Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 65

Rīgā 2021. gada 28. janvārī (prot. Nr. 10 20. §)
Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
5. panta 12. punktu, 11. panta ceturto un septīto daļu,
12. panta otro daļu, 13. panta astoto daļu,
14. panta pirmo daļu, 28. panta otro daļu
un 29. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kursu programmu saturu radiācijas drošības jomā;

1.2. kritērijus darbību uzsākšanai ar jonizējošā starojuma avotiem;

1.3. darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kuras nav nepieciešams paziņot, jo cilvēku rīcība šīs darbības nespēj ietekmēt vai potenciālā jonizējošā starojuma doza un apstarošanas kaitīgā iedarbība ir tik maza, ka no radiācijas drošības viedokļa to var neņemt vērā;

1.4. darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kuras nepieciešams paziņot, un darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kuras nepieciešams reģistrēt, ņemot vērā darbības radītā jonizējošā starojuma iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi;

1.5. kārtību, kādā aptur darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kuras nepieciešams paziņot;

1.6. kārtību, kādā izsniedz, aptur un anulē reģistrācijas apliecību darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, un reģistrācijas apliecības darbības termiņu;

1.7. kārtību, kādā izsniedz, aptur un anulē licenci darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, un licences darbības termiņu;

1.8. valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību;

1.9. kārtību, kādā publiski apspriež valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu izveidošanu vai būtisku pārmaiņu veikšanu tajos;

1.10. kārtību, kādā aizpilda un iesniedz pārskatu par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kā arī šā pārskata saturu;

1.11. minimālās kvalifikācijas prasības darbu vadītājam;

1.12. darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kurām nepieciešama civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, un minimālo civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma summu;

1.13. radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu likvidēšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apstarošana nemedicīniskā attēlveidošanas nolūkā – jebkāda tīša cilvēku apstarošana attēlu iegūšanai, ja apstarošanas galvenais nolūks nav nest labumu apstarošanai pakļautās personas veselībai;

2.2. izņēmuma limits – radioaktivitātes robežlielums, kuru nepārsniedzot nav nepieciešama paziņošana par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;

2.3. paātrinātājs – ierīce vai iekārta, kurā tiek paātrinātas daļiņas, emitējot jonizējošo starojumu ar enerģiju, kas ir lielāka par vienu megaelektronvoltu (MeV).

II. Darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, par kurām nav nepieciešama paziņošana

3. Paziņošana par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (turpmāk – paziņošana) nav nepieciešama, ja jonizējošā starojuma avots ir:

3.1. radioaktīvs materiāls, kas atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

3.1.1. kopējā radioaktivitāte attiecīgajam radionuklīdam ir mazāka par šo noteikumu 1. pielikumā norādīto izņēmuma limitu;

3.1.2. īpatnējā radioaktivitāte attiecīgajam radionuklīdam uz masas vienību nepārsniedz šo noteikumu 1. pielikumā norādīto izņēmuma limitu un radioaktīvās vielas kopējais daudzums nepārsniedz 1 000 kg;

3.2. vizuālā attēla demonstrācijai paredzēta katodstaru caurule vai elektrisks aparāts, tai skaitā elektronmikroskops, kura maksimālā elektriskā lauka potenciālu starpība nepārsniedz 30 kilovoltus (kV) un ekspluatācijas apstākļos, kas atbilst ražotāja nosacījumiem, radītā jonizējošā starojuma dozas jauda ir mazāka par 1 mikrozīvertu (µSv) stundā 0,1 m attālumā no jebkura sasniedzama aparāta virsmas punkta;

3.3. iekārta vai aparāts, kas satur slēgtu starojuma avotu, un šajā starojuma avotā esošās radioaktīvās vielas kopējā radioaktivitāte, īpatnējā radioaktivitāte vai abi šie radioaktivitātes lielumi attiecīgajam radionuklīdam pārsniedz šo noteikumu 1. pielikumā norādīto izņēmuma limitu, ja ekspluatācijas apstākļos, kas atbilst ražotāja nosacījumiem, jonizējošā starojuma avota radītā dozas jauda ir mazāka par 1 µSv stundā 0,1 m attālumā no jebkura sasniedzama aparāta virsmas punkta un paredzamā efektīvā starojuma doza iedzīvotājam ir mazāka par 10 µSv gadā. Pēc slēgta starojuma avota lietošanas beigām nodrošina radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem;

3.4. dūmu detektors, kurā izmantots amerīcija radionuklīds (241Am), ja kopējā radioaktivitāte vienam detektoram nepārsniedz 74 kilobekerelus (kBq) un dūmu detektoru kopējais vienlaikus vienā ēkā uzstādītais vai glabājamais skaits nepārsniedz 100 vienības;

3.5. torija (232Th) sakausējumi luminiscento lampu elektrodos, gāzu izlādes caurulēs un elektronu kineskopos, kā arī sakarsētu gāzes lampu kvēldiegos, ja attiecīgo izstrādājumu kopējais vienlaikus vienā ēkā uzstādītais vai glabājamais skaits nepārsniedz 10 000 vienību gadā;

3.6. torijs (232Th) speciālajos sakausējumos aviācijas dzinējos vai ugunsizturīgās laboratorijas ierīcēs, ja attiecīgo sakausējumu kopējā vienlaikus vienā ēkā glabājamā masa nepārsniedz 1 000 kg;

3.7. torijs (232Th) metināšanas elektrodos, ja torija koncentrācija nepārsniedz 5 % no kopējās elektrodu masas un šādu elektrodu kopējais vienlaikus vienā ēkā uzstādītais, glabājamais vai gada laikā izmantotais svars nepārsniedz 1 000 kg;

3.8. tritijs (3H) un kriptons (85Kr) luminiscentajās un fluorescentajās lampās, kā arī gāzu izlādes caurulēs, kuru radioaktivitāte vienā izstrādājumā nepārsniedz šo noteikumu 1. pielikumā norādīto izņēmuma limitu un attiecīgo izstrādājumu kopējais vienlaikus vienā ēkā uzstādītais vai glabājamais skaits nepārsniedz 10 000 izstrādājumu;

3.9. dabiskas izcelsmes radioaktīvs materiāls, kura īpatnējā radioaktivitāte pārsniedz šo noteikumu 1. pielikumā norādīto izņēmuma limitu, ja šis materiāls nav īpaši apstrādāts, lai palielinātu tā īpatnējo radioaktivitāti, un, veicot darbības ar šo materiālu, vienas personas saņemtā kopējā jonizējošā starojuma doza nepārsniedz 1 milizīvertu (mSv) gadā;

3.10. radionuklīdu maisījums, ja tā katra radionuklīda daļas vai kopējā vai īpatnējā radioaktivitātes summa kopējā daudzumā, kas dalīts ar šo noteikumu 1. pielikumā norādīto izņēmuma limitu attiecīgajam radionuklīdam, ir mazāka par vienu vai vienāda ar to.

4. Paziņošana nav nepieciešama par šādām darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem, kas spēj ģenerēt jonizējošo starojumu, tai skaitā rentgenstarojumu, neitronus, elektronus vai citas lādētas daļiņas:

4.1. iegāde;

4.2. transportēšana vai pārvietošana;

4.3. ievešana no Eiropas Savienības dalībvalsts un izvešana uz Eiropas Savienības dalībvalsti;

4.4. tranzīts;

4.5. eksports un imports.

5. Ja saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu radionuklīda – mātes nuklīda – sabrukšanas procesā rodas ilgstošā līdzsvarā esoši radionuklīdi, kas minēti šo noteikumu 2. pielikumā, – meitas nuklīdi, šo noteikumu 1. pielikumā norādītais izņēmuma limits attiecas ne tikai uz mātes nuklīdu, bet arī uz attiecīgajiem meitas nuklīdiem. Šajā gadījumā, lai noteiktu, vai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem ir nepieciešama paziņošana, izmanto mātes nuklīdam noteikto vērtību.

III. Darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kuras nepieciešams paziņot, un darbības, kuras nepieciešams reģistrēt

6. Paziņot bez turpmākas reģistrācijas apliecības vai licences saņemšanas nepieciešams šādas darbības:

6.1. plānota radiofarmaceitisko preparātu ražošanas, kodolmedicīnisko manipulāciju vai radioterapeitisko manipulāciju veikšanas vai paātrinātāja lietošanas uzsākšana;

6.2. radioaktīvās vielas nesaturoša jonizējošā starojuma avota glabāšana, ja avotu pēc tā iegādes paredzēts glabāt ilgāk nekā vienu mēnesi;

6.3. stacionāras analītiskās rentgeniekārtas lietošana, tai skaitā rentgendifraktometra vai rentgenspektrometra lietošana, kuru maksimālā elektriskā lauka potenciālu starpība nepārsniedz 100 kV.

7. Reģistrēt nepieciešams šādas darbības:

7.1. radioaktīvās vielas nesaturoša jonizējošā starojuma avota tirdzniecība, īslaicīga demonstrācija, kalibrēšana, testēšana vai citi līdzīgi mērķi bez paredzētas lietošanas darbības;

7.2. darbības ar jonizējošā starojuma avotiem zobārstniecībā;

7.3. radioaktīvās vielas nesaturoša jonizējošā starojuma avota – osteodensitometrijas vai mamogrāfijas iekārtas – lietošana medicīniskajā apstarošanā;

7.4. radioaktīvās vielas nesaturoša jonizējošā starojuma avota lietošana nemedicīniskajā apstarošanā, ja darbības tiek veiktas noteiktā telpā atbilstoši telpas plānam (montāžas plānam);

7.5. darbības ar jonizējošā starojuma avotu, kas satur radioaktīvu materiālu tā radioaktivitātes izmantošanai, – radioaktīvu avotu, ja tā kopējā radioaktivitāte ir vienāda vai pārsniedz šo noteikumu 1. pielikumā noteikto izņēmuma limitu ne vairāk kā 103 (ieskaitot) reizes;

7.6. citas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kas neatbilst šo noteikumu 3., 4. un 6. punktam un likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" noteiktajām darbībām, kurām nepieciešama licencēšana.

IV. Kritēriji darbību uzsākšanai ar jonizējošā starojuma avotiem un kvalifikācijas prasības darbu vadītājam

8. Licenci darbībām, kas saistītas ar valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta izveidošanu vai lietošanu, vai būtisku pārmaiņu veikšanu, var pieprasīt Latvijas Republikas tiešās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona un Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercsabiedrība.

9. Par kodoliekārtas operatoru var būt Latvijas Republikas tiešās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona un Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercsabiedrība.

10. Licenci radioaktīvo atkritumu glabāšanai līdz to apglabāšanai, ja plānotais glabāšanas laiks ir ilgāks par gadu, kā arī radioaktīvo atkritumu apglabāšanai var pieprasīt Latvijas Republikas tiešās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona un Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercsabiedrība.

11. Ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm reģistrēta juridiska persona var pieprasīt licenci vai reģistrācijas apliecību, ja tā reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā, izņemot šo noteikumu 9. punktā minēto gadījumu.

12. Ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsone vai pavalstniece, vai starptautiska organizācija, var pieprasīt:

12.1. licenci vai reģistrāciju jonizējošā starojuma avota īslaicīgai ievešanai demonstrācijai, kalibrēšanai, testēšanai vai citām līdzīgām darbībām, ja jonizējošā starojuma avota atrašanās laiks Latvijā nepārsniedz 30 dienas un šādas licences iesnieguma iesniedzējam ir licence, atļauja vai reģistrācija darbību veikšanai ar ievedamo jonizējošā starojuma avotu attiecīgajā ārvalstī;

12.2. licenci vai reģistrāciju katram atsevišķam jonizējošā starojuma avota tranzīta pārvadājumam.

13. Šo noteikumu 6.2. un 6.3. apakšpunktā minēto paziņojamo darbību veicējs:

13.1. nodrošina jonizējošā starojuma avota drošu ekspluatāciju un glabāšanu, kā arī izpilda ražotāja ekspluatācijas dokumentos norādītās tehniskās prasības;

13.2. ja jonizējošā starojuma avotu nodod citai fiziskai vai juridiskai personai, vienlaikus ar jonizējošā starojuma avotu nodod arī visu attiecīgo tehnisko dokumentāciju;

13.3. pēc darbību izbeigšanas par to paziņo Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram (turpmāk – centrs). Centrs, saņemot informāciju par darbību izbeigšanu, izslēdz informāciju par jonizējošā starojuma avota lietotāju un jonizējošā starojuma avotu no datubāzes.

14. Uzsākot lietot šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minēto jonizējošā starojuma avotu, darbību veicējs iesniedz centrā iesniegumu reģistrācijas apliecības vai licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saskaņā ar šo noteikumu 36. punktu.

15. Šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minēto jonizējošā starojuma avotu, ja tas nav nepieciešams turpmākajai darbībai vai ja avota drošība neatbilst normatīvajos aktos radiācijas drošības jomā noteiktajām prasībām, darbību veicējs pēc glabāšanas darbības pārtraukšanas likvidē saskaņā ar šo noteikumu 53. punktu.

