Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 250

Rīgā 2020. gada 22. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 54 11. p.)
Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas maksātspējas aprēķina normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas maksātspējas aprēķina normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka grupas maksātspējas kapitāla prasības un grupas izmantojamā pašu kapitāla aprēķināšanas kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši šādām grupas uzraudzībai pakļautām sabiedrībām, aprēķinot grupas maksātspēju:

2.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrībām, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībām vai jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, kuras ir grupas mātes sabiedrības saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 197. panta un XXVIII nodaļas prasībām;

2.2. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībām, kuru mātes sabiedrība ir ārvalstī reģistrēta apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, ārvalsts apdrošinātājs vai ārvalsts pārapdrošinātājs ar nosacījumu, ka:

2.2.1. Eiropas Komisija grupas uzraudzības piemērošanas vajadzībām nav atzinusi ārvalstī reģistrētas mātes sabiedrības uzraudzības režīma līdzvērtību vai pagaidu līdzvērtību Eiropas Savienības prasībām;

2.2.2. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 241. panta prasībām nav atzinusi, ka ārvalsts uzraudzības režīms ir līdzvērtīgs Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā noteiktajam grupas uzraudzības režīmam;

2.2.3. Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par ārvalsts uzraudzības režīma pagaidu līdzvērtību Eiropas Savienības prasībām, bet Latvijas Republikā reģistrētas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības bilances summa pārsniedz ārvalstī reģistrētas mātes sabiedrības bilances summu.

II. Vispārīgie principi

3. Grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība nodrošina, ka grupas maksātspējas aprēķinā tiek ietverti visi grupai piemītošie riski un visu grupas sabiedrību visi riski, ja vien kāda no saistītajām sabiedrībām nav izslēgta no grupas maksātspējas aprēķina atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 199. panta prasībām.

4. Aprēķinot grupas maksātspēju, grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība ņem vērā vienu un to pašu grupas ietvaru, kā noteikts šo noteikumu 3. punktā, neatkarīgi no tā, kāda aprēķina metode tiek piemērota (konsolidētā finanšu pārskata metode, atskaitīšanas un summēšanas metode vai kombinētā konsolidētā finanšu pārskata metode un atskaitīšanas un summēšanas metode). Neatkarīgi no aprēķina metodes grupas maksātspējas aprēķinā tiek iekļautas visas grupas saistītās sabiedrības, tai skaitā saistītās sabiedrības citos finanšu sektoros (gan regulētas, gan neregulētas), īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības (atbilstoši Eiropas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), (tālāk tekstā – Regula Nr. 2015/35) 335. panta 1. punkta (b) apakšpunkta prasībām), palīgpakalpojumu uzņēmumi un jebkuras citas grupas saistītās komercsabiedrības.

5. Grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība sniedz norādījumus visām saistītajām sabiedrībām, kā sagatavot datus, lai tie būtu izmantojami grupas maksātspējas aprēķinam, ievērojot šādus nosacījumus:

5.1. nepieciešamie norādījumi ietver instrukcijas konsolidēto, summāro vai kombinēto datu sagatavošanai atkarībā no grupas maksātspējas aprēķinā izmantotās metodes (konsolidētā finanšu pārskata metode, atskaitīšanas un summēšanas metode vai kombinētā konsolidētā finanšu pārskata metode un atskaitīšanas un summēšanas metode);

5.2. grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība nodrošina, ka norādījumi attiecībā uz bilances posteņu atzīšanu un vērtēšanu, kā arī norādījumi par saistīto sabiedrību iekļaušanu grupā un atspoguļošanu tiek piemēroti atbilstoši un viendabīgi visā grupā;

5.3. norādījumi nodrošina, ka grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība pēc pieprasījuma ir gatava sniegt informāciju grupas uzraudzības iestādei par to, kā tiek sagatavoti konsolidētie, summārie vai kombinētie dati (atkarībā no piemērotās grupas maksātspējas aprēķina metodes), kā arī par ieviestajiem procesiem šo datu sagatavošanas vajadzībām.

6. Grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība, grupas struktūras noteikšanas procesā novērtējot komercsabiedrību būtisku vai izšķirošu ietekmi, atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 1. panta pirmās daļas 36., 37. un 38. punkta prasībām un šo noteikumu 19. punkta prasībām ņem vērā grupas uzraudzības iestādes vērtējumu un pieņemto lēmumu attiecībā uz apmēru, kādā viena grupas komercsabiedrība ietekmē citu komercsabiedrību, kā arī šādus faktorus:

6.1. būtiskas vai izšķirošas ietekmes novērtējumu, kāds ir piemērots, sagatavojot konsolidēto gada pārskatu;

6.2. Komisijas 2020. gada 22. decembra normatīvo noteikumu Nr. 248 "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju maksātspējas kapitāla prasības un pašu kapitāla aprēķināšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – normatīvie noteikumi Nr. 248) 23. punktā noteiktos apstākļus, pēc kuriem identificējama būtiska vai izšķiroša ietekme.

7. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 197. panta otrajā daļā noteiktie grupas uzraudzības piemērošanas gadījumi nav savstarpēji izslēdzoši, un uz tiem attiecas šādi nosacījumi:

7.1. Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, ir tiesīga lemt par dažādu grupas uzraudzības piemērošanas gadījumu izmantošanu vienas grupas ietvaros;

7.2. ja mātes sabiedrība ir daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, grupas maksātspējas aprēķins jāveic jebkuras tādas apakšgrupas līmenī, kas atbilst kādam no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 197. panta otrās daļas 1., 2. vai 3. punktā noteiktajiem kritērijiem.

8. Atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 205. panta prasībām izvērtējot, vai standarta metodes (konsolidētā finanšu pārskata metodes) piemērošana ir atbilstoša, Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, apsver Regulas Nr. 2015/35 328. pantā noteiktos elementus, tai skaitā grupas iekšējo darījumu nozīmīgumu. Šim nolūkam izvērtējot grupas iekšējos darījumus, tiek ņemti vērā darījumi starp saistīto sabiedrību, attiecībā uz kuru tiek izskatīta iespēja piemērot atskaitīšanas un summēšanas metodi, un citām grupas komercsabiedrībām, kas iekļautas grupas maksātspējas aprēķinā.

III. Proporcionālās daļas iekļaušana

9. Grupas maksātspējas aprēķinā ņem vērā dalības sabiedrības proporcionālo daļu tās saistītajās sabiedrībās, kas aprēķināta, pamatojoties uz:

9.1. konsolidēto pārskatu sagatavošanai izmantotajiem procentiem (ja izmantota šo noteikumu VII nodaļā aprakstītā 1. metode – konsolidētā finanšu pārskata metode);

9.2. parakstītā pamatkapitāla proporcionālajām daļām, kas tieši vai netieši pieder dalības sabiedrībai (ja izmantota šo noteikumu VIII nodaļā aprakstītā 2. metode – atskaitīšanas un summēšanas metode).

10. Ja saistītās sabiedrības saistība ar citu grupas komercsabiedrību izpaužas kā šo sabiedrību kopīga vadība saskaņā ar noslēgto līgumu vai šo komercsabiedrību dibināšanas dokumentu, vai statūtu noteikumiem, vai tādējādi, ka tām finanšu gada laikā vismaz puse no jebkuras pārvaldes institūcijas locekļiem ir vienas un tās pašas personas, grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība nosaka grupas maksātspējas aprēķinā iekļaujamo proporcionālo daļu neatkarīgi no izvēlētās aprēķina metodes, ņemot vērā šādus nosacījumus:

10.1. saistītā sabiedrība tiek iekļauta grupas maksātspējas aprēķinā 100 procentu apmērā;

10.2. ja grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība vēlas noteikt proporcionālo daļu citā apmērā, nekā noteikts šo noteikumu 10.1. punktā, tā sniedz pamatotu skaidrojumu grupas uzraudzības iestādei. Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, pēc konsultēšanās ar citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm un grupas mātes sabiedrību pieņem lēmumu par noteiktās proporcionālās daļas atbilstību.

