Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 4

Rīgā 2021. gada 5. janvārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 1 5. p.)
Sadarbības ar trešajām personām un prasību darījuma attiecībām ar klientiem, kuru identifikācijā vai izpētē izmantoti trešās personas pakalpojumi, normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Sadarbības ar trešajām personām un prasību darījuma attiecībām ar klientiem, kuru identifikācijā vai izpētē izmantoti trešās personas pakalpojumi, normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka prasības kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un to dalībvalstu un trešo valstu filiālēm (tālāk tekstā visas kopā – iestāde) sadarbībai ar trešajām personām, kas iestādes interesēs veic klientu identifikāciju vai iegūst klientu izpētei nepieciešamo informāciju, (tālāk tekstā – aģents) un darījuma attiecībām ar klientiem, kuru identifikāciju vai klientu izpētei nepieciešamo informāciju ir nodrošinājis aģents.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka iestāde, kas izmanto aģenta pakalpojumus klientu identifikācijai iestādes interesēs vai klientu izpētei nepieciešamās informācijas iegūšanai (tālāk tekstā – aģenta pakalpojumi), veic efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai mazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (tālāk tekstā – NILLTPF) risku, kas saistīts ar aģenta pakalpojumu izmantošanu.

II. Aģenta pakalpojumu izmantošanas nosacījumi un kārtība

3. Iestāde pirms aģenta pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas izvērtē, pamato un dokumentē šāda pakalpojuma izmantošanas nepieciešamību, nosaka valstis vai teritorijas, kurās pakalpojums tiks izmantots, un izvērtē ar to saistītos riskus, kā arī paredz nepieciešamos pasākumus NILLTPF riska mazināšanai un ar to saistītā reputācijas un operacionālā riska mazināšanai.

4. Lēmumu par sadarbības uzsākšanu ar aģentu apstiprina iestādes valde vai valdes loceklis, kurš ir atbildīgs par NILLTPF novēršanu iestādē, pamatojoties uz iestādes atbildīgo darbinieku sagatavoto sadarbības ar attiecīgo aģentu risku izvērtējumu.

5. Iestāde ir atbildīga par klienta identifikācijas vai izpētes atbilstību NILLTPF novēršanas normatīvo aktu prasībām arī gadījumā, kad klienta identifikācija vai izpēte veikta, izmantojot aģenta pakalpojumus.

6. Iestāde neizmanto aģenta pakalpojumus šādos gadījumos:

6.1. ja aģents, tā patiesais labuma guvējs vai pārstāvis ir:

6.1.1. persona, pret kuru noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām;

6.1.2. persona, kura gūst labumu vai īsteno kontroli iestādē vai tās saistītajā (affiliated) struktūrā, izņemot gadījumu, kad saistītā struktūra, kas nodrošina aģenta pakalpojumus, ir iestādes mātes vai meitas uzņēmums – kredītiestāde;

6.1.3. persona, par kuru ir informācija, kas rada šaubas par šīs personas reputāciju;

6.1.4. persona, par kuras darījumiem iestāde ir sniegusi ziņojumu kā par aizdomīgiem darījumiem Finanšu izlūkošanas dienestam, vai ar šādu personu saistīta persona atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 39. apakšpunktam;

6.2. citos gadījumos, kurus iestāde noteikusi savās politikās un procedūrās.