16. Lai saņemtu licenci vai reģistrācijas apliecību, licences vai reģistrācijas apliecības iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – iesniedzējs) nodrošina:

16.1. darbību ar jonizējošā starojuma avotu pamatotību, ņemot vērā darbinieku un iedzīvotāju, kā arī pacientu apstarošanu, lai indivīdu vai sabiedrības labums, ko sniedz šādas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, ir lielāks par iespējamo kaitējumu veselībai. Licenci vai reģistrācijas apliecību darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem medicīniskajā apstarošanā var saņemt, ja medicīniskās ierīces laistas apgrozībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrāciju un izmantotās metodes apstiprinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtību;

16.2. jonizējošā starojuma avota drošu ekspluatāciju un glabāšanu, kā arī izpilda ražotāja ekspluatācijas dokumentos norādītās tehniskās prasības;

16.3. ar jonizējošā starojuma avota uzbūvi un lietošanu saistīto risku novērtēšanu un samazināšanu, lai pasargātu darbinieku un jebkuras citas personas veselību un dzīvību, ņemot vērā iespējamo jonizējošā starojuma ietekmi, elektriskās strāvas triecienu un mehānisko bīstamību;

16.4. paredzamo darbību specifikai atbilstošus mērīšanas līdzekļus;

16.5. gatavību radiācijas avārijām un to seku novēršanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā;

16.6. darbinieku kvalifikācijas atbilstību veicamajiem pienākumiem;

16.7. radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu;

16.8. jonizējošā starojuma avota izvietojuma montāžas plāna sagatavošanu un saskaņošanu ar sertificētu radiācijas drošības ekspertu vai medicīnas fizikas ekspertu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu sertificēšanas kārtību un ekspertu pienākumiem, kā arī nodrošina apraksta izstrādi aizsardzībai pret jonizējošo starojumu;

16.9. sertificēta radiācijas drošības eksperta vai medicīnas fizikas eksperta atzinumu par to, ka telpas, ēkas vai teritorijas ekspluatācijas apstākļi atbilst jonizējošā starojuma avota ražotāja nosacījumiem, lai veiktu paredzētās darbības, un plānotās darbības ar jonizējošā starojuma avotu ir pamatotas un nerada tiešus draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem un videi (turpmāk – eksperta atzinums), saskaņā ar normatīvajiem aktiem par radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu sertificēšanas kārtību un ekspertu pienākumiem;

16.10. normatīvajiem aktiem par jonizējošā starojuma avotu fiziskās aizsardzības prasībām atbilstošu jonizējošā starojuma avota glabātavu;

16.11. jonizējošā starojuma avota lietošanai atbilstošas vides monitoringa programmas izstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu;

16.12. radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi un jonizējošā starojuma avota demontāžas un likvidēšanas plāna (turpmāk – demontāžas un likvidēšanas plāns) izstrādi atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam;

16.13. darbību ar radioaktīvajiem atkritumiem drošības novērtējumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem.

17. Lai saņemtu licenci darbībām ar medicīniskām un nemedicīniskām radioloģiskām ierīcēm, kuru mērķis ir apzināti apstarot cilvēku nemedicīniskā attēlveidošanas nolūkā, iesniedzējs nodrošina, ka paredzētās darbības ir izvērtētas un pamatotas eksperta atzinumā, ņemot vērā:

17.1. apstarošanas mērķi, izstrādātās apstarošanas procedūras un noteiktos kritērijus par to, kādā gadījumā tiks veikta personas apstarošana;

17.2. apstarošanas rezultātā iegūto labumu un apstarošanas radīto iespējamo kaitējumu, kā arī iegūto labumu un radīto kaitējumu, ja apstarošana netiek veikta;

17.3. radioloģiskās ierīces piemērotību apstarošanai konkrētajā situācijā;

17.4. iesniedzēja finanšu, cilvēku un citu resursu pietiekamību, lai veiktu drošu apstarošanu;

17.5. radiācijas drošības optimizāciju, veicot apstarošanu ar nemedicīniskām radioloģiskām ierīcēm, tai skaitā apstarotās personas paredzamo dozu un tās atbilstību izvirzītajam dozu ierobežojumam, kā arī personāla izglītību un plānotās apmācības.

18. Lai saņemtu licenci apzinātai radioaktīvo vielu pievienošanai preču ražošanā vai izgatavošanā vai šādu preču importam, iesniedzējs nodrošina, ka attiecīgās darbības ir izvērtētas un pamatotas eksperta atzinumā, ņemot vērā:

18.1. paredzēto preces lietojumu;

18.2. preces tehniskos parametrus;

18.3. informāciju par pievienotajām radioaktīvajām vielām un to saistīšanas veidu precē;

18.4. dozas jaudu attālumos, kādos lietotāji lietos šo preci, un dozas jaudu 0,1 m attālumā no jebkuras lietotājam pieejamas preces virsmas;

18.5. preces ikdienas lietotājiem paredzamo dozu.

19. Saņemot šo noteikumu 18. punktā minēto eksperta atzinumu, centrs:

19.1. to izvērtē kopā ar citiem dokumentiem licences saņemšanai un izsniedz licenci, ja darbība ir pamatota, vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja darbība nav pamatota, pēc šādu kritēriju izvērtēšanas:

19.1.1. preces sniegums pamato tās paredzēto izmantojamību;

19.1.2. preces konstrukcija ir atbilstoša, lai līdz minimumam samazinātu apstarošanu preces parastas lietošanas laikā, kā arī izvērtē, kāda ir nepareizas lietošanas vai nejaušas apstarošanas varbūtība un sekas un vai preces tehniskajiem un fiziskajiem parametriem būtu jāpiemēro kādi nosacījumi;

19.1.3. nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi pēc preces lietošanas beigām un patērētājam tiek sniegta informācija par preces atbilstošu apsaimniekošanu pēc preces lietošanas beigām;

19.1.4. prece ir atbilstoši marķēta un patērētājam tiek sniegta dokumentācija ar visiem nepieciešamajiem norādījumiem par pareizu preces lietošanu saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām;

19.2. informē citu Eiropas Savienības valstu kompetento iestāžu kontaktpunktus par darbības pamatotības izvērtējuma saņemšanu un pēc pieprasījuma – par savu lēmumu un tā pamatojumu.

20. Operators nodrošina atkārtotu pamatojuma izvērtēšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, pieaicinot ekspertu, ja jonizējošā starojuma avota lietošanas laikā rodas jauni un nozīmīgi pierādījumi par šo darbību efektivitāti vai iespējamajām sekām vai kļūst pieejama jauna un svarīga informācija par citām metodēm un tehnoloģijām. Centrs 30 dienu laikā pēc eksperta atzinuma saņemšanas izvērtē, vai darbības ar jonizējošā starojuma avotiem vēl aizvien ir pamatotas, un aptur tās, ja darbības nav pamatotas.

21. Pirms reģistrējamu darbību uzsākšanas iesniedzējs nodrošina sākotnējo eksperta atzinumu.

22. Pirms licencējamu darbību uzsākšanas iesniedzējs nodrošina sākotnējo eksperta atzinumu. Lai atkārtoti saņemtu licenci darbību turpināšanai, nepieciešams atjaunots eksperta atzinums, kurā izvērtētas būtiskās izmaiņas apstākļos, kas var ietekmēt radiācijas drošību, tai skaitā avāriju un negadījumu vēsture operatora darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, darbinieku saņemtās dozas un izmaiņas operatora iekšējās vadības procedūrās attiecībā uz darbu ar jonizējošā starojuma avotiem.

23. Eksperta atzinums nav nepieciešams licences saņemšanai radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu apkalpošanai (tehniskai apkopei), uzstādīšanai, remontam, demontāžas un likvidēšanas pakalpojumu sniegšanai.

24. Iesniedzējs nodrošina sākotnējā demontāžas un likvidēšanas plāna izstrādi pirms licences vai reģistrācijas apliecības saņemšanas darbībām ar jonizējošā starojuma avotu, ja darbību rezultātā var rasties radioaktīvi atkritumi vai var tikt radioaktīvi piesārņota teritorija, ēkas vai citas ar jonizējošā starojuma avota lietošanu saistītas iekārtas. Sākotnējo demontāžas un likvidēšanas plānu pārskata atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi piecos gados, un papildina to ar informāciju, kas iegūta, īstenojot darbības ar jonizējošā starojuma avotiem.

25. Operators nodrošina noslēguma demontāžas un likvidēšanas plāna izstrādi pirms licences vai reģistrācijas apliecības saņemšanas jonizējošā starojuma avota likvidēšanai.

26. Lai izslēgtu no licences vai reģistrācijas apliecības likvidēto jonizējošā starojuma avotu vai anulētu licenci vai reģistrācijas apliecību, operators centrā iesniedz ziņojumu par avota demontāžu un likvidēšanu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam.

27. Darbu vadītājam, kas veic ar medicīnisku apstarošanu saistītas darbības, kvalifikācija atbilst šādiem kritērijiem:

27.1. radiodiagnostikā – iegūta viena no šādām kvalifikācijām:

27.1.1. ārsta radiologa sertifikāts, ārsta radiologa terapeita sertifikāts vai medicīnas fiziķa izglītība un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības izsniegts ārstniecības atbalsta personas sertifikāts, kā arī ir vismaz divu gadu darba pieredze ar jonizējošā starojuma avotiem radiodiagnostikā, ieskaitot laiku, kad iegūta izglītība radiācijas drošības jautājumos. Ja radiodiagnostikā izmanto radionuklīdus, nepieciešama vismaz divu gadu pieredze darbā ar radioaktīvajām vielām medicīnā;

27.1.2. radiogrāfera sertifikāts un vismaz piecu gadu darba pieredze ar jonizējošā starojuma avotiem radiodiagnostikā vai radiologa asistenta sertifikāts un vismaz septiņu gadu pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, ieskaitot laiku, kad iegūta izglītība radiācijas drošības jautājumos. Ja radiodiagnostikā izmanto radionuklīdus, nepieciešama vismaz triju gadu pieredze darbā ar radioaktīvajām vielām medicīnā;

27.2. radioterapijā – ārsta radiologa terapeita sertifikāts vai medicīnas fiziķa izglītība un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības izsniegts ārstniecības atbalsta personas sertifikāts, kā arī vismaz triju gadu darba pieredze ar jonizējošā starojuma avotiem radioterapijā, ieskaitot laiku, kad iegūta izglītība radiācijas drošības jautājumos. Ja radioterapijā izmanto radionuklīdus, nepieciešama vismaz triju gadu pieredze darbā ar radioaktīvajām vielām medicīnā;

27.3. zobārstniecībā – sertifikāts zobārsta specialitātē vai ārsta radiologa sertifikāts, vai medicīnas fiziķa vai radiogrāfera izglītība un vismaz viena gada pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem radiodiagnostikā, ieskaitot laiku, kad iegūta izglītība radiācijas drošības jautājumos. Ja zobārstniecības praksē tiek veikta arī koniska staru kūļa datortomogrāfija, zobārstam nepieciešama papildu izglītība šādu izmeklējumu veikšanai.

28. Darbu vadītājam, kas veic ar medicīnisku apstarošanu nesaistītas darbības, kvalifikācija atbilst šādiem kritērijiem:

28.1. iegūta augstākā izglītība;

28.2. apgūta apmācību kursu programma radiācijas drošības jomā vai apgūta programma medicīnas fizikas jomā;

28.3. darbā ar jonizējošā starojuma avotiem iegūta vismaz viena gada pieredze, ieskaitot laiku, kad iegūta izglītība radiācijas drošības jautājumos.

29. Darbu vadītājam veterinārmedicīniskajā praksē kvalifikācija atbilst šādiem kritērijiem:

29.1. iegūta augstākā veterinārmedicīniskā izglītība un ir spēkā veterinārmedicīniskās prakses sertifikāts;

29.2. apgūta apmācību kursu programma radiācijas drošības jomā.

30. Ja iesniedzējs izmanto tikai tādu jonizējošā starojuma avotu, kura apkalpošana neparedz tiešu darbinieku klātbūtni un jonizējošā starojuma dozas jauda viena metra attālumā ir mazāka par 1 µSv/h, darbu vadītāja kvalifikācija atbilst vismaz šādiem minimāliem kritērijiem:

30.1. iegūta vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;

30.2. apgūta apmācību kursu programma radiācijas drošības jomā.

31. Operators nodrošina darbu vadītājam un darbiniekam:

31.1. apmācību radiācijas drošības jautājumos ar centru saskaņotas kursu programmas ietvaros ne retāk kā reizi piecos gados;

31.2. ārpuskārtas apmācības un zināšanu pārbaudi, ja mainās ar jonizējošā starojuma avotiem saistītie darba pienākumi, kā arī ja tiek ieviesta jauna aparatūra vai jauna procedūra darbā ar jonizējošā starojuma avotiem.

32. Papildus šo noteikumu 31. punktā minētajām apmācībām operators darbiniekam ne retāk kā reizi gadā nodrošina instruktāžu par radiācijas drošības jautājumiem un par to izdara atzīmi attiecīgā žurnālā.

33. Izglītības iestāde vai centrs, kas izstrādā šo noteikumu 28., 29., 30. un 31. punktā minēto apmācību kursu programmu radiācijas drošības jomā, saskaņo to ar attiecīgo nozares profesionālo organizāciju. Izglītības iestāde papildus saskaņo kursu programmu ar centru. Kursu programmā ietver:

33.1. darbiniekiem:

33.1.1. teorētiskās mācības par normatīvo aktu prasībām radiācijas drošībā un kodoldrošībā un darbinieku veselības aizsardzības nodrošināšanā;

33.1.2. teorētiskās un praktiskās mācības par drošām darba metodēm, aizsardzības līdzekļiem un radiācijas drošību;

33.2. darbu vadītājiem:

33.2.1. teorētiskās mācības par normatīvo aktu prasībām radiācijas drošībā un kodoldrošībā un darbinieku veselības aizsardzības nodrošināšanā;

33.2.2. teorētiskās un praktiskās mācības par drošām darba metodēm, aizsardzības līdzekļiem un radiācijas drošību;

33.2.3. teorētiskās un praktiskās mācības par jonizējošā starojuma dozas novērtēšanu, radiācijas drošības kultūru, kvalitātes nodrošināšanu un kvalitātes kontroli;

33.3. mācību daudzizvēļu testu, kurā pozitīvu vērtējumu saņem, pareizi atbildot vismaz uz 70 % no uzdotajiem jautājumiem.

V. Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošana, reģistrācijas apliecības un licences izsniegšana

34. Iesniedzējs Valsts vides dienesta informācijas sistēmā iesniedz iesniegumu:

34.1. darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanai (4. pielikuma I nodaļa);

34.2. reģistrācijas apliecības saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (4. pielikuma II nodaļa);

34.3. licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (4. pielikuma III nodaļa).

35. Iesniedzējs iesniegumu darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanai iesniedz:

35.1. vismaz sešus mēnešus pirms šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto plānoto darbību uzsākšanas;

35.2. 30 dienu laikā pēc radioaktīvo vielu nesaturoša jonizējošā starojuma avota iegādes, ja iesniedzējs glabās avotu saskaņā ar šo noteikumu 6.2. apakšpunktu;

35.3. vismaz 10 darbdienas pirms šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto darbību uzsākšanas.

36. Centrs pēc šo noteikumu 35. punktā minētā iesnieguma saņemšanas 10 darbdienu laikā informē iesniedzēju, ja centrs konstatējis, ka iesniegumā norādīto darbību veikšanai nepieciešams saņemt reģistrācijas apliecību vai licenci.

37. Iesniedzējs iesniegumu darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijas apliecības vai licences saņemšanai centrā iesniedz 30 dienu laikā pēc radioaktīvo vielu nesaturoša jonizējošā starojuma avota iegādes, ja iesniedzējs plāno lietot avotu.

38. Ja iesniedzējs plāno veikt darbības ar vairākiem jonizējošā starojuma avotiem un darbībām ar šiem jonizējošā starojuma avotiem ir nepieciešama reģistrēšana un licencēšana, iesniedzējs centrā iesniedz iesniegumu licences saņemšanai visām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai iesniegumu licences saņemšanai tām darbībām, kurām nepieciešama licence, un reģistrācijas apliecības saņemšanai tām darbībām, kurām nepieciešama reģistrācija.

39. Ja operators saņēmis licenci darbībām, kurām nepieciešama licence un reģistrācijas apliecība, bet turpmāk plāno veikt tikai reģistrējamas darbības, iesniedzējs saglabā licenci, iesniedzot centrā iesniegumu grozījumu izdarīšanai licencē, vai iesniedz centrā iesniegumu reģistrācijas apliecības saņemšanai.

40. Ja operators saņēmis reģistrācijas apliecību darbību veikšanai ar jonizējošā starojuma avotiem, bet turpmāk plāno veikt arī licencējamas darbības, iesniedzējs saglabā reģistrācijas apliecību un papildus iesniedz centrā iesniegumu licences saņemšanai vai iesniedz centrā iesniegumu reģistrācijas apliecības anulēšanai un licences saņemšanai visām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

41. Reģistrācijas apliecības darbības termiņš ir neierobežots, izņemot šo noteikumu 42. punktā minētos gadījumus.

42. Centrs nosaka reģistrācijas apliecības darbības termiņu, ja iesniedzējs:

42.1. iesniegumā reģistrācijas apliecības saņemšanai lūdz veikt reģistrāciju konkrētam laikposmam, norādot termiņu;

42.2. plāno ievest jonizējošā starojuma avotu īslaicīgai demonstrācijai, kalibrēšanai, testēšanai vai citos līdzīgos nolūkos, iesniegumā reģistrācijas apliecības saņemšanai norādot termiņu;

42.3. plāno vest tranzītā radioaktīvo vielu saturošu jonizējošā starojuma avotu, iesniegumā reģistrācijas apliecības saņemšanai norādot termiņu;

42.4. plāno eksportēt vai importēt radioaktīvo vielu saturošu jonizējošā starojuma avotu, iesniegumā reģistrācijas apliecības saņemšanai norādot termiņu.

43. Licences darbības termiņš ir 10 gadi, izņemot šo noteikumu 44. punktā minētos gadījumus.

44. Centrs nosaka šādu licences darbības termiņu:

44.1. līdz trijiem gadiem – radioaktīvo vielu saturošu jonizējošā starojuma avotu, radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas starptautiskajiem pārvadājumiem;

44.2. citu termiņu, kas ir īsāks par šo noteikumu 43. punktā minēto termiņu, ja iesniedzējs iesniegumā licences saņemšanai norāda nepieciešamo licences darbības termiņu un:

44.2.1. plāno ievest jonizējošā starojuma avotu demonstrācijai, kalibrēšanai, testēšanai vai citām līdzīgām darbībām;

44.2.2. plāno vest tranzītā radioaktīvo vielu saturošu jonizējošā starojuma avotu;

44.2.3. plāno eksportēt vai importēt radioaktīvo vielu saturošu jonizējošā starojuma avotu.

45. Iesniedzējs:

45.1. kurš plāno eksportēt augstas aktivitātes slēgtu starojuma avotu, centrā iesniedz saņēmēja valsts radiācijas drošības kontroles un uzraudzības institūcijas saskaņojumu par to, ka institūcija ir informēta par plānoto avota importu;

45.2. kurš plāno importēt augstas aktivitātes slēgtu starojuma avotu, saņem centra saskaņojumu. Centra saskaņojumu var izmantot vairākiem pārvadājumiem līdz trim gadiem, ja pārvadājumus veic no viena un tā paša operatora tam pašam saņēmējam un tajos iesaistītas tās pašas radiācijas drošības kontroles un uzraudzības institūcijas;

45.3. piecas dienas pirms pārvadājuma informē saņēmēja valsts radiācijas drošības kontroles un uzraudzības institūciju un centru par plānoto pārvadājuma datumu, slēgta starojuma avota nosūtītāju, saņēmēju, radionuklīdu un kopējo radioaktivitāti (Bq) un tās noteikšanas datumu, pārvadājamo avotu skaitu un identifikācijas numuriem, ja tie ir zināmi.

46. Centrs licencē un reģistrācijas apliecībā norāda:

46.1. licences vai reģistrācijas apliecības numuru, izsniegšanas datumu un derīguma termiņu;

46.2. operatoram – fiziskai personai:

46.2.1. vārdu, uzvārdu;

46.2.2. personas kodu;

46.3. operatoram – juridiskai personai:

46.3.1. komersanta veidu;

46.3.2. firmu vai nosaukumu;

46.3.3. reģistrācijas numuru komercreģistrā;

46.3.4. juridisko adresi;

46.4. operatoram – tiešās pārvaldes iestādei vai atvasinātai publiskai personai:

46.4.1. nosaukumu;

46.4.2. juridisko adresi;

46.5. darbības ar jonizējošā starojuma avotiem;

46.6. jonizējošā starojuma avotus;

46.7. adresi, darbību veikšanas vietu, piemēram, nodaļu, korpusu, telpu vai teritoriju, kurā atļauts veikt darbības ar jonizējošā starojuma avotiem;

46.8. ierobežojumus, kas jāņem vērā operatoram.

47. Ja iesnieguma reģistrācijas apliecības vai licences saņemšanai izskatīšanas laikā mainījusies šo noteikumu 46. punktā norādītā informācija, operators piecu darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās par to rakstiski paziņo centram.

48. Centrs licenci vai reģistrācijas apliecību izsniedz elektroniska dokumenta formā.

49. Lai atkārtoti saņemtu licenci, operators iesniedz centrā iesniegumu vismaz trīs mēnešus pirms licences darbības termiņa beigām.

50. Lai izdarītu grozījumus licencē vai izmaiņas reģistrācijas apliecībā, operators iesniedz centrā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu vai brīvas formas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 51. punktu:

50.1. 10 darbdienu laikā pēc tam, kad mainījusies šo noteikumu 46.2., 46.3. un 46.4. apakšpunktā minētā informācija;

50.2. 20 darbdienu laikā pirms šo noteikumu 46.5., 46.6., 46.7. un 46.8. apakšpunktā norādītās informācijas izmaiņām.

51. Operators iesniedz centrā brīvas formas iesniegumu, ja operators:

51.1. mainījis komersanta veidu. Iesniegumam pievieno:

51.1.1. akta kopiju par jonizējošā starojuma avota pieņemšanu un nodošanu;

51.1.2. atjaunotu informāciju par noslēgtajiem ārpakalpojuma līgumiem, tai skaitā par jonizējošā starojuma avota funkciju atbilstības testēšanu un novērtēšanu, elektrodrošības pārbaudi, kalibrēšanu, darba vietas monitoringu, mēriekārtu kalibrēšanu, aizsarglīdzekļu pārbaudi, jonizējošā starojuma avota tehnisko apkopi, individuālo dozimetriju;

51.2. mainījis nosaukumu vai juridisko adresi – juridiskai personai, tiešās pārvaldes iestādei vai atvasinātai publiskai personai – vai vārdu, uzvārdu – fiziskai personai;

51.3. pārtrauc radioaktīvo vielu nesaturoša jonizējošā starojuma avota lietošanu un plāno glabāt avotu ilgāk par trijiem mēnešiem. Šajā gadījumā operators 20 darbdienu laikā pēc glabāšanas uzsākšanas iesniedz centrā iesniegumu, kurā norāda informāciju par jonizējošā starojuma avotu un tā glabāšanas adresi un telpu;

51.4. atsavina vai likvidē savā darbībā izmantotu radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu. Šajā gadījumā operators 20 darbdienu laikā pēc avota atsavināšanas vai likvidēšanas iesniedz centrā iesniegumu. Iesniegumā norāda informāciju par jonizējošā starojuma avotu, kā arī iesniegumam pievieno akta kopiju par jonizējošā starojuma avota pieņemšanu un nodošanu vai likvidēšanas akta kopiju;

51.5. iznomā savā darbībā izmantotu radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu. Šajā gadījumā operators 20 darbdienu laikā pēc avota iznomāšanas iesniedz centrā iesniegumu. Iesniegumā norāda informāciju par jonizējošā starojuma avotu un personu, kas nomā jonizējošā starojuma avotu, – fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, juridiskai personai – firmu vai nosaukumu un reģistrācijas numuru komercreģistrā, tiešās pārvaldes iestādei vai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādei – nosaukumu.

52. Radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu likvidē operators, kuram licencē vai reģistrācijas apliecībā ir ietverta jonizējošā starojuma avotu likvidēšana (turpmāk – likvidēšanas operators), vai operators, kurš radioaktīvo vielu nesaturošo jonizējošā starojuma avotu izmantojis savā darbībā.

53. Operators, kurš likvidē savā darbībā izmantotu radioaktīvo vielu nesaturošo jonizējošā starojuma avotu, vai likvidēšanas operators sastāda aktu par jonizējošā starojuma avota likvidēšanu. Aktā iekļauj informāciju par:

53.1. jonizējošā starojuma avotu;

53.2. personu, kas veikusi likvidēšanu, – fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – firma vai nosaukums un reģistrācijas numurs komercreģistrā, tiešās pārvaldes iestādei vai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādei – nosaukums;

53.3. likvidēšanas rezultātu, piemēram, jonizējošā starojuma avota rentgenlampas neatgriezeniska sabojāšana.

54. Likvidēšanas operators piecu darbdienu laikā pēc jonizējošā starojuma avota likvidēšanas iesniedz operatoram likvidēšanas aktu.

55. Operators vismaz piecas darbdienas pirms radioaktīvo vielu saturoša jonizējošā starojuma avota pārvietošanas uz cita operatora kontrolēto zonu par to rakstiski informē centru.

56. Centrs piecu darbdienu laikā pēc licences vai reģistrācijas apliecības izsniegšanas, kā arī pēc grozījumu izdarīšanas licencē vai izmaiņu veikšanas reģistrācijas apliecībā ievieto Valsts vides dienesta tīmekļvietnē šo noteikumu 46. punktā minēto informāciju, izņemot šo noteikumu 46.2.2. apakšpunktā minēto informāciju.

57. Centrs licenci izsniedz pēc tam, kad iesniedzējs centrā iesniedzis operatora civiltiesiskās atbildības polisi darbību veikšanai ar radioaktīvajiem avotiem, kuru kopējā radioaktivitāte vairāk nekā 103 reizes pārsniedz šo noteikumu 1. pielikumā norādīto izņēmuma limitu. Operatora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summa noteikta šo noteikumu 5. pielikumā.

58. Ja operators, kas ir juridiska persona, tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, tiek reorganizēts, centrs var pagarināt licences vai reģistrācijas apliecības darbības termiņu uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, līdz juridiskā persona, tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, kas ir iepriekšējā operatora tiesību un saistību pārņēmēja attiecībā uz darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, iesniedz iesniegumu un saņem jaunu licenci vai reģistrācijas apliecību attiecīgām darbībām.