11. Ja grupas maksātspēju aprēķina, izmantojot 1. metodi (konsolidētā finanšu pārskata metodi), grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība proporcionālo daļu, kāda tai pieder saistītajā sabiedrībā, nosaka šādi:

11.1. 100 procentu apmērā, ja grupas maksātspējas aprēķinā tiek iekļauta meitas sabiedrība atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (a) un (b) apakšpunktā noteiktajam;

11.2. kā procentuālo apmēru, kāds izmantots konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā, ja grupas maksātspējas aprēķinā tiek iekļauta komercsabiedrība atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (c) apakšpunktā noteiktajam;

11.3. proporcionāli tieši vai netieši iegūtajai līdzdalībai komercsabiedrības pamatkapitālā, ja grupas maksātspējas aprēķinā tiek iekļauta saistītā sabiedrība atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (e) apakšpunktā noteiktajam.

12. Ja saistītā sabiedrība ir meitas sabiedrība un tai nav pietiekama izmantojamā pašu kapitāla, ar ko segt tās maksātspējas kapitāla prasību, tad, neraugoties uz izmantoto metodi, meitas sabiedrības maksātspējas kapitāla prasība un izmantojamais pašu kapitāls tiek iekļauts grupas maksātspējas aprēķinā pilnā apmērā, nepiemērojot šo noteikumu 9. punktā noteikto proporcionalitātes principu. Ja Komisija vai citas iesaistītās uzraudzības iestādes uzskata, ka mātes sabiedrības, kam pieder noteikta kapitāla daļa, atbildība ir ierobežota ar minēto kapitāla daļu, ņemot vērā citu akcionāru vai dalībnieku atbildību, Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, var atļaut meitas sabiedrības maksātspējas kapitāla prasību un izmantojamo pašu kapitālu ņemt vērā proporcionāli.

13. Lai pamatotu, ka mātes sabiedrības atbildība ir ierobežota ar tai piederošo kapitāla daļu meitas sabiedrībā, kā noteikts šo noteikumu 12. punktā, mātes sabiedrība iesniedz grupas uzraudzības iestādei dokumentāru apstiprinājumu par šādu kritēriju ievērošanu:

13.1. starp attiecīgo sabiedrību un mātes sabiedrību vai kādu citu saistīto sabiedrību nav noslēgtas savstarpējas vienošanās par peļņas vai zaudējumu pārnešanu, nav sniegtas garantijas, nav noslēgti kapitāla uzturēšanas līgumi (net worth maintenance agreements) vai citi līgumi, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu;

13.2. mātes sabiedrība neklasificē ieguldījumu meitas sabiedrībā kā stratēģiska rakstura ieguldījumu;

13.3. mātes sabiedrība negūst labumu no priekšrocībām, ko varētu sniegt dalība meitas sabiedrībā, piemēram, tādu grupas iekšējo darījumu formā kā aizdevumi, pārapdrošināšanas līgumi, pakalpojumu līgumi;

13.4. meitas sabiedrība nav grupas uzņēmējdarbības modeļa pamatsastāvdaļa, jo īpaši attiecībā uz piedāvāto produktu klāstu, klientu bāzi, apdrošināšanas risku parakstīšanu, produktu izplatīšanu, ieguldījumu stratēģiju un vadību, turklāt meitas sabiedrības nosaukums vai zīmols ir atšķirīgs un grupas augstākās vadības pienākumi neietver pienākumus, kas būtu saistīti ar meitas sabiedrības vadību;

13.5. starp mātes sabiedrību un meitas sabiedrību pastāv rakstveida vienošanās, kas mātes sabiedrības atbalstu maksātspējas kapitāla prasības neizpildes gadījumā ierobežo līdz mātes sabiedrības daļai attiecīgās meitas sabiedrības kapitālā, turklāt meitas sabiedrībai ir stratēģija, kas kapitāla pietiekamības prasības izpildes nodrošināšanai paredz tādus instrumentus kā mazākuma akcionāru garantijas.

14. Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, nesniedz šo noteikumu 12. punktā paredzēto atļauju meitas sabiedrības maksātspējas kapitāla prasību un izmantojamo pašu kapitālu ņemt vērā proporcionālā apmērā, ja attiecīgā meitas sabiedrība ir iekļauta tāda iekšējā modeļa tvērumā, ko izmanto grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķinam.

15. Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, konsultējoties ar citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm un grupas mātes sabiedrību, katrā atsevišķā gadījumā izvērtē, vai, ņemot vērā grupai raksturīgās iezīmes, šo noteikumu 13. punktā noteiktie kritēriji ir ievēroti.

16. Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, ik gadu pārskata šo noteikumu 12. punktā minēto atļauju un atzinumu, ka mātes sabiedrības, kam pieder noteikta kapitāla daļa, atbildība ir ierobežota ar minēto kapitāla daļu.

17. Sagatavojot ziņojumu par sabiedrības maksātspēju un finansiālo stāvokli individuāli un grupas līmenī, gan grupas mātes sabiedrība, gan attiecīgā meitas sabiedrība iedaļā "Kapitāla pārvaldība" norāda informāciju par šo noteikumu 12. punktā minēto grupas uzraudzības iestādes izsniegto atļauju meitas sabiedrības maksātspējas kapitāla prasību un izmantojamo pašu kapitālu ņemt vērā proporcionālā apmērā.

18. Ja saņemta šo noteikumu 12. punktā minētā atļauja, meitas sabiedrība iekļaujama grupas maksātspējas aprēķinā, ņemot vērā proporcionalitātes principu:

18.1. ja grupas maksātspēju aprēķina, izmantojot 1. metodi (konsolidētā finanšu pārskata metodi), meitas sabiedrība tiek iekļauta konsolidētajos datos, nevis piemērojot pilnu konsolidāciju, bet proporcionāli mātes sabiedrības daļai parakstītajā pamatkapitālā, izmantojot Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (d) apakšpunktā noteikto koriģētā kapitāla metodi (adjusted equity method). Kapitāla pietiekamības aprēķina vajadzībām meitas sabiedrība grupas bilancē tiek atspoguļota aktīvu postenī "Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība" un tās pašu kapitāls tiek atspoguļots postenī "Saskaņošanas rezerve". Meitas sabiedrības maksātspējas kapitāla prasība tiek proporcionāli iekļauta grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķina attiecīgajos riska moduļos, neņemot vērā diversifikācijas ietekmi. Grupas pašu kapitāla aprēķinā netiek ņemta vērā mazākuma līdzdalība;

18.2. ja grupas maksātspēju aprēķina, izmantojot 2. metodi (atskaitīšanas un summēšanas metodi), meitas sabiedrības pašu kapitāls un maksātspējas kapitāla prasība tiek aprēķināta, ņemot vērā proporcionālo daļu, tai skaitā gadījumā, kad meitas sabiedrības kapitāla prasība netiek izpildīta.

19. Noteikumu 9. punktā minēto proporcionālo daļu aprēķina principu nosaka Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, pēc konsultēšanās ar citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm un grupas mātes sabiedrību šādos gadījumos:

19.1. ja starp atsevišķām grupas sabiedrībām nav kapitāla saiknes;

19.2. ja iesaistītā uzraudzības iestāde ir noteikusi, ka balsstiesību vai kapitāldaļu tiešu vai netiešu turēšanu sabiedrībā kvalificē kā līdzdalību, jo iesaistītā uzraudzības iestāde uzskata, ka minētā sabiedrība tiek būtiski ietekmēta;

19.3. ja iesaistītā uzraudzības iestāde ir noteikusi, ka sabiedrība ir citas sabiedrības mātes sabiedrība, jo saskaņā ar iesaistītās uzraudzības iestādes viedokli tai ir izšķiroša ietekme uz attiecīgo sabiedrību.