7. Iestāde, izmantojot aģenta pakalpojumus, nodrošina, ka:

7.1. aģents veic klienta identifikāciju, klientam personiski piedaloties identifikācijas procedūrā (tālāk tekstā – klātienē);

7.2. aģentam nav tiesību slēgt apakšuzņēmuma līgumu ar trešo personu par aģenta pakalpojumu sniegšanu;

7.3. iestāde neuzsāk darījuma attiecības ar klientu, ko identificējis aģents, un pati veic klienta identifikāciju pirms lēmuma pieņemšanas par darījuma attiecību uzsākšanu, ja klientam ir saistība ar iespējamu NILLTPF. Iestāde nodrošina, ka aģents nekavējoties informē iestādi, ja aģenta rīcībā ir informācija par klienta iespējamo saistību ar konstatētu vai iespējamu NILLTPF;

7.4. iestāde neuzsāk darījuma attiecības ar klientu, ko identificējis aģents, un pati veic klienta identifikāciju pirms darījuma attiecību uzsākšanas, ja klients ir politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona vai klienta pārstāvis, patiesais labuma guvējs vai akcionārs ir politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona. Iestāde nodrošina, ka aģents nekavējoties informē iestādi, ja aģenta rīcībā ir informācija, ka klients ir politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona vai klienta pārstāvis, patiesais labuma guvējs vai akcionārs ir politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;

7.5. aģents, ja tas ir juridiska persona, uzsāk vai turpina sniegt aģenta pakalpojumus pēc tam, kad iestāde ir izvērtējusi personas, kas aģenta vārdā nodrošina aģenta pakalpojumu izpildi, (tālāk tekstā – aģenta pārstāvis) profesionālās sagatavotības, pieredzes un reputācijas atbilstību iestādes NILLTPF novēršanas politiku un procedūru prasībām un iestāde ir devusi rakstveida piekrišanu aģenta pārstāvim nodrošināt aģenta pakalpojumus aģenta vārdā, nosakot aģenta pārstāvja pilnvarojuma apmēru. Iestādei ir tiesības atsaukt piekrišanu, ja aģenta pārstāvis rīkojas neatbilstoši NILLTPF novēršanas politiku un procedūru prasībām;

7.6. aģents nekavējoties informē iestādi par tiesisko attiecību izbeigšanu ar aģenta pārstāvi;

7.7. aģents informē iestādi par visiem gadījumiem, kuros aģents vai aģenta pārstāvis ir iesaistīts NILLTPF novēršanas prasību pārkāpšanā vai tās mēģinājumā.

8. Iestāde izstrādā aģenta pakalpojumu izmantošanas politikas un procedūras, kurās nosaka vismaz:

8.1. valstis un teritorijas, kurās izmanto aģenta pakalpojumus, klientu tipus, kuru identifikācijai vai izpētei nepieciešamās informācijas iegūšanai izmanto aģenta pakalpojumus, klienta, kura identifikācijai vai izpētei nepieciešamās informācijas iegūšanai izmanto aģenta pakalpojumus, saimnieciskās vai personiskās darbības veidu;

8.2. pasākumus NILLTPF riska mazināšanai, izmantojot aģenta pakalpojumus;

8.3. prasības un kritērijus aģenta vai aģenta pārstāvja profesionālās pieredzes, kompetences un reputācijas atbilstībai;

8.4. sadarbības ar aģentu uzsākšanas kārtību;

8.5. vienotas prasības aģenta pakalpojumu līgumiem;

8.6. aģenta un aģenta pārstāvja pilnvarojuma apmēru;

8.7. aģenta iespējamā interešu konflikta novēršanas pasākumus visā aģenta pakalpojumu izmantošanas laikā;

8.8. prasības klienta identifikācijas klātienē apstiprināšanai, proti, kas, kur un kad veica klienta identifikāciju, un prasības dokumentāri apstiprināt klienta un aģenta vai aģenta pārstāvja tiesības identifikācijas brīdī atrasties valstī, kurā identifikācija veikta;

8.9. klienta informēšanas kārtību par iestādes lēmumu par darījuma attiecību uzsākšanu;

8.10. aģenta un ar tā sniegto pakalpojumu saistītās informācijas uzskaites kārtību, paredzot, ka iestāde izveido, uztur un regulāri aktualizē atbilstošu reģistru;

8.11. prasības aģenta pakalpojumu kvalitātes un atbilstības iestādes NILLTPF novēršanas politikām un procedūrām visā aģenta pakalpojumu izmantošanas laikā izvērtēšanai;

8.12. nosacījumus sadarbības ar aģentu paplašināšanai vai ierobežošanai, pamatojoties uz aģenta pakalpojumu kvalitātes vērtējumu;

8.13. kārtību sadarbības pārtraukšanai ar aģentu.

