Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 818

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 83. §)
Kārtība, kādā aprēķina un iekasē nelikumīgu valsts atbalstu un procentus
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās
un speciālajās ekonomiskajās zonās"
8. panta devīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un iekasē no zonu kapitālsabiedrībām un licencētām kapitālsabiedrībām likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 8. panta astotajā daļā minēto nelikumīgo valsts atbalstu un procentus, un par nelikumīgā valsts atbalsta atgūšanu atbildīgās institūcijas un to pienākumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. nelikumīgs valsts atbalsts – valsts atbalsts (tiešo nodokļu atvieglojums vai tiešo nodokļu atlaides), kas piešķirts, neievērojot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktos valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumus, tai skaitā valsts atbalsts, ko tā saņēmējs izmanto, pārkāpjot nosacījumus, kas minēti līgumā par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu vai Eiropas Komisijas lēmumā, kas pieņemts atbilstoši Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulas Nr. 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 4. panta 3. punktam vai 9. panta 3. vai 4. punktam;

2.2. nelikumīgais valsts atbalsta apmērs – katrs nelikumīga valsts atbalsta piešķīrums, kas atbilstoši līgumam par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu faktiski saņemts tiešo nodokļu atvieglojuma vai tiešo nodokļu atlaižu veidā uz attiecīgā nodokļa samaksas termiņa dienu;

2.3. nelikumīgā valsts atbalsta procenti – procenti, kas saskaņā ar šiem noteikumiem aprēķināti nelikumīgā valsts atbalsta saņēmējam par nelikumīgo valsts atbalsta apmēru;

2.4. nelikumīgā valsts atbalsta procentu aprēķina periods – laikposms no nelikumīgā valsts atbalsta apmēra saņemšanas līdz nokavējuma naudas, nelikumīgā valsts atbalsta apmēra un nelikumīgā valsts atbalsta procentu pilnīgai iemaksai attiecīgi valsts un pašvaldības budžetā;

2.5. nelikumīgā valsts atbalsta summa – atgūstamais nelikumīgais valsts atbalsta apmērs, nokavējuma nauda un nelikumīgā valsts atbalsta procenti, kas aprēķināti saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā minēto metodiku.

II. Kārtība, kādā konstatē nelikumīgu valsts atbalstu un aprēķina un iekasē nelikumīgo valsts atbalsta summu

3. Institūcija, kura konstatē potenciālu nelikumīgu valsts atbalstu, informē par to attiecīgo brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi, ar kuru zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai noslēgts līgums par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu.

4. Pēc informācijas saņemšanas no šo noteikumu 3. punktā minētās institūcijas vai pēc tam, kad attiecīgā brīvostas pārvalde vai zonas pārvalde pati konstatējusi potenciālu nelikumīgu valsts atbalstu, brīvostas pārvalde vai zonas pārvalde apkopo informāciju un izvērtē, vai noslēgtajā līgumā par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu noteikto tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanā konkrētai zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai konstatējams nelikumīgs valsts atbalsts.

5. Ja brīvostas pārvalde vai zonas pārvalde, veicot šo noteikumu 4. punktā minēto izvērtējumu, konstatē nelikumīgu valsts atbalstu, tā pirms lēmuma pieņemšanas par nelikumīgā valsts atbalsta atgūšanu lūdz Valsts ieņēmumu dienestu sniegt nelikumīgās valsts atbalsta summas aprēķinu uz minētajā lēmumā plānoto nelikumīgās valsts atbalsta summas labprātīgas iemaksas perioda beigu datumu, kas nepārsniedz 30 kalendāra dienas.

6. Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā minēto metodiku veic atgūstamās nelikumīgās valsts atbalsta summas aprēķinu un nosūta to attiecīgajai brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei, norādot atgūstamās summas katram tiešo nodokļu veidam atsevišķi.

7. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības, informējot attiecīgo brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi, pieprasīt un 10 darbdienu laikā saņemt no konkrētās zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības, attiecīgās pašvaldības un citas institūcijas vai kapitālsabiedrības informāciju, kas nepieciešama šo noteikumu 6. punktā minētā aprēķina veikšanai. Šādā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 6. punktā minēto aprēķinu sagatavo un nosūta brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas.