59. Ja drošības, tehnoloģisko vai ekonomisko apsvērumu dēļ nepieciešams veikt tādas pārmaiņas darbībās ar valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektiem, kuru rezultātā jāmaina licences nosacījumi, tad līdz grozījumu izdarīšanai licencē operators:

59.1. sagatavo novērtējumu par to, kā tiks ievēroti radiācijas drošības un kodoldrošības pamatprincipi un normatīvie akti radiācijas drošības un kodoldrošības jomā;

59.2. vismaz trīs mēnešus pirms plānoto pārmaiņu ieviešanas iesniedz centrā iesniegumu par grozījumu izdarīšanu licences nosacījumos un iesniegumam pievieno:

59.2.1. pilnu drošības novērtējumu;

59.2.2. ar vietējo pašvaldību un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu saskaņotu precizētu plānu par gatavību avārijām un rīcību avārijas situācijās, kas var rasties pārmaiņu dēļ;

59.2.3. radiācijas drošības un kodoldrošības instrukciju un darbinieku apmācības programmas aprakstu, kurā paredzēts nodrošinājums, lai apstarošanas līmenis būtu saprātīgi zems, izvēloties plānotajām pārmaiņām atbilstošus radiācijas drošības un kodoldrošības pasākumus;

59.2.4. to telpu, ēku vai teritoriju plānu un aprakstu, kur veiks darbības ar jonizējošā starojuma avotu, ja plānotās pārmaiņas tos skar;

59.2.5. precizētu radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmu;

59.2.6. plānoto pārmaiņu novērtējumu attiecībā uz radioaktīvo vielu izkliedi vidē, kā arī precizētu ventilācijas un kanalizācijas sistēmu shēmas un monitoringa sistēmas aprakstu, ja plānotās pārmaiņas tās skar;

59.2.7. paredzamo pārmaiņu aprakstu par darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem pirms to nodošanas apglabāšanai;

59.2.8. precizētu fiziskās aizsardzības sistēmas aprakstu, kas saskaņots ar Valsts drošības dienestu.

60. Ja jonizējošā starojuma avotu nodod citam operatoram, vienlaikus ar jonizējošā starojuma avotu nodod arī visu attiecīgo tehnisko dokumentāciju.

61. Operators saglabā šādus dokumentus:

61.1. ar darbu vadītāju un darbiniekiem saistīto dokumentāciju – līdz dienai, kamēr darbinieks strādā pie operatora, ja normatīvie akti par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude un darbinieku apstarošanas kontrole un uzskaite, nenosaka citu dokumentu glabāšanas laiku;

61.2. jonizējošā starojuma avota tehnisko dokumentāciju un īpašumtiesības apliecinošu dokumentu – visu jonizējošā starojuma avota izmantošanas laiku;

61.3. līdz licences vai reģistrācijas apliecības darbības termiņa beigām:

61.3.1. dokumentus, kas minēti šo noteikumu 4. pielikuma II nodaļas 5.1.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.7., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3. un 5.4.4. apakšpunktā, un noslēgtos ārpakalpojuma līgumus par tām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kuras operators pats neveic;

61.3.2. dokumentus, kas minēti šo noteikumu 4. pielikuma III nodaļas 5.1.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.7., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4., 5.4.5., 5.4.6., 5.4.7., 5.4.8. un 5.4.9. apakšpunktā, un noslēgtos ārpakalpojuma līgumus par tām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kuras operators pats neveic;

61.4. individuālo aizsarglīdzekļu pēdējās veiktās pārbaudes rezultātus un spēkā esošu operatora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma polisi.

VI. Valsts nodevas maksāšanas kārtība un valsts nodevas likmes

62. Valsts nodevu maksā pirms iesnieguma iesniegšanas centrā, maksājumu veicot ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu ar pārskaitījumu vai maksājuma modulī Valsts vides dienesta informācijas sistēmā.

63. Atbilstoši valsts nodevas veidam valsts nodevu maksā šādā apmērā:

63.1. par reģistrācijas apliecības izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem – 97 euro;

63.2. par licences izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem – 170 euro;

63.3. par izmaiņu veikšanu reģistrācijas apliecībā darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem – 54 euro;

63.4. par grozījumu izdarīšanu licencē darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem – 84 euro;

63.5. par izmaiņām, kas minētas šo noteikumu 64. punktā, piemērojams atvieglojums valsts nodevai par izmaiņu veikšanu reģistrācijas apliecībā darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un par grozījumu izdarīšanu licencē darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un maksājama valsts nodeva 10 euro apmērā.

64. Šo noteikumu 63.5. apakšpunktā minēto valsts nodevu 10 euro apmērā maksā, ja grozījumi licencē, tai skaitā speciālajā atļaujā (licencē), tiek izdarīti vai izmaiņas reģistrācijas apliecībā tiek veiktas:

64.1. atsavinot jonizējošā starojuma avotu;

64.2. izbeidzot darbību ar jonizējošā starojuma avotu;

64.3. mainot operatora nosaukumu vai juridisko adresi;

64.4. mainot operatora komersanta veidu;

64.5. mainot darbības veidu no jonizējošā starojuma avota lietošanas uz glabāšanu;

64.6. mainot darbību veikšanas vietu, piemēram, nodaļu, korpusu, telpu;

64.7. mainot jonizējošā starojuma avota glabāšanas adresi;

64.8. iekļaujot pārveidotu jonizējošā starojuma avotu, kuram mainīta rentgenlampa vai augstsprieguma ģenerators.

65. Ja operatoram ir licence, kurā ir reģistrējamas un licencējamas darbības, un operatoram pēc izmaiņām paliek tikai reģistrējamās darbības, valsts nodevu maksā šādā apmērā:

65.1. ja operators izvēlas saglabāt licenci un izdarīt grozījumus licencē, operators maksā šo noteikumu 63.4. apakšpunktā minēto valsts nodevu par grozījumu izdarīšanu licencē darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem – 84 euro, izņemot šo noteikumu 64. punktā minētos gadījumus;

65.2. ja operators izvēlas veikt darbību reģistrāciju, operators maksā šo noteikumu 63.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu par izmaiņu veikšanu reģistrācijas apliecībā darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem – 54 euro.

66. Ja operators saņēmis speciālo atļauju (licenci), bet saskaņā ar šiem noteikumiem nepieciešama reģistrācijas apliecība vai licence, atbilstoši operatora iesniegumam centrs:

66.1. izdara grozījumus speciālajā atļaujā (licencē) un operators maksā šo noteikumu 63.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu par izmaiņu veikšanu reģistrācijas apliecībā darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem 54 euro apmērā vai šo noteikumu 63.4. apakšpunktā minēto valsts nodevu par grozījumu izdarīšanu licencē darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem 84 euro apmērā, izņemot šo noteikumu 64. punktā minētos gadījumus. Operators valsts nodevu maksā atkarībā no tā, vai speciālajā atļaujā (licencē) iekļaujamā vai no tās izslēdzamā darbība ar jonizējošā starojuma avotu ir reģistrējama vai licencējama;

66.2. anulē speciālo atļauju (licenci) un izsniedz licenci vai reģistrācijas apliecību darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un operators attiecīgi maksā šo noteikumu 63.2. apakšpunktā minēto valsts nodevu 170 euro apmērā par licences izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai šo noteikumu 63.1. apakšpunktā minēto valsts nodevu 97 euro apmērā par reģistrācijas apliecības izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

67. Ja operatoram izsniegta reģistrācijas apliecība darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un papildus operators plāno veikt darbības, kurām nepieciešama licence, bet operators izvēlas saņemt licenci visām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, operators centrā iesniedz attiecīgu iesniegumu ar aktualizētu informāciju par visām veicamajām darbībām un par licences saņemšanu maksā šo noteikumu 63.2. apakšpunktā minēto valsts nodevu 170 euro apmērā par licences izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

68. Valsts nodeva nav jāmaksā, ja tiek izdarīti grozījumi licencē, tai skaitā speciālajā atļaujā (licencē), vai izmaiņas reģistrācijas apliecībā, ja:

68.1. mainās jonizējošā starojuma avota darbību veikšanas adreses nosaukums, bet jonizējošā starojuma avots netiek pārvietots;

68.2. operators iznomā jonizējošā starojuma avotu.

VII. Paziņoto darbību apturēšana, licences un reģistrācijas apliecības darbības apturēšana un anulēšana

69. Centrs izvērtē jautājumu par paziņoto darbību apturēšanu, licences un reģistrācijas apliecības darbības apturēšanu uz laiku, ja:

69.1. konstatēti radiācijas drošības un kodoldrošības pārkāpumi, kuri var radīt būtisku apdraudējumu vai kaitējumu videi vai cilvēkam;

69.2. operators noteiktā laikā neiesniedz centrā normatīvajos aktos radiācijas drošības un kodoldrošības jomā norādīto informāciju;

69.3. darbības ar jonizējošā starojuma avotiem nav pamatotas;

69.4. operators gada laikā atkārtoti pārkāpis normatīvajos aktos radiācijas drošības un kodoldrošības jomā noteiktās radiācijas drošības un kodoldrošības prasības.

70. Centrs izvērtē pārkāpuma smagumu un aptur izsniegtās licences vai reģistrācijas apliecības darbību uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

71. Ja centrs aptur licences vai reģistrācijas apliecības darbību attiecībā uz darbībām ar vienu vai vairākiem jonizējošā starojuma avotiem, tad atbilstoši licences vai reģistrācijas apliecības nosacījumiem operators var veikt darbības ar citu jonizējošā starojuma avotu, kura darbība nav apturēta.

72. Centrs pieņem lēmumu par licences vai reģistrācijas apliecības anulēšanu, ja konstatē, ka operators:

72.1. pārtraucis darbību ar jonizējošā starojuma avotiem;

72.2. mainījis komersanta veidu un ir saņemts iesniegums saskaņā ar šo noteikumu 51.1. apakšpunktu. Centrs pieņem lēmumu par esošās licences vai reģistrācijas apliecības anulēšanu un izsniedz jaunu licenci vai reģistrācijas apliecību;

72.3. nav pildījis šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos radiācijas drošības un kodoldrošības jomā noteiktos pienākumus, radot būtisku apdraudējumu vai kaitējumu videi vai cilvēkam, vai nav novērsis konstatētos pārkāpumus termiņā, kas noteikts lēmumā par licences vai reģistrācijas apliecības darbības apturēšanu;

72.4. sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas, lai saņemtu licenci vai reģistrācijas apliecību;

72.5. veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu, ja licences vai reģistrācijas apliecības darbība ir apturēta saskaņā ar šo noteikumu 70. punktu;

72.6. ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

73. Informāciju par paziņotajām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izslēdz no datubāzes, ja centrs konstatē, ka paziņoto darbību veicējs:

73.1. pārtraucis darbības ar jonizējošā starojuma avotiem;

73.2. ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

VIII. Kārtība, kādā izsniedz licenci valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu izveidošanai vai būtisku pārmaiņu veikšanai tajos, un kārtība, kādā publiski apspriežama valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu izveidošana vai būtisku pārmaiņu veikšana tajos

74. Licenci valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta izveidošanai vai būtisku pārmaiņu veikšanai tajā centrs izsniedz šādā kārtībā:

74.1. licenci jauna valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta izveidošanas uzsākšanai vai būtisku pārmaiņu veikšanas uzsākšanai tajā izsniedz pēc tam, kad iesniedzējs ir saņēmis būvatļauju. Ja valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta izveidošanai vai būtisku pārmaiņu veikšanai tajā nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, to veic pirms iesnieguma iesniegšanas licences saņemšanai;

74.2. pirms objekta darbības uzsākšanas izsniedz licenci ekspluatācijas parametru pārbaudēm, ja tādas nepieciešamas. Lai saņemtu šo licenci, iesniedzējs iesniegumam papildus pievieno:

74.2.1. pārbaudes aktus par to iekārtu tehnisko drošību, kas tieši vai netieši ietekmē radiācijas drošību un kodoldrošību attiecīgajā valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektā;

74.2.2. ekspluatācijas parametru pārbaužu plānu un grafiku;

74.3. izsniedz licenci jauna valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta darbības uzsākšanai vai darbības atsākšanai būtiski pārmainītā objektā.

75. Ja valsts nozīmes objekta būvniecība noris saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tādu būvju būvnoteikumiem, kas saistīti ar radiācijas drošību, tad šo noteikumu 74.1. apakšpunktā minētā licence nav nepieciešama.

76. Centrs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma un visu tam pievienoto dokumentu saņemšanas ievieto Valsts vides dienesta tīmekļvietnē šādu informāciju:

76.1. iesniedzēja nosaukums;

76.2. darbības nosaukums un tās veikšanas vietas adrese;

76.3. vieta un laiks, kur iespējams iepazīties ar iesniegumā licences saņemšanai ietverto informāciju un iesniegtajiem papildu materiāliem, izņemot iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ietvertos fiziskās personas datus.

77. Iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma un visu tam pievienoto dokumentu iesniegšanas centrā:

77.1. publicē reģionālajā laikrakstā paziņojumu par paredzēto darbību atbilstoši tam, kurā reģionā ietilpst attiecīgā pašvaldība, kur atrodas esošais vai plānotais valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekts;

77.2. nosūta paziņojumu attiecīgajai pašvaldībai, kura šo informāciju divu darbdienu laikā ievieto pašvaldības tīmekļvietnē;

77.3. nosūta paziņojumus par paredzēto darbību personām, kuru īpašumā vai valdījumā esošie nekustamie īpašumi robežojas ar plānotā vai esošā valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta atrašanās vietu vai atrodas tā tiešas ietekmes zonā.

78. Paziņojumā par paredzēto darbību iesniedzējs norāda:

78.1. iesniedzēja nosaukumu;

78.2. darbības nosaukumu un tās esošo vai paredzēto veikšanas vietas adresi;

78.3. vietu, kur veic vai tiks veiktas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kā arī iespējamai ietekmei pakļautās teritorijas;

78.4. laiku un vietu, kur sabiedrība var iepazīties ar iesniegumu licences saņemšanai un tam pievienotajiem dokumentiem, izņemot iesniegumā licences saņemšanai un tam pievienotajos dokumentos ietvertos fiziskās personas datus;

78.5. datumu, līdz kuram sabiedrība var iesniegt centrā rakstiskus priekšlikumus.