9. Iestāde pirms aģenta pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas nodrošina vismaz šādu prasību izpildi:

9.1. identificē aģentu, aģenta pārstāvi un patieso labuma guvēju atbilstoši iestādes NILLTPF novēršanas politiku un procedūru prasībām;

9.2. veic aģenta saimnieciskās vai personiskās darbības izpēti, pārliecinoties, vai darbībai ir skaidrs tiesiskais un ekonomiskais mērķis un tā atbilst iestādes NILLTPF novēršanas politiku un procedūru prasībām;

9.3. novērtē aģenta vai aģenta pārstāvja profesionālās sagatavotības, pieredzes un reputācijas atbilstību iestādes NILLTPF novēršanas politiku un procedūru prasībām;

9.4. pārbauda, vai aģents, aģenta pārstāvis un patiesais labuma guvējs neatbilst šo noteikumu 6.1.1. punktā noteiktajam ierobežojumam, un izvērtē, vai attiecībā uz aģentu un aģenta pārstāvi nepastāv NILLTPF risku vai reputācijas risku paaugstinoši faktori atbilstoši iestādes politiku un procedūru prasībām;

9.5. izvērtē, vai aģenta un aģenta pārstāvja saimnieciskā vai personiskā darbība nerada aģentam interešu konfliktu, sniedzot aģenta pakalpojumus;

9.6. pārbauda, vai aģents un aģenta pārstāvis nav iesaistīts NILLTPF novēršanas prasību pārkāpšanā vai tās mēģinājumā;

9.7. noslēdz ar aģentu rakstveida līgumu par aģenta pakalpojumu sniegšanu.

10. Iestādes pienākums ir nekavējoties pārtraukt sadarbību ar aģentu, ja aģents:

10.1. nesniedz vai savlaicīgi nesniedz iestādei nepieciešamo informāciju atbilstoši aģenta pakalpojumu līguma noteikumiem;

10.2. sniedz iestādei maldinošu informāciju par sevi vai klientu, kura identifikācijā vai izpētē izmantoti aģenta pakalpojumi;

10.3. ar savām darbībām ir radījis vai var radīt kaitējumu iestādes reputācijai;

10.4. ir sniedzis klientam norādes ar mērķi izvairīties no NILLTPF novēršanas prasību izpildes vai veicinājis to formālu izpildi;

10.5. neievēro konfidencialitātes prasības;

10.6. nenodrošina aģenta pakalpojumu līgumā noteiktās aģenta pakalpojumu kvalitātes vai dokumentēšanas prasības;

10.7. ir saistīts vai iestādei ir aizdomas, ka aģents ir saistīts ar NILLTPF.

III. Aģenta apmācība

11. Iestāde nodrošina, ka aģents un aģenta pārstāvis, uzsākot aģenta pakalpojumu sniegšanu, kā arī sadarbības laikā ar iestādi pārzina normatīvo aktu un iestādes prasības NILLTPF novēršanas jomā.

12. Iestāde izstrādā NILLTPF novēršanas apmācību programmu aģentam, ietverot vismaz šādus jautājumus:

12.1. NILLTPF novēršanas tiesiskais regulējums Latvijas Republikā un iestādē;

12.2. aģenta darbības ierobežojumi, sniedzot aģenta pakalpojumus;

12.3. klientu identifikācijas un klientu izpētei nepieciešamās informācijas prasības;

12.4. dokumentu īstuma pazīmju atpazīšana un pārbaude;

12.5. klientu identifikācijai nepieciešamo dokumentu kopiju noformēšana un apliecināšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un iestādes prasībām.