20. Ja būtiskas vai izšķirošas ietekmes vērtējums, ko veikusi Komisija kā grupas uzraudzības iestāde, konsultējoties ar citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm un grupas mātes sabiedrību, atšķiras no grupas vērtējuma, Komisija par to informē grupas uzraudzībai pakļauto sabiedrību.

IV. Izmantojamā pašu kapitāla atkārtotas izmantošanas novēršana

21. Grupas ietvaros izmantojamo pašu kapitālu, kas izlietots vienas sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības segšanai, nav atļauts atkārtoti izmantot citas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības segšanai. Aprēķinot grupas maksātspēju, ja maksātspējas aprēķina metodes neparedz citādi, izslēdz šādas summas:

21.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības tādu aktīvu vērtību, no kuriem finansē apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības segšanai izmantojamo pašu kapitālu;

21.2. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības tādu aktīvu vērtību, no kuriem finansē minētās apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības segšanai izmantojamo pašu kapitālu;

21.3. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības tādu aktīvu vērtību, no kuriem finansē minētās apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības jebkuras citas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības segšanai izmantojamo pašu kapitālu.

22. Grupas maksātspējas aprēķinā ir atļauts iekļaut šādus pašu kapitāla posteņus, ja tie tiek izmantoti, lai segtu saistītās sabiedrības maksātspējas kapitāla prasību:

22.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, kurai tiek aprēķināta grupas maksātspēja, saistītās dzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības papildu fondus (surplus funds), ja tie atbilst pašu kapitāla posteņiem noteiktajiem kritērijiem;

22.2. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, kurai tiek aprēķināta grupas maksātspēja, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības parakstīto, bet neapmaksāto kapitālu.

23. Grupas maksātspējas aprēķinā neiekļauj:

23.1. parakstīto, bet neapmaksāto kapitālu, ja tas ir dalības sabiedrības potenciālās saistības;

23.2. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības parakstīto, bet neapmaksāto kapitālu, kas ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības potenciālās saistības;

23.3. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības parakstīto, bet neapmaksāto kapitālu, kas ir tās pašas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības citas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības potenciālās saistības.

24. Nosakot saistītās sabiedrības, kas nav meitas sabiedrība, pašu kapitāla pieejamību grupas līmenī, grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība ievēro šādus nosacījumus:

24.1. dalības sabiedrība novērtē dalībvalstīs vai ārvalstīs reģistrētu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistīto sabiedrību, pastarpinātu apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību un pastarpinātu jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību, kas nav meitas sabiedrības, pašu kapitāla posteņu pieejamību atbilstoši šo noteikumu 22. un 23. punkta prasībām, kā arī Regulas Nr. 2015/35 330. panta prasībām, ja šie posteņi būtiski ietekmē grupas pašu kapitālu;

24.2. grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība sniedz skaidrojumu grupas uzraudzības iestādei par novērtējumā izmantotajiem apsvērumiem un izdarītajiem secinājumiem;

24.3. Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, izvērtē saņemto novērtējumu sadarbībā ar citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm.

25. Ja Komisija uzskata, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības segšanai izmantojamā pašu kapitāla postenis, kas nav minēts šo noteikumu 22. punktā, nav faktiski pieejams, lai segtu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, kurai tiek aprēķināta grupas maksātspēja, maksātspējas prasību, attiecīgo pašu kapitāla posteni aprēķinā var iekļaut tikai tādā apmērā, kādā tas ir izmantojams saistītās sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības segšanai.

26. Lai noteiktu katras meitas sabiedrības izmantojamajā pašu kapitālā iekļautās mazākuma līdzdalības apmēru, kas atbilstoši šo noteikumu 25. punkta un Regulas Nr. 2015/35 330. panta ceturtās daļas (a) punkta prasībām tiek atskaitīts no grupas pašu kapitāla, grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība veic aprēķinu šādā secībā:

26.1. tiek aprēķināts meitas sabiedrības izmantojamais pašu kapitāls, kas pārsniedz meitas sabiedrības daļu grupas maksātspējas kapitāla prasībā, kuru nosaka atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajām prasībām;

26.2. no šo noteikumu 26.1. punktā aprēķinātās izmantojamā pašu kapitāla summas tiek atskaitīti pašu kapitāla posteņi, kas atbilstoši šo noteikumu 23. punkta un Regulas Nr. 2015/35 330. panta prasībām nav pieejami grupas līmenī un kas pārsniedz meitas sabiedrības daļu grupas maksātspējas kapitāla prasībā;

26.3. reizinot mazākuma līdzdalības procentuālo apmēru ar šo noteikumu 26.2. punktā aprēķināto izmantojamā pašu kapitāla summu, tiek noteikts mazākuma līdzdalības apmērs atskaitīšanai no grupas pašu kapitāla.

27. Noteikumu 22. un 25. punktā minēto pašu kapitāla posteņu summa nepārsniedz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības maksātspējas kapitāla prasību.

28. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, kurai tiek aprēķināta grupas maksātspēja, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības jebkādu papildu pašu kapitāla (ancillary own funds) posteni, kam nepieciešams Komisijas vai citas iesaistītās uzraudzības iestādes iepriekšējs apstiprinājums, var iekļaut aprēķinā tikai tad, ja to ir apstiprinājusi Komisija vai cita iesaistītā uzraudzības iestāde, kas atbildīga par minētās saistītās sabiedrības individuālo uzraudzību.

V. Grupas sabiedrību savstarpējā finansējuma novēršana

29. Aprēķinot izmantojamo pašu kapitālu grupas maksātspējas prasības segšanai, aprēķinā neiekļauj izmantojamo pašu kapitālu no apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības un šādu sabiedrību savstarpējā finansējuma:

29.1. saistītās sabiedrības;

29.2. dalības sabiedrības;

29.3. jebkuras tās dalības sabiedrības citas saistītās sabiedrības.

30. Aprēķinot grupas maksātspēju, neņem vērā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, kam tiek aprēķināta grupas maksātspēja, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības segšanai izmantojamo pašu kapitālu, ja attiecīgo pašu kapitālu veido savstarpējs finansējums ar kādu citu minētās apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības saistīto sabiedrību.

31. Savstarpējs finansējums pastāv, ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai vai citai tās saistītajai sabiedrībai ir dalība citā sabiedrībā vai tā izsniedz aizdevumus citai sabiedrībai, kurai tieši vai netieši pieder pirmās sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības segšanai izmantojamais pašu kapitāls.

VI. Aprēķina metožu piemērošana
Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības

32. Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai ir vairāk nekā viena apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītā sabiedrība, grupas maksātspēju aprēķina, iekļaujot katru no minētajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistītajām sabiedrībām.

33. Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītās sabiedrības galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī nekā dalības sabiedrības, kam tiek aprēķināta grupas maksātspēja, galvenais birojs, aprēķinā attiecībā uz saistīto sabiedrību ņem vērā maksātspējas kapitāla prasību un izmantojamo pašu kapitālu, kas aprēķināts atbilstoši saistītās sabiedrības mītnes valstī noteiktajām prasībām.

Pastarpinātas apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības

34. Aprēķinot tādas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas maksātspēju, kurai ar apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības starpniecību ir netieša līdzdalība apdrošināšanas saistītajā sabiedrībā, pārapdrošināšanas saistītajā sabiedrībā, ārvalsts apdrošināšanas sabiedrībā vai ārvalsts pārapdrošināšanas sabiedrībā, grupas maksātspējas aprēķinā iekļauj arī pastarpināto apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai jaukto finanšu pārvaldītājsabiedrību.

35. Grupas maksātspējas aprēķina vajadzībām pastarpinātu apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai pastarpinātu jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību uzskata par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, uz kuru attiecas Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz individuālās sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības un izmantojamā pašu kapitāla noteikšanu.