8. Pēc šo noteikumu 6. punktā minētā aprēķina saņemšanas brīvostas pārvalde vai zonas pārvalde pieņem lēmumu par nelikumīgā valsts atbalsta atgūšanu, paziņo to konkrētajai zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai un nosūta Valsts ieņēmumu dienestam un attiecīgajai pašvaldībai. Minētajam lēmumam pievieno šo noteikumu 6. punktā minēto aprēķinu.

9. Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība iemaksā nelikumīgo valsts atbalsta summu pirms šo noteikumu 5. punktā minētā labprātīgas iemaksas perioda beigu datuma, tai ir tiesības divu mēnešu laikā no nelikumīgās valsts atbalsta summas iemaksas dienas lūgt Valsts ieņēmumu dienestu un attiecīgo pašvaldību atmaksāt pārmaksāto nelikumīgās valsts atbalsta summas daļu.

10. Valsts ieņēmumu dienests un attiecīgā pašvaldība atbilstoši kompetencei veic pārbaudi par lēmuma par nelikumīgā valsts atbalsta atgūšanu izpildi (nelikumīgās valsts atbalsta summas iemaksu valsts un pašvaldības budžetā) un 10 darbdienu laikā no minētā lēmuma izpildes vai labprātīgas izpildes termiņa beigām informē par to attiecīgo brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi.

11. Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība neizpilda lēmumā par nelikumīgā valsts atbalsta atgūšanu noteikto pienākumu, Valsts ieņēmumu dienests un attiecīgā pašvaldība atbilstoši kompetencei veic minētā lēmuma piespiedu izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un Valsts ieņēmumu dienests veic atgūstamās nelikumīgās valsts atbalsta summas pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā minēto metodiku. Valsts ieņēmumu dienests un attiecīgā pašvaldība 10 darbdienu laikā no minētā lēmuma piespiedu izpildes procesa beigām informē par to attiecīgo brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi.

12. Lēmumu par nelikumīgā valsts atbalsta atgūšanu zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Par minētā lēmuma pārsūdzēšanu brīvostas pārvalde vai zonas pārvalde informē Valsts ieņēmumu dienestu un attiecīgo pašvaldību.

III. Atgūstamā nelikumīgā valsts atbalsta un procentu aprēķināšanas metodika

13. Atgūstamo nelikumīgo valsts atbalsta summu nosaka, saskaitot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 8. panta septītajā daļā un šo noteikumu 14. punktā minētās summas par nelikumīgā valsts atbalsta procentu aprēķina periodu.

14. Nelikumīgā valsts atbalsta apmēra un nelikumīgā valsts atbalsta procentu summu par saņemto minētā atbalsta apmēru nelikumīgā valsts atbalsta procentu aprēķina periodā, kas pārsniedz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23. panta otrajā daļā noteikto triju gadu periodu, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A – nelikumīgā valsts atbalsta apmēra un nelikumīgā valsts atbalsta procentu summa par saņemto minētā atbalsta apmēru nelikumīgā valsts atbalsta procentu aprēķina periodā, kas pārsniedz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23. panta otrajā daļā noteikto triju gadu periodu;

Mn – katrs nelikumīgais valsts atbalsta apmērs euro valūtā, kas faktiski saņemts pirms likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23. panta otrajā daļā minētā triju gadu perioda;

n – nelikumīgā valsts atbalsta apmēra saņemšanas gadījumi;

ry – atsauces likme, izteikta procentos, kuru publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu un kura bija spēkā brīdī, kad nelikumīgais valsts atbalsta apmērs saņemts, procentiem pieskaitot 100 bāzes punktus;

t – katram saņemtajam nelikumīgajam valsts atbalsta apmēram piemērojamo atsauces likmi pārskata katru gadu un attiecībā uz nākamo periodu piemēro atjaunoto (t+1) atsauces likmi attiecīgā atbalsta piešķiršanas datumā;

dn – nelikumīgā valsts atbalsta procentu aprēķina periods, izteikts dienās, katram saņemtajam nelikumīgajam valsts atbalsta apmēram.

IV. Noslēguma jautājums

15. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā aprēķina un iekasē nelikumīgu valsts atbalstu un procentus Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 818Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 23.12.2020. OP numurs: 2020/248.32
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
319725
01.01.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)