos uzņēmumus, projekta iesnieguma iesniedzēja saistīto uzņēmumu grupu nosakot saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikumu.

15. Projekta iesnieguma iesniedzējs projektu īsteno viens vai kopā ar vienu vai vairākiem projekta partneriem, kurus piesaista tikai apmācību aktivitātēm šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ievērojot šo noteikumu 10.4. apakšpunktā minētos nosacījumus.

16. Projekta partneris var būt:

16.1. Latvijas Republikas tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona vai tās iestāde;

16.2. Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai komersants, ja tas nav grūtībās nonācis komercdarbības veicējs atbilstoši šo noteikumu 17.3. apakšpunkta nosacījumiem;

16.3. jebkura valsts vai privāta struktūra, komerciāla vai nekomerciāla, kā arī nevalstiskā sektora organizācija donorvalstīs un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta saņēmējvalstīs (Bulgārija, Čehija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Kipra, Lietuva, Malta, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija) vai ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, ja tai ir kopīga robeža ar Latvijas Republiku, vai jebkura starptautiska organizācija vai tās aģentūra.

(Grozīts ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 406)

17. Projekta iesnieguma iesniedzējs var pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu, ja:

17.1. projekta aktivitātes veic Latgales reģionā;

17.2. projektā iekļautās aktivitātes ir vērstas uz nodarbinātības un komercdarbības veicināšanu atbilstoši šo noteikumu 5. punkta nosacījumiem;

17.3. projekta iesnieguma iesniedzējs nav grūtībās nonācis komercdarbības veicējs:

17.3.1. komersantam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, tā komercdarbība nav izbeigta vai tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru. Komersants projekta iesniegumā apliecina, ka tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru;

17.3.2. komersants uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu (ja komersants ir kapitālsabiedrība) uzkrāto zaudējumu dēļ nav zaudējis vairāk kā pusi no parakstītā kapitāla (uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no komersanta pašu kapitāla, rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla);

17.3.3. komersants uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu (ja kādam no dalībniekiem ir neierobežota atbildība par komersanta parādsaistībām) uzkrāto zaudējumu dēļ nav zaudējis vairāk kā pusi no grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

17.3.4. komersants nav saņēmis glābšanas atbalstu vai nav atmaksājis glābšanas atbalsta ietvaros saņemto aizdevumu, nav atsaucis garantiju vai nav saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu, un uz to joprojām neattiecas pārstrukturēšanas plāns.

(Grozīts ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 406)

18. Projekta iesniegumu nevar iesniegt šādās darbībās un nozarēs:

18.1. atbilstoši Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr.  1407/2013) 1. pantā noteiktajiem ierobežojumiem;

18.2. elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde (izņemot gaisa kondicionēšanu);

18.3. zivsaimniecība un akvakultūra;

18.4. ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve, akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija;

18.5. kuģu un peldošo iekārtu būve un remonts;

18.6. tērauda ieguve, apstrāde un tērauda produktu ražošana;

18.7. sintētisko šķiedru ražošana;

18.8. ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (izņemot otrreizējo pārstrādi);

18.9. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (izņemot automobiļu un motociklu remontu);

18.10. finanšu starpniecība;

18.11. operācijas ar nekustamo īpašumu;

18.12. obligātā sociālā apdrošināšana;

18.13. azartspēles un derības;

18.14. tabakas audzēšana un tabakas izstrādājumu ražošana;

18.15. ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība;

18.16. sprāgstvielu, ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība;

18.17. alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība;

18.18. transporta nozares pakalpojumi;

18.19. pasta pakalpojumi;

18.20. lidostu vai ostu pārvaldīšana.