13. Iestāde nodrošina aģenta un tā pārstāvju regulāru apmācību, kas nav retāka kā reizi gadā, kā arī pēc apmācību kursa nodrošina aģenta un tā pārstāvju zināšanu novērtēšanu, dokumentējot informāciju par apmācību vietu, laiku, saturu un zināšanu novērtējumu.

14. Iestāde aktualizē NILLTPF novēršanas apmācību programmu aģentam atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos vai iestādes politikās un procedūrās NILLTPF novēršanas jomā.

15. Iestādes pienākums ir informēt aģentu par aktuālajām klientu identifikācijai un izpētei nepieciešamās informācijas prasībām. Iestāde nodrošina, ka aģents un aģenta pārstāvis sniedz rakstveida apliecinājumu par to, ka ir informēts par klientu identifikācijai un izpētei nepieciešamās informācijas prasībām un apņemas tās ievērot.

16. Iestāde nodrošina aģentam iespēju konsultēties ar atbildīgajiem iestādes darbiniekiem par klientu identifikāciju, dokumentu īstuma pārbaudi, ar NILLTPF saistītajiem riskiem, iestādes piedāvātajiem pakalpojumiem un citiem aktuāliem jautājumiem.

17. Iestāde izstrādā aģentam procedūras un skaidrojumus par klientu identifikāciju vai klientu izpētei nepieciešamās informācijas iegūšanu.

IV. Aģentu reģistrs un aģenta pakalpojumu kvalitātes uzraudzība

18. Iestāde izveido aģentu reģistru, kurā norāda:

18.1. aģenta nosaukumu;

18.2. aģenta līguma numuru un noslēgšanas datumu;

18.3. termiņu, uz kādu līgums noslēgts;

18.4. aģenta pakalpojumiem noteiktos reģionus un ierobežojumus, ja tādi ir;

18.5. aģenta saimnieciskās un personiskās darbības aprakstu;

18.6. identifikācijas datus atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam un pilnvarojuma apmēru katram aģenta pārstāvim, ja aģents ir juridiska persona;

18.7. informāciju par klientiem, kuru identifikācijā vai izpētē izmantoti aģenta pakalpojumi, un šo klientu riska skaitlisko novērtējumu pirms darījuma attiecību uzsākšanas;

18.8. aģenta pakalpojumu kvalitātes novērtējuma datumu, konstatētos trūkumus aģenta sniegtajos pakalpojumos un aģenta pakalpojumu kvalitātes novērtējumu;

18.9. iestādes pieņemto lēmumu par darījuma attiecību uzsākšanu ar katru klientu, kura identifikācijā vai izpētē izmantoti aģenta pakalpojumi, norādot klienta identifikācijas numuru iestādē;

18.10. aģenta apmācību datumu;

18.11. citu informāciju, kas raksturo aģenta darbību, piemēram, kontu numurus aģentam pienākošos komisijas maksājumu veikšanai.

19. Iestāde regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā izvērtē aģenta pakalpojumu atbilstību un kvalitāti un apkopo izvērtējuma rezultātus.

20. Iestāde apkopojumā par aģenta pakalpojumu atbilstības un kvalitātes izvērtēšanas rezultātiem ietver informāciju par aģenta pakalpojumu atbilstību iestādes prasībām, klientu, kuru identifikācija vai izpēte veikta, izmantojot aģenta pakalpojumus, darījumu atbilstību sākotnēji sniegtajai informācijai un klienta atbilstību tā sākotnējam riska profilam, iestādes lēmumu par darījuma attiecību uzsākšanu ar klientiem, kuru identifikācija vai izpēte veikta, izmantojot aģenta pakalpojumus, kā arī citu informāciju, kas raksturo aģenta darbības atbilstību un kvalitāti.

