Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14/20

Priekulē 2020. gada 26. novembrī
Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību
APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes
2020. gada 26. novembra lēmumu Nr. 756 (prot. Nr. 15, 18. p.)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta otro, trešo un ceturto daļu,
pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka krīzes pabalsta piešķiršanas kārtību Priekules novadā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistība ar Covid-19 izplatību (turpmāk – krīzes pabalsts), tā apmēru, personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušām Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras krīzes situācijā nonākušas ārkārtējās situācijas dēļ un pašas saviem spēkiem nespēj pārvarēt ārkārtējās situācijas sekas, to dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tām ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

3. Krīzes pabalstu piešķir ģimenei (personai), ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

3.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, personas, kurām nepienākas valsts noteiktais atbalsts ārkārtējās situācijas laikā u.c.);

3.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

3.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

4. Krīzes pabalsts tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

II. Krīzes pabalsta apmērs, tā pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtība

5. Pabalsta apmērs ir 120,00 euro mēnesī par katru ģimenes locekli (t.sk. ģimenes aprūpē esošajiem bērniem), izvērtējot ģimenes sociālo situāciju, tās izmaiņas, kā arī ņemot vērā ģimenes locekļu, uz kuriem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ attiecināmi šo Noteikumu 3. punktā minētie kritēriji, skaitu.

6. Ģimenēm vai personām, kurām tiek piešķirts krīzes pabalsts, krīzes pabalsta apmērs tiek palielināts par 50,00 euro apmērā par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

III. Krīzes pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtība

7. Lai saņemtu krīzes pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Priekules novada sociālajam dienestam (turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu un krīzes situāciju apliecinošus dokumentus. Dokumentus persona var iesniegt attālināti:

7.1. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;

7.2. iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei";

7.3. iesniegumus sūtot pa pastu;

7.4. ievietojot tos aizlīmētā aploksnē un atstājot slēgtā pastkastītē, kas izvietota pie domes ēkas (adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads);

7.5. vienojoties pa telefonu ar sociālo darbinieku par citu dokumentu nodošanas veidu, ja nav iespējama dokumentu nodošana 7.1.–7.4. punktā noteiktajos veidos.

8. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

9. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

10. Piešķirtais pabalsts tiek izmaksāts, ieskaitot to pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā, vai Priekules novada pašvaldības vai pagastu pārvalžu kasēs.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

11. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Priekules novada pašvaldības domē (Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, LV-3434) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Nobeiguma jautājumi

12. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

13. Noteikumi ir spēkā, kamēr visā valstī izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Jablonska
Saistošo noteikumu Nr. 14/20 "Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktā noteikts:

"37. Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām:

1) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pabalstu krīzes situācijā nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par personu ģimenē, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves pabalsts vai dīkstāves palīdzības pabalsts".

Priekules novada pašvaldībā krīzes pabalsta piešķiršanas kārtība noteikta Priekules novada pašvaldības domes 2016. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr. 5 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā" (apstiprināti ar sēdes lēmumu (prot. Nr. 15, 8.)) (turpmāk – saistošie noteikumi) 12. punktā:

"12. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes, avārijas vai iepriekš neparedzami apstākļi) piešķir līdz 300,00 euro ģimenei vai personai, neizvērtējot ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai."

Saistošajos noteikumos šobrīd paredzēts piešķirt ģimenei vai personai pabalstu ārkārtas situācijā līdz 300 euro, neskatoties ne uz ģimenes locekļu skaitu, ne izvērtējot ienākumus. Regulējums ir vispārīgs un šajā gadījumā nav iespējams izvērtēt neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.

Šo regulējumu praktiski ir grūti piemērot atbalsta sniegšanai ģimenēm (personām), kuras krīzes situācijā nonākušas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēl saistībā ar Covid-19 izplatību. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu krīzes pabalsta piešķiršanu, ir nepieciešams precīzi noteikt pabalsta apmēru uz vienu personu, kā arī kritērijus pabalsta piešķiršanai.

Līdz ar to ir nepieciešams normatīvais regulējums, kas precizē atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ saistībā ar Covid-19 izplatību.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi "Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību" nosaka krīzes pabalsta piešķiršanas kārtību Priekules novadā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistība ar Covid-19 izplatību, tā apmēru, personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmJaunas struktūrvienības nav jāveido. Dokumentus iesniedz, izskata un lēmumus par sociālās palīdzības pabalstiem pieņem Priekules novada sociālais dienests. Pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar Priekules novada sociālā dienesta darbiniekiem un citiem pašvaldības speciālistiem.
Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Jablonska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Priekules novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14/20Pieņemts: 26.11.2020.Stājas spēkā: 23.12.2020.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 23.12.2020. OP numurs: 2020/248.62
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
319721
23.12.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)