19. Projekta iesnieguma iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu grantu shēmas apsaimniekotājam atbilstoši grantu shēmas projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām. Grantu shēmas apsaimniekotājs izvērtē iesniegto projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

20. Grantu shēmas apsaimniekotājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no projekta līguma jebkurā no šādiem gadījumiem:

20.1. līdzfinansējuma saņēmējs nepilda projekta līgumu, tai skaitā neievēro projekta līgumā noteiktos termiņus;

20.2. līdzfinansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas projekta ietvaros izveidotās vai iegādātās vērtības vairs neizmanto projektā paredzētajiem mērķiem;

20.3. līdzfinansējuma saņēmēja pieļautā pārkāpuma dēļ ir iestājušies apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt programmas mērķa, tās iznākuma vai rezultāta rādītāju sasniegšanu.

IV. Komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumi

21. Šo noteikumu 8. punktā minētajām darbībām atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 406 redakcijā)

22. De minimis atbalstu šo noteikumu 8. punktā minētajām darbībām sniedz, ievērojot šādus nosacījumus:

22.1. līdzfinansējuma saņēmējam vai projekta partnerim piešķirtais atbalsta apjoms viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstoši Komisijas regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā minētajai viena vienota uzņēmuma definīcijai kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru;

22.2. ievērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 407/2013 3. panta 2. punktā vai citās de minimis regulās noteiktajiem attiecīgajiem robežlielumiem un drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Ja atbalstu kumulē ar valsts atbalstu, ko tiešo finanšu instrumentu veidā sniedz par tām pašām attiecināmajām izmaksām, līdzfinansējuma saņēmējs un projekta partneris iesniedz grantu shēmas apsaimniekotājam informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu;

22.3. ja līdzfinansējuma saņēmējs vai projekta partneris darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 2. punkta nosacījumiem;

22.4. komersantu apvienošanās, iegādes vai sadalīšanas gadījumā ņem vērā Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 8. un 9. punktā minētos nosacījumus;

22.5. grantu shēmas apsaimniekotājs lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem līdz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 darbības termiņa beigām;

22.6. de minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad grantu shēmas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai izdod atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

22.7. ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 pārkāpums, līdzfinansējuma saņēmējam vai projekta partnerim ir pienākums atmaksāt grantu shēmas apsaimniekotājam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 406)

23. Atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā uzskaita un reģistrē grantu shēmas apsaimniekotājs.

24. Datus par šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus:

24.1. līdzfinansējuma saņēmējs un projekta partneris – sākot no atbalsta piešķiršanas brīža;

24.2. grantu shēmas apsaimniekotājs – no brīža, kad saskaņā ar grantu shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 406 redakcijā)

25. Grozījumi attiecībā uz šo noteikumu 9. punkta izteikšanu jaunā redakcijā un šo noteikumu papildināšanu ar 13.1 punktu stājas spēkā reizē ar grozījumiem attiecīgajā līgumā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" īstenošanu (turpmāk – programmas līgums). Pēc tam kad no vadošās iestādes saņemti grozījumi programmas līgumā, programmas apsaimniekotājs publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 406 redakcijā; sk. paziņojumu)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. janvāra
noteikumiem Nr. 66
Neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Nr.
p. k.

Kritērijs

Vērtējums

1. Administratīvie kritēriji

1.1.

Projekta iesniegums iesniegts paziņojumā norādītajā termiņā

N

 

1.2.

Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas sadaļas

P

 

1.3.

Projekta iesniegumā finanšu dati norādīti euro

P

 

1.4.

Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā (izņemot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, kuras veidlapā norādīts aizpildīt angļu valodā) un tam pievienoti visi nolikumā noteiktie iesniedzamie dokumenti (sagatavoti latviešu valodā vai tiem pievienots atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādāts tulkojums latviešu valodā)

P

 

1.5.

Projekta iesniegums noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

N

 

1.6.

Projekta iesnieguma veidlapu parakstījusi projekta iesnieguma iesniedzēja pārstāvēttiesīga vai pilnvarota persona

P

 

2. Atbilstības kritēriji

2.1.

Projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 66 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē"" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi) noteiktajam projekta iesnieguma iesniedzēja veidam

N

 

2.2.

Projekta iesnieguma iesniedzējam un tā partnerim, ja tas ir no Latvijas Republikas, nav nodokļu parādu Latvijas Republikā, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katram atsevišķi pārsniedz 150 euro

P

 

2.3.