36. Ja pastarpinātai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībai vai pastarpinātai jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai ir subordinētais kapitāls vai cits izmantojamais pašu kapitāls, uz kuru attiecas Regulā Nr. 2015/35 noteiktie kvantitatīvie ierobežojumi, to atzīst par izmantojamo pašu kapitālu līdz summai, ko aprēķina, piemērojot Regulā Nr. 2015/35 noteiktos kvantitatīvos ierobežojumus kopējam izmantojamā pašu kapitāla apmēram grupas līmenī.

37. Pastarpinātas apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai pastarpinātas jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības izmantojamā pašu kapitāla posteņus, kam apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības individuālā izmantojamā pašu kapitāla aprēķina vajadzībām būtu jāsaņem atļauja saskaņā ar normatīvo noteikumu Nr. 248 prasībām, var iekļaut grupas maksātspējas aprēķinā tikai pēc Komisijas atļaujas saņemšanas, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde. Attiecībā uz pastarpinātu apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai pastarpinātu jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību papildu pašu kapitāla posteņiem ir piemērojamas normatīvo noteikumu Nr. 248 113. un 114. punkta un XXIV nodaļas prasības.

Ārvalstu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistīto sabiedrību uzraudzības režīma līdzvērtība

38. Aprēķinot tādas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas maksātspēju, kas ir dalības sabiedrība ārvalsts apdrošinātājā vai pārapdrošinātājā, saskaņā ar šo noteikumu V nodaļā noteikto 2. metodi, minēto ārvalsts apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju aprēķina vajadzībām uzskata par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistīto sabiedrību.

39. Ja ārvalsts, kurā atrodas saistītās sabiedrības galvenais birojs, pieprasa tās licencēšanu un nosaka tai uzraudzības režīmu, kas tiek uzskatīts par līdzvērtīgu Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā noteiktajam, grupas maksātspējas aprēķinā iekļauj saistītās sabiedrības maksātspējas kapitāla prasību un minētās prasības izpildei paredzēto atbilstošo pašu kapitālu, kas noteikts atbilstoši attiecīgās ārvalsts prasībām.

40. Noteikumu 39. punkta piemērošanas vajadzībām ārvalsts uzraudzības režīms tiek atzīts par līdzvērtīgu, ja:

40.1. Eiropas Komisija ir pieņēmusi deleģēto regulu par attiecīgās ārvalsts uzraudzības režīma līdzvērtību Eiropas Savienībā noteiktajam maksātspējas uzraudzības režīmam;

40.2. Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, pēc dalības sabiedrības pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, pamatojoties uz Regulas Nr. 2015/35 379. pantā noteiktajiem kritērijiem un pirms lēmuma pieņemšanas konsultējoties ar citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm, ir noteikusi, ka ārvalsts uzraudzības režīms ir līdzvērtīgs Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā noteiktajam.

41. Ja Eiropas Komisija ir pieņēmusi deleģēto regulu, nosakot, ka attiecīgās ārvalsts uzraudzības režīms ir pagaidu kārtā līdzvērtīgs Eiropas Savienībā noteiktajam maksātspējas uzraudzības režīmam, attiecīgās ārvalsts uzraudzības režīms tiek uzskatīts par līdzvērtīgu šo noteikumu 39. punkta prasību piemērošanai.

Saistītās kredītiestādes, finanšu iestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības

42. Aprēķinot tādas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas maksātspēju, kas ir dalības sabiedrība kredītiestādē, finanšu iestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas dalības sabiedrība piemēro attiecīgi Komisijas 2020. gada 27. jūlija normatīvo noteikumu Nr. 108 "Normatīvie noteikumi par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem" 1. pielikuma 1. punktā noteikto konsolidācijas metodi (Accounting consolidation method) vai minēto noteikumu 4. punktā noteikto samazināšanas un saskaitīšanas metodi (Deduction and aggregation method). Konsolidācijas metodi var piemērot tikai tad, ja ir saņemta Komisijas, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, atļauja. Komisija izsniedz atļauju, ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrība nodrošina atbilstošu integrētas pārvaldības un iekšējās kontroles līmeni attiecībā uz sabiedrībām, kam tiktu piemērota konsolidācija. Izvēlēto metodi piemēro konsekventi visu laiku.

43. Ja citu finanšu sektoru sabiedrības veido grupu, uz kuru attiecināmas citos finanšu sektoros saistošas kapitāla prasības, grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība, aprēķinot grupas maksātspēju, izvērtē iespēju aprēķinā ņemt vērā nevis individuālu sabiedrību kapitāla prasību summu, bet gan attiecīgā finanšu sektora noteikto grupas maksātspējas kapitāla prasību.

44. Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, pamatojoties uz dalības sabiedrības iesniegumu vai pēc savas iniciatīvas, informējot dalības sabiedrību, var pieņemt lēmumu par šo noteikumu 42. punktā minētās dalības kredītiestādē, finanšu iestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā atskaitīšanu no pašu kapitāla, kuru var izmantot dalības sabiedrības grupas maksātspējas segšanai.

Informācijas trūkums

45. Ja Komisijai nav pieejama kādas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas maksātspējas aprēķina pārbaudei vajadzīgā informācija par kādu saistīto sabiedrību ar galveno biroju kādā citā dalībvalstī vai ārvalstī, dalības sabiedrības līdzdalību minētajā saistītajā sabiedrībā novērtē nulles vērtībā. Ar šādu līdzdalību saistīto nerealizēto peļņu nedrīkst atzīt par grupas maksātspējai izmantojamo pašu kapitālu.

Saskaņošanas rezerve grupas līmenī

46. Saskaņošanas rezerve grupas līmenī tiek noteikta, pamatojoties uz Regulas Nr. 2015/35 70. panta prasībām un ņemot vērā šādus papildu nosacījumus:

46.1. nosakot saskaņošanas rezervi, no aktīvu un saistību starpības tiek atskaitīti šādi posteņi:

46.1.1. grupas uzraudzībai pakļautās sabiedrības un saistīto sabiedrību turējumā esošās pašu akcijas;

46.1.2. ierobežoti pašu kapitāla posteņi, kas grupas līmenī pārsniedz nosacīto maksātspējas kapitāla prasību attiecībā uz norobežotiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem;

46.2. saskaņošanas rezerve ietver saistīto sabiedrību pašu kapitāla posteņus atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (d) un (f) apakšpunktā noteiktajam;

46.3. saskaņošanas rezerve neietver saistīto sabiedrību, kas ir kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu iestādes, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (UCITS) pārvaldes sabiedrības, papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas, neregulētas sabiedrības, kas veic finanšu darbības, pašu kapitāla posteņus.

VII. 1. metode (standarta metode): konsolidētā finanšu pārskata metode
Grupas maksātspējas aprēķins

47. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības grupas maksātspējas aprēķinu veic, izmantojot konsolidētos finanšu pārskatus. Konsolidācijas metodes grupas komercsabiedrību iekļaušanai konsolidētajos datos nosaka Regula Nr. 2015/35. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības grupas maksātspēja ir starpība starp:

47.1. izmantojamo pašu kapitālu, ar ko sedz maksātspējas kapitāla prasību, kas aprēķināta, izmantojot konsolidētos datus;

47.2. maksātspējas kapitāla prasību grupas līmenī, ko aprēķina, izmantojot konsolidētos datus.

48. Konsolidētos datus grupas maksātspējas aprēķinam nosaka, pamatojoties uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kam piemērotas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma un Regulas Nr. 2015/35 prasības attiecībā uz aktīvu un saistību atzīšanu un vērtēšanu, kā arī Regulas Nr. 2015/35 335. un 336. panta prasības attiecībā uz saistīto sabiedrību iekļaušanu konsolidētajos datos.

49. Lai aprēķinātu maksātspējas kapitāla prasības segšanai izmantojamo pašu kapitālu un maksātspējas kapitāla prasību grupas līmenī, pamatojoties uz konsolidētā pārskata datiem, piemēro Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības attiecībā uz individuālu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību aktīvu un saistību, kas nav tehniskās rezerves, novērtēšanu, tehnisko rezervju aprēķināšanu, pašu kapitāla un maksātspējas kapitāla prasības noteikšanu.