79. Sabiedrība 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 78. punktā minētā paziņojuma publicēšanas dienas var rakstiski iesniegt centrā priekšlikumus vai viedokli par licences izsniegšanu vai tās nosacījumiem.

80. Ja centra rīcībā nonāk informācija, kas sākotnēji – sabiedrības informēšanas uzsākšanas laikā – nebija pieejama, bet kura var ietekmēt lēmumu par licences izsniegšanu, centrs šo informāciju divu darbdienu laikā dara pieejamu sabiedrībai, publicējot to centra tīmekļvietnē un pagarinot sabiedrības līdzdalības termiņu par septiņām dienām.

81. Centrs septiņu dienu laikā pēc sabiedrības līdzdalības termiņa beigām informē iesniedzēju par saņemtajiem priekšlikumiem un viedokļiem. Iesniedzējs 10 dienu laikā izvērtē saņemtos priekšlikumus un iesniedz centrā skaidrojumu.

82. Sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos un rakstiski iesniegtos priekšlikumus par licences izsniegšanas nosacījumiem centrs izvērtē un izmanto licences nosacījumu sagatavošanai. Ja sabiedrība izteikusi priekšlikumu neizsniegt licenci, centrs lēmumu par licences izsniegšanu vai pamatotu atteikumu izsniegt licenci pieņem tikai pēc tam, kad iesniedzējam sniegta iespēja paust savu skaidrojumu saskaņā ar šo noteikumu 81. punktu.

83. Pirms izsniegt licenci šo noteikumu 74.2. un 74.3. apakšpunktā minētajā gadījumā, centrs pārbauda ar radiācijas drošību un kodoldrošību saistītu būtisku tehnisko un ekspluatācijas parametru atbilstību projektam.

84. Pēc lēmuma pieņemšanas par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci centrs piecu darbdienu laikā par to elektroniski informē pašvaldību, kuras teritorijā paredzēts izveidot valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu vai veikt būtiskas pārmaiņas tajā. Pašvaldība divu darbdienu laikā šo informāciju ievieto pašvaldības tīmekļvietnē.

IX. Pārskats par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

85. Pārskata saturs par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem noteikts šo noteikumu 6. pielikumā.

86. Operators aizpilda pārskatu atbilstoši šo noteikumu 85. punktam par iepriekšējā kalendāra gadā operatora darbībā notikušajām izmaiņām atbilstoši likumam "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" un pārskatu iesniedz Valsts vides dienesta informācijas sistēmā.

X. Noslēguma jautājumi

87. Atzīt par spēku zaudējušiem:

87.1. Ministru kabineta 2002. gada 3. janvāra noteikumus Nr. 5 "Radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma iekārtu likvidēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 3. nr.);

87.2. Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 752 "Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 254. nr.).

88. Ja saņemta reģistrācijas apliecība vai speciālā atļauja (licence) radioaktīvās vielas nesaturoša jonizējošā starojuma avota glabāšanai un jonizējošā starojuma avots nav ticis lietots, operatoram nav nepieciešams iesniegt paziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 35.2. apakšpunktu, bet operators pirms avota lietošanas uzsākšanas iesniedz centrā iesniegumu par attiecīgu izmaiņu veikšanu reģistrācijas apliecībā vai grozījumu izdarīšanu speciālajā atļaujā (licencē).

89. Ja saņemta reģistrācijas apliecība vai speciālā atļauja (licence) šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto darbību veikšanai, kurām saskaņā ar šiem noteikumiem nepieciešama darbību paziņošana, operatoram nav nepieciešams iesniegt paziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 35.3. apakšpunktu.

90. Speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem derīgas līdz tajās norādītā darbības termiņa beigām. Ja saņemta speciālā atļauja (licence), bet saskaņā ar šiem noteikumiem ir nepieciešama reģistrācijas apliecība vai licence, iesniedzējs 20 dienu laikā iesniedz centrā iesniegumu grozījumu izdarīšanai speciālajā atļaujā (licencē) vai iesniegumu speciālās atļaujas (licences) anulēšanai un reģistrācijas apliecības vai licences saņemšanai. Iesniedzot iesniegumu reģistrācijas apliecības saņemšanai, nav nepieciešams atjaunots eksperta atzinums, ja tas saņemts speciālās atļaujas (licences) darbības laikā.

91. Ja operators, kuram izsniegta licence vai speciālā atļauja (licence) darbībām ar jonizējošā starojuma avotu – medicīnisku radioloģisku ierīci –, veic apzinātu cilvēku apstarošanu nemedicīniskā attēlveidošanas nolūkā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, operators ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam iesniedz centrā iesniegumu par attiecīgu grozījumu izdarīšanu licencē vai speciālajā atļaujā (licencē).

92. Operatori, kuriem līdz 2021. gada 31. janvārim nav izstrādāts šo noteikumu 24. punktā minētais demontāžas un likvidēšanas plāns, sākotnējo demontāžas un likvidēšanas plānu izstrādā un iesniedz centrā līdz 2021. gada 31. decembrim.

93. Speciālās atļaujas (licences) plutoniju saturošu dūmu detektoru lietošanai vai glabāšanai derīgas līdz tajās noteiktā darbības termiņa beigām. Jaunu licenci plutoniju saturošu dūmu detektoru lietošanai vai glabāšanai neizsniedz, un plutoniju saturošu dūmu detektoru apsaimniekošana jānodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem.

94. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. februārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2006. gada 20. novembra Direktīvas 2006/117/Euratom par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli;

2) Padomes 2009. gada 25. jūnija Direktīvas 2009/71/Euratom, ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru;

3) Padomes 2011. gada 19. jūlija Direktīvas 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai;

4) Padomes 2013. gada 5. decembra Direktīvas 2013/59/Euratom, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. janvāra
noteikumiem Nr. 65
Radioaktivitātes izņēmuma limiti, kurus nepārsniedzot nav nepieciešams paziņot par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

Nr.
p.k.

Radionuklīds1

Kopējā radioaktivitāte, Bq

Īpatnējā radioaktivitāte, Bq/g

1.

3H

1 x 109

1 x 106

2.

7Be

1 x 107

1 x 103

3.

14C

1x 107

1 x 104

4.

15O

1 x 109

1 x 102

5.

18F

1 x 106

1 x 101

6.

22Na

1 x 106

1 x 101

7.

24Na

1 x 105

1 x 101

8.

31Si

1 x 106

1 x 103

9.

32P

1 x 105

1 x 103

10.

33P

1 x 108

1 x 105

11.

35S

1 x 108

1 x 105

12.

36Cl

1 x 106

1 x 104

13.

38Cl

1 x 105

1 x 101

14.

37Ar

1 x 108

1 x 106

15.

41Ar

1 x 109

1 x 102

16.

40K

1 x 106

1 x 102

17.

42K

1 x 106

1 x 102

18.

43K

1 x 106

1 x 101

19.

45Ca

1 x 107

1 x 104

20.

47Ca

1 x 106

1 x 101

21.

46Sc

1 x 106

1 x 101

22.

47Sc

1 x 106

1 x 102

23.

48Sc

1 x 105

1 x 101

24.

48V

1 x 105

1 x 101

25.

51Cr

1 x 107

1 x 103

26.

51Mn

1 x 105

1 x 101

27.

52Mn

1 x 105

1 x 101

28.

52mMn

1 x 105

1 x 101

29.

53Mn

1 x 109

1 x 104

30.

54Mn

1 x 106

1 x 101

31.

56Mn

1 x 105

1 x 101

32.

52Fe

1 x 106

1 x 101

33.

55Fe

1 x 106

1 x 104

34.

59Fe

1 x 106

1 x 101

35.

55Co

1 x 106

1 x 101

36.

56Co

1 x 105

1 x 101

37.

57Co

1 x 106

1 x 102

38.

58Co

1 x 106

1 x 101

39.

58mCo

1 x 107

1 x 104

40.

60Co

1 x 105

1 x 101

41.

60mCo

1 x 106

1 x 103

42.

61Co

1 x 106

1 x 102

43.

62mCo

1 x 105

1 x 101

44.

59Ni

1 x 108

1 x 104

45.

63Ni

1 x 108

1 x 105

46.

65Ni

1 x 106

1 x 101

47.

64Cu

1 x 106

1 x 102

48.

65Zn

1 x 106

1 x 101

49.

69Zn

1 x 106

1 x 104

50.

69mZn

1 x 106

1 x 102

51.

72Ga

1 x 105

1 x 101

52.

71Ge

1 x 108

1 x 104

53.

73As

1 x 107

1 x 103

54.

74As

1 x 106

1 x 101

55.

76As

1 x 105

1 x 102

56.

77As

1 x 106

1 x 103

57.

75Se

1 x 106

1 x 102

58.

82Br

1 x 106

1 x 101

59.

74Kr

1 x 109

1 x 102

60.

76Kr

1 x 109

1 x 102

61.

77Kr

1 x 109

1 x 102

62.

79Kr

1 x 105

1 x 103

63.

81Kr

1 x 107

1 x 104

64.

83mKr

1 x 1012

1 x 105

65.

85Kr

1 x 104

1 x 105

66.

85mKr

1 x 1010

1 x 103

67.

87Kr

1 x 109

1 x 102

68.

88Kr

1 x 109

1 x 102

69.

86Rb

1 x 105

1 x 102

70.

85Sr

1 x 106

1 x 102

71.

85mSr

1 x 107

1 x 102

72.

87mSr

1 x 106

1 x 102

73.

89Sr

1 x 106

1 x 103

74.

90Sr+

1 x 104

1 x 102

75.

91Sr

1 x 105

1 x 101

76.

92Sr

1 x 106

1 x 101

77.

90Y

1 x 105

1 x 103

78.

91Y

1 x 106

1 x 103

79.

91mY

1 x 106

1 x 102

80.

92Y

1 x 105

1 x 102

81.

93Y

1 x 105

1 x 102

82.

93Zr+

1 x 107

1 x 103

83.

95Zr

1 x 106

1 x 101

84.

97Zr+

1 x 105

1 x 101

85.

93mNb

1 x 107

1 x 104

86.

94Nb

1 x 106

1 x 101

87.

95Nb

1 x 106

1 x 101

88.

97Nb

1 x 106

1 x 101

89.

98Nb

1 x 105

1 x 101

90.

90Mo

1 x 106

1 x 101

91.

93Mo

1 x 108

1 x 103

92.

99Mo

1 x 106

1 x 102

93.

101Mo

1 x 106

1 x 101

94.

96Tc

1 x 106

1 x 101

95.

96mTc

1 x 107

1 x 103

96.

97Tc

1 x 108

1 x 103

97.

97mTc

1 x 107

1 x 103

98.

99Tc

1 x 107

1 x 104

99.

99mTc

1 x 107

1 x 102

100.

97Ru

1 x 107

1 x 102

101.

103Ru

1 x 106

1 x 102

102.

105Ru

1 x 106

1 x 101

103.

106Ru+

1 x 105

1 x 102

104.

103mRh

1 x 108

1 x 104

105.

105Rh

1 x 107

1 x 102

106.

103Pd

1 x 108

1 x 103

107.

109Pd

1 x 106

1 x 103

108.

105Ag

1 x 106

1 x 102

109.

108mAg+

1 x 106

1 x 101

110.

110mAg

1 x 106

1 x 101

111.

111Ag

1 x 106

1 x 103

112.

109Cd

1 x 106

1 x 104

113.

115Cd

1 x 106

1 x 102

114.

115mCd

1 x 106

1 x 103

115.

111In

1 x 106

1 x 102

116.

113mIn

1 x 106

1 x 102

117.

114mIn

1 x 106

1 x 102

118.

115mIn

1 x 106

1 x 102

119.

113Sn

1 x 107

1 x 103

120.

125Sn

1 x 105

1 x 102

121.

122Sb

1 x 104

1 x 102

122.

124Sb

1 x 106

1 x 101

123.

125Sb

1 x 106

1 x 102

124.

123mTe

1 x 107

1 x 102

125.

125mTe

1 x 107

1 x 103

126.

127Te

1 x 106

1 x 103

127.

127mTe

1 x 107

1 x 103

128.

129Te

1 x 106

1 x 102

129.

129mTe

1 x 106

1 x 103

130.

131Te

1 x 105

1 x 102

131.

131mTe

1 x 106

1 x 101

132.

132Te

1 x 107

1 x 102

133.

133Te

1 x 105

1 x 101

134.

133mTe

1 x 105

1 x 101

135.

134Te

1 x 106

1 x 101

136.

123I

1 x 107

1 x 102

137.

125I

1 x 106

1 x 103

138.

126I

1 x 106

1 x 102

139.

129I

1 x 105

1 x 102

140.

130I

1 x 106

1 x 101

141.

131I

1 x 106

1 x 102

142.

132I

1 x 105

1 x 101

143.

133I

1 x 106

1 x 101

144.

134I

1 x 105

1 x 101

145.

135I

1 x 106

1 x 101

146.

131mXe

1 x 104

1 x 104

147.

133Xe

1 x 104

1 x 103

148.

135Xe

1 x 1010

1 x 103

149.

129Cs

1 x 105

1 x 102

150.

131Cs

1 x 106

1 x 103

151.

132Cs

1 x 105

1 x 101

152.