21. Ja informācija par klientu, kura identifikācija vai izpēte veikta, izmantojot aģenta pakalpojumus, neatbilst iestādes politiku un procedūru prasībām, iestāde savlaicīgi informē aģentu par konstatētajiem trūkumiem un lemj par aģenta vai aģenta pārstāvja papildu apmācību veikšanu vai pieprasa aģentam atsaukt pilnvarojumu aģenta pārstāvim, vai pārtrauc sadarbību ar aģentu.

22. Iestāde regulāri aktualizē informāciju par aģentu, aģenta pārstāvi un tā pilnvarojuma apjomu, ja aģents ir juridiska persona, kā arī pārbauda, vai pret aģentu, aģenta pārstāvi un patieso labuma guvēju nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām.

23. Iestāde dokumentē un ne retāk kā vienu reizi gadā iesniedz valdei vērtējumu par aģenta pakalpojumu kvalitāti un to izmantošanas ietekmi uz iestādes NILLTPF riska ekspozīciju. Valde vai valdes loceklis, kurš ir atbildīgs par NILLTPF novēršanu iestādē, pieņem lēmumu par turpmāko sadarbību ar aģentu, pamatojoties uz aģenta pakalpojumu kvalitāti un aģenta saimnieciskās darbības rezultātiem.

V. Prasības darījuma attiecībām ar klientiem, kuru identifikācijā vai izpētē izmantoti aģenta pakalpojumi

24. Iestāde izvērtē un ņem vērā riskus, kas piemīt klientam, kura identifikācija vai izpēte veikta, izmantojot aģenta pakalpojumus, un nosaka atbilstošus kontroles un uzraudzības pasākumus, lai pārliecinātos, ka minētie riski tiek savlaicīgi identificēti un atbilstoši pārvaldīti.

25. Lēmumu par sadarbības uzsākšanu ar klientu, kura identifikācija vai izpēte veikta, izmantojot aģenta pakalpojumus, pieņem iestāde. Iestāde nodrošina, ka aģentam ir tiesības informēt klientu par iestādes lēmumu tikai pēc tam, kad iestāde pieņēmusi un dokumentējusi lēmumu uzsākt darījuma attiecības ar klientu vai atteikt to uzsākšanu.

26. Ja informācija par klientu, kura identifikācija vai izpēte veikta, izmantojot aģenta pakalpojumus, neatbilst iestādes NILLTPF novēršanas politiku un procedūru prasībām, iestāde nepieņem klienta dokumentus, pieprasot aģentam nodrošināt prasībām atbilstošus dokumentus vai atsakot darījuma attiecību uzsākšanu ar klientu.

27. Iestāde nodrošina iespēju tās informācijas sistēmā atlasīt klientus, kuru identifikācija vai izpēte veikta, izmantojot aģenta pakalpojumus. Iestāde nodrošina iespēju atlasīt klientus, kuru identifikācijā vai izpētē izmantoti aģenta pakalpojumi un kuriem iestāde atteikusi darījuma attiecību uzsākšanu, norādot, vai darījuma attiecību uzsākšana atteikta aģenta nepilnīgas darbības vai citu iestādes apsvērumu dēļ.

28. Iestāde pati veic klienta atkārtotu identifikāciju klātienē, ja:

28.1. klientam atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām klientu izpētes prasībām ir veicama padziļinātā izpēte;

28.2. aģents, tā pārstāvis vai patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona.

VI. Noslēguma jautājums

29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2016. gada 29. novembra normatīvie noteikumi Nr. 196 "Sadarbības ar trešajām personām un prasību darījuma attiecībām ar klientiem, kuru identifikācijā vai izpētē izmantoti trešās personas pakalpojumi, normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sadarbības ar trešajām personām un prasību darījuma attiecībām ar klientiem, kuru identifikācijā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 05.01.2021.Stājas spēkā: 13.01.2021.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 12.01.2021. OP numurs: 2021/7.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
320127
13.01.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)