Projekta mērķis atbilst grantu shēmas mērķim – veicināt nodarbinātību Latgales reģionā, atbalstot komersantus jaunu ideju īstenošanā

N

 

2.4.

Projekta ietvaros tiek radīta vismaz viena jauna darba vieta Latgales reģionā

N

 

2.5.

Projekta aktivitātes veic Latgales reģionā

N

 

2.6.

Projekta iesniegumā plānotie sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti un izmērāmi

P

 

2.7.

Projekta iesniegumā iekļautās atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas atbilst noteikumu prasībām, tai skaitā nepārsniedz noteikumu noteiktos izmaksu ierobežojumus

P

 

2.8.

Projektā paredzētās darbības plānots pabeigt līdz 2024. gada 30. aprīlim

P

 

2.9.

Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspēju un ilgtspējas izmaksas ir atbilstoši plānotas

P

 

2.10.

Projekta iesnieguma iesniedzējam ir pietiekama projekta īstenošanas, administrēšanas un finanšu kapacitāte

N

 

2.11.

Projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst Komisijas regulas Nr.  1407/2013 prasībām de minimis atbalsta saņemšanai

N

 

2.12.

Projekta iesnieguma iesniedzējs nav grūtībās nonācis komersants atbilstoši noteikumu 17.3. apakšpunktam

N

 

2.13.

Projekta iesniegumā paredzētās darbības nav plānots īstenot noteikumu 18. punktā minētajās nozarēs atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem

N

 

3. Kvalitātes kritēriji

3.1.

Projekta iesnieguma iesniedzējs plāno īstenot darbības:

3.1.1.

pakalpojumu efektivitātes pieaugumam

5

3.1.2.

ražošanas jaudas pieaugumam vai ražošanas procesa būtiskai maiņai

10

3.1.3.

jauna pakalpojuma vai produkta radīšanai

30

3.1.4.

divu un vairāk jaunu pakalpojumu vai produktu radīšanai

40

3.2.

Projekta iesnieguma iesniedzēja veiktās nodokļu iemaksas1

Projekta iesnieguma iesniedzēja pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto, dalītas ar 100

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

Maksimāli 10

3.3.

Projekta īstenošanai piesaistīto investīciju apmērs, kas nav valsts atbalsts, pret plānoto programmas līdzfinansējumu
 

• Projekta īstenošanai piesaistīto investīciju apmērs, kas nav valsts atbalsts, pret programmas plānoto līdzfinansējumu (turpmāk – privātās investīcijas koeficients jeb PiK)

• projekta iesnieguma iesniedzēja piedāvātā PiK sniegšana tiek vērtēta saskaņā ar šādu formulu:

PiK/PiKmax x 65 = P, kur

PiKmax – visaugstākais starp projekta iesnieguma iesniedzējiem piedāvātais PiK;

PiK – projekta iesnieguma iesniedzēja piedāvātais PiK;

P – iegūto punktu skaits.

Iegūtais koeficients tiek aritmētiski noapaļots līdz veseliem skaitļiem

65

3.4.

Projekta iesnieguma iesniedzējs plāno īstenot projektu: 

3.4.1.

pilsētās, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju

0

 

3.4.2.

pārējās teritorijās, kurās ir līdz 5000 (ieskaitot) iedzīvotāju

5

 

Piezīmes.

1. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. P – ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

3. 1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =B/ 100, kur
C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā projekta iesnieguma iesniedzēja (zemnieku saimniecībai – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi samaksātās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B – projektu iesniegumu iesniedzēja pēdējā noslēgtajā gadā samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes datus.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 66Pieņemts: 28.01.2021.Stājas spēkā: 03.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 02.02.2021. OP numurs: 2021/22.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
320620
{"selected":{"value":"09.07.2022","content":"<font class='s-1'>09.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.07.2022","iso_value":"2022\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2021","iso_value":"2021\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2021.-08.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.07.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"