134mCs

1 x 105

1 x 103

153.

134Cs

1 x 104

1 x 101

154.

135Cs

1 x 107

1 x 104

155.

136Cs

1 x 105

1 x 101

156.

137Cs+

1 x 104

1 x 101

157.

138Cs

1 x 104

1 x 101

158.

131Ba

1 x 106

1 x 102

159.

140Ba+

1 x 105

1 x 101

160.

140La

1 x 105

1 x 101

161.

139Ce

1 x 106

1 x 102

162.

141Ce

1 x 107

1 x 102

163.

143Ce

1 x 106

1 x 102

164.

144Ce+

1x 105

1 x 102

165.

142Pr

1 x 105

1 x 102

166.

143Pr

1 x 106

1 x 104

167.

147Nd

1 x 106

1 x 102

168.

149Nd

1 x 106

1 x 102

169.

147Pm

1 x 107

1 x 104

170.

149Pm

1 x 106

1 x 103

171.

151Sm

1 x 108

1 x 104

172.

153Sm

1 x 106

1 x 102

173.

152Eu

1 x 106

1 x 101

174.

152mEu

1 x 106

1 x 102

175.

154Eu

1 x 106

1 x 101

176.

155Eu

1 x 107

1 x 102

177.

153Gd

1 x 107

1 x 102

178.

159Gd

1 x 106

1 x 103

179.

160Tb

1 x 106

1 x 101

180.

165Dy

1 x 106

1 x 103

181.

166Dy

1 x 106

1 x 103

182.

166Ho

1 x 105

1 x 103

183.

169Er

1 x 107

1 x 104

184.

171Er

1 x 106

1 x 102

185.

170Tm

1 x 106

1 x 103

186.

171Tm

1 x 108

1 x 104

187.

175Yb

1 x 107

1 x 103

188.

177Lu

1 x 107

1 x 103

189.

181Hf

1 x 106

1 x 101

190.

182Ta

1 x 104

1 x 101

191.

181W

1 x 107

1 x 103

192.

185W

1 x 107

1 x 104

193.

187W

1 x 106

1 x 102

194.

186Re

1 x 106

1 x 103

195.

188Re

1 x 105

1 x 102

196.

185Os

1 x 106

1 x 101

197.

191Os

1 x 107

1 x 102

198.

191mOs

1 x 107

1 x 103

199.

193Os

1 x 106

1 x 102

200.

190Ir

1 x 106

1 x 101

201.

192Ir

1 x 104

1 x 101

202.

194Ir

1 x 105

1 x 102

203.

191Pt

1 x 106

1 x 102

204.

193mPt

1 x 107

1 x 103

205.

197Pt

1 x 106

1 x 103

206.

197mPt

1 x 106

1 x 102

207.

198Au

1 x 106

1 x 102

208.

199Au

1 x 106

1 x 102

209.

197Hg

1 x 107

1 x 102

210.

197mHg

1 x 106

1 x 102

211.

203Hg

1 x 105

1 x 102

212.

200Tl

1 x 106

1 x 101

213.

201Tl

1 x 106

1 x 102

214.

202Tl

1 x 106

1 x 102

215.

204Tl

1 x 104

1 x 104

216.

203Pb

1 x 106

1 x 102

217.

210Pb+

1 x 104

1 x 101

218.

212Pb+

1 x 105

1 x 101

219.

206Bi

1 x 105

1 x 101

220.

207Bi

1 x 106

1 x 101

221.

210Bi

1 x 106

1 x 103

222.

212Bi+

1 x 105

1 x 101

223.

203Po

1 x 106

1 x 101

224.

205Po

1 x 106

1 x 101

225.

207Po

1 x 106

1 x 101

226.

210Po

1 x 104

1 x 101

227.

211At

1 x 107

1 x 103

228.

220Rn+

1 x 107

1 x 104

229.

222Rn+

1 x 108

1 x 101

230.

223Ra+

1 x 105

1 x 102

231.

224Ra+

1 x 105

1 x 101

232.

225Ra

1 x 105

1 x 102

233.

226Ra+

1 x 104

1 x 101

234.

227Ra

1 x 106

1 x 102

235.

228Ra+

1 x 105

1 x 101

236.

228Ac

1 x 106

1 x 101

237.

226Th+

1 x 107

1 x 103

238.

227Th

1 x 104

1 x 101

239.

228Th+

1 x 104

1 x 100

240.

229Th+

1 x 103

1 x 100

241.

230Th

1 x 104

1 x 100

242.

231Th

1 x 107

1 x 103

243.

dab. th (232Th)

1 x 103

1 x 100

244.

234Th+

1 x 105

1 x 103

245.

230Pa

1 x 106

1 x 101

246.

231Pa

1 x 103

1 x 100

247.

233Pa

1 x 107

1 x 102

248.

230U+

1 x 105

1 x 101

249.

231U

1 x 107

1 x 102

250.

232U+

1 x 103

1 x 100

251.

233U

1 x 104

1 x 101

252.

234U

1 x 104

1 x 101

253.

235U+

1 x 104

1 x 101

254.

236U

1 x 104

1 x 101

255.

237U

1 x 106

1 x 102

256.

238U+

1 x 104

1 x 101

257.

dab.U

1 x 103

1 x 100

258.

239U

1 x 106

1 x 102

259.

240U

1 x 107

1 x 103

260.

240U+

1 x 106

1 x 101

261.

237Np+

1 x 103

1 x 100

262.

239Np

1 x 107

1 x 102

263.

240Np

1 x 106

1 x 101

264.

234Pu

1 x 107

1 x 102

265.

235Pu

1 x 107

1 x 102

266.

236Pu

1 x 104

1 x 101

267.

237Pu

1 x 107

1 x 103

268.

238Pu

1 x 104

1 x 100

269.

239Pu

1 x 104

1 x 100

270.

240Pu

1 x 103

1 x 100

271.

241Pu

1 x 105

1 x 102

272.

242Pu

1 x 104

1 x 100

273.

243Pu

1 x 107

1 x 103

274.

244Pu

1 x 104

1 x 100

275.

241Am

1 x 104

1 x 100

276.

242Am

1 x 106

1 x 103

277.

242mAm+

1 x 104

1 x 100

278.

243Am+

1 x 103

1 x 100

279.

242Cm

1 x 105

1 x 102

280.

243Cm

1 x 104

1 x 100

281.

244Cm

1 x 104

1 x 101

282.

245Cm

1 x 103

1 x 100

283.

246Cm

1 x 103

1 x 100

284.

247Cm

1 x 104

1 x 100

285.

248Cm

1 x 103

1 x 100

286.

249Bk

1 x 106

1 x 103

287.

246Cf

1 x 106

1 x 103

288.

248Cf

1 x 104

1 x 101

289.

249Cf

1 x 103

1 x 100

290.

250Cf

1 x 104

1 x 101

291.

251Cf

1 x 103

1 x 100

292.

252Cf

1 x 104

1 x 101

293.

253Cf

1 x 105

1 x 102

294.

254Cf

1 x 103

1 x 100

295.

253Es

1 x 105

1 x 102

296.

254Es

1 x 104

1 x 101

297.

254mEs

1 x 106

1 x 102

298.

254Fm

1 x 107

1 x 104

299.

255Fm

1 x 106

1 x 103

Piezīme. 1 Ar zīmi "+" vai "dab." apzīmē mātes nuklīdu līdzsvarā ar attiecīgajiem meitas nuklīdiem, kas norādīti Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumu Nr. 65 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi" 2. pielikumā.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. janvāra
noteikumiem Nr. 65
Ilgstošā līdzsvarā esošo radionuklīdu saraksts

Nr.
p.k.

Mātes nuklīds

Ilgstošā līdzsvarā esoši radionuklīdi – meitas nuklīdi

1.

90Sr+

90Y

2.

93Zr+

93mNb

3.

97Zr+

97Nb

4.

106Ru+

106Rh

5.

108mAg+

108Ag

6.

137Cs+

137mBa

7.

134Ce+

134La

8.

144Ce+

144Pr

9.

140Ba+

140La

10.

212Bi+

208Tl (0,36), 212Po (0,64)

11.

210Pb+

210Bi, 210Po

12.

212Pb+

212Bi, 208Tl (0,36), 212Po (0,64)

13.

220Rn+

216Po

14.

222Rn+

218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po

15.

223Ra+

219Rn, 215Po, 211Pb, 211Bi, 207Tl

16.

224Ra+

220Rn, 216Po, 212Pb, 212Bi, 208Tl (0,36), 212Po (0,64)

17.

226Ra+

222Rn, 218Po, 214Pb, 214Bi,214Po, 210Pb, 210Bi, 210Po

18.

228Ra+

228Ac

19.

226Th+

222Ra, 218Rn, 214Po

20.

228Th+

224Ra, 220Rn, 216Po, 212Pb, 212Bi,208Tl (0,36), 212Po (0,64)

21.

229Th+

225Ra, 225Ac, 221Fr, 217At, 213Bi, 213Po, 209Pb

22.

dab.Th

228Ra, 228Ac, 228Th, 224Ra, 220Rn, 216Po, 212Pb, 212Bi, 208Tl (0,36), 212Po (0,64)

23.

234Th+

234mPa

24.

230U+

226Th, 222Ra, 218Rn, 214Po

25.

232U+

228Th, 224Ra, 220Rn, 216Po, 212Pb, 212Bi,208Tl (0,36), 212Po (0,64)

26.

235U+

231Th

27.

238U+

234Th, 234mPa

28.

dab.U

234Th, 234mPa, 234U, 230Th, 226Ra, 222Rn, 218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po, 210Pb, 210Bi, 210Po

29.

240U+

240Np

30.

237Np+

233Pa

31.

242mAm+

242Am

32.

243Am+

239Np

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. janvāra
noteikumiem Nr. 65
Demontāžas un likvidēšanas plāna un ziņojuma saturs

1. Demontāžas un likvidēšanas plānā iekļauj informāciju par:

1.1. operatoru, kura valdījumā vai īpašumā ir likvidējamais jonizējošā starojuma avots, un likvidēšanas operatoru;

1.2. likvidējamo jonizējošā starojuma avotu un par teritoriju, ēkām, telpām, saistītajām iekārtām un to radioaktīvo piesārņojumu, kas novērtēts, veicot objekta izpēti, kurā atrodas jonizējošā starojuma avots;

1.3. likvidēšanas stratēģiju, norādot, vai izvēlēta tūlītējā likvidēšana vai atliktā likvidēšana. Ja paredzēta atliktā likvidēšana, sniedz šāda lēmuma pamatojumu un iekļauj likvidēšanas procesa plānoto laika grafiku;

1.4. likvidēšanas procesa vadību un atbildības sadalījumu, tai skaitā par radiācijas drošības kultūru, darbinieku apmācībām, līgumattiecībām un plānoto likvidēšanas darbu laika grafiku;

1.5. demontāžas, dezaktivācijas un citu likvidēšanas darbu nepieciešamību, šo darbu veicēju un veikšanas kārtību;

1.6. tā objekta uzraudzību un uzturēšanu līdz demontāžas un likvidēšanas uzsākšanai, kurā atrodas jonizējošā starojuma avots;

1.7. radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu;

1.8. visu plānoto demontāžas un likvidēšanas darbu izmaksu novērtējumu un finanšu resursu nodrošinājumu;

1.9. demontāžas un likvidēšanas darbu drošības novērtējumu – eksperta atzinumu;

1.10. ietekmes uz vidi novērtējumu;

1.11. darbinieku aizsardzības pasākumiem, tai skaitā par darba vietas un individuālo monitoringu, darbinieku paredzamo dozu novērtējumu, darba drošības prasībām;

1.12. kvalitātes nodrošināšanu demontāžas un likvidēšanas darbu organizēšanā, dokumentu glabāšanā, pierakstu uzturēšanā;

1.13. sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā;

1.14. jonizējošā starojuma avota fizisko aizsardzību;

1.15. noslēguma radioloģiskās situācijas izpēti, tai skaitā izpildāmajiem nosacījumiem atbrīvošanai no valsts uzraudzības. Iekļauj informāciju, piemēram, par kārtību mērījumu veikšanai, paraugu ņemšanai un apstrādei, metodiku izpētes rezultātu novērtēšanai, procedūru datu glabāšanai.

2. Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumu Nr. 65 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi" 24. punktā minētajā sākotnējā demontāžas un likvidēšanas plānā iekļauj informāciju, kas pieejama pirms darbību ar jonizējošā starojuma avotiem uzsākšanas, vienlaikus ievērojot, ka visa nepieciešamā informācija nav pieejama pirms darbību ar jonizējošā starojuma avotiem uzsākšanas.

3. Noteikumu 25. punktā minētajā noslēguma demontāžas un likvidēšanas plānā detalizēti iekļauj visu nepieciešamo informāciju.

4. Demontāžas un likvidēšanas ziņojumā iekļauj informāciju par:

4.1. nosacījumu izpildi tā objekta atbrīvošanai no valsts uzraudzības, kurā atradās jonizējošā starojuma avots;

4.2. teritoriju, ēkām, telpām, saistītajām iekārtām, kas netika pilnībā likvidētas un kurām nepieciešama turpmāka uzraudzība;

4.3. noslēguma radioloģisko stāvokli objektā, kurā atradās jonizējošā starojuma avots;

4.4. veiktajiem demontāžas un likvidēšanas darbiem;

4.5. radušos radioaktīvo atkritumu apjomu;

4.6. darbinieku saņemtajām dozām;

4.7. visām iepriekš neparedzētām situācijām, kuras varēja radīt negatīvas sekas, kā arī par radiācijas avārijām demontāžas un likvidēšanas darbu laikā, piemēram, saistībā ar radioaktīvā piesārņojuma likvidēšanu, un veiktajām darbībām minēto gadījumu risināšanā;

4.8. demontāžas un likvidēšanas laikā gūtajiem secinājumiem par izvēlēto demontāžas un likvidēšanas stratēģiju, risinājumiem, paņēmieniem un ieviestajiem pasākumiem aizsardzībai pret jonizējošo starojumu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. janvāra
noteikumiem Nr. 65
Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanai, reģistrācijas apliecības un licences saņemšanai
I. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanai

1. Informācija par darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņojuma iesniedzēju:

1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – firma vai nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā adrese;

1.2. tālruņa numurs un e-pasta adrese.