50. Maksātspējas kapitāla prasību grupas līmenī, pamatojoties uz konsolidētajiem datiem, (konsolidētā grupas maksātspējas kapitāla prasība) aprēķina vai nu saskaņā ar standarta formulu, vai iekšējo modeli, ja saņemta Komisijas atļauja, atbilstīgi Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem vispārīgajiem principiem maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai un atbilstošajām prasībām, ja aprēķins tiek veikts, pamatojoties uz standarta formulu vai izmantojot pilnu vai daļēju iekšējo modeli.

Papildu prasības attiecībā uz atsevišķu risku kapitāla prasības aprēķinu

51. Nosakot ārvalstu valūtas risku, tiek ievērotas šādas papildu prasības:

51.1. grupas līmenī tiek ņemtas vērā visas riska mazināšanas metodes, kas atbilst Regulas Nr. 2015/35 209.–215. panta prasībām;

51.2. ja konsolidētais grupas maksātspējas kapitāls tiek aprēķināts, izmantojot standarta formulu, visi ieguldījumi, kas denominēti valūtā, kura piesaistīta valūtai, kādā sagatavoti konsolidētie pārskati, tiek ņemti vērā atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 188. panta piektās daļas nosacījumiem arī grupas līmenī.

52. Ja grupas iekšējie pārapdrošināšanas līgumi riska mazināšanas nolūkā ir saistīti ar kādu no ārējiem cedētās pārapdrošināšanas līgumiem, dalības sabiedrība, nosakot nedzīvības apdrošināšanas katastrofas riska apakšmoduļa kapitāla prasību, ņem vērā iekšējo pārapdrošināšanas līgumu ietekmi uz summu, ko attiecīgā grupas sabiedrība spēs atgūt saistībā ar ārējiem cedētās pārapdrošināšanas līgumiem.

Minimālā konsolidētā grupas maksātspējas kapitāla prasība

53. Minimālā konsolidētā grupas maksātspējas kapitāla prasība ir šādu vērtību summa:

53.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības minimālā kapitāla prasība atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma un Regulas Nr. 2015/35 prasībām;

53.2. apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistīto sabiedrību minimālās kapitāla prasības proporcionālā daļa.

54. Nosakot minimālo konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību, izmantojot 1. metodi (vai 1. metodi kombinācijā ar 2. metodi), grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība izmanto šādas kapitāla prasības:

54.1. Eiropas Ekonomikas zonā licencētu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, kas iekļautas 1. metodes tvērumā, minimālo kapitāla prasību;

54.2. ārvalstu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, kas neatkarīgi no uzraudzības režīma līdzvērtības novērtējuma iekļautas 1. metodes tvērumā, attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteikto kapitāla prasību, kuras neizpildes gadījumā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas licence tiktu anulēta.

55. Minimālās konsolidētās grupas maksātspējas prasības izpildi nodrošina ar pirmā līmeņa un otrā līmeņa izmantojamā pamata pašu kapitāla posteņu kopsummu atbilstoši normatīvo noteikumu Nr. 248 un Regulas Nr. 2015/35 prasībām.

56. Lai noteiktu, vai izmantojamais pamata pašu kapitāls ir pietiekams, lai segtu minimālo konsolidēto grupas maksātspējas prasību, piemēro šo noteikumu 9.46. punktā noteiktās prasības.

57. Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrība konstatē, ka grupas izmantojamais pamata pašu kapitāls ir mazāks par minimālo konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību, vai ja pastāv risks, ka turpmākajos trijos mēnešos iespējama minimālās konsolidētās grupas maksātspējas prasības neizpildes iestāšanās, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrība:

57.1. nekavējoties informē Komisiju, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde;

57.2. viena mēneša laikā pēc tam, kad konstatēta minimālās konsolidētās grupas maksātspējas prasības neizpilde, iesniedz saskaņošanai Komisijā, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, plānu grupas izmantojamā pamata pašu kapitāla atjaunošanai līdz minimālās konsolidētās grupas maksātspējas prasības apmēram. Plānā paredz, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrība triju mēnešu laikā no dienas, kad konstatēta minimālās konsolidētās grupas maksātspējas prasības neizpildes iestāšanās, izmantojamo grupas pamata pašu kapitālu atjauno līdz minimālās konsolidētās grupas maksātspējas prasības apmēram vai samazina risku, nodrošinot minimālās konsolidētās grupas maksātspējas prasības izpildi.

VIII. 2. metode (alternatīvā metode): atskaitīšanas un summēšanas metode

58. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības grupas maksātspēja ir starpība starp:

58.1. summēto grupas izmantojamo pašu kapitālu, kā norādīts šo noteikumu 59. punktā;

58.2. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistīto sabiedrību vērtību apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrībā un summēto grupas maksātspējas kapitāla prasību, kā norādīts šo noteikumu 60. punktā.

59. Summētais grupas izmantojamais pašu kapitāls ir šādu lielumu summa:

59.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības segšanai izmantojamais pašu kapitāls;

59.2. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības proporcionālā daļa apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistīto sabiedrību maksātspējas kapitāla prasības segšanai izmantojamajā pašu kapitālā.

60. Summētā grupas maksātspējas kapitāla prasība ir šādu lielumu summa:

60.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības maksātspējas kapitāla prasība;

60.2. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistīto sabiedrību maksātspējas kapitāla prasības proporcionālā daļa.

61. Ja līdzdalība apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistītajās sabiedrībās pilnībā vai daļēji izpaužas kā netieša līdzdalība, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistīto sabiedrību vērtība apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrībā ietver šādas netiešas līdzdalības vērtību, ņemot vērā no tās izrietošās tiesības, un šo noteikumu 59.2. un 60.2. punktā minētajos posteņos ietver attiecīgi apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistīto sabiedrību maksātspējas kapitāla prasības segšanai izmantojamā pašu kapitāla un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistīto sabiedrību maksātspējas kapitāla prasības atbilstīgās proporcionālās daļas.

IX. Korekcijas saistībā ar norobežotajiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem

62. Ja grupas ietvaros ir identificēti norobežotie fondi vai atbilstības korekcijas portfeļi, grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība ievēro šādus nosacījumus:

62.1. ja norobežotie fondi vai atbilstības korekcijas portfeļi identificēti grupas sabiedrībām, kas iekļautas grupas maksātspējas aprēķinā, izmantojot 1. metodi, un grupas sabiedrībām, kas reģistrētas ārvalstīs, kuru uzraudzības režīms nav līdzvērtīgs Eiropas Savienībā noteiktajam uzraudzības režīmam apdrošināšanas sektorā, un kas iekļautas grupas maksātspējas aprēķinā, izmantojot 2. metodi, grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība piemēro Regulas Nr. 2015/35 81. un 217. pantā noteiktās prasības attiecībā uz norobežotajiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem;

62.2. ja norobežotie fondi vai atbilstības korekcijas portfeļi identificēti grupas sabiedrībām, kas reģistrētas ārvalstīs, kuru uzraudzības režīms ir līdzvērtīgs Eiropas Savienībā noteiktajam uzraudzības režīmam apdrošināšanas sektorā, un kas iekļautas grupas maksātspējas aprēķinā, izmantojot 2. metodi, grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība, ņemot vērā attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasības, izvērtē pašu kapitāla pieejamības ierobežojumus grupas līmenī saistībā ar aktīvu un saistību norobežošanu vai līdzīgiem pasākumiem.

