Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 47

Liepājā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 19, 16. §)
Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
5. un 6. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra
noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi"
4. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2. apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek:

1.1. uzturēta sanitārā tīrība un veikti teritorijas sakopšanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijās;

1.2. uzturēta sanitārā tīrība un veikta īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana;

1.3. uzturēti nami, namu teritorijas un būves;

1.4. sniegts pašvaldības atbalsts piegulošo teritoriju kopšanā un tīrīšanā.

2. Saistošo noteikumu lietoto terminu skaidrojums:

2.1. nekustamais īpašums – neapbūvēts zemesgabals vai apbūvēts zemesgabals, kas sastāv no zemesgabala un būves;

2.2. īpašumam pieguloša teritorija – publiskā lietošanā esošas ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstādījumi līdz brauktuves malai, kas robežojas ar nekustamo īpašumu.

2.3. īpašumam pieguloša teritorija, vietās, kur tramvaja sliežu ceļi un brauktuve nav nodalīta ar ceļu infrastruktūras elementiem (bortakmeņi, apmales, u.c.), brauktuves mala ir 1,5 metru platumā, mērot no tuvākās tramvaja sliedes.

II. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritoriju un nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana

3. Par nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju uzturēšanu un kopšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

4. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritoriju un īpašumam piegulošo teritoriju uzturēšanu un kopšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai pārvaldnieks, ja dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdots veikt pārvaldniekam.

5. Dalīta īpašuma gadījumā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums kopt tikai ēkai piesaistīto (funkcionāli nepieciešamo) zemesgabalu, kā arī šim zemesgabalam piegulošo teritoriju. Kopt būvēm nepiesaistīto zemesgabala daļu un attiecīgajam zemesgabalam piegulošo teritoriju ir zemes īpašnieka pienākums.

6. Nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem vai pārvaldniekiem ir pienākums:

6.1. pļaut zālienu, nepieļaujot, ka zāliena augstums pārsniedz 20 centimetrus, kopt apstādījumus, nepieļaut atkritumu, tajā skaitā dārzu un parku atkritumu, uzkrāšanos (izņemot īpaši aprīkotas vietas kompostēšanai);

6.2. nodrošināt esošo ietvju, celiņu un piebraucamo ceļu tīrību;

6.3. apzāģēt krūmus un to zarus gar ietvēm un brauktuvēm, ja tie traucē pārvietoties gājējiem un transportlīdzekļiem;

6.4. attīrīt no sniega un ledus līdz cietajam segumam, un nokaisīt ar pretslīdes materiāliem gājēju ietves, nodrošinot drošu gājēju ietves lietošanu;

6.5. tīrīt un kaisīt pretslīdes materiālus piebrauktuvēs un piebraucamajos ceļos, nepieļaujot, ka uz tiem veidojas sniega vaļņi un apledojums, un uzturēt tos tādā kārtībā, lai transportlīdzekļi varētu izbraukt līdz publiskā lietojuma ielu tīklam;

6.6. neveidot sniega vaļņus uz tramvaja sliežu ceļiem, sabiedriskā transporta pieturvietās un citās vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos vai transporta satiksmi;

6.7. pretslīdes materiāliem izmantot smilts vai smilts – sāls maisījumu, aizliegts kaisīt ar izdedžiem, dubļiem, pelniem, melnzemi, sāli tīrā veidā un citiem nepiemērotiem materiāliem;

6.8. notīrīt sniegu un ledu no balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, likvidēt lāstekas, nepieļaut sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un situācijas, kad tiek apdraudēta gājēju vai trešo personu īpašuma (t.sk. transportlīdzekļu) drošība, nepieciešamības gadījumā norobežot bīstamo (darba) zonu;

6.9. neizgāzt saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus šim nolūkam neparedzētās vietās – uz lietus ūdens uztvērēju restēm un vākiem, inženiertīklu akās, kamerās, uz tramvaja sliežu ceļiem, brauktuvēm un ietvēm.

III. Prasības būvju fasādēm un citām ārējām konstrukcijām pilsētvides ainavas uzturēšanai

7. Par būvēm atbild tās īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

8. Būvju fasādes un citas ārējās konstrukcijas uztur tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārt esošo ainavu, ievērojot šādas prasības:

8.1. nepieļaut būvju dekoratīvo elementu bojājumus;

8.2. atjaunot būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju krāsojumu gadījumā, ja tas izbalē, nolūp, noskalojas vai citādi zaudē sākotnējo stāvokli;

8.3. atjaunot būvju apdares materiālu gadījumā, ja tas plaisā, drūp vai citādi deformējas;

8.4. nepieļaut bojājumus būvju jumtu segumos (caurumus, plaisas, atsevišķu materiālu kārtu atdalīšanos, ieseguma elementu neesamību u.c.);

8.5. nepieļaut bojājumus būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos (caurumus, atsevišķu elementu neesamību u.c.);

8.6. nepieļaut un nekavējoties likvidēt uz būvju fasādēm vai citām ārējām konstrukcijām, kā arī lietusūdens novadīšanas sistēmā augošu zāli, krūmus, kokus, izņemot būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētus gadījumus;

8.7. nodrošināt nekustamajā īpašumā esošo žogu, vārtu un vārtiņu uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, to atjaunošanu, remontēšanu vai nojaukšanu.