2. Informācija par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un darbību veikšanas adresi.

3. Informācija par jonizējošā starojuma avotu – grupas nosaukums, modelis, parametri – un īpašuma vai lietošanas tiesību iegūšanas pamatu.

4. Šo noteikumu 6.1. apakšpunktā noteikto darbību paziņošanai papildus iesniedz:

4.1. plānoto darbību un procedūru aprakstu;

4.2. plānotās teritorijas, ēku un telpu aprakstu, ņemot vērā radiācijas drošības, fiziskās aizsardzības un sagatavotības radiācijas avārijām prasības, kas būs jāizpilda, uzsākot darbības.

II. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijas apliecības saņemšanai

1. Informācija par iesnieguma iesniedzēju darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijas apliecības saņemšanai vai nepieciešamajām izmaiņām informācijā par operatoru:

1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – firma vai nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā adrese;

1.2. tālruņa numurs un e-pasta adrese.

2. Informācija par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai nepieciešamajām izmaiņām darbībās ar jonizējošā starojuma avotiem.

3. Informācija par darbību veikšanas adresi vai nepieciešamajām izmaiņām saistībā ar darbību veikšanas adresi.

4. Informācija par jonizējošā starojuma avotu vai nepieciešamajām izmaiņām saistībā ar jonizējošā starojuma avotu:

4.1. radioaktīvo vielu nesaturoša jonizējošā starojuma avota grupas nosaukums, modelis, identifikācijas numuri, ražotājs, ražošanas gads, parametri, darbību veikšanas vieta (telpa);

4.2. radioaktīvo vielu saturoša jonizējošā starojuma avota grupas nosaukums, modelis, identifikācijas numurs, radionuklīds, kopējā radioaktivitāte vai īpatnējā radioaktivitāte, ražotājs, ražošanas datums, ražotāja noteiktais derīguma termiņš, konteinera modelis un numurs, darbību veikšanas vieta (telpa).

5. Iesniedzami šādi dokumenti vai to kopijas:

5.1. par jonizējošā starojuma avotu:

5.1.1. tehniskā dokumentācija;

5.1.2. veikto pārbaužu pārskati (darba vietas monitorings, elektrodrošības pārbaude, tehnisko parametru pārbaude, pacientu dozas mērītāja pārbaude);

5.1.3. informācija par noslēgtajiem ārpakalpojuma līgumiem, tai skaitā par jonizējošā starojuma avota funkciju atbilstības testēšanu un novērtēšanu, elektrodrošības pārbaudi, kalibrēšanu, darba vietas monitoringu, mēriekārtu kalibrēšanu, aizsarglīdzekļu pārbaudi, jonizējošā starojuma avota tehnisko apkopi, individuālo dozimetriju;

5.1.4. informācija par īpašuma vai lietošanas tiesību iegūšanas pamatu, norādot īpašumtiesības apliecinoša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu;

5.2. par darbību veikšanas vietu:

5.2.1. darba vietas monitoringa pārskats;

5.2.2. ar sertificētu radiācijas drošības ekspertu vai medicīnas fizikas ekspertu saskaņots telpas plāns (montāžas plāns), kurā ietverts apraksts par barjeru biezumu, materiālu, papildu aizsardzību, vadības telpu, plānoto dozu vai dozas jaudu darba vietā un jonizējošā starojuma avota plānoto noslogojumu. Telpas, ēkas vai teritorijas plānu un aprakstu neiesniedz, ja darbības ar jonizējošā starojuma avotu tiks veiktas ārpus ēkām un uzņēmuma teritorijas. Pārējos gadījumos attiecīgo plānu iesniedz šādā mērogā:

5.2.2.1. telpas plānu (montāžas plānu) mērogā M 1:50 vai mazākā mērogā, norādot jonizējošā starojuma avota atrašanās vietu telpā (logus, durvis), kā arī to telpu izmantošanas mērķi, kuras atrodas zem telpas, virs telpas un blakus telpai, kurā atrodas jonizējošā starojuma avots;

5.2.2.2. ēkas vai tās daļas plānu mērogā M 1:100 vai mazākā mērogā, norādot jonizējošā starojuma avota atrašanās vietu vai norādot telpas, kurās ir jonizējošā starojuma avoti ar montāžas plānu mērogā M 1:50;

5.2.2.3. teritorijas plānu mērogā M 1:1000 vai mazākā mērogā, norādot jonizējošā starojuma avota atrašanās vietu;

5.2.3. sertificēta radiācijas drošības eksperta vai medicīnas fizikas eksperta atzinums par to, ka darbībām ar jonizējošā starojuma avotu paredzēto telpu, ēku vai teritorijas ekspluatācijas apstākļi atbilst ražotāja nosacījumiem un plānotās darbības ar jonizējošā starojuma avotu ir pamatotas un nerada tiešus draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem un videi;

5.2.4. radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma;

5.2.5. radiācijas drošības instrukcija. Radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem iekļauj arī aprakstu par glabāšanas nosacījumiem;

5.2.6. individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudes pārskats vai iegādes apliecinājums, ja iegāde veikta pēdējo divu gadu laikā;

5.2.7. mērinstrumentu saraksts, mērinstrumentu kalibrēšanas pārskats vai iegādes apliecinājums, ja iegāde veikta pēdējo divu gadu laikā;

5.3. par darbu vadītāju un darbiniekiem:

5.3.1. rīkojums par darbu vadītāja norīkošanu un informācija par darbu vadītāju: vārds, uzvārds, personas kods, izglītība, pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, apmācību kursi radiācijas drošībā. Ja darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu, norāda arī informāciju par obligāto veselības pārbaudi un iedalījumu A vai B kategorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu. Pamatojumam par darbinieka iedalījumu A vai B kategorijā ir jābūt pieejamam pie operatora;

5.3.2. informācija par katru darbinieku, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu vai atrodas jonizējošā starojuma laukā: vārds, uzvārds, personas kods, izglītība, apmācību kursi radiācijas drošībā, obligātā veselības pārbaude, darbinieka iedalījums A vai B kategorijā. Ārstniecības iestādes darbinieku sarakstā norāda arī medicīnas fiziķus;

5.4. par radioaktīvo avotu un atkritumu apsaimniekošanu:

5.4.1. apraksts par paredzamajām darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem pirms to nodošanas radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekta operatoram;

5.4.2. līgums par radioaktīvo atkritumu nodošanu radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekta operatoram, ja pēc plānotajām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai to laikā radīsies radioaktīvie atkritumi, vai apliecinājums no ražotāja vai piegādātāja, ka slēgtos starojuma avotus pēc to lietošanas varēs nosūtīt atpakaļ uz attiecīgo valsti;

5.4.3. apliecinājums par dabas resursu nodokļa samaksu par radioaktīvo vielu ievešanu;

5.4.4. fiziskās aizsardzības pasākumu apraksts;

5.4.5. informācija par transportlīdzekli un tā atbilstību normatīvajiem aktiem par radioaktīvo vielu saturoša jonizējošā starojuma avota transportēšanu;

5.5. papildu informācija, ja nepieciešams.

III. Iesniegums licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

1. Informācija par iesnieguma iesniedzēju licences darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanai vai nepieciešamajām izmaiņām informācijā par operatoru:

1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – firma vai nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā adrese;

1.2. tālruņa numurs un e-pasta adrese.

2. Informācija par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai nepieciešamajām izmaiņām darbībās ar jonizējošā starojuma avotiem, tajā skaitā:

2.1. speciālās atļaujas (licences) maiņa pret licenci vai reģistrāciju. Ja ir spēkā speciālā atļauja (licence), bet saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumiem Nr. 65 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi" nepieciešama reģistrācijas apliecība vai licence, operators norāda, vai vēlas saglabāt speciālo atļauju (licenci) un veikt grozījumus vai saņemt licenci vai reģistrācijas apliecību;

2.2. licences maiņa pret reģistrācijas apliecību. Ja operatoram ir licence, kurā iekļautas licencējamās un reģistrējamās darbības, un operatoram pēc izmaiņām paliek tikai reģistrējamās darbības, operators norāda, vai vēlas saglabāt licenci un veikt grozījumus vai saņemt reģistrācijas apliecību.

3. Informācija par darbību veikšanas adresi vai nepieciešamajām izmaiņām saistībā ar darbību veikšanas adresi.

4. Informācija par jonizējošā starojuma avotu vai nepieciešamajām izmaiņām saistībā ar jonizējošā starojuma avotu:

4.1. radioaktīvo vielu nesaturoša jonizējošā starojuma avota grupas nosaukums, modelis, identifikācijas numuri, ražotājs, ražošanas gads, parametri, darbību veikšanas vieta (telpa);

4.2. radioaktīvo vielu saturoša jonizējošā starojuma avota grupas nosaukums, modelis, identifikācijas numurs, radionuklīds, kopējā radioaktivitāte vai īpatnējā radioaktivitāte, ražotājs, ražošanas datums, ražotāja noteiktais derīguma termiņš, konteinera modelis un numurs, darbību veikšanas vieta (telpa).

5. Iesniedzami šādi dokumenti vai to kopijas:

5.1. par jonizējošā starojuma avotu:

5.1.1. tehniskā dokumentācija;

5.1.2. veikto pārbaužu pārskati – darba vietas monitorings, elektrodrošības pārbaude, tehnisko parametru pārbaude, pacientu dozas mērītāja pārbaude;

5.1.3. informācija par noslēgtajiem ārpakalpojuma līgumiem, tai skaitā par jonizējošā starojuma avota funkciju atbilstības testēšanu un novērtēšanu, elektrodrošības pārbaudi, kalibrēšanu, darba vietas monitoringu, mēriekārtu kalibrēšanu, aizsarglīdzekļu pārbaudi, jonizējošā starojuma avota tehnisko apkopi, individuālo dozimetriju;

5.1.4. informācija par īpašuma vai lietošanas tiesību iegūšanas pamatu, norādot īpašumtiesības apliecinoša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu;

5.1.5. operatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise;

5.2. par darbību veikšanas vietu:

5.2.1. darba vietas monitoringa pārskats;

5.2.2. ar sertificētu radiācijas drošības ekspertu vai medicīnas fizikas ekspertu saskaņots telpas plāns (montāžas plāns), kurā ietverts apraksts par barjeru biezumu, materiālu, papildu aizsardzību, vadības telpas esību, plānoto dozu vai dozas jaudu darba vietā un jonizējošā starojuma avota plānoto noslogojumu. Telpas, ēkas vai teritorijas plānu un aprakstu neiesniedz, ja darbības ar jonizējošā starojuma avotu tiks veiktas ārpus ēkām un uzņēmuma teritorijas. Pārējos gadījumos attiecīgo plānu iesniedz šādā mērogā:

5.2.2.1. telpas plānu (montāžas plānu) mērogā M 1:50 vai mazākā mērogā, norādot jonizējošā starojuma avota atrašanās vietu telpā (logus, durvis), kā arī to telpu izmantošanas mērķi, kuras atrodas zem telpas, virs telpas un blakus telpai, kurā atrodas jonizējošā starojuma avots;

5.2.2.2. ēkas vai tās daļas plānu mērogā M 1:100 vai mazākā mērogā, norādot jonizējošā starojuma avota atrašanās vietu vai norādot telpas, kurās ir jonizējošā starojuma avoti, ar montāžas plānu mērogā M 1:50;

5.2.2.3. teritorijas plānu mērogā M 1:1000 vai mazākā mērogā, norādot jonizējošā starojuma avota atrašanās vietu;

5.2.3. sertificēta radiācijas drošības eksperta vai medicīnas fizikas eksperta atzinums par to, ka darbībām ar jonizējošā starojuma avotu paredzēto telpu, ēku vai teritorijas ekspluatācijas apstākļi atbilst ražotāja nosacījumiem un plānotās darbības ar jonizējošā starojuma avotu ir pamatotas un nerada tiešus draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem un videi;

5.2.4. radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma;

5.2.5. radiācijas drošības instrukcija. Radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem iekļauj arī aprakstu par glabāšanas nosacījumiem;

5.2.6. individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudes pārskats vai iegādes apliecinājums, ja iegāde veikta pēdējo divu gadu laikā;

5.2.7. mērinstrumentu saraksts, mērinstrumentu kalibrēšanas pārskats vai iegādes apliecinājums, ja iegāde veikta pēdējo divu gadu laikā;

5.3. par darbu vadītāju un darbiniekiem:

5.3.1. rīkojums par darbu vadītāja norīkošanu un informācija par darbu vadītāju: vārds, uzvārds, personas kods, izglītība, pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, apmācību kursi radiācijas drošībā. Ja darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu, norāda arī informāciju par obligāto veselības pārbaudi un iedalījumu A vai B kategorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu. Pamatojumam par darbinieka iedalījumu A vai B kategorijā ir jābūt pieejamam pie operatora;