63. Aprēķinot grupas maksātspējas kapitāla prasību, izmantojot 1. metodi, grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība ievēro šādus nosacījumus:

63.1. grupas iekšējie darījumi starp aktīviem un saistībām, kas saistīti ar jebkādu būtisku norobežoto fondu vai jebkādu atbilstības korekcijas portfeli, un pārējiem konsolidētajiem datiem netiek izslēgti;

63.2. grupas maksātspējas kapitāla prasība, izmantojot 1. metodi, ir šādu lielumu summa:

63.2.1. nosacītā maksātspējas kapitāla prasība katram būtiskam norobežotajam fondam un katram atbilstības korekcijas portfelim, kur aprēķinā tiek izmantoti aktīvi un saistības, neizslēdzot grupas iekšējos darījumus;

63.2.2. grupas maksātspējas kapitāla prasība, kas aprēķināta, izmantojot atlikušos konsolidētos datus (izslēdzot būtisku norobežoto fondu aktīvus un saistības, bet ietverot nebūtisku norobežoto fondu aktīvus un saistības) un ņemot vērā diversifikācijas ieguvumus. Aprēķinot grupas maksātspējas kapitāla prasību, izmantojot atlikušos konsolidētos datus, tiek izslēgti grupas iekšējie darījumi. Grupas iekšējie darījumi starp atlikušajiem konsolidētajiem datiem un būtiskiem norobežotajiem fondiem netiek izslēgti.

64. Aprēķinot grupas konsolidēto pašu kapitālu, grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība ievēro šādus nosacījumus:

64.1. no konsolidētajiem datiem tiek izslēgti jebkādi grupas iekšējie darījumi atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 3. punkta prasībām, tai skaitā tiek izslēgti jebkādi grupas iekšējie darījumi starp būtiskiem norobežotajiem fondiem un atlikušajiem konsolidētajiem datiem;

64.2. katram būtiskam norobežotajam fondam un katram atbilstības korekcijas portfelim, kas identificēts konsolidētajos datos, Regulas Nr. 2015/35 80. pantā noteiktie ierobežotie pašu kapitāla posteņi tiek aprēķināti, izmantojot tos pašus norobežotā fonda vai atbilstības korekcijas portfeļa aktīvus un saistības (neizslēdzot grupas iekšējos darījumus), kas izmantoti, aprēķinot šo noteikumu 63.2.1. punktā minēto nosacīto maksātspējas kapitāla prasību;

64.3. grupas norobežoto fondu un atbilstības korekcijas portfeļu ierobežotie pašu kapitāla posteņi, kurus ņem vērā, nosakot atskaitījumus no grupas saskaņošanas rezerves, ir visu grupas konsolidētajos datos iekļauto dalībvalstu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību būtisko ierobežoto pašu kapitāla posteņu un ārvalstu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību ierobežoto pašu kapitāla posteņu summa.

X. Korekcijas saistībā ar pašu kapitāla posteņiem, kas nav pieejami grupas izmantojamā pašu kapitāla aprēķinam

65. Ja grupas maksātspējas aprēķinam tiek izmantota 1. metode, saistītās sabiedrības pašu kapitāla posteņi, kas nav pieejami grupas maksātspējas kapitāla prasības segšanai, tiek atskaitīti no atbilstošajiem grupas pašu kapitāla posteņiem un no atbilstošajiem grupas konsolidētā pašu kapitāla līmeņiem. Nosakot grupas izmantojamo pašu kapitālu, lai segtu grupas maksātspējas kapitāla prasību un minimālo konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību, grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība ievēro šādus nosacījumus un secību:

65.1. pamatojoties uz konsolidētajiem datiem, atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (a) līdz (f) apakšpunkta prasībām tiek aprēķināts grupas pašu kapitāls, izslēdzot jebkādus grupas savstarpējos darījumus;

65.2. grupas pašu kapitāls tiek klasificēts līmeņos;

65.3. no pieejamā grupas pašu kapitāla tiek atskaitītas grupas līmenī piemērojamās korekcijas saistībā ar posteņiem, kas nav pieejami grupas līmenī;

65.4. izmantojamajam grupas pašu kapitālam tiek piemēroti tie paši līmeņu ierobežojumi grupas maksātspējas kapitāla prasības un minimālās konsolidētās grupas maksātspējas kapitāla prasības segšanai, kas piemērojami individuālā līmenī.

66. Grupas maksātspējas aprēķinam izmantojot 2. metodi, tiek summēts saistīto sabiedrību izmantojamais pašu kapitāls pēc tam, kad no tā ir atskaitīti pašu kapitāla posteņi, kas nav pieejami grupas līmenī.

67. Ja pašu kapitāla posteņi, kas nav pieejami grupas līmenī, ir klasificēti vairāk nekā vienā līmenī, grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība sniedz skaidrojumu grupas uzraudzības iestādei par secību, kādā šie posteņi ir atskaitīti no dažādiem līmeņiem neatkarīgi no tā, kāda metode ir izmantota grupas maksātspējas aprēķinam.

68. Komisija, ja tā ir pārrobežu grupas uzraudzības iestāde, apspriež pašu kapitāla posteņu pieejamību grupas līmenī ar citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm uzraugu kolēģijas ietvaros, kā arī ar grupas uzraudzībai pakļauto sabiedrību, ievērojot šādu procesu:

68.1. grupas periodiskā uzraudzības pārskata ietvaros grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība sniedz informāciju par visu grupas maksātspējas aprēķinā iekļauto sabiedrību pašu kapitāla posteņu, kas nav pieejami grupas izmantojamā pašu kapitāla aprēķinam, novērtējumu un veiktajām pašu kapitāla korekcijām saistībā ar šo posteņu atskaitīšanu;

68.2. pašu kapitāla posteņu, kas nav pieejami grupas izmantojamā pašu kapitāla aprēķinam, novērtējums tiek apspriests gan uzraugu kolēģijā, gan ar grupas uzraudzībai pakļauto sabiedrību;

68.3. katra uzraugu kolēģijā iesaistītā uzraudzības iestāde sniedz novērtējumu par tās uzraudzībā esošās attiecīgās apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pašu kapitāla posteņu pieejamību grupas līmenī;

68.4. uzraugu kolēģijas ietvaros tiek izvērtētas pašu kapitāla pieejamības izmaiņas individuālā sabiedrības un grupas līmenī.

69. Ja Komisija veic visu vienā grupā ietilpstošo apdrošināšanas sabiedrību un pārapdrošināšanas sabiedrību individuālu uzraudzību, kā arī ir šīs grupas uzraudzības iestāde, tā apspriež pašu kapitāla posteņu, kas nav pieejami grupas izmantojamā pašu kapitāla aprēķinam, novērtējumu ar grupas uzraudzībai pakļauto sabiedrību, izvērtējot grupas periodiskā uzraudzības pārskata ietvaros saņemto informāciju.

XI. Specifiskie riski grupas līmenī

70. Grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība nosaka grupas maksātspējas kapitāla prasību, ņemot vērā visus kvantitatīvi aprēķināmos būtiskos specifiskos riskus, kas pastāv grupas līmenī un kas var ietekmēt grupas maksātspēju un finansiālo stāvokli.

71. Grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība izmanto grupai īpašos parametrus vai grupas iekšējo modeli, lai aprēķinātu maksātspējas kapitāla prasību attiecībā uz šādiem grupai būtiskiem specifiskiem riskiem:

71.1. individuālām grupas sabiedrībām piemītošiem riskiem, kam grupas līmenī ir būtiski atšķirīga ietekme;

71.2. riskiem, kas pastāv tikai grupas līmenī.

72. Grupas maksātspējas kapitāla prasība šo noteikumu 71. punktā minēto risku kvantitatīvi nosakāmajai daļai tiek aprēķināta šādi:

72.1. šo noteikumu 71.1. punktā minēto risku gadījumā – piemērojot attiecīgajiem risku moduļiem vai apakšmoduļiem atšķirīgu kalibrēšanu, nekā tika izmantota individuālas sabiedrības līmenī, vai izmantojot piemērotus scenārijus;

72.2. šo noteikumu 71.2. punktā minēto risku gadījumā – izmantojot piemērotus scenārijus.

73. Ja grupas riska profils nav pienācīgi atspoguļots grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā, jo pastāv specifiskie riski grupas līmenī, Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, konsultējoties ar citām iesaistītajām grupas uzraudzības iestādēm, var noteikt grupas kapitāla prasības palielinājumu atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 208. un 210. panta prasībām.