IV. Atbrīvojumu un atvieglojumu saņemšanas kārtība

9. Par nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas tīrības uzturēšanas un kopšanas darbiem, kas noteikti saistošo noteikumu 6.1.–6.5. apakšpunktā Pašvaldība var noteikt šādus atbrīvojumus vai atvieglojumus:

9.1. atbrīvot saistošo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētās personas, no saistošo noteikumu 6.1.–6.5. apakšpunktā noteiktajām prasībām;

9.2. atbalstīt saistošo noteikumu 10.2. apakšpunktā minētās personas, nodrošinot ar Pašvaldības rīcībā esošiem tehniskajiem līdzekļiem (darba instrumentiem – grābekli, slotu, sniega lāpstu, pretslīdes materiāliem un tamlīdzīgi);

9.3. vienoties ar saistošo noteikumu 10.3. apakšpunktā minētajām personām par sadarbību, kas paredz Pašvaldības pienākumu kopt īpašumam piegulošās teritorijas daļu, ja nekustamajam īpašumam piegulošā teritorijas platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības.

10. Saistošo noteikumu 9. punktā minētos atbrīvojumus vai atvieglojumus var saņemt:

10.1. viendzīvokļa mājas, kuru neizmanto saimnieciskajai darbībai, vienīgais īpašnieks, kas ir pensionārs vai persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti un īpašumā savu dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo neviena pilngadīga darbspējīga persona;

10.2. viendzīvokļa mājas, kuru neizmanto saimnieciskajai darbībai, vienīgais īpašnieks, kam ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

10.3. saistošo noteikumu 3. punktā noteiktās personas, kuras nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības.

11. Lai saņemtu atbrīvojumu vai atvieglojumu, saistošo noteikumu 10. punktā minētā persona iesniedz Pašvaldībā iesniegumu un pamatojuma dokumentus ar lūgumu piešķirt saistošo noteikumu 9. punktā noteikto atbrīvojumu vai atvieglojumu.

12. Saistošo noteikumu 11. punktā minētos iesniegumus izskata un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par atbrīvojumu vai atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota pastāvīga komisija trīs locekļu sastāvā (turpmāk – Komisija).

13. Komisijas pieņemto lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Pašvaldības izpilddirektoram.

14. Ja apstākļi, uz kuru pamata personai piešķirts atbrīvojums, zūd, persona trīs darba dienu laikā no dienas, kad apstākļi zuduši vai persona uzzinājusi par apstākļu neesamību, paziņo par to Pašvaldībai.

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

15. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei var šādas amatpersonas:

15.1. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" amatpersonas par saistošo noteikumu II nodaļā noteikto prasību neievērošanu;

15.2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" amatpersonas par saistošo noteikumu III nodaļā noteikto prasību neievērošanu.

16. Par saistošo noteikumu II un III nodaļā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 naudas soda vienībām.

VI. Noslēguma jautājumi

17. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 34 "Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu".

18. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Liepājas pilsētas domes 2020. gada 19. marta saistošie noteikumi Nr. 7 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 34 "Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu"".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
Saistošo noteikumu "Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsIr sagatavoti jauni saistošie noteikumi "Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi", ar kuriem tiks aizstāti pašreiz spēkā esošie Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 34 "Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu".

Saistošie noteikumi ir izstrādāti ar mērķi noteikt atbrīvojumu un atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām personu kategorijām, jo Satversmes tiesa 2004. gada 21. maija spriedumā lietā Nr. 2003-23-01 ir atzinusi, ka pašvaldībām saistošajos noteikumos, nosakot publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanas kārtību, jāizvērtē, kā nodrošināt samērīgumu starp personai uzlikto pienākumu un sasniedzamo mērķi, iespēju robežās paredzot īpašu kārtību uz tādām personu grupām kā personas ar invaliditāti, pensionāri, maznodrošinātās personas utt. Arī 2014. gada 6. novembra spriedumā lietā Nr. 2013-20-03 Satversmes tiesa ir norādījusi, ka pašvaldībai jāparedz ne vien īpašnieka pienākumu kopt un tīrīt īpašumam piegulošo teritoriju, bet arī pašvaldības līdzdalību šā pienākuma izpildē, kas šajos saistošajos noteikumos tiek noteikts ar atvieglojumu un atbrīvojumu piešķiršanu.

Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam tiek precizētas saistošajos noteikumos paredzētās administratīvās atbildības normas.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek uzturēta sanitārā tīrība un veikti teritorijas sakopšanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijās un nekustamajiem īpašumiem piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijās. Kā arī nosaka prasības, kā tiek uzturēti nami, namu teritorijas un būves.

Saistošie noteikumi nosaka kritērijus un personu loku, kam ir tiesības saņemt atbrīvojumus vai atvieglojumus par nekustamajiem īpašumiem piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu.

Lai saņemtu atbrīvojumu vai atvieglojumu, saistošajos noteikumos noteiktajām personām jāiesniedz pašvaldībā iesniegums un pamatojuma dokumenti. Par atbrīvojumu vai atvieglojumu piešķiršanu lems ar Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija.

Par saistošo noteikumu neievērošanu fiziskas un juridiskas personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības. Administratīvā pārkāpuma procesu atbilstoši kompetencei veic Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" amatpersonas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuAtvieglojumu un atbrīvojumu piešķiršana ietekmēs pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav nepieciešams.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 19.01.2021.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 18.01.2021. OP numurs: 2021/11.12
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
320291
19.01.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)