5.3.2. informācija par katru darbinieku, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu vai atrodas jonizējošā starojuma laukā: vārds, uzvārds, personas kods, izglītība, apmācību kursi radiācijas drošībā, obligātā veselības pārbaude, darbinieka iedalījums A vai B kategorijā. Ārstniecības iestādes darbinieku sarakstā norāda arī medicīnas fiziķus;

5.4. par radioaktīvo avotu un atkritumu apsaimniekošanu:

5.4.1. apraksts par paredzamajām darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem pirms to nodošanas radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekta operatoram;

5.4.2. līgums par radioaktīvo atkritumu nodošanu radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekta operatoram, ja pēc plānotajām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai to laikā radīsies radioaktīvie atkritumi, vai ražotāja vai piegādātāja apliecinājums, ka slēgtos starojuma avotus pēc to lietošanas varēs nosūtīt atpakaļ uz attiecīgo valsti;

5.4.3. apliecinājums par dabas resursu nodokļa samaksu par radioaktīvo vielu ievešanu;

5.4.4. fiziskās aizsardzības pasākumu apraksts. Norāda arī datumu, kad fiziskās aizsardzības plāns saskaņots ar Valsts drošības dienestu, ja normatīvie akti par jonizējošā starojuma avotu fizisko aizsardzību nosaka šādu prasību;

5.4.5. ar vietējo pašvaldību un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu saskaņots plāns par gatavību radiācijas avārijām un rīcību radiācijas avārijas situācijās, ja normatīvie akti par prasībām attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā nosaka šādu prasību;

5.4.6. novērtējums par plānotajām izkliedēm vidē un attiecīgās monitoringa programmas, kā arī ventilācijas un kanalizācijas sistēmu shēmas;

5.4.7. radioaktīvo atkritumu glabātavas ilgtermiņa drošības novērtējums un to radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas darbību drošības novērtējums, kuras veic pirms radioaktīvo atkritumu apglabāšanas;

5.4.8. ar radiācijas drošību saistītās būves būvprojekts un citi dokumenti, kuru nepieciešamību nosaka radioaktīvo atkritumu pārvaldības objektu vai kodoliekārtu darbību regulējošie normatīvie akti;

5.4.9. radioaktīvo vielu saturoša objekta demontāžas un likvidēšanas plāns un noslēguma ziņojums par avota demontāžu un likvidēšanu;

5.4.10. informācija par transportlīdzekli un tā atbilstību normatīvajiem aktiem par radioaktīvo vielu saturoša jonizējošā starojuma avota transportēšanu;

5.5. papildu informācija, ja nepieciešams.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
5. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. janvāra
noteikumiem Nr. 65
Civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summa

Nr.
p.k.

Darbības ar jonizējošā starojuma avotu

Civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summa gadā (euro)

1.

Darbības ar kodoliekārtu:

1.1.

ja siltumjauda nepārsniedz 30 MWth

5 691 490

1.2.

ja siltumjauda pārsniedz 30 MWth, bet ir mazāka par 150 MWth vai elektriskā jauda pārsniedz 10 MWe, bet ir mazāka par 50 MWe

113 829 750

1.3.

ja siltumjauda pārsniedz 150 MWth vai elektriskā jauda pārsniedz 50 MWe

327 260 520

2.

Darbības ar citiem valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektiem, tai skaitā kodoliekārtām, kuras netiek darbinātas un kurās nav kodoldegvielas

1 138 300

3.

Darbības ar radioaktīvajām vielām, kuru kopējā radioaktivitāte no 106 reizēm (neieskaitot) līdz 109 reizēm (ieskaitot) pārsniedz Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumu Nr. 65 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi" 1. pielikumā minētos izņēmuma limitus, – lieljaudas jonizējošā starojuma avoti

569 150

4.

Darbības ar radioaktīvajām vielām, kuru kopējā radioaktivitāte no 103 reizēm (neieskaitot) līdz 106 reizēm (ieskaitot) pārsniedz Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumu Nr. 65 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi" 1. pielikumā minētos izņēmuma limitus, – vidējas jaudas jonizējošā starojuma avoti

113 830

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
6. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. janvāra
noteikumiem Nr. 65
Pārskats par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem
I. Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem

1. Informācija par operatoru:

1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – firma vai nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā adrese;

1.2. tālruņa numurs un e-pasta adrese.

2. Informācija par darbību veikšanas adresi (struktūrvienībām) un katras struktūrvienības darbu vadītāja kontaktinformācija – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

3. Informācija par radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem:

3.1. grupas nosaukums, modelis, identifikācijas numuri, statuss vai statusa izmaiņas, piemēram, lietošana, glabāšana, darbību veikšanas vieta (telpa);

3.2. informācija par darba vietas monitoringu – veicējs, veikšanas datums, pārskata numurs;

3.3. informācija par medicīnisko un zobārstniecības rentgeniekārtu elektrodrošības pārbaudi un tehnisko parametru pārbaudi – veicējs, veikšanas datums, pārskata numurs.

4. Informācija par darbu vadītāju un darbiniekiem:

4.1. darbu vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, amats, izglītība –līmenis, joma, specialitāte, profesionālā sertifikāta izsniedzējs, numurs, derīguma termiņš, pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, apmācību kursu radiācijas drošībā organizētājs, nosaukums, datums, sertifikāta numurs. Ja darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu, norāda arī informāciju par obligātās veselības pārbaudes datumu un iedalījumu A vai B kategorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu;

4.2. tā darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, amats, apmācību kursu radiācijas drošībā organizētājs, nosaukums, datums, sertifikāta numurs, obligātās veselības pārbaudes datums, iedalījums A vai B kategorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu, kurš veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem vai atrodas jonizējošā starojuma laukā.

5. Informācija par operatora rīcībā esošajiem jonizējošā starojuma mērīšanas līdzekļiem (mēriekārtām) – veids, modelis, numurs, kalibrēšana.

II. Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem

1. Informācija par operatoru:

1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – firma vai nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā adrese;

1.2. tālruņa numurs un e-pasta adrese.

2. Informācija par darbību veikšanas adresi (struktūrvienībām) un katras struktūrvienības darbu vadītāja kontaktinformācija – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

3. Informācija par radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem:

3.1. par slēgtiem starojuma avotiem:

3.1.1. gada laikā iegādātie, ievestie vai importētie slēgtie avoti – avota modelis, identifikācijas numurs, radionuklīds, kopējā radioaktivitāte, konteinera modelis un numurs;

3.1.2. lietošanā vai glabāšanā esošie slēgtie avoti – avota modelis, identifikācijas numurs, radionuklīds, kopējā radioaktivitāte, konteinera modelis un numurs; statuss, piemēram, lietošana, glabāšana, darbību veikšanas vieta (telpa), hermētiskuma pārbaudes veicējs, datums, pārskata numurs, darba vietas monitoringa veicējs, datums, pārskata numurs;

3.1.3. radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekta operatoram nodotie slēgtie avoti – avota modelis, identifikācijas numurs, radionuklīds, kopējā radioaktivitāte, nodošanas akta datums un numurs;

3.1.4. citam operatoram pārdotie vai nodotie slēgtie avoti – avota modelis, identifikācijas numurs, radionuklīds, kopējā radioaktivitāte, nodošanas akta datums un numurs, avota saņēmēja nosaukums, adrese, licences numurs;

3.2. par vaļējiem starojuma avotiem:

3.2.1. gada laikā iegādātie, ievestie vai importētie vaļējie avoti – radionuklīds, ražošanas datums, kopējā radioaktivitāte, ražotāja, pārdevēja vai piegādātāja firma vai nosaukums, reģistrācijas numurs;

3.2.2. lietošanā vai glabāšanā esošie vaļējie avoti – radionuklīds, ražošanas datums, kopējā radioaktivitāte; statuss, piemēram, lietošana, glabāšana, darbību veikšanas vieta (telpa), darba vietas monitoringa veicējs, datums, pārskata numurs;

3.2.3. gada laikā saražotie vaļējie avoti – radionuklīds, kopējā radioaktivitāte;

3.2.4. radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekta operatoram nodotie vaļējie avoti – radionuklīds, kopējā radioaktivitāte, nodošanas akta datums un numurs;

3.2.5. apkārtējā vidē novadītie vaļējie avoti – radionuklīds, kopējā radioaktivitāte, vide, kur izkliedēts, izkliedes akta datums un numurs.

Pārskatam pievieno izkliedes akta kopiju un izkliedētās radioaktivitātes novērtējumu vai aprēķinu.

Par radioaktīvo vielu izkliedi (novadīšanu) vidē norāda, kas veica, kādi nosacījumi, pieņēmumi un aprēķinu programmas izmantotas.

Par izkliedēšanas procesu sniedz šādu informāciju:

1) sadzīves atkritumi vai atkārtota izmantošana;

2) izplūšanas vieta, norāde par to, vai tika izmantota atšķaidīšana.

Radioaktīvo vielu izkliedēšanu sasaista ar operatora uzskaitē esošajiem radioaktīvo vielu inventarizācijas daudzumiem;

3.2.6. citam operatoram pārdotie vai nodotie vaļējie avoti – radionuklīds, kopējā radioaktivitāte, nodošanas akta datums un numurs, avota saņēmēja nosaukums, adrese, licences numurs.

4. Informācija par darbu vadītāju un darbiniekiem:

4.1. darbu vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, amats, izglītība – līmenis, joma, specialitāte, profesionālā sertifikāta izsniedzējs, numurs, derīguma termiņš, pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, apmācību kursu radiācijas drošībā organizētājs, nosaukums, datums, sertifikāta numurs. Ja darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu, norāda arī informāciju par obligātās veselības pārbaudes datumu un iedalījumu A vai B kategorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu;

4.2. tā darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, amats, apmācību kursu radiācijas drošībā organizētājs, nosaukums, datums, sertifikāta numurs, obligātās veselības pārbaudes datums, iedalījums A vai B kategorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu, kurš veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem vai atrodas jonizējošā starojuma laukā.

5. Informācija par operatora rīcībā esošajiem jonizējošā starojuma mērīšanas līdzekļiem (mēriekārtām) – veids, modelis, numurs, kalibrēšana.

6. Informācija par operatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi – izsniedzējs, numurs, derīguma termiņš, apdrošināšanas limits.

7. Informācija par fizisko aizsardzību.

III. Pārskats par radioaktīvo vielu saturošu un nesaturošu jonizējošā starojuma avotu tirdzniecību, apkalpošanu, likvidēšanu

1. Informācija par operatoru:

1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – firma vai nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā adrese;

1.2. tālruņa numurs un e-pasta adrese.

2. Informācija par darbību veikšanas adresi (struktūrvienībām) un katras struktūrvienības darbu vadītāja kontaktinformācija – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

3. Informācija par veiktajām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem:

3.1. informācija par ievestajiem, importētajiem, izvestajiem un eksportētajiem vaļējiem starojuma avotiem – avota saņēmēja nosaukums, adrese, licences numurs, radionuklīds, ražotājs un ražošanas datums, kopējā radioaktivitāte;

3.2. informācija par ievestajiem, importētajiem, izvestajiem un eksportētajiem slēgtajiem starojuma avotiem – avota saņēmēja nosaukums, adrese, licences numurs, radionuklīds, ražotājs un ražošanas datums, avota modelis, identifikācijas numurs, kopējā radioaktivitāte;

3.3. informācija par uzstādītajiem radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem – modelis, identifikācijas numuri, iekārtas īpašnieka nosaukums, adrese, licences numurs un darbību veikšanas vieta (telpa);

3.4. informācija par demontētajiem radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem – modelis, identifikācijas numuri, iekārtas īpašnieka nosaukums, adrese, licences numurs un darbību veikšanas vieta (telpa);

3.5. informācija par likvidētajiem radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem – modelis, identifikācijas numuri, iekārtas īpašnieka nosaukums, adrese, licences numurs un darbību veikšanas vieta (telpa);

3.6. informācija par operatora īpašumā, valdījumā vai turējumā esošiem radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem – modelis, identifikācijas numuri;

3.7. informācija par transportētajiem radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem – avota saņēmēja nosaukums, adrese, licences numurs, radionuklīds, kopējā radioaktivitāte, transportēšanai izmantotās pakas veids. Informāciju iesniedz kā pielikumu tabulas veidā.

4. Informācija par darbu vadītāju un darbiniekiem:

4.1. darbu vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, amats, izglītība – līmenis, joma, specialitāte, profesionālā sertifikāta izsniedzējs, numurs, derīguma termiņš, pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, apmācību kursu radiācijas drošībā organizētājs, nosaukums, datums, sertifikāta numurs. Ja darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu, norāda arī informāciju par obligātās veselības pārbaudes datumu un iedalījumu A vai B kategorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu;

4.2. tā darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, amats, apmācību kursu radiācijas drošībā organizētājs, nosaukums, datums, sertifikāta numurs, obligātās veselības pārbaudes datums, iedalījums A vai B kategorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu, kurš veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem vai atrodas jonizējošā starojuma laukā.

5. Informācija par operatora rīcībā esošajiem jonizējošā starojuma mērīšanas līdzekļiem (mēriekārtām) – veids, modelis, numurs, kalibrēšana.

6. Informācija par operatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi – izsniedzējs, numurs, derīguma termiņš, apdrošināšanas limits.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 65Pieņemts: 28.01.2021.Stājas spēkā: 01.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 01.02.2021. OP numurs: 2021/21.10
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
320612
01.02.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"