XII. Korekcija atbilstoši tehnisko rezervju un atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējai grupas līmenī

74. Korekcija atbilstoši tehnisko rezervju un atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējai grupas līmenī tiek piemērota tikai tad, ja grupas maksātspējas kapitāla prasības noteikšanā ir izmantota 1. metode – konsolidētā finanšu pārskata metode (vai kombinētā konsolidētā finanšu pārskata metode un atskaitīšanas un summēšanas metode), un attiecībā uz konsolidētajiem datiem, kas noteikti atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (a), (b) un (c) apakšpunkta prasībām.

Korekcija atbilstoši tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai grupas līmenī

75. Gadījumos, kad, veicot maksātspējas kapitāla prasības aprēķinu saskaņā ar standarta formulu, atsevišķos riska apakšmoduļos ir jāizvēlas tas scenārijs, kā rezultātā kapitāla prasība ir lielāka, šo izvēli veic grupas līmenī. Lai grupas līmeņa aprēķina apakšmoduļos noteiktu korekciju atbilstoši tehnisko rezervju segšanas spējai, katrai grupas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, kas konsolidēta atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (a), (b) un (c) apakšpunkta prasībām, atbilstoši šo noteikumu 76. punkta prasībām tiek aprēķināts tā scenārija rezultāts, kas ir piemērots grupas līmenī.

76. Grupas neto pamata maksātspējas kapitāla prasība tiek noteikta, ņemot vērā šādus papildu nosacījumus:

76.1. nosakot grupas korekciju atbilstoši tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai apakšmoduļu līmenī, tiek ņemta vērā katras apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības, kas konsolidēta atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (a), (b) un (c) apakšpunkta prasībām, tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spēja (ja nepieciešams, izmantojot citu scenāriju atbilstoši izdarītajai izvēlei grupas līmenī);

76.2. grupas neto maksātspējas kapitāla prasība standarta formulas apakšmoduļu līmenī tiek aprēķināta šādi:

,

kur:

αindivid – konsolidēto pārskatu sagatavošanā izmantotie procenti;

NDLindivd – individuālas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības kopējā nākotnes diskrecionāro labumu (future discretionary benefits) summa, kas koriģēta, izslēdzot grupas iekšējos darījumus, atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 339. panta 2. punkta prasībām;

 un – individuālas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības bruto un neto attiecīgā apakšmoduļa maksātspējas kapitāla prasība, kas noteikta, ievērojot šo noteikumu 75. punkta prasības;

brutoMKPindivid un netoMKPindivid – individuālas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības  un  kopsumma, kas noteikta, izmantojot standarta formulas korelācijas matricas vai iekšējo modeli;

76.3. Regulas Nr. 2015/35 206. panta 1. punktā minētā parametra nBSCR vērtība tiek noteikta, izmantojot standarta formulas korelācijas matricas vai iekšējo modeli. Regulas Nr. 2015/35 206. panta 1. punktā minētā nākotnes diskrecionāro labumu vērtība atbilst nākotnes diskrecionārajiem labumiem, kuri attiecas uz konsolidētajiem datiem, kas noteikti atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (a), (b) un (c) apakšpunkta prasībām.

77. Ja, sagatavojot konsolidētos datus, individuālas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības tehniskās rezerves vislabākā aplēse attiecībā uz nākotnes diskrecionārajiem labumiem tiek koriģēta atbilstoši grupas iekšējiem darījumiem saskaņā ar Regulas Nr. 2015/35 339. panta 2. punkta prasībām, tad atbilstoši tiek koriģēts arī kopējais nākotnes diskrecionāro labumu apmērs grupas līmenī.

78. Korekcija atbilstoši tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai grupas līmenī nedrīkst pārsniegt individuālu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, kas konsolidētas atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (a), (b) un (c) apakšpunkta prasībām, korekciju atbilstoši tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai summu.

79. Grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība var aizstāt šo noteikumu 76. punktā minēto aprēķinu ar šo noteikumu 80. punktā minēto aprēķinu, ja ievēroti šādi nosacījumi:

79.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, kas konsolidētas atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (a), (b) un (c) apakšpunkta prasībām, nākotnes diskrecionārie labumi ir pietiekami viendabīgi;

79.2. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrība vai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, balstoties uz grupas darījumdarbību un riska profilu, spēj sniegt grupas uzraudzības iestādei pamatojumu tam, ka tiek nodrošināts pienācīgs nākotnes diskrecionāro labumu viendabīguma līmenis.

80. Atbilstoši šo noteikumu 79. punktā minētajiem nosacījumiem grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība var aprēķināt korekciju atbilstoši tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai šādi:

,

kur:

 – katras apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības, kas konsolidēta atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (a), (b) un (c) apakšpunkta prasībām, korekcija atbilstoši tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējai;

αindivid – konsolidēto pārskatu sagatavošanā izmantotie procenti;

MKPdiversif – grupas maksātspējas kapitāla prasība, kas aprēķināta atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 336. panta (a) daļas prasībām, bet pirms piemērota korekcija atbilstoši tehnisko rezervju un atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējai;

MKPindivid – katras apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības, kas konsolidēta atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (a), (b) un (c) apakšpunkta prasībām, maksātspējas kapitāla prasība, pirms piemērota korekcija atbilstoši tehnisko rezervju un atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējai;

 – proporcionāla korekcija atbilstoši diversifikācijas ieguvumiem grupas līmenī.

Korekcija atbilstoši atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējai grupas līmenī

81. Grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība aprēķina korekciju atbilstoši atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējai šādi:

  ,

kur:

 – katras apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības, kas konsolidēta atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (a), (b) un (c) apakšpunkta prasībām, individuāla korekcija atbilstoši atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējai;

αindivid – konsolidēto pārskatu sagatavošanā izmantotie procenti;

MKPdiversif – grupas maksātspējas kapitāla prasība, kas aprēķināta atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 336. panta (a) daļas prasībām, ņemot vērā korekciju atbilstoši tehnisko rezervju un atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējai, bet pirms piemērota korekcija atbilstoši atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējai;

MKPindivid – katras apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības, kas konsolidēta atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (a), (b) un (c) apakšpunkta prasībām, maksātspējas kapitāla prasība, ņemot vērā korekciju atbilstoši tehnisko rezervju un atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējai, bet pirms piemērota korekcija atbilstoši atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spējai.

XIII. Grupas īpašie parametri

82. Grupas īpašie parametri tiek aprēķināti, ievērojot šo noteikumu 83.85. punkta prasības, kā arī normatīvo noteikumu Nr. 248 102. un 103. punkta prasības.

83. Pieteikums grupas īpašo parametru izmantošanas apstiprināšanai ietver vismaz Īstenošanas regulas (ES) 2015/498 (2015. gada 24. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz uzraudzības iestāžu apstiprinājuma procedūru sabiedrības īpašo parametru izmantošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK, 3. un 4. pantā noteikto informāciju, kur termins "sabiedrības īpašie parametri" tiek aizstāts ar terminu "grupas īpašie parametri". Pēc grupas uzraudzības iestādes pieprasījuma grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība sniedz papildu informāciju, kas nepieciešama pieteikuma izvērtēšanai.

84. Grupas īpašie parametri ir izmantojami, ievērojot šādus nosacījumus:

84.1. grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība piemēro grupas īpašos parametrus tikai attiecībā uz konsolidētajiem datiem, kas iegūti atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta 1. punkta (a), (b) un (c) apakšpunkta prasībām, grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā izmantojot konsolidētā finanšu pārskata metodi, vai kombinētās metodes gadījumā – tikai attiecībā uz konsolidētajiem datiem;

84.2. grupas īpašie parametri nav izmantojami, ja grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā tiek piemērota 2. metode;

84.3. ja grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā tiek izmantota 2. metode un kāda no grupas sabiedrībām savā individuālajā maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā izmanto sabiedrībai īpašos parametrus, šos parametrus atļauts ņemt vērā grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā tikai tādā gadījumā, ja saņemta attiecīgās uzraudzības iestādes atļauja.

85. Grupas uzraudzībai pakļautā sabiedrība spēj sniegt grupas uzraudzības iestādei dokumentāru apstiprinājumu, ka grupas un individuālu grupas sabiedrību, kas nodrošina datus grupas īpašo parametru vajadzībām, darījumdarbība un riska profils ir pietiekami līdzīgi, lai nodrošinātu statistisko pieņēmumu konsekvenci grupas un individuālas sabiedrības līmenī.

XIV. Papildu kapitāla prasības noteikšana

86. Ja saistītajai sabiedrībai ir noteikta papildu kapitāla prasība saistībā ar to, ka tās riska profils būtiski atšķiras no pieņēmumiem, kas izmantoti maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā, un grupas kapitāla prasības aprēķinā ir izmantota 1. metode, Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, novērtē riska profila būtiskas atšķirības ietekmi grupas līmenī un izvērtē nepieciešamību noteikt papildu kapitāla prasību grupas līmenī.

87. Ja saistītajai sabiedrībai ir noteikta papildu kapitāla prasība saistībā ar to, ka tās pārvaldības sistēma būtiski neatbilst Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma VII un VIII nodaļā noteiktajām prasībām, un grupas kapitāla prasības aprēķinā ir izmantota 1. metode, Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, novērtē pārvaldības sistēmas būtiskas atšķirības ietekmi grupas līmenī un izvērtē nepieciešamību noteikt papildu kapitāla prasību grupas līmenī.

88. Ja grupas līmenī ir noteikta būtiska riska profila vai pārvaldības sistēmas neatbilstība normatīvo aktu prasībām un šīs neatbilstības cēlonis ir saistītās sabiedrības riska profils vai pārvaldības sistēma, Komisija, ja tā ir saistītās sabiedrības uzraudzības iestāde, novērtē saistītās sabiedrības riska profila vai pārvaldības sistēmas atšķirību būtiskumu un izvērtē nepieciešamību noteikt papildu kapitāla prasību saistītajai sabiedrībai.

89. Ja grupas kapitāla prasība pilnībā vai daļēji tiek aprēķināta, izmantojot 2. metodi, un saistītajai sabiedrībai ir noteikta papildu kapitāla prasība, jo tās riska profils būtiski atšķiras no pieņēmumiem, kas izmantoti maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā, šīs saistītās sabiedrības papildu kapitāla prasība tiek iekļauta grupas maksātspējas kapitāla prasībā, ievērojot proporcionālo daļu, kā noteikts šo noteikumu 9.2. punktā.

XV. Apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības grupas maksātspēja

90. Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrības, grupas maksātspēju aprēķina apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības līmenī, piemērojot šajos noteikumos un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā noteiktās prasības grupas maksātspējas aprēķinam.

91. Grupas maksātspējas aprēķina vajadzībām apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību uzskata par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, uz kuru attiecas Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības attiecībā uz individuālu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību maksātspējas kapitāla prasības noteikšanu un maksātspējas kapitāla prasības segšanai izmantojamā pašu kapitāla noteikšanu.

XVI. Noslēguma jautājumi

92. Grupas maksātspējas aprēķina vajadzībām piemēro normatīvo noteikumu Nr. 248 196.201. punkta prasības.

93. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrība, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība (vai grupas sabiedrība, ko izraudzījusi Komisija, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, pēc konsultēšanās ar citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm un grupu) un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, kuras mātes sabiedrība ir ārvalstī reģistrēta apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, ārvalsts apdrošinātājs vai ārvalsts pārapdrošinātājs, veic grupas maksātspējas aprēķinu un iesniedz to Komisijai, ja tā ir grupas uzraudzības iestāde, atbilstoši Regulā Nr. 2015/35 noteiktajam periodiskumam un termiņiem.

94. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2018. gada 28. augusta normatīvie noteikumi Nr. 140 "Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas maksātspējas aprēķina normatīvie noteikumi".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības tiesību normām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II);

2) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes pamatnostādnēm Nr. EIOPA-BoS-14/181 LV "Pamatnostādnes par grupas maksātspēju";

3) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes pamatnostādnēm Nr. EIOPA-BoS-14/167 LV "Pamatnostādnes par papildu pašu kapitālu";

4) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes pamatnostādnēm Nr. EIOPA-BoS-14/173 LV "Pamatnostādnes attiecībā uz nodotās pārapdrošināšanas līgumu piemērošanu nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riska apakšmodulim";

5) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes pamatnostādnēm Nr. EIOPA-BoS-14/177 LV "Pamatnostādnes par tehnisko rezervju un atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spēju";

6) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes pamatnostādnēm Nr. EIOPA-BoS-14/178 LV "Pamatnostādnes par sabiedrības īpašajiem parametriem".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
22.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 250
Meitas sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības daļas grupas maksātspējas aprēķinā noteikšana

1. Ja grupas maksātspējas kapitāla prasība tiek aprēķināta, izmantojot 1. metodi un piemērojot standarta formulu, meitas sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības daļa grupas maksātspējas aprēķinā tiek noteikta šādi:

  ,

kur:

MKPj – sabiedrības j individuālā maksātspējas kapitāla prasība;

MKPdiversif – grupas maksātspējas kapitāla prasība, kas aprēķināta atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 336. panta (a) daļas prasībām;

MKPindivid – dalības sabiedrības un visu to apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistīto sabiedrību, kā arī ārvalstu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistīto sabiedrību, kas iekļautas MKPdiversif aprēķinā, individuālā maksātspējas kapitāla prasība. Ja sabiedrība ir iekļauta konsolidētajos datos, izmantojot proporcionālu konsolidāciju, atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta pirmā punkta (c) daļas prasībām, aprēķinā tiek iekļauta tikai attiecīgā maksātspējas kapitāla prasības proporcionālā daļa. Summējot individuālu sabiedrību maksātspējas kapitāla prasības, netiek ņemti vērā palīgpakalpojumu uzņēmumi un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, lai arī tās tiek ietvertas MKPdiversif datos;

koeficients MKPdiversif / ∑individ MKPindivid – proporcionāla korekcija atbilstoši grupas līmenī atzītajiem diversifikācijas ieguvumiem.

2. Citu finanšu sektoru saistīto sabiedrību kapitāla prasība un pašu kapitāls tiek noteikts atbilstoši sektorālajiem noteikumiem, un šīs sabiedrības netiek iekļautas šā pielikuma 1. punktā noteiktajā aprēķinā.

3. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, pastarpinātu apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai pastarpinātu jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību, kas tiek konsolidētas atbilstoši Regulas Nr. 2015/35 335. panta prasībām, individuālās maksātspējas kapitāla prasības daļa iekļaušanai grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā tiek noteikta atbilstoši konsolidācijā izmantotajai proporcionālajai daļai.

4. Ja konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību nosaka, izmantojot iekšējo modeli, meitas sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības daļu grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā nosaka kā šādu rādītāju reizinājumu:

4.1. attiecīgās meitas sabiedrības individuālā maksātspējas kapitāla prasība;

4.2. iekšējā modeļa noteikts procentuāls rādītājs, kas atspoguļo uz meitas sabiedrību attiecināmo diversifikācijas ieguvumu apmēru.

5. Ja grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķins tiek veikts, izmantojot 2. metodi, meitas sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības daļa grupas maksātspējas aprēķinā ir proporcionāla daļa no attiecīgās meitas sabiedrības individuālās maksātspējas kapitāla prasības, neņemot vērā diversifikācijas ieguvumus grupas līmenī.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas maksātspējas aprēķina normatīvie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 250Pieņemts: 22.12.2020.Stājas spēkā: 13.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 12.01.2021. OP numurs: 2021/7.15
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
320112
13.01.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)